257

Chapter 68: Description of Viṣṇu's world

SS 127-129

munaya ūcuḥ:

BRP068.001.1 śrotum icchāmahe deva viṣṇulokam anāmayam |
BRP068.001.2 lokānandakaraṃ kāntaṃ sarvāścaryasamanvitam || 1 ||
BRP068.002.1 pramāṇaṃ tasya lokasya bhogaṃ kāntiṃ balaṃ prabho |
BRP068.002.2 karmaṇā kena gacchanti tatra dharmaparāyaṇāḥ || 2 ||
BRP068.003.1 darśanāt sparśanād vāpi tīrthasnānādināpi vā |
BRP068.003.2 vistarād brūhi tattvena paraṃ kautūhalaṃ hi naḥ || 3 ||

brahmovāca:

BRP068.004.1 śṛṇudhvaṃ munayaḥ sarve yat paraṃ paramaṃ padam |
BRP068.004.2 bhaktānām īhitaṃ dhanyaṃ puṇyaṃ saṃsāranāśanam || 4 ||
BRP068.005.1 pravaraṃ sarvalokānāṃ viṣṇvākhyaṃ vadato mama |
BRP068.005.2 sarvāścaryamayaṃ puṇyaṃ sthānaṃ trailokyapūjitam || 5 ||
BRP068.006.1 aśokaiḥ pārijātaiś ca mandāraiś campakadrumaiḥ |
BRP068.006.2 mālatīmallikākundair bakulair nāgakesaraiḥ || 6 ||
BRP068.007.1 punnāgair atimuktaiś ca priyaṅgutagarārjunaiḥ |
BRP068.007.2 pāṭalācūtakhadiraiḥ karṇikāravanojjvalaiḥ || 7 ||
BRP068.008.1 nāraṅgaiḥ panasair lodhrair nimbadāḍimasarjakaiḥ |
BRP068.008.2 drākṣālakucakharjūrair madhukendraphalair drumaiḥ || 8 ||
BRP068.009.1 kapitthair nārikeraiś ca tālaiḥ śrīphalasambhavaiḥ |
BRP068.009.2 kalpavṛkṣair asaṅkhyaiś ca vanyair anyaiḥ suśobhanaiḥ || 9 ||
BRP068.010.1 saralaiś candanair nīpair devadāruśubhāñjanaiḥ |
BRP068.010.2 jātīlavaṅgakaṅkolaiḥ karpūrāmodavāsibhiḥ || 10 ||
BRP068.011.1 tāmbūlapattranicayais tathā pūgīphaladrumaiḥ |
BRP068.011.2 anyaiś ca vividhair vṛkṣaiḥ sarvartuphalaśobhitaiḥ || 11 ||
BRP068.012.1 puṣpair nānāvidhaiś caiva latāgucchasamudbhavaiḥ |
BRP068.012.2 nānājalāśayaiḥ puṇyair nānāpakṣirutair varaiḥ || 12 ||
BRP068.013.1 dīrghikāśatasaṅghātais toyapūrṇair manoharaiḥ |
BRP068.013.2 kumudaiḥ śatapattraiś ca puṣpaiḥ kokanadair varaiḥ || 13 ||
BRP068.014.1 raktanīlotpalaiḥ kāntaiḥ kahlāraiś ca sugandhibhiḥ |
BRP068.014.2 anyaiś ca jalajaiḥ puṣpair nānāvarṇaiḥ suśobhanaiḥ || 14 ||
BRP068.015.1 haṃsakāraṇḍavākīrṇaiś cakravākopaśobhitaiḥ |
BRP068.015.2 koyaṣṭikaiś ca dātyūhaiḥ kāraṇḍavaravākulaiḥ || 15 ||
BRP068.016.1 cātakaiḥ priyaputraiś ca jīvañjīvakajātibhiḥ |
BRP068.016.2 anyair divyair jalacarair vihāramadhurasvanaiḥ || 16 ||
BRP068.017.1 evaṃ nānāvidhair divyair nānāścaryasamanvitaiḥ |
BRP068.017.2 vṛkṣair jalāśayaiḥ puṇyair bhūṣitaṃ sumanoharaiḥ || 17 ||
BRP068.018.1 tatra divyair vimānaiś ca nānāratnavibhūṣitaiḥ |
BRP068.018.2 kāmagaiḥ kāñcanaiḥ śubhrair divyagandharvanāditaiḥ || 18 ||
BRP068.019.1 taruṇādityasaṅkāśair apsarobhir alaṅkṛtaiḥ |
BRP068.019.2 hemaśayyāsanayutair nānābhogasamanvitaiḥ || 19 ||