496
BRP158.040.1 teṣāṃ tīrthaṃ tena nāmnā vyapadiṣṭaṃ jagattraye |
BRP158.040.2 pāpapaṅkakṣālanāmbho mohadhvāntamadāpaham |
BRP158.040.3 sarvasiddhipradaṃ puṃsāṃ vyāsatīrtham anuttamam || 40 ||

Chapter 159: Kadrū and Vinatā

SS 253-255

brahmovāca:

BRP159.001.1 vañjarāsaṅgamaṃ nāma tīrthaṃ trailokyaviśrutam |
BRP159.001.2 ṛṣibhiḥ sevitaṃ nityaṃ siddhai rājarṣibhis tathā || 1 ||
BRP159.002.1 dāsatvam agamat pūrvaṃ nāgānāṃ garuḍaḥ khagaḥ |
BRP159.002.2 mātṛdāsyāt tadā duḥkhaparisantaptamānasaḥ |
BRP159.002.3 kadācic cintayām āsa rahaḥ sthitvā viniśvasan || 2 ||

garuḍa uvāca:

BRP159.003.1 ta eva dhanyā loke 'smin kṛtapuṇyās ta eva hi |
BRP159.003.2 nānyasevā kṛtā yais tu na yeṣāṃ vyasanāgamaḥ || 3 ||
BRP159.004.1 sukhaṃ tiṣṭhanti gāyanti svapanti ca hasanti ca |
BRP159.004.2 svadehaprabhavo dhanyā dhig dhig anyavaśe sthitān || 4 ||

brahmovāca:

BRP159.005.1 iti cintāsamāviṣṭo jananīm etya duḥkhitaḥ |
BRP159.005.2 paryapṛcchad ameyātmā vainateyo 'tha mātaram || 5 ||

garuḍa uvāca:

BRP159.006.1 kasyāparādhān mātas tvaṃ pitur vā mama vānyataḥ |
BRP159.006.2 dāsītvam āptā vada tatkāraṇaṃ mama pṛcchataḥ || 6 ||

brahmovāca:

BRP159.007.1 sābravīt putram ātmīyam aruṇasyānujaṃ priyam || 7 ||

vinatovāca:

BRP159.008.1 naiva kasyāparādho 'sti svāparādho mayoditaḥ |
BRP159.008.2 yasyā vākyaṃ viparyeti sā dāsī syān mayoditam || 8 ||
BRP159.009.1 kadrūś cāpi tathaivāhaṃ sā mayā saṃyutā yayau |
BRP159.009.2 kadrvā mamābhavad vādaś chadmanāhaṃ tayā jitā || 9 ||
BRP159.010.1 vidhir hi balavāṃs tāta kāṃ kāṃ ceṣṭāṃ na ceṣṭate |
BRP159.010.2 evaṃ dāsītvam agamaṃ kadrvāḥ kaśyapanandana |
BRP159.010.3 yadā dāsī tu jātāhaṃ dāso 'bhūs tvaṃ dvijanmaja || 10 ||

brahmovāca:

BRP159.011.1 tūṣṇīṃ tadā babhūvāsau garuḍo 'tīva duḥkhitaḥ |
BRP159.011.2 na kiñcid ūce jananīṃ cintayan bhavitavyatām || 11 ||
BRP159.012.1 kadrūḥ kadācit sā prāha putrāṇāṃ hitam icchatī |
BRP159.012.2 ātmano bhūtim icchantī vinatāṃ khagamātaram || 12 ||

kadrūr uvāca:

BRP159.013.1 putraḥ sūryaṃ namaskartuṃ tava yāty anivāritaḥ |
BRP159.013.2 aho lokatraye 'py asmin dhanyāsi bata dāsy api || 13 ||