141
BRP035.055.1 suniścitya mahāgrāha kṛtaṃ bālasya mokṣaṇam |
BRP035.055.2 na viprebhyas tapaḥ śreṣṭhaṃ śreṣṭhā me brāhmaṇā matāḥ || 55 ||
BRP035.056.1 dattvā cāhaṃ na gṛhṇāmi grāhendra vihitaṃ hi te |
BRP035.056.2 nahi kaścin naro grāha pradattaṃ punar āharet || 56 ||
BRP035.057.1 dattam etan mayā tubhyaṃ nādadāni hi tat punaḥ |
BRP035.057.2 tvayy eva ramatām etad bālaś cāyaṃ vimucyatām || 57 ||

brahmovāca:

BRP035.058.1 tathoktas tāṃ praśasyātha muktvā bālaṃ namasya ca |
BRP035.058.2 devīm ādityāvabhāsas tatraivāntaradhīyata || 58 ||
BRP035.059.1 bālo 'pi sarasas tīre mukto grāheṇa vai tadā |
BRP035.059.2 svapnalabdha ivārthaughas tatraivāntaradhīyata || 59 ||
BRP035.060.1 tapaso 'pacayaṃ matvā devī himagirīndrajā |
BRP035.060.2 bhūya eva tapaḥ kartum ārebhe niyamasthitā || 60 ||
BRP035.061.1 kartukāmāṃ tapo bhūyo jñātvā tāṃ śaṅkaraḥ svayam |
BRP035.061.2 provāca vacanaṃ viprā mā kṛthās tapa ity uta || 61 ||
BRP035.062.1 mahyam etat tapo devi tvayā dattaṃ mahāvrate |
BRP035.062.2 tat tenaivākṣayaṃ tubhyaṃ bhaviṣyati sahasradhā || 62 ||
BRP035.063.1 iti labdhvā varaṃ devī tapaso 'kṣayam uttamam |
BRP035.063.2 svayaṃvaram udīkṣantī tasthau prītā mudā yutā || 63 ||
BRP035.064.1 idaṃ paṭhed yo hi naraḥ sadaiva |
BRP035.064.2 bālānubhāvācaraṇaṃ hi śambhoḥ |
BRP035.064.3 sa dehabhedaṃ samavāpya pūto |
BRP035.064.4 bhaved gaṇeśas tu kumāratulyaḥ || 64 ||

Chapter 36: Umā's self-choice; the wedding of Śiva and Umā

SS 85-87

brahmovāca:

BRP036.001.1 vistṛte himavatpṛṣṭhe vimānaśatasaṅkule |
BRP036.001.2 abhavat sa tu kālena śailaputryāḥ svayaṃvaraḥ || 1 ||
BRP036.002.1 atha parvatarājo 'sau himavān dhyānakovidaḥ |
BRP036.002.2 duhitur devadevena jñātvā tad abhimantritam || 2 ||
BRP036.003.1 jānann api mahāśailaḥ samayārakṣaṇepsayā |
BRP036.003.2 svayaṃvaraṃ tato devyāḥ sarvalokeṣv aghoṣayat || 3 ||
BRP036.004.1 devadānavasiddhānāṃ sarvalokanivāsinām |
BRP036.004.2 vṛṇuyāt parameśānaṃ samakṣaṃ yadi me sutā || 4 ||
BRP036.005.1 tad eva sukṛtaṃ ślāghyaṃ mamābhyudayasammatam |
BRP036.005.2 iti sañcintya śailendraḥ kṛtvā hṛdi maheśvaram || 5 ||
BRP036.006.1 ābrahmakeṣu deveṣu devyāḥ śailendrasattamaḥ |
BRP036.006.2 kṛtvā ratnākulaṃ deśaṃ svayaṃvaram acīkarat || 6 ||