The Brahmapurāṇa - SARIT transcript
Compilation, data entry, proof correction by
Peter Schreiner and Renate Söhnen, Tübingen Purâna Project
Editing and conversion to TEI markup by
Richard Mahoney, Indica et Buddhica
SARIT: Search and Retrieval of Indic Texts
London
:
2009
 
Financial support by The British Association for South Asian Studies
Financial support by The British Association for South Asian Studies

Table of contents

1. Chapter 1 :: Setting of the recitation of the Purāṇa; creation of the world

[Page 1 ] [Note: [ SS 1-2]
BRP001.001.1/ yasmāt sarvam idaṁ prapañcaracitaṁ māyājagaj jāyate |
BRP001.001.2/ yasmiṁs tiṣṭhati yāti cāntasamaye kalpānukalpe punaḥ |
BRP001.001.3/ yaṁ dhyātvā munayaḥ prapañcarahitaṁ vindanti mokṣaṁ dhruvaṁ |
BRP001.001.4/ taṁ vande puruṣottamākhyam amalaṁ nityaṁ vibhuṁ niścalam || 1 ||
BRP001.002.1/ yaṁ dhyāyanti budhāḥ samādhisamaye śuddhaṁ viyatsannibham |
BRP001.002.2/ nityānandamayaṁ prasannam amalaṁ sarveśvaraṁ nirguṇam |
BRP001.002.3/ vyaktāvyaktaparaṁ prapañcarahitaṁ dhyānaikagamyaṁ vibhum |
BRP001.002.4/ taṁ saṁsāravināśahetum ajaraṁ vande hariṁ muktidam || 2 ||
BRP001.003.1/ supuṇye naimiṣāraṇye pavitre sumanohare |
BRP001.003.2/ nānāmunijanākīrṇe nānāpuṣpopaśobhite || 3 ||
BRP001.004.1/ saralaiḥ karṇikāraiś ca panasair dhavakhādiraiḥ |
BRP001.004.2/ āmrajambūkapitthaiś ca nyagrodhair devadārubhiḥ || 4 ||
BRP001.005.1/ aśvatthaiḥ pārijātaiś ca candanāgurupāṭalaiḥ |
BRP001.005.2/ bakulaiḥ saptaparṇaiś ca punnāgair nāgakesaraiḥ || 5 ||
BRP001.006.1/ śālais tālais tamālaiś ca nārikelais tathārjunaiḥ |
BRP001.006.2/ anyaiś ca bahubhir vṛkṣaiś campakādyaiś ca śobhite || 6 ||
BRP001.007.1/ nānāpakṣigaṇākīrṇe nānāmṛgagaṇair yute |
BRP001.007.2/ nānājalāśayaiḥ puṇyair dīrghikādyair alaṅkṛte || 7 ||
BRP001.008.1/ brāhmaṇaiḥ kṣatriyair vaiśyaiḥ śūdraiś cānyaiś ca jātibhiḥ |
BRP001.008.2/ vānaprasthair gṛhasthaiś ca yatibhir brahmacāribhiḥ || 8 ||
BRP001.009.1/ sampannair gokulaiś caiva sarvatra samalaṅkṛte |
BRP001.009.2/ yavagodhūmacaṇakair māṣamudgatilekṣubhiḥ || 9 ||
BRP001.010.1/ cīnakādyais tathā medhyaiḥ sasyaiś cānyaiś ca śobhite |
BRP001.010.2/ tatra dīpte hutavahe hūyamāne mahāmakhe || 10 ||
BRP001.011.1/ yajatāṁ naimiṣeyāṇāṁ sattre dvādaśavārṣike |
BRP001.011.2/ ājagmus tatra munayas tathānye 'pi dvijātayaḥ || 11 ||
BRP001.012.1/ tān āgatān dvijāṁs te tu pūjāṁ cakrur yathocitām |
BRP001.012.2/ teṣu tatropaviṣṭeṣu ṛtvigbhiḥ sahiteṣu ca || 12 ||
BRP001.013.1/ tatrājagāma sūtas tu matimāṁl lomaharṣaṇaḥ |
BRP001.013.2/ taṁ dṛṣṭvā te munivarāḥ pūjāṁ cakrur mudānvitāḥ || 13 ||
BRP001.014.1/ so 'pi tān pratipūjyaiva saṁviveśa varāsane |
BRP001.014.2/ kathāṁ cakrus tadānyonyaṁ sūtena sahitā dvijāḥ || 14 ||
BRP001.015.1/ kathānte vyāsaśiṣyaṁ te papracchuḥ saṁśayaṁ mudā |
BRP001.015.2/ ṛtvigbhiḥ sahitāḥ sarve sadasyaiḥ saha dīkṣitāḥ || 15 ||
[Page 2 ]

BRP001.016.0/ munaya ūcuḥ:

BRP001.016.1/ purāṇāgamaśāstrāṇi setihāsāni sattama |
BRP001.016.2/ jānāsi devadaityānāṁ caritaṁ janma karma ca || 16 ||
BRP001.017.1/ na te 'sty aviditaṁ kiñcid vede śāstre ca bhārate |
BRP001.017.2/ purāṇe mokṣaśāstre ca sarvajño 'si mahāmate || 17 ||
BRP001.018.1/ yathāpūrvam idaṁ sarvam utpannaṁ sacarācaram |
BRP001.018.2/ sasurāsuragandharvaṁ sayakṣoragarākṣasam || 18 ||
BRP001.019.1/ śrotum icchāmahe sūta brūhi sarvaṁ yathā jagat |
BRP001.019.2/ babhūva bhūyaś ca yathā mahābhāga bhaviṣyati || 19 ||
BRP001.020.1/ yataś caiva jagat sūta yataś caiva carācaram |
BRP001.020.2/ līnam āsīt tathā yatra layam eṣyati yatra ca || 20 ||

BRP001.021.0/ lomaharṣaṇa uvāca:

BRP001.021.1/ avikārāya śuddhāya nityāya paramātmane |
BRP001.021.2/ sadaikarūparūpāya viṣṇave sarvajiṣṇave || 21 ||
BRP001.022.1/ namo hiraṇyagarbhāya haraye śaṅkarāya ca |
BRP001.022.2/ vāsudevāya tārāya sargasthityantakarmaṇe || 22 ||
BRP001.023.1/ ekānekasvarūpāya sthūlasūkṣmātmane namaḥ |
BRP001.023.2/ avyaktavyaktabhūtāya viṣṇave muktihetave || 23 ||
BRP001.024.1/ sargasthitivināśāya jagato yo 'jarāmaraḥ |
BRP001.024.2/ mūlabhūto namas tasmai viṣṇave paramātmane || 24 ||
BRP001.025.1/ ādhārabhūtaṁ viśvasyāpy aṇīyāṁsam aṇīyasām |
BRP001.025.2/ praṇamya sarvabhūtastham acyutaṁ puruṣottamam || 25 ||
BRP001.026.1/ jñānasvarūpam atyantaṁ nirmalaṁ paramārthataḥ |
BRP001.026.2/ tam evārthasvarūpeṇa bhrāntidarśanataḥ sthitam || 26 ||
BRP001.027.1/ viṣṇuṁ grasiṣṇuṁ viśvasya sthitau sarge tathā prabhum |
BRP001.027.2/ sarvajñaṁ jagatām īśam ajam akṣayam avyayam || 27 ||
BRP001.028.1/ ādyaṁ susūkṣmaṁ viśveśaṁ brahmādīn praṇipatya ca |
BRP001.028.2/ itihāsapurāṇajñaṁ vedavedāṅgapāragam || 28 ||
BRP001.029.1/ sarvaśāstrārthatattvajñaṁ parāśarasutaṁ prabhum |
BRP001.029.2/ guruṁ praṇamya vakṣyāmi purāṇaṁ vedasammitam || 29 ||
BRP001.030.1/ kathayāmi yathā pūrvaṁ dakṣādyair munisattamaiḥ |
BRP001.030.2/ pṛṣṭaḥ provāca bhagavān abjayoniḥ pitāmahaḥ || 30 ||
BRP001.031.1/ śṛṇudhvaṁ sampravakṣyāmi kathāṁ pāpapraṇāśinīm |
BRP001.031.2/ kathyamānāṁ mayā citrāṁ bahvarthāṁ śrutivistarām || 31 ||
BRP001.032.1/ yas tv imāṁ dhārayen nityaṁ śṛṇuyād vāpy abhīkṣṇaśaḥ |
BRP001.032.2/ svavaṁśadhāraṇaṁ kṛtvā svargaloke mahīyate || 32 ||
BRP001.033.1/ avyaktaṁ kāraṇaṁ yat tan nityaṁ sadasadātmakam |
BRP001.033.2/ pradhānaṁ puruṣas tasmān nirmame viśvam īśvaraḥ || 33 ||
[Page 3 ]
BRP001.034.1/ taṁ budhyadhvaṁ muniśreṣṭhā brahmāṇam amitaujasam |
BRP001.034.2/ sraṣṭāraṁ sarvabhūtānāṁ nārāyaṇaparāyaṇam || 34 ||
BRP001.035.1/ ahaṅkāras tu mahatas tasmād bhūtāni jajñire |
BRP001.035.2/ bhūtabhedāś ca bhūtebhya iti sargaḥ sanātanaḥ || 35 ||
BRP001.036.1/ vistarāvayavaṁ caiva yathāprajñaṁ yathāśruti |
BRP001.036.2/ kīrtyamānaṁ śṛṇudhvaṁ vaḥ sarveṣāṁ kīrtivardhanam || 36 ||
BRP001.037.1/ kīrtitaṁ sthirakīrtīnāṁ sarveṣāṁ puṇyavardhanam |
BRP001.037.2/ tataḥ svayambhūr bhagavān sisṛkṣur vividhāḥ prajāḥ || 37 ||
BRP001.038.1/ apa eva sasarjādau tāsu vīryam athāsṛjat |
BRP001.038.2/ āpo nārā iti proktā āpo vai narasūnavaḥ || 38 ||
BRP001.039.1/ ayanaṁ tasya tāḥ pūrvaṁ tena nārāyaṇaḥ smṛtaḥ |
BRP001.039.2/ hiraṇyavarṇam abhavat tad aṇḍam udakeśayam || 39 ||
BRP001.040.1/ tatra jajñe svayaṁ brahmā svayambhūr iti naḥ śrutam |
BRP001.040.2/ hiraṇyavarṇo bhagavān uṣitvā parivatsaram || 40 ||
BRP001.041.1/ tad aṇḍam akarod dvaidhaṁ divaṁ bhuvam athāpi ca |
BRP001.041.2/ tayoḥ śakalayor madhya ākāśam akarot prabhuḥ || 41 ||
BRP001.042.1/ apsu pāriplavāṁ pṛthvīṁ diśaś ca daśadhā dadhe |
BRP001.042.2/ tatra kālaṁ mano vācaṁ kāmaṁ krodham atho ratim || 42 ||
BRP001.043.1/ sasarja sṛṣṭiṁ tadrūpāṁ sraṣṭum icchan prajāpatīn |
BRP001.043.2/ marīcim atryaṅgirasau pulastyaṁ pulahaṁ kratum || 43 ||
BRP001.044.1/ vasiṣṭhaṁ ca mahātejāḥ so 'sṛjat sapta mānasān |
BRP001.044.2/ sapta brahmāṇa ity ete purāṇe niścayaṁ gatāḥ || 44 ||
BRP001.045.1/ nārāyaṇātmakānāṁ tu saptānāṁ brahmajanmanām |
BRP001.045.2/ tato 'sṛjat purā brahmā rudraṁ roṣātmasambhavam || 45 ||
BRP001.046.1/ sanatkumāraṁ ca vibhuṁ pūrveṣām api pūrvajam |
BRP001.046.2/ saptasv etā ajāyanta prajā rudrāś ca bho dvijāḥ || 46 ||
BRP001.047.1/ skandaḥ sanatkumāraś ca tejaḥ saṅkṣipya tiṣṭhataḥ |
BRP001.047.2/ teṣāṁ sapta mahāvaṁśā divyā devagaṇānvitāḥ || 47 ||
BRP001.048.1/ kriyāvantaḥ prajāvanto maharṣibhir alaṅkṛtāḥ |
BRP001.048.2/ vidyuto 'śanimeghāṁś ca rohitendradhanūṁṣi ca || 48 ||
BRP001.049.1/ vayāṁsi ca sasarjādau parjanyaṁ ca sasarja ha |
BRP001.049.2/ ṛco yajūṁṣi sāmāni nirmame yajñasiddhaye || 49 ||
BRP001.050.1/ sādhyān ajanayad devān ity evam anusañjaguḥ |
BRP001.050.2/ uccāvacāni bhūtāni gātrebhyas tasya jajñire || 50 ||
BRP001.051.1/ āpavasya prajāsargaṁ sṛjato hi prajāpateḥ |
BRP001.051.2/ sṛjyamānāḥ prajā naiva vivardhante yadā tadā || 51 ||
BRP001.052.1/ dvidhā kṛtvātmano deham ardhena puruṣo 'bhavat |
BRP001.052.2/ ardhena nārī tasyāṁ tu so 'sṛjad dvividhāḥ prajāḥ || 52 ||
BRP001.053.1/ divaṁ ca pṛthivīṁ caiva mahimnā vyāpya tiṣṭhati |
BRP001.053.2/ virājam asṛjad viṣṇuḥ so 'sṛjat puruṣaṁ virāṭ || 53 ||
[Page 4 ]
BRP001.054.1/ puruṣaṁ taṁ manuṁ vidyāt tasya manvantaraṁ smṛtam |
BRP001.054.2/ dvitīyaṁ mānasasyaitan manor antaram ucyate || 54 ||
BRP001.055.1/ sa vairājaḥ prajāsargaṁ sasarja puruṣaḥ prabhuḥ |
BRP001.055.2/ nārāyaṇavisargasya prajās tasyāpy ayonijāḥ || 55 ||
BRP001.056.1/ āyuṣmān kīrtimān puṇyaprajāvāṁś ca bhaven naraḥ |
BRP001.056.2/ ādisargaṁ viditvemaṁ yatheṣṭāṁ cāpnuyād gatim || 56 ||

2. Chapter 2 :: Descendants of Manu Svāyambhuva; creation by Dakṣa

[Note: [ SS 2-4]

BRP002.001.0/ lomaharṣaṇa uvāca:

BRP002.001.1/ sa sṛṣṭvā tu prajās tv evam āpavo vai prajāpatiḥ |
BRP002.001.2/ lebhe vai puruṣaḥ patnīṁ śatarūpām ayonijām || 1 ||
BRP002.002.1/ āpavasya mahimnā tu divam āvṛtya tiṣṭhataḥ |
BRP002.002.2/ dharmeṇaiva muniśreṣṭhāḥ śatarūpā vyajāyata || 2 ||
BRP002.003.1/ sā tu varṣāyutaṁ taptvā tapaḥ paramaduścaram |
BRP002.003.2/ bhartāraṁ dīptatapasaṁ puruṣaṁ pratyapadyata || 3 ||
BRP002.004.1/ sa vai svāyambhuvo viprāḥ puruṣo manur ucyate |
BRP002.004.2/ tasyaikasaptatiyugaṁ manvantaram ihocyate || 4 ||
BRP002.005.1/ vairājāt puruṣād vīraṁ śatarūpā vyajāyata |
BRP002.005.2/ priyavratottānapādau vīrāt kāmyā vyajāyata || 5 ||
BRP002.006.1/ kāmyā nāma sutā śreṣṭhā kardamasya prajāpateḥ |
BRP002.006.2/ kāmyāputrās tu catvāraḥ samrāṭ kukṣir virāṭ prabhuḥ || 6 ||
BRP002.007.1/ uttānapādaṁ jagrāha putram atriḥ prajāpatiḥ |
BRP002.007.2/ uttānapādāc caturaḥ sūnṛtā suṣuve sutān || 7 ||
BRP002.008.1/ dharmasya kanyā suśroṇī sūnṛtā nāma viśrutā |
BRP002.008.2/ utpannā vājimedhena dhruvasya jananī śubhā || 8 ||
BRP002.009.1/ dhruvaṁ ca kīrtimantaṁ ca āyuṣmantaṁ vasuṁ tathā |
BRP002.009.2/ uttānapādo 'janayat sūnṛtāyāṁ prajāpatiḥ || 9 ||
BRP002.010.1/ dhruvo varṣasahasrāṇi trīṇi divyāni bho dvijāḥ |
BRP002.010.2/ tapas tepe mahābhāgaḥ prārthayan sumahad yaśaḥ || 10 ||
BRP002.011.1/ tasmai brahmā dadau prītaḥ sthānam ātmasamaṁ prabhuḥ |
BRP002.011.2/ acalaṁ caiva purataḥ saptarṣīṇāṁ prajāpatiḥ || 11 ||
BRP002.012.1/ tasyābhimānam ṛddhiṁ ca mahimānaṁ nirīkṣya ca |
BRP002.012.2/ devāsurāṇām ācāryaḥ ślokaṁ prāg uśanā jagau || 12 ||
BRP002.013.1/ aho 'sya tapaso vīryam aho śrutam aho 'dbhutam |
BRP002.013.2/ yam adya purataḥ kṛtvā dhruvaṁ saptarṣayaḥ sthitāḥ || 13 ||
BRP002.014.1/ tasmāc chliṣṭiṁ ca bhavyaṁ ca dhruvāc chambhur vyajāyata |
BRP002.014.2/ śliṣṭer ādhatta succhāyā pañca putrān akalmaṣān || 14 ||
[Page 5 ]
BRP002.015.1/ ripuṁ ripuñjayaṁ vīraṁ vṛkalaṁ vṛkatejasam |
BRP002.015.2/ ripor ādhatta bṛhatī cakṣuṣaṁ sarvatejasam || 15 ||
BRP002.016.1/ ajījanat puṣkariṇyāṁ vairiṇyāṁ cākṣuṣaṁ manum |
BRP002.016.2/ prajāpater ātmajāyāṁ vīraṇyasya mahātmanaḥ || 16 ||
BRP002.017.1/ manor ajāyanta daśa naḍvalāyāṁ mahaujasaḥ |
BRP002.017.2/ kanyāyāṁ muniśārdūlā vairājasya prajāpateḥ || 17 ||
BRP002.018.1/ kutsaḥ puruḥ śatadyumnas tapasvī satyavāk kaviḥ |
BRP002.018.2/ agniṣṭud atirātraś ca sudyumnaś ceti te nava || 18 ||
BRP002.019.1/ abhimanyuś ca daśamo naḍvalāyāṁ mahaujasaḥ |
BRP002.019.2/ puror ajanayat putrān ṣaḍ āgneyī mahāprabhān || 19 ||
BRP002.020.1/ aṅgaṁ sumanasaṁ svātiṁ kratum aṅgirasaṁ mayam |
BRP002.020.2/ aṅgāt sunīthāpatyaṁ vai veṇam ekaṁ vyajāyata || 20 ||
BRP002.021.1/ apacāreṇa veṇasya prakopaḥ sumahān abhūt |
BRP002.021.2/ prajārtham ṛṣayo yasya mamanthur dakṣiṇaṁ karam || 21 ||
BRP002.022.1/ veṇasya mathite pāṇau sambabhūva mahān nṛpaḥ |
BRP002.022.2/ taṁ dṛṣṭvā munayaḥ prāhur eṣa vai muditāḥ prajāḥ || 22 ||
BRP002.023.1/ kariṣyati mahātejā yaśaś ca prāpsyate mahat |
BRP002.023.2/ sa dhanvī kavacī jāto jvalajjvalanasannibhaḥ || 23 ||
BRP002.024.1/ pṛthur vaiṇyas tathā cemāṁ rarakṣa kṣatrapūrvajaḥ |
BRP002.024.2/ rājasūyābhiṣiktānām ādyaḥ sa vasudhāpatiḥ || 24 ||
BRP002.025.1/ tasmāc caiva samutpannau nipuṇau sūtamāgadhau |
BRP002.025.2/ teneyaṁ gaur muniśreṣṭhā dugdhā sasyāni bhūbhṛtā || 25 ||
BRP002.026.1/ prajānāṁ vṛttikāmena devaiḥ sarṣigaṇaiḥ saha |
BRP002.026.2/ pitṛbhir dānavaiś caiva gandharvair apsarogaṇaiḥ || 26 ||
BRP002.027.1/ sarpaiḥ puṇyajanaiś caiva vīrudbhiḥ parvatais tathā |
BRP002.027.2/ teṣu teṣu ca pātreṣu duhyamānā vasundharā || 27 ||
BRP002.028.1/ prādād yathepsitaṁ kṣīraṁ tena prāṇān adhārayan |
BRP002.028.2/ pṛthos tu putrau dharmajñau yajñānte 'ntardhipātinau || 28 ||
BRP002.029.1/ śikhaṇḍinī havirdhānam antardhānād vyajāyata |
BRP002.029.2/ havirdhānāt ṣaḍ āgneyī dhiṣaṇājanayat sutān || 29 ||
BRP002.030.1/ prācīnabarhiṣaṁ śukraṁ gayaṁ kṛṣṇaṁ vrajājinau |
BRP002.030.2/ prācīnabarhir bhagavān mahān āsīt prajāpatiḥ || 30 ||
BRP002.031.1/ havirdhānān muniśreṣṭhā yena saṁvardhitāḥ prajāḥ |
BRP002.031.2/ prācīnabarhir bhagavān pṛthivītalacāriṇīḥ || 31 ||
[Page 6 ]
BRP002.032.1/ samudratanayāyāṁ tu kṛtadāro 'bhavat prabhuḥ |
BRP002.032.2/ mahatas tapasaḥ pāre savarṇāyāṁ prajāpatiḥ || 32 ||
BRP002.033.1/ savarṇādhatta sāmudrī daśa prācīnabarhiṣaḥ |
BRP002.033.2/ sarvān pracetaso nāma dhanurvedasya pāragān || 33 ||
BRP002.034.1/ apṛthagdharmacaraṇās te 'tapyanta mahat tapaḥ |
BRP002.034.2/ daśa varṣasahasrāṇi samudrasalileśayāḥ || 34 ||
BRP002.035.1/ tapaś caratsu pṛthivīṁ pracetaḥsu mahīruhāḥ |
BRP002.035.2/ arakṣamāṇām āvavrur babhūvātha prajākṣayaḥ || 35 ||
BRP002.036.1/ nāśakan māruto vātuṁ vṛtaṁ kham abhavad drumaiḥ |
BRP002.036.2/ daśa varṣasahasrāṇi na śekuś ceṣṭituṁ prajāḥ || 36 ||
BRP002.037.1/ tad upaśrutya tapasā yuktāḥ sarve pracetasaḥ |
BRP002.037.2/ mukhebhyo vāyum agniṁ ca sasṛjur jātamanyavaḥ || 37 ||
BRP002.038.1/ unmūlān atha vṛkṣāṁs tu kṛtvā vāyur aśoṣayat |
BRP002.038.2/ tān agnir adahad ghora evam āsīd drumakṣayaḥ || 38 ||
BRP002.039.1/ drumakṣayam atho buddhvā kiñcic chiṣṭeṣu śākhiṣu |
BRP002.039.2/ upagamyābravīd etāṁs tadā somaḥ prajāpatīn || 39 ||
BRP002.040.1/ kopaṁ yacchata rājānaḥ sarve prācīnabarhiṣaḥ |
BRP002.040.2/ vṛkṣaśūnyā kṛtā pṛthvī śāmyetām agnimārutau || 40 ||
BRP002.041.1/ ratnabhūtā ca kanyeyaṁ vṛkṣāṇāṁ varavarṇinī |
BRP002.041.2/ bhaviṣyaṁ jānatā tāta dhṛtā garbheṇa vai mayā || 41 ||
BRP002.042.1/ māriṣā nāma nāmnaiṣā vṛkṣāṇām iti nirmitā |
BRP002.042.2/ bhāryā vo 'stu mahābhāgāḥ somavaṁśavivardhinī || 42 ||
BRP002.043.1/ yuṣmākaṁ tejaso 'rdhena mama cārdhena tejasaḥ |
BRP002.043.2/ asyām utpatsyate vidvān dakṣo nāma prajāpatiḥ || 43 ||
BRP002.044.1/ sa imāṁ dagdhabhūyiṣṭhāṁ yuṣmattejomayena vai |
BRP002.044.2/ agnināgnisamo bhūyaḥ prajāḥ saṁvardhayiṣyati || 44 ||
BRP002.045.1/ tataḥ somasya vacanāj jagṛhus te pracetasaḥ |
BRP002.045.2/ saṁhṛtya kopaṁ vṛkṣebhyaḥ patnīṁ dharmeṇa māriṣām || 45 ||
BRP002.046.1/ daśabhyas tu pracetobhyo māriṣāyāṁ prajāpatiḥ |
BRP002.046.2/ dakṣo jajñe mahātejāḥ somasyāṁśena bho dvijāḥ || 46 ||
BRP002.047.1/ acarāṁś ca carāṁś caiva dvipado 'tha catuṣpadaḥ |
BRP002.047.2/ sa sṛṣṭvā manasā dakṣaḥ paścād asṛjata striyaḥ || 47 ||
BRP002.048.1/ dadau daśa sa dharmāya kaśyapāya trayodaśa |
BRP002.048.2/ śiṣṭāḥ somāya rājñe ca nakṣatrākhyā dadau prabhuḥ || 48 ||
BRP002.049.1/ tāsu devāḥ khagā gāvo nāgā ditijadānavāḥ |
BRP002.049.2/ gandharvāpsarasaś caiva jajñire 'nyāś ca jātayaḥ || 49 ||
BRP002.050.1/ tataḥ prabhṛti viprendrāḥ prajā maithunasambhavāḥ |
BRP002.050.2/ saṅkalpād darśanāt sparśāt pūrveṣāṁ procyate prajā || 50 ||
[Page 7 ]

BRP002.051.0/ munaya ūcuḥ:

BRP002.051.1/ devānāṁ dānavānāṁ ca gandharvoragarakṣasām |
BRP002.051.2/ sambhavas tu śruto 'smābhir dakṣasya ca mahātmanaḥ || 51 ||
BRP002.052.1/ aṅguṣṭhād brahmaṇo jajñe dakṣaḥ kila śubhavrataḥ |
BRP002.052.2/ vāmāṅguṣṭhāt tathā caivaṁ tasya patnī vyajāyata || 52 ||
BRP002.053.1/ kathaṁ prācetasatvaṁ sa punar lebhe mahātapāḥ |
BRP002.053.2/ etaṁ naḥ saṁśayaṁ sūta vyākhyātuṁ tvam ihārhasi |
BRP002.053.3/ dauhitraś caiva somasya kathaṁ śvaśuratāṁ gataḥ || 53 ||

BRP002.054.0/ lomaharṣaṇa uvāca:

BRP002.054.1/ utpattiś ca nirodhaś ca nityaṁ bhūteṣu bho dvijāḥ |
BRP002.054.2/ ṛṣayo 'tra na muhyanti vidyāvantaś ca ye janāḥ || 54 ||
BRP002.055.1/ yuge yuge bhavanty ete punar dakṣādayo nṛpāḥ |
BRP002.055.2/ punaś caiva nirudhyante vidvāṁs tatra na muhyati || 55 ||
BRP002.056.1/ jyaiṣṭhyaṁ kāniṣṭham apy eṣāṁ pūrvaṁ nāsīd dvijottamāḥ |
BRP002.056.2/ tapa eva garīyo 'bhūt prabhāvaś caiva kāraṇam || 56 ||
BRP002.057.1/ imāṁ visṛṣṭiṁ dakṣasya yo vidyāt sacarācarām |
BRP002.057.2/ prajāvān āyur uttīrṇaḥ svargaloke mahīyate || 57 ||

3. Chapter 3 :: Creation of beings; descendants of Dakṣa

[Note: [ SS 4-8]

BRP003.001.0/ munaya ūcuḥ:

BRP003.001.1/ devānāṁ dānavānāṁ ca gandharvoragarakṣasām |
BRP003.001.2/ utpattiṁ vistareṇaiva lomaharṣaṇa kīrtaya || 1 ||

BRP003.002.0/ lomaharṣaṇa uvāca:

BRP003.002.1/ prajāḥ sṛjeti vyādiṣṭaḥ pūrvaṁ dakṣaḥ svayambhuvā |
BRP003.002.2/ yathā sasarja bhūtāni tathā śṛṇuta bho dvijāḥ || 2 ||
BRP003.003.1/ mānasāny eva bhūtāni pūrvam evāsṛjat prabhuḥ |
BRP003.003.2/ ṛṣīn devān sagandharvān asurān yakṣarākṣasān || 3 ||
BRP003.004.1/ yadāsya mānasī viprā na vyavardhata vai prajā |
BRP003.004.2/ tadā sañcintya dharmātmā prajāhetoḥ prajāpatiḥ || 4 ||
BRP003.005.1/ sa maithunena dharmeṇa sisṛkṣur vividhāḥ prajāḥ |
BRP003.005.2/ asiknīm āvahat patnīṁ vīraṇasya prajāpateḥ || 5 ||
BRP003.006.1/ sutāṁ sutapasā yuktāṁ mahatīṁ lokadhāriṇīm |
BRP003.006.2/ atha putrasahasrāṇi vairaṇyāṁ pañca vīryavān || 6 ||
BRP003.007.1/ asiknyāṁ janayām āsa dakṣa eva prajāpatiḥ |
BRP003.007.2/ tāṁs tu dṛṣṭvā mahābhāgān saṁvivardhayiṣūn prajāḥ || 7 ||
[Page 8 ]
BRP003.008.1/ devarṣiḥ priyasaṁvādo nāradaḥ prābravīd idam |
BRP003.008.2/ nāśāya vacanaṁ teṣāṁ śāpāyaivātmanas tathā || 8 ||
BRP003.009.1/ yaṁ kaśyapaḥ sutavaraṁ parameṣṭhī vyajījanat |
BRP003.009.2/ dakṣasya vai duhitari dakṣaśāpabhayān muniḥ || 9 ||
BRP003.010.1/ pūrvaṁ sa hi samutpanno nāradaḥ parameṣṭhinaḥ |
BRP003.010.2/ asiknyām atha vairaṇyāṁ bhūyo devarṣisattamaḥ || 10 ||
BRP003.011.1/ taṁ bhūyo janayām āsa piteva munipuṅgavam |
BRP003.011.2/ tena dakṣasya vai putrā haryaśvā iti viśrutāḥ || 11 ||
BRP003.012.1/ nirmathya nāśitāḥ sarve vidhinā ca na saṁśayaḥ |
BRP003.012.2/ tasyodyatas tadā dakṣo nāśāyāmitavikramaḥ || 12 ||
BRP003.013.1/ brahmarṣīn purataḥ kṛtvā yācitaḥ parameṣṭhinā |
BRP003.013.2/ tato 'bhisandhiś cakre vai dakṣasya parameṣṭhinā || 13 ||
BRP003.014.1/ kanyāyāṁ nārado mahyaṁ tava putro bhaved iti |
BRP003.014.2/ tato dakṣaḥ sutāṁ prādāt priyāṁ vai parameṣṭhine |
BRP003.014.3/ sa tasyāṁ nārado jajñe bhūyaḥ śāpabhayād ṛṣiḥ || 14 ||

BRP003.015.0/ munaya ūcuḥ:

BRP003.015.1/ kathaṁ praṇāśitāḥ putrā nāradena maharṣiṇā |
BRP003.015.2/ prajāpateḥ sūtavarya śrotum icchāma tattvataḥ || 15 ||

BRP003.016.0/ lomaharṣaṇa uvāca:

BRP003.016.1/ dakṣasya putrā haryaśvā vivardhayiṣavaḥ prajāḥ |
BRP003.016.2/ samāgatā mahāvīryā nāradas tān uvāca ha || 16 ||

BRP003.017.0/ nārada uvāca:

BRP003.017.1/ bāliśā bata yūyaṁ vai nāsyā jānīta vai bhuvaḥ |
BRP003.017.2/ pramāṇaṁ sraṣṭukāmā vai prajāḥ prācetasātmajāḥ || 17 ||
BRP003.018.1/ antar ūrdhvam adhaś caiva kathaṁ sṛjatha vai prajāḥ |
BRP003.018.2/ te tu tadvacanaṁ śrutvā prayātāḥ sarvato diśaḥ || 18 ||
BRP003.019.1/ adyāpi na nivartante samudrebhya ivāpagāḥ |
BRP003.019.2/ haryaśveṣv atha naṣṭeṣu dakṣaḥ prācetasaḥ punaḥ || 19 ||
BRP003.020.1/ vairaṇyām atha putrāṇāṁ sahasram asṛjat prabhuḥ |
BRP003.020.2/ vivardhayiṣavas te tu śabalāśvās tathā prajāḥ || 20 ||
BRP003.021.1/ pūrvoktaṁ vacanaṁ te tu nāradena pracoditāḥ |
BRP003.021.2/ anyonyam ūcus te sarve samyag āha mahān ṛṣiḥ || 21 ||
BRP003.022.1/ bhrātṝṇāṁ padavīṁ jñātuṁ gantavyaṁ nātra saṁśayaḥ |
BRP003.022.2/ jñātvā pramāṇaṁ pṛthvyāś ca sukhaṁ srakṣyāmahe prajāḥ || 22 ||
BRP003.023.1/ te 'pi tenaiva mārgeṇa prayātāḥ sarvato diśam |
BRP003.023.2/ adyāpi na nivartante samudrebhya ivāpagāḥ || 23 ||
BRP003.024.1/ tadā prabhṛti vai bhrātā bhrātur anveṣaṇe dvijāḥ |
BRP003.024.2/ prayāto naśyati kṣipraṁ tan na kāryaṁ vipaścitā || 24 ||
BRP003.025.1/ tāṁś caiva naṣṭān vijñāya putrān dakṣaḥ prajāpatiḥ |
BRP003.025.2/ ṣaṣṭiṁ tato 'sṛjat kanyā vairaṇyām iti naḥ śrutam || 25 ||
[Page 9 ]
BRP003.026.1/ tās tadā pratijagrāha bhāryārthaṁ kaśyapaḥ prabhuḥ |
BRP003.026.2/ somo dharmaś ca bho viprās tathaivānye maharṣayaḥ || 26 ||
BRP003.027.1/ dadau sa daśa dharmāya kaśyapāya trayodaśa |
BRP003.027.2/ saptaviṁśati somāya catasro 'riṣṭanemine || 27 ||
BRP003.028.1/ dve caiva bahuputrāya dve caivāṅgirase tathā |
BRP003.028.2/ dve kṛśāśvāya viduṣe tāsāṁ nāmāni me śṛṇu || 28 ||
BRP003.029.1/ arundhatī vasur yāmī lambā bhānur marutvatī |
BRP003.029.2/ saṅkalpā ca muhūrtā ca sādhyā viśvā ca bho dvijāḥ || 29 ||
BRP003.030.1/ dharmapatnyo daśa tv etās tāsv apatyāni bodhata |
BRP003.030.2/ viśvedevās tu viśvāyāḥ sādhyā sādhyān vyajāyata || 30 ||
BRP003.031.1/ marutvatyāṁ marutvanto vasos tu vasavaḥ sutāḥ |
BRP003.031.2/ bhānos tu bhānavaḥ putrā muhūrtās tu muhūrtajāḥ || 31 ||
BRP003.032.1/ lambāyāś caiva ghoṣo 'tha nāgavīthī ca yāmijā |
BRP003.032.2/ pṛthivī viṣayaṁ sarvam arundhatyāṁ vyajāyata || 32 ||
BRP003.033.1/ saṅkalpāyās tu viśvātmā jajñe saṅkalpa eva hi |
BRP003.033.2/ nāgavīthyāṁ ca yāminyāṁ vṛṣalaś ca vyajāyata || 33 ||
BRP003.034.1/ parā yāḥ somapatnīś ca dakṣaḥ prācetaso dadau |
BRP003.034.2/ sarvā nakṣatranāmnyas tā jyotiṣe parikīrtitāḥ || 34 ||
BRP003.035.1/ ye tv anye khyātimanto vai devā jyotiṣpurogamāḥ |
BRP003.035.2/ vasavo 'ṣṭau samākhyātās teṣāṁ vakṣyāmi vistaram || 35 ||
BRP003.036.1/ āpo dhruvaś ca somaś ca dhavaś caivānilo 'nalaḥ |
BRP003.036.2/ pratyūṣaś ca prabhāsaś ca vasavo nāmabhiḥ smṛtāḥ || 36 ||
BRP003.037.1/ āpasya putro vaitaṇḍyaḥ śramaḥ śrānto munis tathā |
BRP003.037.2/ dhruvasya putro bhagavān kālo lokaprakālanaḥ || 37 ||
BRP003.038.1/ somasya bhagavān varcā varcasvī yena jāyate |
BRP003.038.2/ dhavasya putro draviṇo hutahavyavahas tathā |
BRP003.038.3/ manoharāyāḥ śiśiraḥ prāṇo 'tha ramaṇas tathā || 38 ||
BRP003.039.1/ anilasya śivā bhāryā tasyāḥ putro manojavaḥ |
BRP003.039.2/ avijñātagatiś caiva dvau putrāv anilasya ca || 39 ||
BRP003.040.1/ agniputraḥ kumāras tu śarastambe śriyā vṛtaḥ |
BRP003.040.2/ tasya śākho viśākhaś ca naigameyaś ca pṛṣṭhajaḥ || 40 ||
BRP003.041.1/ apatyaṁ kṛttikānāṁ tu kārttikeya iti smṛtaḥ |
BRP003.041.2/ pratyūṣasya viduḥ putram ṛṣiṁ nāmnātha devalam || 41 ||
BRP003.042.1/ dvau putrau devalasyāpi kṣamāvantau manīṣiṇau |
BRP003.042.2/ bṛhaspates tu bhaginī varastrī brahmavādinī || 42 ||
BRP003.043.1/ yogasiddhā jagat kṛtsnam asaktā vicacāra ha |
BRP003.043.2/ prabhāsasya tu sā bhāryā vasūnām aṣṭamasya tu || 43 ||
[Page 10 ]
BRP003.044.1/ viśvakarmā mahābhāgo yasyāṁ jajñe prajāpatiḥ |
BRP003.044.2/ kartā śilpasahasrāṇāṁ tridaśānāṁ ca vārdhakiḥ || 44 ||
BRP003.045.1/ bhūṣaṇānāṁ ca sarveṣāṁ kartā śilpavatāṁ varaḥ |
BRP003.045.2/ yaḥ sarveṣāṁ vimānāni daivatānāṁ cakāra ha || 45 ||
BRP003.046.1/ mānuṣāś copajīvanti yasya śilpaṁ mahātmanaḥ |
BRP003.046.2/ surabhī kaśyapād rudrān ekādaśa vinirmame || 46 ||
BRP003.047.1/ mahādevaprasādena tapasā bhāvitā satī |
BRP003.047.2/ ajaikapād ahirbudhnyas tvaṣṭā rudraś ca vīryavān || 47 ||
BRP003.048.1/ haraś ca bahurūpaś ca tryambakaś cāparājitaḥ |
BRP003.048.2/ vṛṣākapiś ca śambhuś ca kapardī raivatas tathā || 48 ||
BRP003.049.1/ mṛgavyādhaś ca śarvaś ca kapālī ca dvijottamāḥ |
BRP003.049.2/ ekādaśaite vikhyātā rudrās tribhuvaneśvarāḥ || 49 ||
BRP003.050.1/ śataṁ tv evaṁ samākhyātaṁ rudrāṇām amitaujasām |
BRP003.050.2/ purāṇe muniśārdūlā yair vyāptaṁ sacarācaram || 50 ||
BRP003.051.1/ dārāñ śṛṇudhvaṁ viprendrāḥ kaśyapasya prajāpateḥ |
BRP003.051.2/ aditir ditir danuś caiva ariṣṭā surasā khasā || 51 ||
BRP003.052.1/ surabhir vinatā caiva tāmrā krodhavaśā irā |
BRP003.052.2/ kadrur muniś ca bho viprās tāsv apatyāni bodhata || 52 ||
BRP003.053.1/ pūrvamanvantare śreṣṭhā dvādaśāsan surottamāḥ |
BRP003.053.2/ tuṣitā nāma te 'nyonyam ūcur vaivasvate 'ntare || 53 ||
BRP003.054.1/ upasthite 'tiyaśasaś cākṣuṣasyāntare manoḥ |
BRP003.054.2/ hitārthaṁ sarvalokānāṁ samāgamya parasparam || 54 ||
BRP003.055.1/ āgacchata drutaṁ devā aditiṁ sampraviśya vai |
BRP003.055.2/ manvantare prasūyāmas tan naḥ śreyo bhaviṣyati || 55 ||

BRP003.056.0/ lomaharṣaṇa uvāca:

BRP003.056.1/ evam uktvā tu te sarve cākṣuṣasyāntare manoḥ |
BRP003.056.2/ mārīcāt kaśyapāj jātās tv adityā dakṣakanyayā || 56 ||
BRP003.057.1/ tatra viṣṇuś ca śakraś ca jajñāte punar eva hi |
BRP003.057.2/ aryamā caiva dhātā ca tvaṣṭā pūṣā tathaiva ca || 57 ||
BRP003.058.1/ vivasvān savitā caiva mitro varuṇa eva ca |
BRP003.058.2/ aṁśo bhagaś cātitejā ādityā dvādaśa smṛtāḥ || 58 ||
BRP003.059.1/ saptaviṁśati yāḥ proktāḥ somapatnyo mahāvratāḥ |
BRP003.059.2/ tāsām apatyāny abhavan dīptāny amitatejasaḥ || 59 ||
BRP003.060.1/ ariṣṭanemipatnīnām apatyānīha ṣoḍaśa |
BRP003.060.2/ bahuputrasya viduṣaś catasro vidyutaḥ smṛtāḥ || 60 ||
BRP003.061.1/ cākṣuṣasyāntare pūrve ṛco brahmarṣisatkṛtāḥ |
BRP003.061.2/ kṛśāśvasya ca devarṣer devapraharaṇāḥ smṛtāḥ || 61 ||
BRP003.062.1/ ete yugasahasrānte jāyante punar eva hi |
BRP003.062.2/ sarve devagaṇāś cātra trayastriṁśat tu kāmajāḥ || 62 ||
[Page 11 ]
BRP003.063.1/ teṣām api ca bho viprā nirodhotpattir ucyate |
BRP003.063.2/ yathā sūryasya gagana udayāstamayāv iha || 63 ||
BRP003.064.1/ evaṁ devanikāyās te sambhavanti yuge yuge |
BRP003.064.2/ dityāḥ putradvayaṁ jajñe kaśyapād iti naḥ śrutam || 64 ||
BRP003.065.1/ hiraṇyakaśipuś caiva hiraṇyākṣaś ca vīryavān |
BRP003.065.2/ siṁhikā cābhavat kanyā vipracitteḥ parigrahaḥ || 65 ||
BRP003.066.1/ saiṁhikeyā iti khyātā yasyāḥ putrā mahābalāḥ |
BRP003.066.2/ hiraṇyakaśipoḥ putrāś catvāraḥ prathitaujasaḥ || 66 ||
BRP003.067.1/ hrādaś ca anuhrādaś ca prahrādaś caiva vīryavān |
BRP003.067.2/ saṁhrādaś ca caturtho 'bhūd dhrādaputro hradas tathā || 67 ||
BRP003.068.1/ hradasya putrau dvau vīrau śivaḥ kālas tathaiva ca |
BRP003.068.2/ virocanaś ca prāhrādir balir jajñe virocanāt || 68 ||
BRP003.069.1/ baleḥ putraśatam āsīd bāṇajyeṣṭhaṁ tapodhanāḥ |
BRP003.069.2/ dhṛtarāṣṭraś ca sūryaś ca candramāś candratāpanaḥ || 69 ||
BRP003.070.1/ kumbhanābho gardabhākṣaḥ kukṣir ity evamādayaḥ |
BRP003.070.2/ bāṇas teṣām atibalo jyeṣṭhaḥ paśupateḥ priyaḥ || 70 ||
BRP003.071.1/ purā kalpe tu bāṇena prasādyomāpatiṁ prabhum |
BRP003.071.2/ pārśvato vihariṣyāmi ity evaṁ yācito varaḥ || 71 ||
BRP003.072.1/ hiraṇyākṣasutāś caiva vidvāṁsaś ca mahābalāḥ |
BRP003.072.2/ bharbharaḥ śakuniś caiva bhūtasantāpanas tathā || 72 ||
BRP003.073.1/ mahānābhaś ca vikrāntaḥ kālanābhas tathaiva ca |
BRP003.073.2/ abhavan danuputrāś ca śataṁ tīvraparākramāḥ || 73 ||
BRP003.074.1/ tapasvino mahāvīryāḥ prādhānyena bravīmi tān |
BRP003.074.2/ dvimūrdhā śaṅkukarṇaś ca tathā hayaśirā vibhuḥ || 74 ||
BRP003.075.1/ ayomukhaḥ śambaraś ca kapilo vāmanas tathā |
BRP003.075.2/ mārīcir maghavāṁś caiva ilvalaḥ svasṛmas tathā || 75 ||
BRP003.076.1/ vikṣobhaṇaś ca ketuś ca ketuvīryaśatahradau |
BRP003.076.2/ indrajit sarvajic caiva vajranābhas tathaiva ca || 76 ||
BRP003.077.1/ ekacakro mahābāhus tārakaś ca mahābalaḥ |
BRP003.077.2/ vaiśvānaraḥ pulomā ca vidrāvaṇamahāśirāḥ || 77 ||
BRP003.078.1/ svarbhānur vṛṣaparvā ca vipracittiś ca vīryavān |
BRP003.078.2/ sarva ete danoḥ putrāḥ kaśyapād abhijajñire || 78 ||
BRP003.079.1/ vipracittipradhānās te dānavāḥ sumahābalāḥ |
BRP003.079.2/ eteṣāṁ putrapautraṁ tu na tac chakyaṁ dvijottamāḥ || 79 ||
BRP003.080.1/ prasaṅkhyātuṁ bahutvāc ca putrapautram anantakam |
BRP003.080.2/ svarbhānos tu prabhā kanyā pulomnas tu śacī sutā || 80 ||
BRP003.081.1/ upadīptir hayaśirāḥ śarmiṣṭhā vārṣaparvaṇī |
BRP003.081.2/ pulomā kālikā caiva vaiśvānarasute ubhe || 81 ||
[Page 12 ]
BRP003.082.1/ bahvapatye mahāpatye marīces tu parigrahaḥ |
BRP003.082.2/ tayoḥ putrasahasrāṇi ṣaṣṭir dānavanandanāḥ || 82 ||
BRP003.083.1/ caturdaśaśatān anyān hiraṇyapuravāsinaḥ |
BRP003.083.2/ marīcir janayām āsa mahatā tapasānvitaḥ || 83 ||
BRP003.084.1/ paulomāḥ kālakeyāś ca dānavās te mahābalāḥ |
BRP003.084.2/ avadhyā devatānāṁ hi hiraṇyapuravāsinaḥ || 84 ||
BRP003.085.1/ pitāmahaprasādena ye hatāḥ savyasācinā |
BRP003.085.2/ tato 'pare mahāvīryā dānavās tv atidāruṇāḥ || 85 ||
BRP003.086.1/ siṁhikāyām athotpannā vipracitteḥ sutās tathā |
BRP003.086.2/ daityadānavasaṁyogāj jātās tīvraparākramāḥ || 86 ||
BRP003.087.1/ saiṁhikeyā iti khyātās trayodaśa mahābalāḥ |
BRP003.087.2/ vaṁśyaḥ śalyaś ca balinau nalaś caiva tathā balaḥ || 87 ||
BRP003.088.1/ vātāpir namuciś caiva ilvalaḥ svasṛmas tathā |
BRP003.088.2/ añjiko narakaś caiva kālanābhas tathaiva ca || 88 ||
BRP003.089.1/ saramānas tathā caiva svarakalpaś ca vīryavān |
BRP003.089.2/ ete vai dānavāḥ śreṣṭhā danor vaṁśavivardhanāḥ || 89 ||
BRP003.090.1/ teṣāṁ putrāś ca pautrāś ca śataśo 'tha sahasraśaḥ |
BRP003.090.2/ saṁhrādasya tu daityasya nivātakavacāḥ kule || 90 ||
BRP003.091.1/ samutpannāḥ sumahatā tapasā bhāvitātmanaḥ |
BRP003.091.2/ tisraḥ koṭyaḥ sutās teṣāṁ maṇivatyāṁ nivāsinaḥ || 91 ||
BRP003.092.1/ avadhyās te 'pi devānām arjunena nipātitāḥ |
BRP003.092.2/ ṣaṭ sutāḥ sumahābhāgās tāmrāyāḥ parikīrtitāḥ || 92 ||
BRP003.093.1/ krauñcī śyenī ca bhāsī ca sugrīvī śucigṛdhrikā |
BRP003.093.2/ krauñcī tu janayām āsa ulūkapratyulūkakān || 93 ||
BRP003.094.1/ śyenī śyenāṁs tathā bhāsī bhāsān gṛdhrāṁś ca gṛdhry api |
BRP003.094.2/ śucir audakān pakṣigaṇān sugrīvī tu dvijottamāḥ || 94 ||
BRP003.095.1/ aśvān uṣṭrān gardabhāṁś ca tāmrāvaṁśaḥ prakīrtitaḥ |
BRP003.095.2/ vinatāyās tu dvau putrau vikhyātau garuḍāruṇau || 95 ||
BRP003.096.1/ garuḍaḥ patatāṁ śreṣṭho dāruṇaḥ svena karmaṇā |
BRP003.096.2/ surasāyāḥ sahasraṁ tu sarpāṇām amitaujasām || 96 ||
BRP003.097.1/ anekaśirasāṁ viprāḥ khacarāṇāṁ mahātmanām |
BRP003.097.2/ kādraveyās tu balinaḥ sahasram amitaujasaḥ || 97 ||
BRP003.098.1/ suparṇavaśagā nāgā jajñire naikamastakāḥ |
BRP003.098.2/ yeṣāṁ pradhānāḥ satataṁ śeṣavāsukitakṣakāḥ || 98 ||
[Page 13 ]
BRP003.099.1/ airāvato mahāpadmaḥ kambalāśvatarāv ubhau |
BRP003.099.2/ elāpattraś ca śaṅkhaś ca karkoṭakadhanañjayau || 99 ||
BRP003.100.1/ mahānīlamahākarṇau dhṛtarāṣṭrabalāhakau |
BRP003.100.2/ kuharaḥ puṣpadaṁṣṭraś ca durmukhaḥ sumukhas tathā || 100 ||
BRP003.101.1/ śaṅkhaś ca śaṅkhapālaś ca kapilo vāmanas tathā |
BRP003.101.2/ nahuṣaḥ śaṅkharomā ca maṇir ity evamādayaḥ || 101 ||
BRP003.102.1/ teṣāṁ putrāś ca pautrāś ca śataśo 'tha sahasraśaḥ |
BRP003.102.2/ caturdaśasahasrāṇi krūrāṇām anilāśinām || 102 ||
BRP003.103.1/ gaṇaṁ krodhavaṁśaṁ viprās tasya sarve ca daṁṣṭriṇaḥ |
BRP003.103.2/ sthalajāḥ pakṣiṇo 'bjāś ca dharāyāḥ prasavāḥ smṛtāḥ || 103 ||
BRP003.104.1/ gās tu vai janayām āsa surabhir mahiṣīs tathā |
BRP003.104.2/ irā vṛkṣalatā vallīs tṛṇajātīś ca sarvaśaḥ || 104 ||
BRP003.105.1/ khasā tu yakṣarakṣāṁsi munir apsarasas tathā |
BRP003.105.2/ ariṣṭā tu mahāsiddhā gandharvān amitaujasaḥ || 105 ||
BRP003.106.1/ ete kaśyapadāyādāḥ kīrtitāḥ sthāṇujaṅgamāḥ |
BRP003.106.2/ yeṣāṁ putrāś ca pautrāś ca śataśo 'tha sahasraśaḥ || 106 ||
BRP003.107.1/ eṣa manvantare viprāḥ sargaḥ svārociṣe smṛtaḥ |
BRP003.107.2/ vaivasvate 'timahati vāruṇe vitate kratau || 107 ||
BRP003.108.1/ juhvānasya brahmaṇo vai prajāsarga ihocyate |
BRP003.108.2/ pūrvaṁ yatra samutpannān brahmarṣīn sapta mānasān || 108 ||
BRP003.109.1/ putratve kalpayām āsa svayam eva pitāmahaḥ |
BRP003.109.2/ tato virodhe devānāṁ dānavānāṁ ca bho dvijāḥ || 109 ||
BRP003.110.1/ ditir vinaṣṭaputrā vai toṣayām āsa kaśyapam |
BRP003.110.2/ kaśyapas tu prasannātmā samyag ārādhitas tayā || 110 ||
BRP003.111.1/ vareṇa cchandayām āsa sā ca vavre varaṁ tadā |
BRP003.111.2/ putram indravadhārthāya samartham amitaujasam || 111 ||
BRP003.112.1/ sa ca tasmai varaṁ prādāt prārthitaḥ sumahātapāḥ |
BRP003.112.2/ dattvā ca varam atyugro mārīcaḥ samabhāṣata || 112 ||
BRP003.113.1/ indraṁ putro nihantā te garbhaṁ vai śaradāṁ śatam |
BRP003.113.2/ yadi dhārayase śaucatatparā vratam āsthitā || 113 ||
BRP003.114.1/ tathety abhihito bhartā tayā devyā mahātapāḥ |
BRP003.114.2/ dhārayām āsa garbhaṁ tu śuciḥ sā munisattamāḥ || 114 ||
BRP003.115.1/ tato 'bhyupāgamad dityāṁ garbham ādhāya kaśyapaḥ |
BRP003.115.2/ rodhayan vai gaṇaṁ śreṣṭhaṁ devānām amitaujasam || 115 ||
BRP003.116.1/ tejaḥ saṁhṛtya durdharṣam avadhyam amarair api |
BRP003.116.2/ jagāma parvatāyaiva tapase saṁśitavratā || 116 ||
BRP003.117.1/ tasyāś caivāntaraprepsur abhavat pākaśāsanaḥ |
BRP003.117.2/ jāte varṣaśate cāsyā dadarśāntaram acyutaḥ || 117 ||
[Page 14 ]
BRP003.118.1/ akṛtvā pādayoḥ śaucaṁ ditiḥ śayanam āviśat |
BRP003.118.2/ nidrāṁ cāhārayām āsa tasyāṁ kukṣiṁ praviśya saḥ || 118 ||
BRP003.119.1/ vajrapāṇis tato garbhaṁ saptadhā taṁ nyakṛntayat |
BRP003.119.2/ sa pāṭyamāno garbho 'tha vajreṇa praruroda ha || 119 ||
BRP003.120.1/ mā rodīr iti taṁ śakraḥ punaḥ punar athābravīt |
BRP003.120.2/ so 'bhavat saptadhā garbhas tam indro ruṣitaḥ punaḥ || 120 ||
BRP003.121.1/ ekaikaṁ saptadhā cakre vajreṇaivārikarṣaṇaḥ |
BRP003.121.2/ maruto nāma te devā babhūvur dvijasattamāḥ || 121 ||
BRP003.122.1/ yathoktaṁ vai maghavatā tathaiva maruto 'bhavan |
BRP003.122.2/ devāś caikonapañcāśat sahāyā vajrapāṇinaḥ || 122 ||
BRP003.123.1/ teṣām evaṁ pravṛttānāṁ bhūtānāṁ dvijasattamāḥ |
BRP003.123.2/ rocayan vai gaṇaśreṣṭhān devānām amitaujasām || 123 ||
BRP003.124.1/ nikāyeṣu nikāyeṣu hariḥ prādāt prajāpatīn |
BRP003.124.2/ kramaśas tāni rājyāni pṛthupūrvāṇi bho dvijāḥ || 124 ||
BRP003.125.1/ sa hariḥ puruṣo vīraḥ kṛṣṇo jiṣṇuḥ prajāpatiḥ |
BRP003.125.2/ parjanyas tapano 'nantas tasya sarvam idaṁ jagat || 125 ||
BRP003.126.1/ bhūtasargam imaṁ samyag jānato dvijasattamāḥ |
BRP003.126.2/ nāvṛttibhayam astīha paralokabhayaṁ kutaḥ || 126 ||

4. Chapter 4 :: Distribution of sovereignties; Pṛthu-episode

[Note: [ SS 8-11]

BRP004.001.0/ lomaharṣaṇa uvāca:

BRP004.001.1/ abhiṣicyādhirājendraṁ pṛthuṁ vaiṇyaṁ pitāmahaḥ |
BRP004.001.2/ tataḥ krameṇa rājyāni vyādeṣṭum upacakrame || 1 ||
BRP004.002.1/ dvijānāṁ vīrudhāṁ caiva nakṣatragrahayos tathā |
BRP004.002.2/ yajñānāṁ tapasāṁ caiva somaṁ rājye 'bhyaṣecayat || 2 ||
BRP004.003.1/ apāṁ tu varuṇaṁ rājye rājñāṁ vaiśravaṇaṁ patim |
BRP004.003.2/ ādityānāṁ tathā viṣṇuṁ vasūnām atha pāvakam || 3 ||
BRP004.004.1/ prajāpatīnāṁ dakṣaṁ tu marutām atha vāsavam |
BRP004.004.2/ daityānāṁ dānavānāṁ vai prahrādam amitaujasam || 4 ||
BRP004.005.1/ vaivasvataṁ pitṝṇāṁ ca yamaṁ rājye 'bhyaṣecayat |
BRP004.005.2/ yakṣāṇāṁ rākṣasānāṁ ca pārthivānāṁ tathaiva ca || 5 ||
BRP004.006.1/ sarvabhūtapiśācānāṁ girīśaṁ śūlapāṇinam |
BRP004.006.2/ śailānāṁ himavantaṁ ca nadīnām atha sāgaram || 6 ||
BRP004.007.1/ gandharvāṇām adhipatiṁ cakre citrarathaṁ prabhum |
BRP004.007.2/ nāgānāṁ vāsukiṁ cakre sarpāṇām atha takṣakam || 7 ||
BRP004.008.1/ vāraṇānāṁ tu rājānam airāvatam athādiśat |
BRP004.008.2/ uccaiḥśravasam aśvānāṁ garuḍaṁ caiva pakṣiṇām || 8 ||
[Page 15 ]
BRP004.009.1/ mṛgāṇām atha śārdūlaṁ govṛṣaṁ tu gavāṁ patim |
BRP004.009.2/ vanaspatīnāṁ rājānaṁ plakṣam evābhyaṣecayat || 9 ||
BRP004.010.1/ evaṁ vibhajya rājyāni krameṇaiva pitāmahaḥ |
BRP004.010.2/ diśāṁ pālān atha tataḥ sthāpayām āsa sa prabhuḥ || 10 ||
BRP004.011.1/ pūrvasyāṁ diśi putraṁ tu vairājasya prajāpateḥ |
BRP004.011.2/ diśaḥ pālaṁ sudhanvānaṁ rājānaṁ so 'bhyaṣecayat || 11 ||
BRP004.012.1/ dakṣiṇasyāṁ diśi tathā kardamasya prajāpateḥ |
BRP004.012.2/ putraṁ śaṅkhapadaṁ nāma rājānaṁ so 'bhyaṣecayat || 12 ||
BRP004.013.1/ paścimasyāṁ diśi tathā rajasaḥ putram acyutam |
BRP004.013.2/ ketumantaṁ mahātmānaṁ rājānaṁ so 'bhyaṣecayat || 13 ||
BRP004.014.1/ tathā hiraṇyaromāṇaṁ parjanyasya prajāpateḥ |
BRP004.014.2/ udīcyāṁ diśi durdharṣaṁ rājānaṁ so 'bhyaṣecayat || 14 ||
BRP004.015.1/ tair iyaṁ pṛthivī sarvā saptadvīpā sapattanā |
BRP004.015.2/ yathāpradeśam adyāpi dharmeṇa pratipālyate || 15 ||
BRP004.016.1/ rājasūyābhiṣiktas tu pṛthur etair narādhipaiḥ |
BRP004.016.2/ vedadṛṣṭena vidhinā rājā rājye narādhipaḥ || 16 ||
BRP004.017.1/ tato manvantare 'tīte cākṣuṣe 'mitatejasi |
BRP004.017.2/ vaivasvatāya manave pṛthivyāṁ rājyam ādiśat || 17 ||
BRP004.018.1/ tasya vistaram ākhyāsye manor vaivasvatasya ha |
BRP004.018.2/ bhavatāṁ cānukūlyāya yadi śrotum ihecchatha |
BRP004.018.3/ mahad etad adhiṣṭhānaṁ purāṇe tad adhiṣṭhitam || 18 ||

BRP004.019.0/ munaya ūcuḥ:

BRP004.019.1/ vistareṇa pṛthor janma lomaharṣaṇa kīrtaya |
BRP004.019.2/ yathā mahātmanā tena dugdhā veyaṁ vasundharā || 19 ||
BRP004.020.1/ yathā vāpi nṛbhir dugdhā yathā devair maharṣibhiḥ |
BRP004.020.2/ yathā daityaiś ca nāgaiś ca yathā yakṣair yathā drumaiḥ || 20 ||
BRP004.021.1/ yathā śailaiḥ piśācaiś ca gandharvaiś ca dvijottamaiḥ |
BRP004.021.2/ rākṣasaiś ca mahāsattvair yathā dugdhā vasundharā || 21 ||
BRP004.022.1/ teṣāṁ pātraviśeṣāṁś ca vaktum arhasi suvrata |
BRP004.022.2/ vatsakṣīraviśeṣāṁś ca dogdhāraṁ cānupūrvaśaḥ || 22 ||
BRP004.023.1/ yasmāc ca kāraṇāt pāṇir veṇasya mathitaḥ purā |
BRP004.023.2/ kruddhair maharṣibhis tāta kāraṇaṁ tac ca kīrtaya || 23 ||

BRP004.024.0/ lomaharṣaṇa uvāca:

BRP004.024.1/ śṛṇudhvaṁ kīrtayiṣyāmi pṛthor vaiṇyasya vistaram |
BRP004.024.2/ ekāgrāḥ prayatāś caiva puṇyārthaṁ vai dvijarṣabhāḥ || 24 ||
BRP004.025.1/ nāśuceḥ kṣudramanaso nāśiṣyasyāvratasya ca |
BRP004.025.2/ kīrtayeyam idaṁ viprāḥ kṛtaghnāyāhitāya ca || 25 ||
BRP004.026.1/ svargyaṁ yaśasyam āyuṣyaṁ dhanyaṁ vedaiś ca sammitam |
BRP004.026.2/ rahasyam ṛṣibhiḥ proktaṁ śṛṇudhvaṁ vai yathātatham || 26 ||
[Page 16 ]
BRP004.027.1/ yaś cemaṁ kīrtayen nityaṁ pṛthor vaiṇyasya vistaram |
BRP004.027.2/ brāhmaṇebhyo namaskṛtya na sa śocet kṛtākṛtam || 27 ||
BRP004.028.1/ āsīd dharmasya saṅgoptā pūrvam atrisamaḥ prabhuḥ |
BRP004.028.2/ atrivaṁśe samutpannas tv aṅgo nāma prajāpatiḥ || 28 ||
BRP004.029.1/ tasya putro 'bhavad veṇo nātyarthaṁ dharmakovidaḥ |
BRP004.029.2/ jāto mṛtyusutāyāṁ vai sunīthāyāṁ prajāpatiḥ || 29 ||
BRP004.030.1/ sa mātāmahadoṣeṇa tena kālātmajātmajaḥ |
BRP004.030.2/ svadharmaṁ pṛṣṭhataḥ kṛtvā kāmalobheṣv avartata || 30 ||
BRP004.031.1/ maryādāṁ bhedayām āsa dharmopetāṁ sa pārthivaḥ |
BRP004.031.2/ vedadharmān atikramya so 'dharmanirato 'bhavat || 31 ||
BRP004.032.1/ niḥsvādhyāyavaṣaṭkārāḥ prajās tasmin prajāpatau |
BRP004.032.2/ pravṛttaṁ na papuḥ somaṁ hutaṁ yajñeṣu devatāḥ || 32 ||
BRP004.033.1/ na yaṣṭavyaṁ na hotavyam iti tasya prajāpateḥ |
BRP004.033.2/ āsīt pratijñā krūreyaṁ vināśe pratyupasthite || 33 ||
BRP004.034.1/ aham ijyaś ca yaṣṭā ca yajñaś ceti bhṛgūdvaha |
BRP004.034.2/ mayi yajño vidhātavyo mayi hotavyam ity api || 34 ||
BRP004.035.1/ tam atikrāntamaryādam ādadānam asāmpratam |
BRP004.035.2/ ūcur maharṣayaḥ sarve marīcipramukhās tadā || 35 ||
BRP004.036.1/ vayaṁ dīkṣāṁ pravekṣyāmaḥ saṁvatsaragaṇān bahūn |
BRP004.036.2/ adharmaṁ kuru mā veṇa eṣa dharmaḥ sanātanaḥ || 36 ||
BRP004.037.1/ nidhane 'treḥ prasūtas tvaṁ prajāpatir asaṁśayam |
BRP004.037.2/ prajāś ca pālayiṣye 'ham itīha samayaḥ kṛtaḥ || 37 ||
BRP004.038.1/ tāṁs tathā bruvataḥ sarvān maharṣīn abravīt tadā |
BRP004.038.2/ veṇaḥ prahasya durbuddhir imam artham anarthavit || 38 ||

BRP004.039.0/ veṇa uvāca:

BRP004.039.1/ sraṣṭā dharmasya kaś cānyaḥ śrotavyaṁ kasya vā mayā |
BRP004.039.2/ śrutavīryatapaḥsatyair mayā vā kaḥ samo bhuvi || 39 ||
BRP004.040.1/ prabhavaṁ sarvabhūtānāṁ dharmāṇāṁ ca viśeṣataḥ |
BRP004.040.2/ sammūḍhā na vidur nūnaṁ bhavanto māṁ vicetasaḥ || 40 ||
BRP004.041.1/ icchan daheyaṁ pṛthivīṁ plāvayeyaṁ jalais tathā |
BRP004.041.2/ dyāṁ vai bhuvaṁ ca rundheyaṁ nātra kāryā vicāraṇā || 41 ||
BRP004.042.1/ yadā na śakyate mohād avalepāc ca pārthivaḥ |
BRP004.042.2/ apanetuṁ tadā veṇas tataḥ kruddhā maharṣayaḥ || 42 ||
BRP004.043.1/ taṁ nigṛhya mahātmāno visphurantaṁ mahābalam |
BRP004.043.2/ tato 'sya savyam ūruṁ te mamanthur jātamanyavaḥ || 43 ||
BRP004.044.1/ tasmin nimathyamāne vai rājña ūrau tu jajñivān |
BRP004.044.2/ hrasvo 'timātraḥ puruṣaḥ kṛṣṇaś ceti babhūva ha || 44 ||
BRP004.045.1/ sa bhītaḥ prāñjalir bhūtvā tasthivān dvijasattamāḥ |
BRP004.045.2/ tam atrir vihvalaṁ dṛṣṭvā niṣīdety abravīt tadā || 45 ||
[Page 17 ]
BRP004.046.1/ niṣādavaṁśakartāsau babhūva vadatāṁ varāḥ |
BRP004.046.2/ dhīvarān asṛjac cāpi veṇakalmaṣasambhavān || 46 ||
BRP004.047.1/ ye cānye vindhyanilayās tathā parvatasaṁśrayāḥ |
BRP004.047.2/ adharmarucayo viprās te tu vai veṇakalmaṣāḥ || 47 ||
BRP004.048.1/ tataḥ punar mahātmānaḥ pāṇiṁ veṇasya dakṣiṇam |
BRP004.048.2/ araṇīm iva saṁrabdhā mamanthur jātamanyavaḥ || 48 ||
BRP004.049.1/ pṛthus tasmāt samutpannaḥ karāj jvalanasannibhaḥ |
BRP004.049.2/ dīpyamānaḥ svavapuṣā sākṣād agnir iva jvalan || 49 ||
BRP004.050.1/ atha so 'jagavaṁ nāma dhanur gṛhya mahāravam |
BRP004.050.2/ śarāṁś ca divyān rakṣārthaṁ kavacaṁ ca mahāprabham || 50 ||
BRP004.051.1/ tasmiñ jāte 'tha bhūtāni samprahṛṣṭāni sarvaśaḥ |
BRP004.051.2/ samāpetur mahābhāgā veṇas tu tridivaṁ yayau || 51 ||
BRP004.052.1/ samutpannena bho viprāḥ satputreṇa mahātmanā |
BRP004.052.2/ trātaḥ sa puruṣavyāghraḥ punnāmno narakāt tadā || 52 ||
BRP004.053.1/ taṁ samudrāś ca nadyaś ca ratnāny ādāya sarvaśaḥ |
BRP004.053.2/ toyāni cābhiṣekārthaṁ sarva evopatasthire || 53 ||
BRP004.054.1/ pitāmahaś ca bhagavān devair āṅgirasaiḥ saha |
BRP004.054.2/ sthāvarāṇi ca bhūtāni jaṅgamāni ca sarvaśaḥ || 54 ||
BRP004.055.1/ samāgamya tadā vaiṇyam abhyaṣiñcan narādhipam |
BRP004.055.2/ mahatā rājarājena prajās tenānurañjitāḥ || 55 ||
BRP004.056.1/ so 'bhiṣikto mahātejā vidhivad dharmakovidaiḥ |
BRP004.056.2/ ādhirājye tadā rājñāṁ pṛthur vaiṇyaḥ pratāpavān || 56 ||
BRP004.057.1/ pitrāparañjitās tasya prajās tenānurañjitāḥ |
BRP004.057.2/ anurāgāt tatas tasya nāma rājābhyajāyata || 57 ||
BRP004.058.1/ āpas tastambhire tasya samudram abhiyāsyataḥ |
BRP004.058.2/ parvatāś ca dadur mārgaṁ dhvajabhaṅgaś ca nābhavat || 58 ||
BRP004.059.1/ akṛṣṭapacyā pṛthivī sidhyanty annāni cintanāt |
BRP004.059.2/ sarvakāmadughā gāvaḥ puṭake puṭake madhu || 59 ||
BRP004.060.1/ etasminn eva kāle tu yajñe paitāmahe śubhe |
BRP004.060.2/ sūtaḥ sūtyāṁ samutpannaḥ sautye 'hani mahāmatiḥ || 60 ||
BRP004.061.1/ tasminn eva mahāyajñe jajñe prājño 'tha māgadhaḥ |
BRP004.061.2/ pṛthoḥ stavārthaṁ tau tatra samāhūtau maharṣibhiḥ || 61 ||
BRP004.062.1/ tāv ūcur ṛṣayaḥ sarve stūyatām eṣa pārthivaḥ |
BRP004.062.2/ karmaitad anurūpaṁ vāṁ pātraṁ cāyaṁ narādhipaḥ || 62 ||
BRP004.063.1/ tāv ūcatus tadā sarvāṁs tān ṛṣīn sūtamāgadhau |
BRP004.063.2/ āvāṁ devān ṛṣīṁś caiva prīṇayāvaḥ svakarmabhiḥ || 63 ||
BRP004.064.1/ na cāsya vidmo vai karma nāma vā lakṣaṇaṁ yaśaḥ |
BRP004.064.2/ stotraṁ yenāsya kuryāva rājñas tejasvino dvijāḥ || 64 ||
BRP004.065.1/ ṛṣibhis tau niyuktau tu bhaviṣyaiḥ stūyatām iti |
BRP004.065.2/ yāni karmāṇi kṛtavān pṛthuḥ paścān mahābalaḥ || 65 ||
[Page 18 ]
BRP004.066.1/ tataḥ prabhṛti vai loke staveṣu munisattamāḥ |
BRP004.066.2/ āśīrvādāḥ prayujyante sūtamāgadhabandibhiḥ || 66 ||
BRP004.067.1/ tayoḥ stavānte suprītaḥ pṛthuḥ prādāt prajeśvaraḥ |
BRP004.067.2/ anūpadeśaṁ sūtāya magadhaṁ māgadhāya ca || 67 ||
BRP004.068.1/ taṁ dṛṣṭvā paramaprītāḥ prajāḥ procur manīṣiṇaḥ |
BRP004.068.2/ vṛttīnām eṣa vo dātā bhaviṣyati narādhipaḥ || 68 ||
BRP004.069.1/ tato vaiṇyaṁ mahātmānaṁ prajāḥ samabhidudruvuḥ |
BRP004.069.2/ tvaṁ no vṛttiṁ vidhatsveti maharṣivacanāt tadā || 69 ||
BRP004.070.1/ so 'bhidrutaḥ prajābhis tu prajāhitacikīrṣayā |
BRP004.070.2/ dhanur gṛhya pṛṣatkāṁś ca pṛthivīm ādravad balī || 70 ||
BRP004.071.1/ tato vaiṇyabhayatrastā gaur bhūtvā prādravan mahī |
BRP004.071.2/ tāṁ pṛthur dhanur ādāya dravantīm anvadhāvata || 71 ||
BRP004.072.1/ sā lokān brahmalokādīn gatvā vaiṇyabhayāt tadā |
BRP004.072.2/ pradadarśāgrato vaiṇyaṁ pragṛhītaśarāsanam || 72 ||
BRP004.073.1/ jvaladbhir niśitair bāṇair dīptatejasam antataḥ |
BRP004.073.2/ mahāyogaṁ mahātmānaṁ durdharṣam amarair api || 73 ||
BRP004.074.1/ alabhantī tu sā trāṇaṁ vaiṇyam evānvapadyata |
BRP004.074.2/ kṛtāñjalipuṭā bhūtvā pūjyā lokais tribhis tadā || 74 ||
BRP004.075.1/ uvāca vaiṇyaṁ nādharmaṁ strīvadhe paripaśyasi |
BRP004.075.2/ kathaṁ dhārayitā cāsi prajā rājan vinā mayā || 75 ||
BRP004.076.1/ mayi lokāḥ sthitā rājan mayedaṁ dhāryate jagat |
BRP004.076.2/ madvināśe vinaśyeyuḥ prajāḥ pārthiva viddhi tat || 76 ||
BRP004.077.1/ na mām arhasi hantuṁ vai śreyaś cet tvaṁ cikīrṣasi |
BRP004.077.2/ prajānāṁ pṛthivīpāla śṛṇu cedaṁ vaco mama || 77 ||
BRP004.078.1/ upāyataḥ samārabdhāḥ sarve sidhyanty upakramāḥ |
BRP004.078.2/ upāyaṁ paśya yena tvaṁ dhārayethāḥ prajām imām || 78 ||
BRP004.079.1/ hatvāpi māṁ na śaktas tvaṁ prajānāṁ poṣaṇe nṛpa |
BRP004.079.2/ anukūlā bhaviṣyāmi yaccha kopaṁ mahāmate || 79 ||
BRP004.080.1/ avadhyāṁ ca striyaṁ prāhus tiryagyonigateṣv api |
BRP004.080.2/ yady evaṁ pṛthivīpāla na dharmaṁ tyaktum arhasi || 80 ||
BRP004.081.1/ evaṁ bahuvidhaṁ vākyaṁ śrutvā rājā mahāmanāḥ |
BRP004.081.2/ kopaṁ nigṛhya dharmātmā vasudhām idam abravīt || 81 ||

BRP004.082.0/ pṛthur uvāca:

BRP004.082.1/ ekasyārthe tu yo hanyād ātmano vā parasya vā |
BRP004.082.2/ bahūn vā prāṇino 'nantaṁ bhavet tasyeha pātakam || 82 ||
BRP004.083.1/ sukham edhanti bahavo yasmiṁs tu nihate 'śubhe |
BRP004.083.2/ tasmin hate nāsti bhadre pātakaṁ copapātakam || 83 ||
[Page 19 ]
BRP004.084.1/ so 'haṁ prajānimittaṁ tvāṁ haniṣyāmi vasundhare |
BRP004.084.2/ yadi me vacanān nādya kariṣyasi jagaddhitam || 84 ||
BRP004.085.1/ tvāṁ nihatyādya bāṇena macchāsanaparāṅmukhīm |
BRP004.085.2/ ātmānaṁ prathayitvāhaṁ prajā dhārayitā svayam || 85 ||
BRP004.086.1/ sā tvaṁ śāsanam āsthāya mama dharmabhṛtāṁ vare |
BRP004.086.2/ sañjīvaya prajāḥ sarvāḥ samarthā hy asi dhāraṇe || 86 ||
BRP004.087.1/ duhitṛtvaṁ ca me gaccha tata enam ahaṁ śaram |
BRP004.087.2/ niyaccheyaṁ tvadvadhārtham udyantaṁ ghoradarśanam || 87 ||

BRP004.088.0/ vasudhovāca:

BRP004.088.1/ sarvam etad ahaṁ vīra vidhāsyāmi na saṁśayaḥ |
BRP004.088.2/ vatsaṁ tu mama sampaśya kṣareyaṁ yena vatsalā || 88 ||
BRP004.089.1/ samāṁ ca kuru sarvatra māṁ tvaṁ dharmabhṛtāṁ vara |
BRP004.089.2/ yathā visyandamānaṁ me kṣīraṁ sarvatra bhāvayet || 89 ||

BRP004.090.0/ lomaharṣaṇa uvāca:

BRP004.090.1/ tata utsārayām āsa śailāñ śatasahasraśaḥ |
BRP004.090.2/ dhanuṣkoṭyā tadā vaiṇyas tena śailā vivardhitāḥ || 90 ||
BRP004.091.1/ nahi pūrvavisarge vai viṣame pṛthivītale |
BRP004.091.2/ saṁvibhāgaḥ purāṇāṁ vā grāmāṇāṁ vābhavat tadā || 91 ||
BRP004.092.1/ na sasyāni na gorakṣyaṁ na kṛṣir na vaṇikpathaḥ |
BRP004.092.2/ naiva satyānṛtaṁ cāsīn na lobho na ca matsaraḥ || 92 ||
BRP004.093.1/ vaivasvate 'ntare tasmin sāmprataṁ samupasthite |
BRP004.093.2/ vaiṇyāt prabhṛti vai viprāḥ sarvasyaitasya sambhavaḥ || 93 ||
BRP004.094.1/ yatra yatra samaṁ tv asyā bhūmer āsīt tadā dvijāḥ |
BRP004.094.2/ tatra tatra prajāḥ sarvā nivāsaṁ samarocayan || 94 ||
BRP004.095.1/ āhāraḥ phalamūlāni prajānām abhavat tadā |
BRP004.095.2/ kṛcchreṇa mahatā yukta ity evam anuśuśruma || 95 ||
BRP004.096.1/ sa kalpayitvā vatsaṁ tu manuṁ svāyambhuvaṁ prabhum |
BRP004.096.2/ svapāṇau puruṣavyāghro dudoha pṛthivīṁ tataḥ || 96 ||
BRP004.097.1/ sasyajātāni sarvāṇi pṛthur vaiṇyaḥ pratāpavān |
BRP004.097.2/ tenānnena prajāḥ sarvā vartante 'dyāpi sarvaśaḥ || 97 ||
BRP004.098.1/ ṛṣayaś ca tadā devāḥ pitaro 'tha sarīsṛpāḥ |
BRP004.098.2/ daityā yakṣāḥ puṇyajanā gandharvāḥ parvatā nagāḥ || 98 ||
BRP004.099.1/ ete purā dvijaśreṣṭhā duduhur dharaṇīṁ kila |
BRP004.099.2/ kṣīraṁ vatsaś ca pātraṁ ca teṣāṁ dogdhā pṛthak pṛthak || 99 ||
BRP004.100.1/ ṛṣīṇām abhavat somo vatso dogdhā bṛhaspatiḥ |
BRP004.100.2/ kṣīraṁ teṣāṁ tapo brahma pātraṁ chandāṁsi bho dvijāḥ || 100 ||
BRP004.101.1/ devānāṁ kāñcanaṁ pātraṁ vatsas teṣāṁ śatakratuḥ |
BRP004.101.2/ kṣīram ojaskaraṁ caiva dogdhā ca bhagavān raviḥ || 101 ||
[Page 20 ]
BRP004.102.1/ pitṝṇāṁ rājataṁ pātraṁ yamo vatsaḥ pratāpavān |
BRP004.102.2/ antakaś cābhavad dogdhā kṣīraṁ teṣāṁ sudhā smṛtā || 102 ||
BRP004.103.1/ nāgānāṁ takṣako vatsaḥ pātraṁ cālābusañjñakam |
BRP004.103.2/ dogdhā tv airāvato nāgas teṣāṁ kṣīraṁ viṣaṁ smṛtam || 103 ||
BRP004.104.1/ asurāṇāṁ madhur dogdhā kṣīraṁ māyāmayaṁ smṛtam |
BRP004.104.2/ virocanas tu vatso 'bhūd āyasaṁ pātram eva ca || 104 ||
BRP004.105.1/ yakṣāṇām āmapātraṁ tu vatso vaiśravaṇaḥ prabhuḥ |
BRP004.105.2/ dogdhā rajatanābhas tu kṣīrāntardhānam eva ca || 105 ||
BRP004.106.1/ sumālī rākṣasendrāṇāṁ vatsaḥ kṣīraṁ ca śoṇitam |
BRP004.106.2/ dogdhā rajatanābhas tu kapālaṁ pātram eva ca || 106 ||
BRP004.107.1/ gandharvāṇāṁ citraratho vatsaḥ pātraṁ ca paṅkajam |
BRP004.107.2/ dogdhā ca suruciḥ kṣīraṁ teṣāṁ gandhaḥ śuciḥ smṛtaḥ || 107 ||
BRP004.108.1/ śailaṁ pātraṁ parvatānāṁ kṣīraṁ ratnauṣadhīs tathā |
BRP004.108.2/ vatsas tu himavān āsīd dogdhā merur mahāgiriḥ || 108 ||
BRP004.109.1/ plakṣo vatsas tu vṛkṣāṇāṁ dogdhā śālas tu puṣpitaḥ |
BRP004.109.2/ pālāśapātraṁ kṣīraṁ ca cchinnadagdhaprarohaṇam || 109 ||
BRP004.110.1/ seyaṁ dhātrī vidhātrī ca pāvanī ca vasundharā |
BRP004.110.2/ carācarasya sarvasya pratiṣṭhā yonir eva ca || 110 ||
BRP004.111.1/ sarvakāmadughā dogdhrī sarvasasyaprarohaṇī |
BRP004.111.2/ āsīd iyaṁ samudrāntā medinī pariviśrutā || 111 ||
BRP004.112.1/ madhukaiṭabhayoḥ kṛtsnā medasā samabhiplutā |
BRP004.112.2/ teneyaṁ medinī devī ucyate brahmavādibhiḥ || 112 ||
BRP004.113.1/ tato 'bhyupagamād rājñaḥ pṛthor vaiṇyasya bho dvijāḥ |
BRP004.113.2/ duhitṛtvam anuprāptā devī pṛthvīti cocyate || 113 ||
BRP004.114.1/ pṛthunā pravibhaktā ca śodhitā ca vasundharā |
BRP004.114.2/ sasyākaravatī sphītā purapattanaśālinī || 114 ||
BRP004.115.1/ evamprabhāvo vaiṇyaḥ sa rājāsīd rājasattamaḥ |
BRP004.115.2/ namasyaś caiva pūjyaś ca bhūtagrāmair na saṁśayaḥ || 115 ||
BRP004.116.1/ brāhmaṇaiś ca mahābhāgair vedavedāṅgapāragaiḥ |
BRP004.116.2/ pṛthur eva namaskāryo brahmayoniḥ sanātanaḥ || 116 ||
BRP004.117.1/ pārthivaiś ca mahābhāgaiḥ pārthivatvam ihecchubhiḥ |
BRP004.117.2/ ādirājo namaskāryaḥ pṛthur vaiṇyaḥ pratāpavān || 117 ||
BRP004.118.1/ yodhair api ca vikrāntaiḥ prāptukāmair jayaṁ yudhi |
BRP004.118.2/ ādirājo namaskāryo yodhānāṁ prathamo nṛpaḥ || 118 ||
BRP004.119.1/ yo hi yoddhā raṇaṁ yāti kīrtayitvā pṛthuṁ nṛpam |
BRP004.119.2/ sa ghorarūpāt saṅgrāmāt kṣemī bhavati kīrtimān || 119 ||
BRP004.120.1/ vaiśyair api ca vittāḍhyair vaiśyavṛttividhāyibhiḥ |
BRP004.120.2/ pṛthur eva namaskāryo vṛttidātā mahāyaśāḥ || 120 ||
BRP004.121.1/ tathaiva śūdraiḥ śucibhis trivarṇaparicāribhiḥ |
BRP004.121.2/ pṛthur eva namaskāryaḥ śreyaḥ param ihepsubhiḥ || 121 ||
[Page 21 ]
BRP004.122.1/ ete vatsaviśeṣāś ca dogdhāraḥ kṣīram eva ca |
BRP004.122.2/ pātrāṇi ca mayoktāni kiṁ bhūyo varṇayāmi vaḥ || 122 ||

5. Chapter 5 :: Description of Manu-eras

[Note: [ SS 12-16]

BRP005.001.0/ ṛṣaya ūcuḥ:

BRP005.001.1/ manvantarāṇi sarvāṇi vistareṇa mahāmate |
BRP005.001.2/ teṣāṁ pūrvavisṛṣṭiṁ ca lomaharṣaṇa kīrtaya || 1 ||
BRP005.002.1/ yāvanto manavaś caiva yāvantaṁ kālam eva ca |
BRP005.002.2/ manvantarāṇi bhoḥ sūta śrotum icchāma tattvataḥ || 2 ||

BRP005.003.0/ lomaharṣaṇa uvāca:

BRP005.003.1/ na śakyo vistaro viprā vaktuṁ varṣaśatair api |
BRP005.003.2/ manvantarāṇāṁ sarveṣāṁ saṅkṣepāc chṛṇuta dvijāḥ || 3 ||
BRP005.004.1/ svāyambhuvo manuḥ pūrvaṁ manuḥ svārociṣas tathā |
BRP005.004.2/ uttamas tāmasaś caiva raivataś cākṣuṣas tathā || 4 ||
BRP005.005.1/ vaivasvataś ca bho viprāḥ sāmprataṁ manur ucyate |
BRP005.005.2/ sāvarṇiś ca manus tadvad raibhyo raucyas tathaiva ca || 5 ||
BRP005.006.1/ tathaiva merusāvarṇyaś catvāro manavaḥ smṛtāḥ |
BRP005.006.2/ atītā vartamānāś ca tathaivānāgatā dvijāḥ || 6 ||
BRP005.007.1/ kīrtitā manavas tubhyaṁ mayaivaite yathā śrutāḥ |
BRP005.007.2/ ṛṣīṁs tv eṣāṁ pravakṣyāmi putrān devagaṇāṁs tathā || 7 ||
BRP005.008.1/ marīcir atrir bhagavān aṅgirāḥ pulahaḥ kratuḥ |
BRP005.008.2/ pulastyaś ca vasiṣṭhaś ca saptaite brahmaṇaḥ sutāḥ || 8 ||
BRP005.009.1/ uttarasyāṁ diśi tathā dvijāḥ saptarṣayas tathā |
BRP005.009.2/ āgniidhraś cāgnibāhuś ca medhyo medhātithir vasuḥ || 9 ||
BRP005.010.1/ jyotiṣmān dyutimān havyaḥ savalaḥ putrasañjñakaḥ |
BRP005.010.2/ manoḥ svāyambhuvasyaite daśa putrā mahaujasaḥ || 10 ||
BRP005.011.1/ etad vai prathamaṁ viprā manvantaram udāhṛtam |
BRP005.011.2/ aurvo vasiṣṭhaputraś ca stambaḥ kaśyapa eva ca || 11 ||
BRP005.012.1/ prāṇo bṛhaspatiś caiva datto 'triccyavanas tathā |
BRP005.012.2/ ete maharṣayo viprā vāyuproktā mahāvratāḥ || 12 ||
BRP005.013.1/ devāś ca tuṣitā nāma smṛtāḥ svārociṣe 'ntare |
BRP005.013.2/ havighnaḥ sukṛtir jyotir āpo mūrtir api smṛtaḥ || 13 ||
BRP005.014.1/ pratītaś ca nabhasyaś ca nabha ūrjas tathaiva ca |
BRP005.014.2/ svārociṣasya putrās te manor viprā mahātmanaḥ || 14 ||
BRP005.015.1/ kīrtitāḥ pṛthivīpālā mahāvīryaparākramāḥ |
BRP005.015.2/ dvitīyam etat kathitaṁ viprā manvantaraṁ mayā || 15 ||
BRP005.016.1/ idaṁ tṛtīyaṁ vakṣyāmi tad budhyadhvaṁ dvijottamāḥ |
BRP005.016.2/ vasiṣṭhaputrāḥ saptāsan vāsiṣṭhā iti viśrutāḥ || 16 ||
BRP005.017.1/ hiraṇyagarbhasya sutā ūrjā jātāḥ sutejasaḥ |
BRP005.017.2/ ṛṣayo 'tra mayā proktāḥ kīrtyamānān nibodhata || 17 ||
[Page 22 ]
BRP005.018.1/ auttameyān muniśreṣṭhā daśa putrān manor imān |
BRP005.018.2/ iṣa ūrjas tanūrjas tu madhur mādhava eva ca || 18 ||
BRP005.019.1/ śuciḥ śukraḥ sahaś caiva nabhasyo nabha eva ca |
BRP005.019.2/ bhānavas tatra devāś ca manvantaram udāhṛtam || 19 ||
BRP005.020.1/ manvantaraṁ caturthaṁ vaḥ kathayiṣyāmi sāmpratam |
BRP005.020.2/ kāvyaḥ pṛthus tathaivāgnir jahnur dhātā dvijottamāḥ || 20 ||
BRP005.021.1/ kapīvān akapīvāṁś ca tatra saptarṣayo dvijāḥ |
BRP005.021.2/ purāṇe kīrtitā viprāḥ putrāḥ pautrāś ca bho dvijāḥ || 21 ||
BRP005.022.1/ tathā devagaṇāś caiva tāmasasyāntare manoḥ |
BRP005.022.2/ dyutis tapasyaḥ sutapās tapobhūtaḥ sanātanaḥ || 22 ||
BRP005.023.1/ taporatir akalmāṣas tanvī dhanvī parantapaḥ |
BRP005.023.2/ tāmasasya manor ete daśa putrāḥ prakīrtitāḥ || 23 ||
BRP005.024.1/ vāyuproktā muniśreṣṭhāś caturthaṁ caitad antaram |
BRP005.024.2/ devabāhur yadudhraś ca munir vedaśirās tathā || 24 ||
BRP005.025.1/ hiraṇyaromā parjanya ūrdhvabāhuś ca somajaḥ |
BRP005.025.2/ satyanetras tathātreya ete saptarṣayo 'pare || 25 ||
BRP005.026.1/ devāś cābhūtarajasas tathā prakṛtayaḥ smṛtāḥ |
BRP005.026.2/ vāriplavaś ca raibhyaś ca manor antaram ucyate || 26 ||
BRP005.027.1/ atha putrān imāṁs tasya budhyadhvaṁ gadato mama |
BRP005.027.2/ dhṛtimān avyayo yuktas tattvadarśī nirutsukaḥ || 27 ||
BRP005.028.1/ āraṇyaś ca prakāśaś ca nirmohaḥ satyavāk kṛtī |
BRP005.028.2/ raivatasya manoḥ putrāḥ pañcamaṁ caitad antaram || 28 ||
BRP005.029.1/ ṣaṣṭhaṁ tu sampravakṣyāmi tad budhyadhvaṁ dvijottamāḥ |
BRP005.029.2/ bhṛgur nabho vivasvāṁś ca sudhāmā virajās tathā || 29 ||
BRP005.030.1/ atināmā sahiṣṇuś ca saptaite ca maharṣayaḥ |
BRP005.030.2/ cākṣuṣasyāntare viprā manor devās tv ime smṛtāḥ || 30 ||
BRP005.031.1/ ābālaprathitās te vai pṛthaktvena divaukasaḥ |
BRP005.031.2/ lekhāś ca nāmato viprāḥ pañca devagaṇāḥ smṛtāḥ || 31 ||
BRP005.032.1/ ṛṣer aṅgirasaḥ putrā mahātmāno mahaujasaḥ |
BRP005.032.2/ nāḍvaleyā muniśreṣṭhā daśa putrās tu viśrutāḥ || 32 ||
BRP005.033.1/ ruruprabhṛtayo viprāś cākṣuṣasyāntare manoḥ |
BRP005.033.2/ ṣaṣṭhaṁ manvantaraṁ proktaṁ saptamaṁ tu nibodhata || 33 ||
BRP005.034.1/ atrir vasiṣṭho bhagavān kaśyapaś ca mahān ṛṣiḥ |
BRP005.034.2/ gautamo 'tha bharadvājo viśvāmitras tathaiva ca || 34 ||
BRP005.035.1/ tathaiva putro bhagavān ṛcīkasya mahātmanaḥ |
BRP005.035.2/ saptamo jamadagniś ca ṛṣayaḥ sāmprataṁ divi || 35 ||
BRP005.036.1/ sādhyā rudrāś ca viśve ca vasavo marutas tathā |
BRP005.036.2/ ādityāś cāśvinau cāpi devau vaivasvatau smṛtau || 36 ||
[Page 23 ]
BRP005.037.1/ manor vaivasvatasyaite vartante sāmprate 'ntare |
BRP005.037.2/ ikṣvākupramukhāś caiva daśa putrā mahātmanaḥ || 37 ||
BRP005.038.1/ eteṣāṁ kīrtitānāṁ tu maharṣīṇāṁ mahaujasām |
BRP005.038.2/ teṣāṁ putrāś ca pautrāś ca dikṣu sarvāsu bho dvijāḥ || 38 ||
BRP005.039.1/ manvantareṣu sarveṣu prāg āsan sapta saptakāḥ |
BRP005.039.2/ loke dharmavyavasthārthaṁ lokasaṁrakṣaṇāya ca || 39 ||
BRP005.040.1/ manvantare vyatikrānte catvāraḥ saptakā gaṇāḥ |
BRP005.040.2/ kṛtvā karma divaṁ yānti brahmalokam anāmayam || 40 ||
BRP005.041.1/ tato 'nye tapasā yuktāḥ sthānaṁ tat pūrayanty uta |
BRP005.041.2/ atītā vartamānāś ca krameṇaitena bho dvijāḥ || 41 ||
BRP005.042.1/ anāgatāś ca saptaite smṛtā divi maharṣayaḥ |
BRP005.042.2/ manor antaram āsādya sāvarṇasyeha bho dvijāḥ || 42 ||
BRP005.043.1/ rāmo vyāsas tathātreyo dīptimanto bahuśrutāḥ |
BRP005.043.2/ bhāradvājas tathā drauṇir aśvatthāmā mahādyutiḥ || 43 ||
BRP005.044.1/ gautamaś cājaraś caiva śaradvān nāma gautamaḥ |
BRP005.044.2/ kauśiko gālavaś caiva aurvaḥ kāśyapa eva ca || 44 ||
BRP005.045.1/ ete sapta mahātmāno bhaviṣyā munisattamāḥ |
BRP005.045.2/ vairī caivādhvarīvāṁś ca śamano dhṛtimān vasuḥ || 45 ||
BRP005.046.1/ ariṣṭaś cāpy adhṛṣṭaś ca vājī sumatir eva ca |
BRP005.046.2/ sāvarṇasya manoḥ putrā bhaviṣyā munisattamāḥ || 46 ||
BRP005.047.1/ eteṣāṁ kalyam utthāya kīrtanāt sukham edhate |
BRP005.047.2/ yaśaś cāpnoti sumahad āyuṣmāṁś ca bhaven naraḥ || 47 ||
BRP005.048.1/ etāny uktāni bho viprāḥ sapta sapta ca tattvataḥ |
BRP005.048.2/ manvantarāṇi saṅkṣepāc chṛṇutānāgatāny api || 48 ||
BRP005.049.1/ sāvarṇā manavo viprāḥ pañca tāṁś ca nibodhata |
BRP005.049.2/ eko vaivasvatas teṣāṁ catvāras tu prajāpateḥ || 49 ||
BRP005.050.1/ parameṣṭhisutā viprā merusāvarṇyatāṁ gatāḥ |
BRP005.050.2/ dakṣasyaite hi dauhitrāḥ priyāyās tanayā nṛpāḥ || 50 ||
BRP005.051.1/ mahatā tapasā yuktā merupṛṣṭhe mahaujasaḥ |
BRP005.051.2/ ruceḥ prajāpateḥ putro raucyo nāma manuḥ smṛtaḥ || 51 ||
BRP005.052.1/ bhūtyāṁ cotpādito devyāṁ bhautyo nāma ruceḥ sutaḥ |
BRP005.052.2/ anāgatāś ca saptaite kalpe 'smin manavaḥ smṛtāḥ || 52 ||
BRP005.053.1/ tair iyaṁ pṛthivī sarvā saptadvīpā sapattanā |
BRP005.053.2/ pūrṇaṁ yugasahasraṁ tu paripālyā dvijottamāḥ || 53 ||
BRP005.054.1/ prajāpatiś ca tapasā saṁhāraṁ teṣu nityaśaḥ |
BRP005.054.2/ yugāni saptatis tāni sāgrāṇi kathitāni ca || 54 ||
BRP005.055.1/ kṛtatretādiyuktāni manor antaram ucyate |
BRP005.055.2/ caturdaśaite manavaḥ kathitāḥ kīrtivardhanāḥ || 55 ||
[Page 24 ]
BRP005.056.1/ vedeṣu sapurāṇeṣu sarveṣu prabhaviṣṇavaḥ |
BRP005.056.2/ prajānāṁ patayo viprā dhanyam eṣāṁ prakīrtanam || 56 ||
BRP005.057.1/ manvantareṣu saṁhārāḥ saṁhārānteṣu sambhavāḥ |
BRP005.057.2/ na śakyate 'ntas teṣāṁ vai vaktuṁ varṣaśatair api || 57 ||
BRP005.058.1/ visargasya prajānāṁ vai saṁhārasya ca bho dvijāḥ |
BRP005.058.2/ manvantareṣu saṁhārāḥ śrūyante dvijasattamāḥ || 58 ||
BRP005.059.1/ saśeṣās tatra tiṣṭhanti devāḥ saptarṣibhiḥ saha |
BRP005.059.2/ tapasā brahmacaryeṇa śrutena ca samanvitāḥ || 59 ||
BRP005.060.1/ pūrṇe yugasahasre tu kalpo niḥśeṣa ucyate |
BRP005.060.2/ tatra bhūtāni sarvāṇi dagdhāny ādityaraśmibhiḥ || 60 ||
BRP005.061.1/ brahmāṇam agrataḥ kṛtvā sahādityagaṇair dvijāḥ |
BRP005.061.2/ praviśanti suraśreṣṭhaṁ harinārāyaṇaṁ prabhum || 61 ||
BRP005.062.1/ sraṣṭāraṁ sarvabhūtānāṁ kalpānteṣu punaḥ punaḥ |
BRP005.062.2/ avyaktaḥ śāśvato devas tasya sarvam idaṁ jagat || 62 ||
BRP005.063.1/ atra vaḥ kīrtayiṣyāmi manor vaivasvatasya vai |
BRP005.063.2/ visargaṁ muniśārdūlāḥ sāmpratasya mahādyuteḥ || 63 ||
BRP005.064.1/ atra vaṁśaprasaṅgena kathyamānaṁ purātanam |
BRP005.064.2/ yatrotpanno mahātmā sa harir vṛṣṇikule prabhuḥ || 64 ||

6. Chapter 6 :: Story of Vivasvat and Sañjñā and their progeny

[Note: [ SS 16-17]

BRP006.001.0/ lomaharṣaṇa uvāca:

BRP006.001.1/ vivasvān kaśyapāj jajñe dākṣāyaṇyāṁ dvijottamāḥ |
BRP006.001.2/ tasya bhāryābhavat sañjñā tvāṣṭrī devī vivasvataḥ || 1 ||
BRP006.002.1/ sureśvarīti vikhyātā triṣu lokeṣu bhāvinī |
BRP006.002.2/ sā vai bhāryā bhagavato mārtaṇḍasya mahātmanaḥ || 2 ||
BRP006.003.1/ bhartṛrūpeṇa nātuṣyad rūpayauvanaśālinī |
BRP006.003.2/ sañjñā nāma sutapasā sudīptena samanvitā || 3 ||
BRP006.004.1/ ādityasya hi tad rūpaṁ maṇḍalasya sutejasā |
BRP006.004.2/ gātreṣu paridagdhaṁ vai nātikāntam ivābhavat || 4 ||
BRP006.005.1/ na khalv ayaṁ mṛto 'ṇḍasya iti snehād abhāṣata |
BRP006.005.2/ ajānan kāśyapas tasmān mārtaṇḍa iti cocyate || 5 ||
BRP006.006.1/ tejas tv abhyadhikaṁ tasya nityam eva vivasvataḥ |
BRP006.006.2/ yenātitāpayām āsa trīṁl lokān kaśyapātmajaḥ || 6 ||
BRP006.007.1/ trīṇy apatyāni bho viprāḥ sañjñāyāṁ tapatāṁ varaḥ |
BRP006.007.2/ ādityo janayām āsa kanyāṁ dvau ca prajāpatī || 7 ||
BRP006.008.1/ manur vaivasvataḥ pūrvaṁ śrāddhadevaḥ prajāpatiḥ |
BRP006.008.2/ yamaś ca yamunā caiva yamajau sambabhūvatuḥ || 8 ||
BRP006.009.1/ śyāmavarṇaṁ tu tad rūpaṁ sañjñā dṛṣṭvā vivasvataḥ |
BRP006.009.2/ asahantī tu svāṁ chāyāṁ savarṇāṁ nirmame tataḥ || 9 ||
[Page 25 ]
BRP006.010.1/ māyāmayī tu sā sañjñā tasyāṁ chāyāsamutthitām |
BRP006.010.2/ prāñjaliḥ praṇatā bhūtvā chāyā sañjñāṁ dvijottamāḥ || 10 ||
BRP006.011.1/ uvāca kiṁ mayā kāryaṁ kathayasva śucismite |
BRP006.011.2/ sthitāsmi tava nirdeśe śādhi māṁ varavarṇini || 11 ||

BRP006.012.0/ sañjñovāca:

BRP006.012.1/ ahaṁ yāsyāmi bhadraṁ te svam eva bhavanaṁ pituḥ |
BRP006.012.2/ tvayaiva bhavane mahyaṁ vastavyaṁ nirviśaṅkayā || 12 ||
BRP006.013.1/ imau ca bālakau mahyaṁ kanyā ceyaṁ sumadhyamā |
BRP006.013.2/ sambhāvyās te na cākhyeyam idaṁ bhagavate kvacit || 13 ||

BRP006.014.0/ savarṇovāca:

BRP006.014.1/ ā kacagrahaṇād devi ā śāpān naiva karhicit |
BRP006.014.2/ ākhyāsyāmi namas tubhyaṁ gaccha devi yathāsukham || 14 ||

BRP006.015.0/ lomaharṣaṇa uvāca:

BRP006.015.1/ samādiśya savarṇāṁ tu tathety uktā tayā ca sā |
BRP006.015.2/ tvaṣṭuḥ samīpam agamad vrīḍiteva tapasvinī || 15 ||
BRP006.016.1/ pituḥ samīpagā sā tu pitrā nirbhartsitā śubhā |
BRP006.016.2/ bhartuḥ samīpaṁ gaccheti niyuktā ca punaḥ punaḥ || 16 ||
BRP006.017.1/ āgacchad vaḍavā bhūtvā ācchādya rūpam aninditā |
BRP006.017.2/ kurūn athottarān gatvā tṛṇāny atha cacāra ha || 17 ||
BRP006.018.1/ dvitīyāyāṁ tu sañjñāyāṁ sañjñeyam iti cintayan |
BRP006.018.2/ ādityo janayām āsa putram ātmasamaṁ tadā || 18 ||
BRP006.019.1/ pūrvajasya manor viprāḥ sadṛśo 'yam iti prabhuḥ |
BRP006.019.2/ manur evābhavan nāmnā sāvarṇa iti cocyate || 19 ||
BRP006.020.1/ dvitīyo yaḥ sutas tasyāḥ sa vijñeyaḥ śanaiścaraḥ |
BRP006.020.2/ sañjñā tu pārthivī viprāḥ svasya putrasya vai tadā || 20 ||
BRP006.021.1/ cakārābhyadhikaṁ snehaṁ na tathā pūrvajeṣu vai |
BRP006.021.2/ manus tasyāḥ kṣamat tat tu yamas tasyā na cakṣame || 21 ||
BRP006.022.1/ sa vai roṣāc ca bālyāc ca bhāvino 'rthasya vānagha |
BRP006.022.2/ padā santarjayām āsa sañjñāṁ vaivasvato yamaḥ || 22 ||
BRP006.023.1/ taṁ śaśāpa tataḥ krodhāt sāvarṇajananī tadā |
BRP006.023.2/ caraṇaḥ patatām eṣa taveti bhṛśaduḥkhitā || 23 ||
BRP006.024.1/ yamas tu tat pituḥ sarvaṁ prāñjaliḥ pratyavedayat |
BRP006.024.2/ bhṛśaṁ śāpabhayodvignaḥ sañjñāvākyair viśaṅkitaḥ || 24 ||
BRP006.025.1/ śāpo 'yaṁ vinivarteta provāca pitaraṁ dvijāḥ |
BRP006.025.2/ mātrā snehena sarveṣu vartitavyaṁ suteṣu vai || 25 ||
BRP006.026.1/ seyam asmān apāsyeha vivasvan sambubhūṣati |
BRP006.026.2/ tasyāṁ mayodyataḥ pādo na tu dehe nipātitaḥ || 26 ||
BRP006.027.1/ bālyād vā yadi vā laulyān mohāt tat kṣantum arhasi |
BRP006.027.2/ śapto 'ham asmi lokeśa jananyā tapatāṁ vara |
BRP006.027.3/ tava prasādāc caraṇo na paten mama gopate || 27 ||
[Page 26 ]

BRP006.028.0/ vivasvān uvāca:

BRP006.028.1/ asaṁśayaṁ putra mahad bhaviṣyaty atra kāraṇam |
BRP006.028.2/ yena tvām āviśat krodho dharmajñaṁ satyavādinam || 28 ||
BRP006.029.1/ na śakyam etan mithyā tu kartuṁ mātṛvacas tava |
BRP006.029.2/ kṛmayo māṁsam ādāya yāsyanty avanim eva ca || 29 ||
BRP006.030.1/ kṛtam evaṁ vacas tathyaṁ mātus tava bhaviṣyati |
BRP006.030.2/ śāpasya parihāreṇa tvaṁ ca trāto bhaviṣyasi || 30 ||
BRP006.031.1/ ādityaś cābravīt sañjñāṁ kimarthaṁ tanayeṣu vai |
BRP006.031.2/ tulyeṣv abhyadhikaḥ sneha ekasmin kriyate tvayā || 31 ||
BRP006.032.1/ sā tat pariharantī tu nācacakṣe vivasvate |
BRP006.032.2/ sa cātmānaṁ samādhāya yogāt tathyam apaśyata || 32 ||
BRP006.033.1/ tāṁ śaptukāmo bhagavān nāśapan munisattamāḥ |
BRP006.033.2/ mūrdhajeṣu nijagrāha sa tu tāṁ munisattamāḥ || 33 ||
BRP006.034.1/ tataḥ sarvaṁ yathāvṛttam ācacakṣe vivasvate |
BRP006.034.2/ vivasvān atha tac chrutvā kruddhas tvaṣṭāram abhyagāt || 34 ||
BRP006.035.1/ dṛṣṭvā tu taṁ yathānyāyam arcayitvā vibhāvasum |
BRP006.035.2/ nirdagdhukāmaṁ roṣeṇa sāntvayām āsa vai tadā || 35 ||

BRP006.036.0/ tvaṣṭovāca:

BRP006.036.1/ tavātitejasāviṣṭam idaṁ rūpaṁ na śobhate |
BRP006.036.2/ asahantī ca sañjñā sā vane carati śāḍvale || 36 ||
BRP006.037.1/ draṣṭā hi tāṁ bhavān adya svāṁ bhāryāṁ śubhacāriṇīm |
BRP006.037.2/ ślāghyāṁ yogabalopetāṁ yogam āsthāya gopate || 37 ||
BRP006.038.1/ anukūlaṁ tu te deva yadi syān mama sammatam |
BRP006.038.2/ rūpaṁ nirvartayāmy adya tava kāntam arindama || 38 ||
BRP006.039.1/ tato 'bhyupagamāt tvaṣṭā mārtaṇḍasya vivasvataḥ |
BRP006.039.2/ bhramim āropya tat tejaḥ śātayām āsa bho dvijāḥ || 39 ||
BRP006.040.1/ tato nirbhāsitaṁ rūpaṁ tejasā saṁhatena vai |
BRP006.040.2/ kāntāt kāntataraṁ draṣṭum adhikaṁ śuśubhe tadā || 40 ||
BRP006.041.1/ dadarśa yogam āsthāya svāṁ bhāryāṁ vaḍavāṁ tataḥ |
BRP006.041.2/ adhṛṣyāṁ sarvabhūtānāṁ tejasā niyamena ca || 41 ||
BRP006.042.1/ vaḍavāvapuṣā viprāś carantīm akutobhayām |
BRP006.042.2/ so 'śvarūpeṇa bhagavāṁs tāṁ mukhe samabhāvayat || 42 ||
BRP006.043.1/ maithunāya viceṣṭantīṁ parapuṁso 'vaśaṅkayā |
BRP006.043.2/ sā tan niravamac chukraṁ nāsikābhyāṁ vivasvataḥ || 43 ||
BRP006.044.1/ devau tasyām ajāyetām aśvinau bhiṣajāṁ varau |
BRP006.044.2/ nāsatyaś caiva dasraś ca smṛtau dvāv aśvināv iti || 44 ||
BRP006.045.1/ mārtaṇḍasyātmajāv etāv aṣṭamasya prajāpateḥ |
BRP006.045.2/ tāṁ tu rūpeṇa kāntena darśayām āsa bhāskaraḥ || 45 ||
BRP006.046.1/ sā tu dṛṣṭvaiva bhartāraṁ tutoṣa munisattamāḥ |
BRP006.046.2/ yamas tu karmaṇā tena bhṛśaṁ pīḍitamānasaḥ || 46 ||
[Page 27 ]
BRP006.047.1/ dharmeṇa rañjayām āsa dharmarāja imāḥ prajāḥ |
BRP006.047.2/ sa lebhe karmaṇā tena śubhena paramadyutiḥ || 47 ||
BRP006.048.1/ pitṝṇām ādhipatyaṁ ca lokapālatvam eva ca |
BRP006.048.2/ manuḥ prajāpatis tv āsīt sāvarṇiḥ sa tapodhanāḥ || 48 ||
BRP006.049.1/ bhāvyaḥ samāgate tasmin manuḥ sāvarṇike 'ntare |
BRP006.049.2/ merupṛṣṭhe tapo nityam adyāpi sa caraty uta || 49 ||
BRP006.050.1/ bhrātā śanaiścaras tasya grahatvaṁ sa tu labdhavān |
BRP006.050.2/ tvaṣṭā tu tejasā tena viṣṇoś cakram akalpayat || 50 ||
BRP006.051.1/ tad apratihataṁ yuddhe dānavāntacikīrṣayā |
BRP006.051.2/ yavīyasī tu sāpy āsīd yamī kanyā yaśasvinī || 51 ||
BRP006.052.1/ abhavac ca saricchreṣṭhā yamunā lokapāvanī |
BRP006.052.2/ manur ity ucyate loke sāvarṇa iti cocyate || 52 ||
BRP006.053.1/ dvitīyo yaḥ sutas tasya manor bhrātā śanaiścaraḥ |
BRP006.053.2/ grahatvaṁ sa ca lebhe vai sarvalokābhipūjitaḥ || 53 ||
BRP006.054.1/ ya idaṁ janma devānāṁ śṛṇuyān narasattamaḥ |
BRP006.054.2/ āpadaṁ prāpya mucyeta prāpnuyāc ca mahad yaśaḥ || 54 ||

7. Chapter 7 :: The solar dynasty

[Note: [ SS 17-20]

BRP007.001.0/ lomaharṣaṇa uvāca:

BRP007.001.1/ manor vaivasvatasyāsan putrā vai nava tatsamāḥ |
BRP007.001.2/ ikṣvākuś caiva nābhāgo dhṛṣṭaḥ śaryātir eva ca || 1 ||
BRP007.002.1/ nariṣyantaś ca ṣaṣṭho vai prāṁśū riṣṭaś ca saptamaḥ |
BRP007.002.2/ karūṣaś ca pṛṣadhraś ca navaite munisattamāḥ || 2 ||
BRP007.003.1/ akarot putrakāmas tu manur iṣṭiṁ prajāpatiḥ |
BRP007.003.2/ mitrāvaruṇayor viprāḥ pūrvam eva mahāmatiḥ || 3 ||
BRP007.004.1/ anutpanneṣu bahuṣu putreṣv eteṣu bho dvijāḥ |
BRP007.004.2/ tasyāṁ ca vartamānāyām iṣṭyāṁ ca dvijasattamāḥ || 4 ||
BRP007.005.1/ mitrāvaruṇayor aṁśe manur āhutim āvahat |
BRP007.005.2/ tatra divyāmbaradharā divyābharaṇabhūṣitā || 5 ||
BRP007.006.1/ divyasaṁhananā caiva ilā jajña iti śrutiḥ |
BRP007.006.2/ tām ilety eva hovāca manur daṇḍadharas tadā || 6 ||
BRP007.007.1/ anugacchasva māṁ bhadre tam ilā pratyuvāca ha |
BRP007.007.2/ dharmayuktam idaṁ vākyaṁ putrakāmaṁ prajāpatim || 7 ||

BRP007.008.0/ ilovāca:

BRP007.008.1/ mitrāvaruṇayor aṁśe jātāsmi vadatāṁ vara |
BRP007.008.2/ tayoḥ sakāśaṁ yāsyāmi na māṁ dharmahatāṁ kuru || 8 ||
BRP007.009.1/ saivam uktvā manuṁ devaṁ mitrāvaruṇayor ilā |
BRP007.009.2/ gatvāntikaṁ varārohā prāñjalir vākyam abravīt || 9 ||
[Page 28 ]

BRP007.010.0/ ilovāca:

BRP007.010.1/ aṁśe 'smi yuvayor jātā devau kiṁ karavāṇi vām |
BRP007.010.2/ manunā cāham uktā vāai anugacchasva mām iti || 10 ||
BRP007.011.1/ tau tathāvādinīṁ sādhvīm ilāṁ dharmaparāyaṇām |
BRP007.011.2/ mitraś ca varuṇaś cobhāv ūcatus tāṁ dvijottamāḥ || 11 ||

BRP007.012.0/ mitrāvaruṇāv ūcatuḥ:

BRP007.012.1/ anena tava dharmeṇa praśrayeṇa damena ca |
BRP007.012.2/ satyena caiva suśroṇi prītau svo varavarṇini || 12 ||
BRP007.013.1/ āvayos tvaṁ mahābhāge khyātiṁ kanyeti yāsyasi || 13 ||
BRP007.014.1/ manor vaṁśakaraḥ putras tvam eva ca bhaviṣyasi |
BRP007.014.2/ sudyumna iti vikhyātas triṣu lokeṣu śobhane || 14 ||
BRP007.015.1/ jagatpriyo dharmaśīlo manor vaṁśavivardhanaḥ |
BRP007.015.2/ nivṛttā sā tu tac chrutvā gacchantī pitur antikāt || 15 ||
BRP007.016.1/ budhenāntaram āsādya maithunāyopamantritā |
BRP007.016.2/ somaputrād budhād viprās tasyāṁ jajñe purūravāḥ || 16 ||
BRP007.017.1/ janayitvā tataḥ sā tam ilā sudyumnatāṁ gatā |
BRP007.017.2/ sudyumnasya tu dāyādās trayaḥ paramadhārmikāḥ || 17 ||
BRP007.018.1/ utkalaś ca gayaś caiva vinatāśvaś ca bho dvijāḥ |
BRP007.018.2/ utkalasyotkalā viprā vinatāśvasya paścimāḥ || 18 ||
BRP007.019.1/ dik pūrvā muniśārdūlā gayasya tu gayā smṛtā |
BRP007.019.2/ praviṣṭe tu manau viprā divākaram arindamam || 19 ||
BRP007.020.1/ daśadhā tat punaḥ kṣatram akarot pṛthivīm imām |
BRP007.020.2/ ikṣvākur jyeṣṭhadāyādo madhyadeśam avāptavān || 20 ||
BRP007.021.1/ kanyābhāvāt tu sudyumno naitad rājyam avāptavān |
BRP007.021.2/ vasiṣṭhavacanāt tv āsīt pratiṣṭhāne mahātmanaḥ || 21 ||
BRP007.022.1/ pratiṣṭhā dharmarājasya sudyumnasya dvijottamāḥ |
BRP007.022.2/ tat purūravase prādād rājyaṁ prāpya mahāyaśāḥ || 22 ||
BRP007.023.1/ mānaveyo muniśreṣṭhāḥ strīpuṁsor lakṣaṇair yutaḥ |
BRP007.023.2/ dhṛtavāṁs tām ilety evaṁ sudyumneti ca viśrutaḥ || 23 ||
BRP007.024.1/ nāriṣyantāḥ śakāḥ putrā nābhāgasya tu bho dvijāḥ |
BRP007.024.2/ ambarīṣo 'bhavat putraḥ pārthivarṣabhasattamaḥ || 24 ||
BRP007.025.1/ dhṛṣṭasya dhārṣṭakaṁ kṣatraṁ raṇadṛptaṁ babhūva ha |
BRP007.025.2/ karūṣasya ca kārūṣāḥ kṣatriyā yuddhadurmadāḥ || 25 ||
BRP007.026.1/ nābhāgadhṛṣṭaputrāś ca kṣatriyā vaiśyatāṁ gatāḥ |
BRP007.026.2/ prāṁśor eko 'bhavat putraḥ prajāpatir iti smṛtaḥ || 26 ||
[Page 29 ]
BRP007.027.1/ nariṣyantasya dāyādo rājā daṇḍadharo yamaḥ |
BRP007.027.2/ śaryāter mithunaṁ tv āsīd ānarto nāma viśrutaḥ || 27 ||
BRP007.028.1/ putraḥ kanyā sukanyā ca yā patnī cyavanasya ha |
BRP007.028.2/ ānartasya tu dāyādo raivo nāma mahādyutiḥ || 28 ||
BRP007.029.1/ ānartaviṣayaś caiva purī cāsya kuśasthalī |
BRP007.029.2/ raivasya raivataḥ putraḥ kakudmī nāma dhārmikaḥ || 29 ||
BRP007.030.1/ jyeṣṭhaḥ putraḥ sa tasyāsīd rājyaṁ prāpya kuśasthalīm |
BRP007.030.2/ sa kanyāsahitaḥ śrutvā gāndharvaṁ brahmaṇo 'ntike || 30 ||
BRP007.031.1/ muhūrtabhūtaṁ devasya tasthau bahuyugaṁ dvijāḥ |
BRP007.031.2/ ājagāma sa caivātha svāṁ purīṁ yādavair vṛtām || 31 ||
BRP007.032.1/ kṛtāṁ dvāravatīṁ nāma bahudvārāṁ manoramām |
BRP007.032.2/ bhojavṛṣṇyandhakair guptāṁ vasudevapurogamaiḥ || 32 ||
BRP007.033.1/ tatraiva raivato jñātvā yathātattvaṁ dvijottamāḥ |
BRP007.033.2/ kanyāṁ tāṁ baladevāya subhadrāṁ nāma revatīm || 33 ||
BRP007.034.1/ dattvā jagāma śikharaṁ meros tapasi saṁsthitaḥ |
BRP007.034.2/ reme rāmo 'pi dharmātmā revatyā sahitaḥ sukhī || 34 ||

BRP007.035.0/ munaya ūcuḥ:

BRP007.035.1/ kathaṁ bahuyuge kāle samatīte mahāmate |
BRP007.035.2/ na jarā revatīṁ prāptā raivataṁ ca kakudminam || 35 ||
BRP007.036.1/ meruṁ gatasya vā tasya śaryāteḥ santatiḥ katham |
BRP007.036.2/ sthitā pṛthivyām adyāpi śrotum icchāma tattvataḥ || 36 ||

BRP007.037.0/ lomaharṣaṇa uvāca:

BRP007.037.1/ na jarā kṣutpipāsā vā na mṛtyur munisattamāḥ |
BRP007.037.2/ ṛtucakraṁ prabhavati brahmaloke sadānaghāḥ |
BRP007.037.3/ kakudminaḥ svarlokaṁ tu raivatasya gatasya ha || 37 ||
BRP007.038.1/ hṛtā puṇyajanair viprā rākṣasaiḥ sā kuśasthalī |
BRP007.038.2/ tasya bhrātṛśataṁ tv āsīd dhārmikasya mahātmanaḥ || 38 ||
BRP007.039.1/ tad vadhyamānaṁ rakṣobhir diśaḥ prākrāmad acyutāḥ |
BRP007.039.2/ vidrutasya ca viprendrās tasya bhrātṛśatasya vai || 39 ||
BRP007.040.1/ anvavāyas tu sumahāṁs tatra tatra dvijottamāḥ |
BRP007.040.2/ teṣāṁ hy ete muniśreṣṭhāḥ śaryātā iti viśrutāḥ || 40 ||
BRP007.041.1/ kṣatriyā guṇasampannā dikṣu sarvāsu viśrutāḥ |
BRP007.041.2/ śarvaśaḥ sarvagahanaṁ praviṣṭās te mahaujasaḥ || 41 ||
BRP007.042.1/ nābhāgariṣṭaputrau dvau vaiśyau brāhmaṇatāṁ gatau |
BRP007.042.2/ karūṣasya tu kārūṣāḥ kṣatriyā yuddhadurmadāḥ || 42 ||
BRP007.043.1/ pṛṣadhro hiṁsayitvā tu guror gāṁ dvijasattamāḥ |
BRP007.043.2/ śāpāc chūdratvam āpanno navaite parikīrtitāḥ || 43 ||
BRP007.044.1/ vaivasvatasya tanayā muner vai munisattamāḥ |
BRP007.044.2/ kṣuvatas tu manor viprā ikṣvākur abhavat sutaḥ || 44 ||
[Page 30 ]
BRP007.045.1/ tasya putraśataṁ tv āsīd ikṣvākor bhūridakṣiṇam |
BRP007.045.2/ teṣāṁ vikukṣir jyeṣṭhas tu vikukṣitvād ayodhatām || 45 ||
BRP007.046.1/ prāptaḥ paramadharmajña so 'yodhyādhipatiḥ prabhuḥ |
BRP007.046.2/ śakunipramukhās tasya putrāḥ pañcaśataṁ smṛtāḥ || 46 ||
BRP007.047.1/ uttarāpathadeśasya rakṣitāro mahābalāḥ |
BRP007.047.2/ catvāriṁśad daśāṣṭau ca dakṣiṇasyāṁ tathā diśi || 47 ||
BRP007.048.1/ vaśātipramukhāś cānye rakṣitāro dvijottamāḥ |
BRP007.048.2/ ikṣvākus tu vikukṣiṁ vāai aṣṭakāyām athādiśat || 48 ||
BRP007.049.1/ māṁsam ānaya śrāddhārthaṁ mṛgān hatvā mahābala |
BRP007.049.2/ śrāddhakarmaṇi coddiṣṭo akṛte śrāddhakarmaṇi || 49 ||
BRP007.050.1/ bhakṣayitvā śaśaṁ viprāḥ śaśādo mṛgayāṁ gataḥ |
BRP007.050.2/ ikṣvākuṇā parityakto vasiṣṭhavacanāt prabhuḥ || 50 ||
BRP007.051.1/ ikṣvākau saṁsthite viprāḥ śaśādas tu nṛpo 'bhavat |
BRP007.051.2/ śaśādasya tu dāyādaḥ kakutstho nāma vīryavān || 51 ||
BRP007.052.1/ anenās tu kakutsthasya pṛthuś cānenasaḥ smṛtaḥ |
BRP007.052.2/ viṣṭarāśvaḥ pṛthoḥ putras tasmād ārdras tv ajāyata || 52 ||
BRP007.053.1/ ārdras tu yuvanāśvas tu śrāvastas tatsuto dvijāḥ |
BRP007.053.2/ jajñe śrāvastako rājā śrāvastī yena nirmitā || 53 ||
BRP007.054.1/ śrāvastasya tu dāyādo bṛhadaśvo mahīpatiḥ |
BRP007.054.2/ kuvalāśvaḥ sutas tasya rājā paramadhārmikaḥ || 54 ||
BRP007.055.1/ yaḥ sa dhundhuvadhād rājā dhundhumāratvam āgataḥ || 55 ||

BRP007.056.0/ munaya ūcuḥ:

BRP007.056.1/ dhundhor vadhaṁ mahāprājña śrotum icchāma tattvataḥ |
BRP007.056.2/ yadvadhāt kuvalāśvo 'sau dhundhumāratvam āgataḥ || 56 ||

BRP007.057.0/ lomaharṣaṇa uvāca:

BRP007.057.1/ kuvalāśvasya putrāṇāṁ śatam uttamadhanvinām |
BRP007.057.2/ sarve vidyāsu niṣṇātā balavanto durāsadāḥ || 57 ||
BRP007.058.1/ babhūvur dhārmikāḥ sarve yajvāno bhūridakṣiṇāḥ |
BRP007.058.2/ kuvalāśvaṁ pitā rājye bṛhadaśvo nyayojayat || 58 ||
BRP007.059.1/ putrasaṅkrāmitaśrīs tu vanaṁ rājā viveśa ha |
BRP007.059.2/ tam uttaṅko 'tha viprarṣiḥ prayāntaṁ pratyavārayat || 59 ||

BRP007.060.0/ uttaṅka uvāca:

BRP007.060.1/ bhavatā rakṣaṇaṁ kāryaṁ tac ca kartuṁ tvam arhasi |
BRP007.060.2/ nirudvignas tapaś cartuṁ nahi śaknomi pārthiva || 60 ||
BRP007.061.1/ mamāśramasamīpe vai sameṣu marudhanvasu |
BRP007.061.2/ samudro vālukāpūrṇa uddālaka iti smṛtaḥ || 61 ||
BRP007.062.1/ devatānām avadhyaś ca mahākāyo mahābalaḥ |
BRP007.062.2/ antarbhūmigatas tatra vālukāntarhito mahān || 62 ||
[Page 31 ]
BRP007.063.1/ rākṣasasya madhoḥ putro dhundhur nāma mahāsuraḥ |
BRP007.063.2/ śete lokavināśāya tapa āsthāya dāruṇam || 63 ||
BRP007.064.1/ saṁvatsarasya paryante sa niśvāsaṁ vimuñcati |
BRP007.064.2/ yadā tadā mahī tatra calati sma narādhipa || 64 ||
BRP007.065.1/ tasya niḥśvāsavātena raja uddhūyate mahat |
BRP007.065.2/ ādityapatham āvṛtya saptāhaṁ bhūmikampanam || 65 ||
BRP007.066.1/ savisphuliṅgaṁ sāṅgāraṁ sadhūmam atidāruṇam |
BRP007.066.2/ tena tāta na śaknomi tasmin sthātuṁ sva āśrame || 66 ||
BRP007.067.1/ taṁ māraya mahākāyaṁ lokānāṁ hitakāmyayā |
BRP007.067.2/ lokāḥ svasthā bhavanty adya tasmin vinihate tvayā || 67 ||
BRP007.068.1/ tvaṁ hi tasya vadhāyaikaḥ samarthaḥ pṛthivīpate |
BRP007.068.2/ viṣṇunā ca varo datto mahyaṁ pūrvayuge nṛpa || 68 ||
BRP007.069.1/ yas taṁ mahāsuraṁ raudraṁ haniṣyati mahābalam |
BRP007.069.2/ tasya tvaṁ varadānena tejaś cākhyāpayiṣyasi || 69 ||
BRP007.070.1/ nahi dhundhur mahātejās tejasālpena śakyate |
BRP007.070.2/ nirdagdhuṁ pṛthivīpāla ciraṁ yugaśatair api || 70 ||
BRP007.071.1/ vīryaṁ ca sumahat tasya devair api durāsadam |
BRP007.071.2/ sa evam ukto rājarṣir uttaṅkena mahātmanā |
BRP007.071.3/ kuvalāśvaṁ sutaṁ prādāt tasmai dhundhunibarhaṇe || 71 ||

BRP007.072.0/ bṛhadaśva uvāca:

BRP007.072.1/ bhagavan nyastaśastro 'ham ayaṁ tu tanayo mama |
BRP007.072.2/ bhaviṣyati dvijaśreṣṭha dhundhumāro na saṁśayaḥ || 72 ||
BRP007.073.1/ sa taṁ vyādiśya tanayaṁ rājarṣir dhundhumāraṇe |
BRP007.073.2/ jagāma parvatāyaiva nṛpatiḥ saṁśitavrataḥ || 73 ||

BRP007.074.0/ lomaharṣaṇa uvāca:

BRP007.074.1/ kuvalāśvas tu putrāṇāṁ śatena saha bho dvijāḥ |
BRP007.074.2/ prāyād uttaṅkasahito dhundhos tasya nibarhaṇe || 74 ||
BRP007.075.1/ tam āviśat tadā viṣṇus tejasā bhagavān prabhuḥ |
BRP007.075.2/ uttaṅkasya niyogād vai lokānāṁ hitakāmyayā || 75 ||
BRP007.076.1/ tasmin prayāte durdharṣe divi śabdo mahān abhūt |
BRP007.076.2/ eṣa śrīmān avadhyo 'dya dhundhumāro bhaviṣyati || 76 ||
BRP007.077.1/ divyair gandhaiś ca mālyaiś ca taṁ devāḥ samavākiran |
BRP007.077.2/ devadundubhayaś caiva praṇedur dvijasattamāḥ || 77 ||
BRP007.078.1/ sa gatvā jayatāṁ śreṣṭhas tanayaiḥ saha vīryavān |
BRP007.078.2/ samudraṁ khānayām āsa vālukāntaram avyayam || 78 ||
BRP007.079.1/ tasya putraiḥ khanadbhiś ca vālukāntarhitas tadā |
BRP007.079.2/ dhundhur āsādito viprā diśam āvṛtya paścimām || 79 ||
BRP007.080.1/ mukhajenāgninā krodhāl lokān udvartayann iva |
BRP007.080.2/ vāri susrāva vegena mahodadhir ivodaye || 80 ||
BRP007.081.1/ saumasya muniśārdūlā varormikalilo mahān |
BRP007.081.2/ tasya putraśataṁ dagdhaṁ tribhir ūnaṁ tu rakṣasā || 81 ||
[Page 32 ]
BRP007.082.1/ tataḥ sa rājā dyutimān rākṣasaṁ taṁ mahābalam |
BRP007.082.2/ āsasāda mahātejā dhundhuṁ dhundhuvināśanaḥ || 82 ||
BRP007.083.1/ tasya vārimayaṁ vegam āpīya sa narādhipaḥ |
BRP007.083.2/ yogī yogena vahniṁ ca śamayām āsa vāriṇā || 83 ||
BRP007.084.1/ nihatya taṁ mahākāyaṁ balenodakarākṣasam |
BRP007.084.2/ uttaṅkaṁ darśayām āsa kṛtakarmā narādhipaḥ || 84 ||
BRP007.085.1/ uttaṅkas tu varaṁ prādāt tasmai rājñe mahātmane |
BRP007.085.2/ dadau tasyākṣayaṁ vittaṁ śatrubhiś cāparājitam || 85 ||
BRP007.086.1/ dharme ratiṁ ca satataṁ svarge vāsaṁ tathākṣayam |
BRP007.086.2/ putrāṇāṁ cākṣayāṁl lokān svarge ye rakṣasā hatāḥ || 86 ||
BRP007.087.1/ tasya putrās trayaḥ śiṣṭā dṛḍhāśvo jyeṣṭha ucyate |
BRP007.087.2/ candrāśvakapilāśvau tu kanīyāṁsau kumārakau || 87 ||
BRP007.088.1/ dhaundhumārer dṛḍhāśvasya haryaśvaś cātmajaḥ smṛtaḥ |
BRP007.088.2/ haryaśvasya nikumbho 'bhūt kṣatradharmarataḥ sadā || 88 ||
BRP007.089.1/ saṁhatāśvo nikumbhasya suto raṇaviśāradaḥ |
BRP007.089.2/ akṛśāśvakṛśāśvau tu saṁhatāśvasutau dvijāḥ || 89 ||
BRP007.090.1/ tasya haimavatī kanyā satāṁ matā dṛṣadvatī |
BRP007.090.2/ vikhyātā triṣu lokeṣu putraś cāsyāḥ prasenajit || 90 ||
BRP007.091.1/ lebhe prasenajid bhāryāṁ gaurīṁ nāma pativratām |
BRP007.091.2/ abhiśastā tu sā bhartrā nadī vai bāhudābhavat || 91 ||
BRP007.092.1/ tasya putro mahān āsīd yuvanāśvo narādhipaḥ |
BRP007.092.2/ māndhātā yuvanāśvasya trilokavijayī sutaḥ || 92 ||
BRP007.093.1/ tasya caitrarathī bhāryā śaśabindoḥ sutābhavat |
BRP007.093.2/ sādhvī bindumatī nāma rūpeṇāsadṛśī bhuvi || 93 ||
BRP007.094.1/ pativratā ca jyeṣṭhā ca bhrātṝṇām ayutasya vai |
BRP007.094.2/ tasyām utpādayām āsa māndhātā dvau sutau dvijāḥ || 94 ||
BRP007.095.1/ purukutsaṁ ca dharmajñaṁ mucukundaṁ ca pārthivam |
BRP007.095.2/ purukutsasutas tv āsīt trasadasyur mahīpatiḥ || 95 ||
BRP007.096.1/ narmadāyām athotpannaḥ sambhūtas tasya cātmajaḥ |
BRP007.096.2/ sambhūtasya tu dāyādas |
BRP007.096.3/ tridhanvā ripumardanaḥ || 96 ||
BRP007.097.1/ rājñas tridhanvanas tv āsīd vidvāṁs trayyāruṇaḥ prabhuḥ |
BRP007.097.2/ tasya satyavrato nāma kumāro 'bhūn mahābalaḥ || 97 ||
BRP007.098.1/ parigrahaṇamantrāṇāṁ vighnaṁ cakre sudurmatiḥ |
BRP007.098.2/ yena bhāryā kṛtodvāhā hṛtā caiva parasya ha || 98 ||
BRP007.099.1/ bālyāt kāmāc ca mohāc ca sāhasāc cāpalena ca |
BRP007.099.2/ jahāra kanyāṁ kāmārtaḥ kasyacit puravāsinaḥ || 99 ||
BRP007.100.1/ adharmaśaṅkunā tena taṁ sa trayyāruṇo 'tyajat |
BRP007.100.2/ apadhvaṁseti bahuśo vadan krodhasamanvitaḥ || 100 ||
[Page 33 ]
BRP007.101.1/ so 'bravīt pitaraṁ tyaktaḥ kva gacchāmīti vai muhuḥ |
BRP007.101.2/ pitā ca tam athovāca śvapākaiḥ saha vartaya || 101 ||
BRP007.102.1/ nāhaṁ putreṇa putrārthī tvayādya kulapāṁsana |
BRP007.102.2/ ity uktaḥ sa nirākrāman nagarād vacanāt pituḥ || 102 ||
BRP007.103.1/ na ca taṁ vārayām āsa vasiṣṭho bhagavān ṛṣiḥ |
BRP007.103.2/ sa tu satyavrato viprāḥ śvapākāvasathāntike || 103 ||
BRP007.104.1/ pitrā tyakto 'vasad vīraḥ pitāpy asya vanaṁ yayau |
BRP007.104.2/ tatas tasmiṁs tu viṣaye nāvarṣat pākaśāsanaḥ || 104 ||
BRP007.105.1/ samā dvādaśa bho viprās tenādharmeṇa vai tadā |
BRP007.105.2/ dārāṁs tu tasya viṣaye viśvāmitro mahātapāḥ || 105 ||
BRP007.106.1/ sannyasya sāgarānte tu cakāra vipulaṁ tapaḥ |
BRP007.106.2/ tasya patnī gale baddhvā madhyamaṁ putram aurasam || 106 ||
BRP007.107.1/ śeṣasya bharaṇārthāya vyakrīṇād gośatena vai |
BRP007.107.2/ taṁ ca baddhaṁ gale dṛṣṭvā vikrayārthaṁ nṛpātmajaḥ || 107 ||
BRP007.108.1/ maharṣiputraṁ dharmātmā mokṣayām āsa bho dvijāḥ |
BRP007.108.2/ satyavrato mahābāhur bharaṇaṁ tasya cākarot || 108 ||
BRP007.109.1/ viśvāmitrasya tuṣṭyartham anukampārtham eva ca |
BRP007.109.2/ so 'bhavad gālavo nāma gale bandhān mahātapāḥ |
BRP007.109.3/ maharṣiḥ kauśiko dhīmāṁs tena vīreṇa mokṣitaḥ || 109 ||

8. Chapter 8 :: The solar dynasty (cont.)

[Note: [ SS 20-23]

BRP008.001.0/ lomaharṣaṇa uvāca:

BRP008.001.1/ satyavratas tu bhaktyā ca kṛpayā ca pratijñayā |
BRP008.001.2/ viśvāmitrakalatraṁ tu babhāra vinaye sthitaḥ || 1 ||
BRP008.002.1/ hatvā mṛgān varāhāṁś ca mahiṣāṁś ca vanecarān |
BRP008.002.2/ viśvāmitrāśramābhyāśe māṁsaṁ vṛkṣe babandha ca || 2 ||
BRP008.003.1/ upāṁśuvratam āsthāya dīkṣāṁ dvādaśavārṣikīm |
BRP008.003.2/ pitur niyogād avasat tasmin vanagate nṛpe || 3 ||
BRP008.004.1/ ayodhyāṁ caiva rājyaṁ ca tathaivāntaḥpuraṁ muniḥ |
BRP008.004.2/ yājyopādhyāyasaṁyogād vasiṣṭhaḥ paryarakṣata || 4 ||
BRP008.005.1/ satyavratas tu bālyāc ca bhāvino 'rthasya vai balāt |
BRP008.005.2/ vasiṣṭhe 'bhyadhikaṁ manyuṁ dhārayām āsa nityaśaḥ || 5 ||
BRP008.006.1/ pitrā hi taṁ tadā rāṣṭrāt tyajyamānaṁ priyaṁ sutam |
BRP008.006.2/ nivārayām āsa munir bahunā kāraṇena na || 6 ||
BRP008.007.1/ pāṇigrahaṇamantrāṇāṁ niṣṭhā syāt saptame pade |
BRP008.007.2/ na ca satyavratas tasmād dhatavān saptame pade || 7 ||
BRP008.008.1/ jānan dharmaṁ vasiṣṭhas tu na māṁ trātīti bho dvijāḥ |
BRP008.008.2/ satyavratas tadā roṣaṁ vasiṣṭhe manasākarot || 8 ||
[Page 34 ]
BRP008.009.1/ guṇabuddhyā tu bhagavān vasiṣṭhaḥ kṛtavāṁs tathā |
BRP008.009.2/ na ca satyavratas tasya tam upāṁśum abudhyata || 9 ||
BRP008.010.1/ tasminn aparitoṣaś ca pitur āsīn mahātmanaḥ |
BRP008.010.2/ tena dvādaśa varṣāṇi nāvarṣat pākaśāsanaḥ || 10 ||
BRP008.011.1/ tena tv idānīṁ vihitāṁ dīkṣāṁ tāṁ durvahāṁ bhuvi |
BRP008.011.2/ kulasya niṣkṛtir viprāḥ kṛtā sā vai bhaved iti || 11 ||
BRP008.012.1/ na taṁ vasiṣṭho bhagavān pitrā tyaktaṁ nyavārayat |
BRP008.012.2/ abhiṣekṣyāmy ahaṁ putram asyety evammatir muniḥ || 12 ||
BRP008.013.1/ sa tu dvādaśa varṣāṇi tāṁ dīkṣām avahad balī |
BRP008.013.2/ avidyamāne māṁse tu vasiṣṭhasya mahātmanaḥ || 13 ||
BRP008.014.1/ sarvakāmadughāṁ dogdhrīṁ sa dadarśa nṛpātmajaḥ |
BRP008.014.2/ tāṁ vai krodhāc ca mohāc ca śramāc caiva kṣudhānvitaḥ || 14 ||
BRP008.015.1/ deśadharmagato rājā jaghāna munisattamāḥ |
BRP008.015.2/ tanmāṁsaṁ sa svayaṁ caiva viśvāmitrasya cātmajān || 15 ||
BRP008.016.1/ bhojayām āsa tac chrutvā vasiṣṭho 'py asya cukrudhe || 16 ||

BRP008.017.0/ vasiṣṭha uvāca:

BRP008.017.1/ pātayeyam ahaṁ krūra tava śaṅkum asaṁśayam |
BRP008.017.2/ yadi te dvāv imau śaṅkū na syātāṁ vai kṛtau punaḥ || 17 ||
BRP008.018.1/ pituś cāparitoṣeṇa gurudogdhrīvadhena ca |
BRP008.018.2/ aprokṣitopayogāc ca trividhas te vyatikramaḥ || 18 ||
BRP008.019.1/ evaṁ trīṇy asya śaṅkūni tāni dṛṣṭvā mahātapāḥ |
BRP008.019.2/ triśaṅkur iti hovāca triśaṅkus tena sa smṛtaḥ || 19 ||
BRP008.020.1/ viśvāmitrasya dārāṇām anena bharaṇaṁ kṛtam |
BRP008.020.2/ tena tasmai varaṁ prādān muniḥ prītas triśaṅkave || 20 ||
BRP008.021.1/ chandyamāno vareṇātha varaṁ vavre nṛpātmajaḥ |
BRP008.021.2/ saśarīro vraje svargam ity evaṁ yācito varaḥ || 21 ||
BRP008.022.1/ anāvṛṣṭibhaye tasmin gate dvādaśavārṣike |
BRP008.022.2/ pitrye rājye 'bhiṣicyātha yājayām āsa pārthivam || 22 ||
BRP008.023.1/ miṣatāṁ devatānāṁ ca vasiṣṭhasya ca kauśikaḥ |
BRP008.023.2/ divam āropayām āsa saśarīraṁ mahātapāḥ || 23 ||
BRP008.024.1/ tasya satyarathā nāma patnī kaikeyavaṁśajā |
BRP008.024.2/ kumāraṁ janayām āsa hariścandram akalmaṣam || 24 ||
BRP008.025.1/ sa vai rājā hariścandras traiśaṅkava iti smṛtaḥ |
BRP008.025.2/ āhartā rājasūyasya samrāḍ iti ha viśrutaḥ || 25 ||
BRP008.026.1/ hariścandrasya putro 'bhūd rohito nāma pārthivaḥ |
BRP008.026.2/ harito rohitasyātha cañcur hārita ucyate || 26 ||
BRP008.027.1/ vijayaś ca muniśreṣṭhāś cañcuputro babhūva ha |
BRP008.027.2/ jetā sa sarvapṛthivīṁ vijayas tena sa smṛtaḥ || 27 ||
BRP008.028.1/ rurukas tanayas tasya rājā dharmārthakovidaḥ |
BRP008.028.2/ rurukasya vṛkaḥ putro vṛkād bāhus tu jajñivān || 28 ||
[Page 35 ]
BRP008.029.1/ haihayās tālajaṅghāś ca nirasyanti sma taṁ nṛpam |
BRP008.029.2/ tatpatnī garbham ādāya aurvasyāśramam āviśat || 29 ||
BRP008.030.1/ nāsatyo dhārmikaś caiva sa ha dharmayuge 'bhavat |
BRP008.030.2/ sagaras tu suto bāhor yajñe saha gareṇa vai || 30 ||
BRP008.031.1/ aurvasyāśramam āsādya bhārgaveṇābhirakṣitaḥ |
BRP008.031.2/ āgneyam astraṁ labdhvā ca bhārgavāt sagaro nṛpaḥ || 31 ||
BRP008.032.1/ jigāya pṛthivīṁ hatvā tālajaṅghān sahaihayān |
BRP008.032.2/ śakānāṁ pahnavānāṁ ca dharmaṁ nirasad acyutaḥ |
BRP008.032.3/ kṣatriyāṇāṁ muniśreṣṭhāḥ pāradānāṁ ca dharmavit || 32 ||

BRP008.033.0/ munaya ūcuḥ:

BRP008.033.1/ kathaṁ sa sagaro jāto gareṇaiva sahācyutaḥ |
BRP008.033.2/ kimarthaṁ ca śakādīnāṁ kṣatriyāṇāṁ mahaujasām || 33 ||
BRP008.034.1/ dharmān kulocitān rājā kruddho nirasad acyutaḥ |
BRP008.034.2/ etan naḥ sarvam ācakṣva vistareṇa mahāmate || 34 ||

BRP008.035.0/ lomaharṣaṇa uvāca:

BRP008.035.1/ bāhor vyasaninaḥ pūrvaṁ hṛtaṁ rājyam abhūt kila |
BRP008.035.2/ haihayais tālajaṅghaiś ca śakaiḥ sārdhaṁ dvijottamāḥ || 35 ||
BRP008.036.1/ yavanāḥ pāradāś caiva kāmbojāḥ pahnavās tathā |
BRP008.036.2/ ete hy api gaṇāḥ pañca haihayārthe parākraman || 36 ||
BRP008.037.1/ hṛtarājyas tadā rājā sa vai bāhur vanaṁ yayau |
BRP008.037.2/ patnyā cānugato duḥkhī tatra prāṇān avāsṛjat || 37 ||
BRP008.038.1/ patnī tu yādavī tasya sagarbhā pṛṣṭhato 'nvagāt |
BRP008.038.2/ sapatnyā ca garas tasyai dattaḥ pūrvaṁ kilānaghāḥ || 38 ||
BRP008.039.1/ sā tu bhartuś citāṁ kṛtvā vane tām abhyarohata |
BRP008.039.2/ aurvas tāṁ bhārgavo viprāḥ kāruṇyāt samavārayat || 39 ||
BRP008.040.1/ tasyāśrame ca garbhaḥ sa gareṇaiva sahācyutaḥ |
BRP008.040.2/ vyajāyata mahābāhuḥ sagaro nāma pārthivaḥ || 40 ||
BRP008.041.1/ aurvas tu jātakarmādīṁs tasya kṛtvā mahātmanaḥ |
BRP008.041.2/ adhyāpya vedaśāstrāṇi tato 'straṁ pratyapādayat || 41 ||
BRP008.042.1/ āgneyaṁ tu mahābhāgā amarair api duḥsaham |
BRP008.042.2/ sa tenāstrabalenājau balena ca samanvitaḥ || 42 ||
BRP008.043.1/ haihayān vijaghānāśu kruddho rudraḥ paśūn iva |
BRP008.043.2/ ājahāra ca lokeṣu kīrtiṁ kīrtimatāṁ varaḥ || 43 ||
BRP008.044.1/ tataḥ śakāṁś ca yavanān kāmbojān pāradāṁs tathā |
BRP008.044.2/ pahnavāṁś caiva niḥśeṣān kartuṁ vyavasito nṛpaḥ || 44 ||
BRP008.045.1/ te vadhyamānā vīreṇa sagareṇa mahātmanā |
BRP008.045.2/ vasiṣṭhaṁ śaraṇaṁ gatvā praṇipetur manīṣiṇam || 45 ||
BRP008.046.1/ vasiṣṭhas tv atha tān dṛṣṭvā samayena mahādyutiḥ |
BRP008.046.2/ sagaraṁ vārayām āsa teṣāṁ dattvābhayaṁ tadā || 46 ||
BRP008.047.1/ sagaraḥ svāṁ pratijñāṁ tu guror vākyaṁ niśamya ca |
BRP008.047.2/ dharmaṁ jaghāna teṣāṁ vai veṣān anyāṁś cakāra ha || 47 ||
[Page 36 ]
BRP008.048.1/ ardhaṁ śakānāṁ śiraso muṇḍayitvā vyasarjayat |
BRP008.048.2/ yavanānāṁ śiraḥ sarvaṁ kāmbojānāṁ tathaiva ca || 48 ||
BRP008.049.1/ pāradā muktakeśāś ca pahnavāñ śmaśrudhāriṇaḥ |
BRP008.049.2/ niḥsvādhyāyavaṣaṭkārāḥ kṛtās tena mahātmanā || 49 ||
BRP008.050.1/ śakā yavanakāmbojāḥ pāradāś ca dvijottamāḥ |
BRP008.050.2/ koṇisarpā māhiṣakā darvāś colāḥ sakeralāḥ || 50 ||
BRP008.051.1/ sarve te kṣatriyā viprā dharmas teṣāṁ nirākṛtaḥ |
BRP008.051.2/ vasiṣṭhavacanād rājñā sagareṇa mahātmanā || 51 ||
BRP008.052.1/ sa dharmavijayī rājā vijityemāṁ vasundharām |
BRP008.052.2/ aśvaṁ pracārayām āsa vājimedhāya dīkṣitaḥ || 52 ||
BRP008.053.1/ tasya cārayataḥ so 'śvaḥ samudre pūrvadakṣiṇe |
BRP008.053.2/ velāsamīpe 'pahṛto bhūmiṁ caiva praveśitaḥ || 53 ||
BRP008.054.1/ sa taṁ deśaṁ tadā putraiḥ khānayām āsa pārthivaḥ |
BRP008.054.2/ āsedus te tadā tatra khanyamāne mahārṇave || 54 ||
BRP008.055.1/ tam ādipuruṣaṁ devaṁ hariṁ kṛṣṇaṁ prajāpatim |
BRP008.055.2/ viṣṇuṁ kapilarūpeṇa svapantaṁ puruṣaṁ tadā || 55 ||
BRP008.056.1/ tasya cakṣuḥsamutthena tejasā pratibudhyataḥ |
BRP008.056.2/ dagdhāḥ sarve muniśreṣṭhāś catvāras tv avaśeṣitāḥ || 56 ||
BRP008.057.1/ barhiketuḥ suketuś ca tathā dharmaratho nṛpaḥ |
BRP008.057.2/ śūraḥ pañcanadaś caiva tasya vaṁśakarā nṛpāḥ || 57 ||
BRP008.058.1/ prādāc ca tasmai bhagavān harir nārāyaṇo varam |
BRP008.058.2/ akṣayaṁ vaṁśam ikṣvākoḥ kīrtiṁ cāpy anivartinīm || 58 ||
BRP008.059.1/ putraṁ samudraṁ ca vibhuḥ svarge vāsaṁ tathākṣayam |
BRP008.059.2/ samudraś cārgham ādāya vavande taṁ mahīpatim || 59 ||
BRP008.060.1/ sāgaratvaṁ ca lebhe sa karmaṇā tena tasya ha |
BRP008.060.2/ taṁ cāśvamedhikaṁ so 'śvaṁ samudrād upalabdhavān || 60 ||
BRP008.061.1/ ājahārāśvamedhānāṁ śataṁ sa sumahātapāḥ |
BRP008.061.2/ putrāṇāṁ ca sahasrāṇi ṣaṣṭis tasyeti naḥ śrutam || 61 ||

BRP008.062.0/ munaya ūcuḥ:

BRP008.062.1/ sagarasyātmajā vīrāḥ kathaṁ jātā mahābalāḥ |
BRP008.062.2/ vikrāntāḥ ṣaṣṭisāhasrā vidhinā kena sattama || 62 ||

BRP008.063.0/ lomaharṣaṇa uvāca:

BRP008.063.1/ dve bhārye sagarasyāstāṁ tapasā dagdhakilbiṣe |
BRP008.063.2/ jyeṣṭhā vidarbhaduhitā keśinī nāma nāmataḥ || 63 ||
BRP008.064.1/ kanīyasī tu mahatī patnī paramadharmiṇī |
BRP008.064.2/ ariṣṭanemiduhitā rūpeṇāpratimā bhuvi || 64 ||
BRP008.065.1/ aurvas tābhyāṁ varaṁ prādāt tad budhyadhvaṁ dvijottamāḥ |
BRP008.065.2/ ṣaṣṭiṁ putrasahasrāṇi gṛhṇātv ekā nitambinī || 65 ||
BRP008.066.1/ ekaṁ vaṁśadharaṁ tv ekā yatheṣṭaṁ varayatv iti |
BRP008.066.2/ tatraikā jagṛhe putrān ṣaṣṭisāhasrasammitān || 66 ||
[Page 37 ]
BRP008.067.1/ ekaṁ vaṁśadharaṁ tv ekā tathety āha tato muniḥ |
BRP008.067.2/ rājā pañcajano nāma babhūva sa mahādyutiḥ || 67 ||
BRP008.068.1/ itarā suṣuve tumbīṁ bījapūrṇām iti śrutiḥ |
BRP008.068.2/ tatra ṣaṣṭisahasrāṇi garbhās te tilasammitāḥ || 68 ||
BRP008.069.1/ sambabhūvur yathākālaṁ vavṛdhuś ca yathāsukham |
BRP008.069.2/ ghṛtapūrṇeṣu kumbheṣu tān garbhān nidadhe tataḥ || 69 ||
BRP008.070.1/ dhātrīś caikaikaśaḥ prādāt tāvatīḥ poṣaṇe nṛpaḥ |
BRP008.070.2/ tato daśasu māseṣu samuttasthur yathākramam || 70 ||
BRP008.071.1/ kumārās te yathākālaṁ sagaraprītivardhanāḥ |
BRP008.071.2/ ṣaṣṭiputrasahasrāṇi tasyaivam abhavan dvijāḥ || 71 ||
BRP008.072.1/ garbhād alābūmadhyād vai jātāni pṛthivīpateḥ |
BRP008.072.2/ teṣāṁ nārāyaṇaṁ tejaḥ praviṣṭānāṁ mahātmanām || 72 ||
BRP008.073.1/ ekaḥ pañcajano nāma putro rājā babhūva ha |
BRP008.073.2/ śūraḥ pañcajanasyāsīd aṁśumān nāma vīryavān || 73 ||
BRP008.074.1/ dilīpas tasya tanayaḥ khaṭvāṅga iti viśrutaḥ |
BRP008.074.2/ yena svargād ihāgatya muhūrtaṁ prāpya jīvitam || 74 ||
BRP008.075.1/ trayo 'bhisandhitā lokā buddhyā satyena cānaghāḥ |
BRP008.075.2/ dilīpasya tu dāyādo mahārājo bhagīrathaḥ || 75 ||
BRP008.076.1/ yaḥ sa gaṅgāṁ saricchreṣṭhām avātārayata prabhuḥ |
BRP008.076.2/ samudram ānayac caināṁ duhitṛtve 'py akalpayat || 76 ||
BRP008.077.1/ tasmād bhāgīrathī gaṅgā kathyate vaṁśacintakaiḥ |
BRP008.077.2/ bhagīrathasuto rājā śruta ity abhiviśrutaḥ || 77 ||
BRP008.078.1/ nābhāgas tu śrutasyāsīt putraḥ paramadhārmikaḥ |
BRP008.078.2/ ambarīṣas tu nābhāgiḥ sindhudvīpapitābhavat || 78 ||
BRP008.079.1/ ayutājit tu dāyādaḥ sindhudvīpasya vīryavān |
BRP008.079.2/ ayutājitsutas tv āsīd ṛtuparṇo mahāyaśāḥ || 79 ||
BRP008.080.1/ divyākṣahṛdayajño vai rājā nalasakho balī |
BRP008.080.2/ ṛtuparṇasutas tv āsīd ārtaparṇir mahāyaśāḥ || 80 ||
BRP008.081.1/ sudāsas tasya tanayo rājā indrasakho 'bhavat |
BRP008.081.2/ sudāsasya sutaḥ proktaḥ saudāso nāma pārthivaḥ || 81 ||
BRP008.082.1/ khyātaḥ kalmāṣapādo vai rājā mitrasaho 'bhavat |
BRP008.082.2/ kalmāṣapādasya sutaḥ sarvakarmeti viśrutaḥ || 82 ||
BRP008.083.1/ anaraṇyas tu putro 'bhūd viśrutaḥ sarvakarmaṇaḥ |
BRP008.083.2/ anaraṇyasuto nighno nighnato dvau babhūvatuḥ || 83 ||
BRP008.084.1/ anamitro raghuś caiva pārthivarṣabhasattamau |
BRP008.084.2/ anamitrasuto rājā vidvān duliduho 'bhavat || 84 ||
BRP008.085.1/ dilīpas tanayas tasya rāmasya prapitāmahaḥ |
BRP008.085.2/ dīrghabāhur dilīpasya raghur nāmnā suto 'bhavat || 85 ||
[Page 38 ]
BRP008.086.1/ ayodhyāyāṁ mahārājo yaḥ purāsīn mahābalaḥ |
BRP008.086.2/ ajas tu rāghavo jajñe tathā daśaratho 'py ajāt || 86 ||
BRP008.087.1/ rāmo daśarathāj jajñe dharmātmā sumahāyaśāḥ |
BRP008.087.2/ rāmasya tanayo jajñe kuśa ity abhisañjñitaḥ || 87 ||
BRP008.088.1/ atithis tu kuśāj jajñe dharmātmā sumahāyaśāḥ |
BRP008.088.2/ atithes tv abhavat putro niṣadho nāma vīryavān || 88 ||
BRP008.089.1/ niṣadhasya nalaḥ putro nabhaḥ putro nalasya ca |
BRP008.089.2/ nabhasya puṇḍarīkas tu kṣemadhanvā tataḥ smṛtaḥ || 89 ||
BRP008.090.1/ kṣemadhanvasutas tv āsīd devānīkaḥ pratāpavān |
BRP008.090.2/ āsīd ahīnagur nāma devānīkātmajaḥ prabhuḥ || 90 ||
BRP008.091.1/ ahīnagos tu dāyādaḥ sudhanvā nāma pārthivaḥ |
BRP008.091.2/ sudhanvanaḥ sutaś cāpi tato jajñe śalo nṛpaḥ || 91 ||
BRP008.092.1/ ukyo nāma sa dharmātmā śalaputro babhūva ha |
BRP008.092.2/ vajranābhaḥ sutas tasya nalas tasya mahātmanaḥ || 92 ||
BRP008.093.1/ nalau dvāv eva vikhyātau purāṇe munisattamāḥ |
BRP008.093.2/ vīrasenātmajaś caiva yaś cekṣvākukulodvahaḥ || 93 ||
BRP008.094.1/ ikṣvākuvaṁśaprabhavāḥ prādhānyena prakīrtitāḥ |
BRP008.094.2/ ete vivasvato vaṁśe rājāno bhūritejasaḥ || 94 ||
BRP008.095.1/ paṭhan samyag imāṁ sṛṣṭim ādityasya vivasvataḥ |
BRP008.095.2/ śrāddhadevasya devasya prajānāṁ puṣṭidasya ca |
BRP008.095.3/ prajāvān eti sāyujyam ādityasya vivasvataḥ || 95 ||

9. Chapter 9 :: The origin of Soma, the abduction of Tārā, and the birth of Budha

[Note: [ SS 24-25]

BRP009.001.0/ lomaharṣaṇa uvāca:

BRP009.001.1/ pitā somasya bho viprā jajñe 'trir bhagavān ṛṣiḥ |
BRP009.001.2/ brahmaṇo mānasāt pūrvaṁ prajāsargaṁ vidhitsataḥ || 1 ||
BRP009.002.1/ anuttaraṁ nāma tapo yena taptaṁ hi tat purā |
BRP009.002.2/ trīṇi varṣasahasrāṇi divyānīti hi naḥ śrutam || 2 ||
BRP009.003.1/ ūrdhvam ācakrame tasya retaḥ somatvam īyivat |
BRP009.003.2/ netrābhyāṁ vāri susrāva daśadhā dyotayan diśaḥ || 3 ||
BRP009.004.1/ taṁ garbhaṁ vidhinādiṣṭā daśa devyo dadhus tataḥ |
BRP009.004.2/ sametya dhārayām āsur na ca tāḥ samaśaknuvan || 4 ||
BRP009.005.1/ yadā na dhāraṇe śaktās tasya garbhasya tā diśaḥ |
BRP009.005.2/ tatas tābhiḥ sa tyaktas tu nipapāta vasundharām || 5 ||
BRP009.006.1/ patitaṁ somam ālokya brahmā lokapitāmahaḥ |
BRP009.006.2/ ratham āropayām āsa lokānāṁ hitakāmyayā || 6 ||
BRP009.007.1/ tasmin nipatite devāḥ putre 'treḥ paramātmani |
BRP009.007.2/ tuṣṭuvur brahmaṇaḥ putrās tathānye munisattamāḥ || 7 ||
[Page 39 ]
BRP009.008.1/ tasya saṁstūyamānasya tejaḥ somasya bhāsvataḥ |
BRP009.008.2/ āpyāyanāya lokānāṁ bhāvayām āsa sarvataḥ || 8 ||
BRP009.009.1/ sa tena rathamukhyena sāgarāntāṁ vasundharām |
BRP009.009.2/ triḥsaptakṛtvo 'tiyaśāś cakārābhipradakṣiṇām || 9 ||
BRP009.010.1/ tasya yac caritaṁ tejaḥ pṛthivīm anvapadyata |
BRP009.010.2/ oṣadhyas tāḥ samudbhūtā yābhiḥ sandhāryate jagat || 10 ||
BRP009.011.1/ sa labdhatejā bhagavān saṁstavaiś ca svakarmabhiḥ |
BRP009.011.2/ tapas tepe mahābhāgaḥ padmānāṁ darśanāya saḥ || 11 ||
BRP009.012.1/ tatas tasmai dadau rājyaṁ brahmā brahmavidāṁ varaḥ |
BRP009.012.2/ bījauṣadhīnāṁ viprāṇām apāṁ ca munisattamāḥ || 12 ||
BRP009.013.1/ sa tat prāpya mahārājyaṁ somaḥ saumyavatāṁ varaḥ |
BRP009.013.2/ samājahre rājasūyaṁ sahasraśatadakṣiṇam || 13 ||
BRP009.014.1/ dakṣiṇām adadāt somas trīṁl lokān iti naḥ śrutam |
BRP009.014.2/ tebhyo brahmarṣimukhyebhyaḥ sadasyebhyaś ca bho dvijāḥ || 14 ||
BRP009.015.1/ hiraṇyagarbho brahmātrir bhṛguś ca ṛtvijo 'bhavat |
BRP009.015.2/ sadasyo 'bhūd dharis tatra munibhir bahubhir vṛtaḥ || 15 ||
BRP009.016.1/ taṁ sinīś ca kuhūś caiva dyutiḥ puṣṭiḥ prabhā vasuḥ |
BRP009.016.2/ kīrtir dhṛtiś ca lakṣmīś ca nava devyaḥ siṣevire || 16 ||
BRP009.017.1/ prāpyāvabhṛtham apy agryaṁ sarvadevarṣipūjitaḥ |
BRP009.017.2/ virarājādhirājendro daśadhā bhāsayan diśaḥ || 17 ||
BRP009.018.1/ tasya tat prāpya duṣprāpyam aiśvaryam ṛṣisatkṛtam |
BRP009.018.2/ vibabhrāma matis tātāvinayād anayāhṛtā || 18 ||
BRP009.019.1/ bṛhaspateḥ sa vai bhāryām aiśvaryamadamohitaḥ |
BRP009.019.2/ jahāra tarasā somo vimatyāṅgirasaḥ sutam || 19 ||
BRP009.020.1/ sa yācyamāno devaiś ca tathā devarṣibhir muhuḥ |
BRP009.020.2/ naiva vyasarjayat tārāṁ tasmāai aṅgirase tadā || 20 ||
BRP009.021.1/ uśanā tasya jagrāha pārṣṇim aṅgirasas tadā |
BRP009.021.2/ rudraś ca pārṣṇiṁ jagrāha gṛhītvājagavaṁ dhanuḥ || 21 ||
BRP009.022.1/ tena brahmaśiro nāma paramāstraṁ mahātmanā |
BRP009.022.2/ uddiśya devān utsṛṣṭaṁ yenaiṣāṁ nāśitaṁ yaśaḥ || 22 ||
BRP009.023.1/ tatra tad yuddham abhavat prakhyātaṁ tārakāmayam |
BRP009.023.2/ devānāṁ dānavānāṁ ca lokakṣayakaraṁ mahat || 23 ||
BRP009.024.1/ tatra śiṣṭās tu ye devās tuṣitāś caiva ye dvijāḥ |
BRP009.024.2/ brahmāṇaṁ śaraṇaṁ jagmur ādidevaṁ sanātanam || 24 ||
BRP009.025.1/ tadā nivāryośanasaṁ taṁ vai rudraṁ ca śaṅkaram |
BRP009.025.2/ dadāv aṅgirase tārāṁ svayam eva pitāmahaḥ || 25 ||
BRP009.026.1/ tām antaḥprasavāṁ dṛṣṭvā kruddhaḥ prāha bṛhaspatiḥ |
BRP009.026.2/ madīyāyāṁ na te yonau garbho dhāryaḥ kathañcana || 26 ||
[Page 40 ]
BRP009.027.1/ iṣīkāstambam āsādya garbhaṁ sā cotsasarja ha |
BRP009.027.2/ jātamātraḥ sa bhagavān devānām ākṣipad vapuḥ || 27 ||
BRP009.028.1/ tataḥ saṁśayam āpannās tārām ūcuḥ surottamāḥ |
BRP009.028.2/ satyaṁ brūhi sutaḥ kasya somasyātha bṛhaspateḥ || 28 ||
BRP009.029.1/ pṛcchyamānā yadā devair nāha sā vibudhān kila |
BRP009.029.2/ tadā tāṁ śaptum ārabdhaḥ kumāro dasyuhantamaḥ || 29 ||
BRP009.030.1/ taṁ nivārya tato brahmā tārāṁ papraccha saṁśayam |
BRP009.030.2/ yad atra tathyaṁ tad brūhi tāre kasya sutas tv ayam || 30 ||
BRP009.031.1/ uvāca prāñjaliḥ sā taṁ somasyeti pitāmaham |
BRP009.031.2/ tadā taṁ mūrdhni cāghrāya somo rājā sutaṁ prati || 31 ||
BRP009.032.1/ budha ity akaron nāma tasya bālasya dhīmataḥ |
BRP009.032.2/ pratikūlaṁ ca gagane samabhyuttiṣṭhate budhaḥ || 32 ||
BRP009.033.1/ utpādayām āsa tadā putraṁ vairājaputrikam |
BRP009.033.2/ tasyāpatyaṁ mahātejā babhūvailaḥ purūravāḥ || 33 ||
BRP009.034.1/ urvaśyāṁ jajñire yasya putrāḥ sapta mahātmanaḥ |
BRP009.034.2/ etat somasya vo janma kīrtitaṁ kīrtivardhanam || 34 ||
BRP009.035.1/ vaṁśam asya muniśreṣṭhāḥ kīrtyamānaṁ nibodhata |
BRP009.035.2/ dhanyam āyuṣyam ārogyaṁ puṇyaṁ saṅkalpasādhanam || 35 ||
BRP009.036.1/ somasya janma śrutvaiva pāpebhyo vipramucyate || 36 ||

10. Chapter 10 :: The lunar dynasty: Amāvasu branch

[Note: [ SS 25-27]

BRP010.001.0/ lomaharṣaṇa uvāca:

BRP010.001.1/ budhasya tu muniśreṣṭhā vidvān putraḥ purūravāḥ |
BRP010.001.2/ tejasvī dānaśīlaś ca yajvā vipuladakṣiṇaḥ || 1 ||
BRP010.002.1/ brahmavādī parākrāntaḥ śatrubhir yudhi durdamaḥ |
BRP010.002.2/ āhartā cāgnihotrasya yajñānāṁ ca mahīpatiḥ || 2 ||
BRP010.003.1/ satyavādī puṇyamatiḥ samyaksaṁvṛtamaithunaḥ |
BRP010.003.2/ atīva triṣu lokeṣu yaśasāpratimaḥ sadā || 3 ||
BRP010.004.1/ taṁ brahmavādinaṁ śāntaṁ dharmajñaṁ satyavādinam |
BRP010.004.2/ urvaśī varayām āsa hitvā mānaṁ yaśasvinī || 4 ||
BRP010.005.1/ tayā sahāvasad rājā daśa varṣāṇi pañca ca |
BRP010.005.2/ ṣaṭ pañca sapta cāṣṭau ca daśa cāṣṭau ca bho dvijāḥ || 5 ||
BRP010.006.1/ vane caitrarathe ramye tathā mandākinītaṭe |
BRP010.006.2/ alakāyāṁ viśālāyāṁ nandane ca vanottame || 6 ||
BRP010.007.1/ uttarān sa kurūn prāpya manoramaphaladrumān |
BRP010.007.2/ gandhamādanapādeṣu meruśṛṅge tathottare || 7 ||
[Page 41 ]
BRP010.008.1/ eteṣu vanamukhyeṣu surair ācariteṣu ca |
BRP010.008.2/ urvaśyā sahito rājā reme paramayā mudā || 8 ||
BRP010.009.1/ deśe puṇyatame caiva maharṣibhir abhiṣṭute |
BRP010.009.2/ rājyaṁ sa kārayām āsa prayāge pṛthivīpatiḥ || 9 ||
BRP010.010.1/ evamprabhāvo rājāsīd ailas tu narasattamaḥ |
BRP010.010.2/ uttare jāhnavītīre pratiṣṭhāne mahāyaśāḥ || 10 ||

BRP010.011.0/ lomaharṣaṇa uvāca:

BRP010.011.1/ ailaputrā babhūvus te sapta devasutopamāḥ |
BRP010.011.2/ gandharvaloke viditā āyur dhīmān amāvasuḥ || 11 ||
BRP010.012.1/ viśvāyuś caiva dharmātmā śrutāyuś ca tathāparaḥ |
BRP010.012.2/ dṛḍhāyuś ca vanāyuś ca bahvāyuś corvaśīsutāḥ || 12 ||
BRP010.013.1/ amāvasos tu dāyādo bhīmo rājātha rājarāṭ |
BRP010.013.2/ śrīmān bhīmasya dāyādo rājāsīt kāñcanaprabhaḥ || 13 ||
BRP010.014.1/ vidvāṁs tu kāñcanasyāpi suhotro 'bhūn mahābalaḥ |
BRP010.014.2/ suhotrasyābhavaj jahnuḥ keśinyā garbhasambhavaḥ || 14 ||
BRP010.015.1/ ājahre yo mahat sattraṁ sarpamedhaṁ mahāmakham |
BRP010.015.2/ patilobhena yaṁ gaṅgā patitvena sasāra ha || 15 ||
BRP010.016.1/ necchataḥ plāvayām āsa tasya gaṅgā tadā sadaḥ |
BRP010.016.2/ sa tayā plāvitaṁ dṛṣṭvā yajñavāṭaṁ samantataḥ || 16 ||
BRP010.017.1/ sauhotrir aśapad gaṅgāṁ kruddho rājā dvijottamāḥ |
BRP010.017.2/ eṣa te viphalaṁ yatnaṁ pibann ambhaḥ karomy aham || 17 ||
BRP010.018.1/ asya gaṅge 'valepasya sadyaḥ phalam avāpnuhi |
BRP010.018.2/ jahnurājarṣiṇā pītāṁ gaṅgāṁ dṛṣṭvā maharṣayaḥ || 18 ||
BRP010.019.1/ upaninyur mahābhāgāṁ duhitṛtvena jāhnavīm |
BRP010.019.2/ yuvanāśvasya putrīṁ tu kāverīṁ jahnur āvahat || 19 ||
BRP010.020.1/ yuvanāśvasya śāpena gaṅgārdhena vinirgatā |
BRP010.020.2/ kāverīṁ saritāṁ śreṣṭhāṁ jahnor bhāryām aninditām || 20 ||
BRP010.021.1/ jahnus tu dayitaṁ putraṁ sunadyaṁ nāma dhārmikam |
BRP010.021.2/ kāveryāṁ janayām āsa ajakas tasya cātmajaḥ || 21 ||
BRP010.022.1/ ajakasya tu dāyādo balākāśvo mahīpatiḥ |
BRP010.022.2/ babhūva mṛgayāśīlaḥ kuśas tasyātmajo 'bhavat || 22 ||
BRP010.023.1/ kuśaputrā babhūvur hi catvāro devavarcasaḥ |
BRP010.023.2/ kuśikaḥ kuśanābhaś ca kuśāmbo mūrtimāṁs tathā || 23 ||
BRP010.024.1/ ballavaiḥ saha saṁvṛddho rājā vanacaraḥ sadā |
BRP010.024.2/ kuśikas tu tapas tepe putram indrasamaṁ prabhuḥ || 24 ||
[Page 42 ]
BRP010.025.1/ labheyam iti taṁ śakras trāsād abhyetya jajñivān |
BRP010.025.2/ pūrṇe varṣasahasre vai tataḥ śakro hy apaśyata || 25 ||
BRP010.026.1/ atyugratapasaṁ dṛṣṭvā sahasrākṣaḥ purandaraḥ |
BRP010.026.2/ samarthaḥ putrajanane svayam evāsya śāśvataḥ || 26 ||
BRP010.027.1/ putrārthaṁ kalpayām āsa devendraḥ surasattamaḥ |
BRP010.027.2/ sa gādhir abhavad rājā maghavān kauśikaḥ svayam || 27 ||
BRP010.028.1/ paurā yasyābhavad bhāryā gādhis tasyām ajāyata |
BRP010.028.2/ gādheḥ kanyā mahābhāgā nāmnā satyavatī śubhā || 28 ||
BRP010.029.1/ tāṁ gādhiḥ kāvyaputrāya ṛcīkāya dadau prabhuḥ |
BRP010.029.2/ tasyāḥ prītaḥ sa vai bhartā bhārgavo bhṛgunandanaḥ || 29 ||
BRP010.030.1/ putrārthaṁ sādhayām āsa caruṁ gādhes tathaiva ca |
BRP010.030.2/ uvācāhūya tāṁ bhāryām ṛcīko bhārgavas tadā || 30 ||
BRP010.031.1/ upayojyaś carur ayaṁ tvayā mātrā svayaṁ śubhe |
BRP010.031.2/ tasyāṁ janiṣyate putro dīptimān kṣatriyarṣabhaḥ || 31 ||
BRP010.032.1/ ajeyaḥ kṣatriyair loke kṣatriyarṣabhasūdanaḥ |
BRP010.032.2/ tavāpi putraṁ kalyāṇi dhṛtimantaṁ tapodhanam || 32 ||
BRP010.033.1/ śamātmakaṁ dvijaśreṣṭhaṁ carur eṣa vidhāsyati |
BRP010.033.2/ evam uktvā tu tāṁ bhāryām ṛcīko bhṛgunandanaḥ || 33 ||
BRP010.034.1/ tapasy abhirato nityam araṇyaṁ praviveśa ha |
BRP010.034.2/ gādhiḥ sadāras tu tadā ṛcīkāśramam abhyagāt || 34 ||
BRP010.035.1/ tīrthayātrāprasaṅgena sutāṁ draṣṭuṁ nareśvaraḥ |
BRP010.035.2/ carudvayaṁ gṛhītvā sā ṛṣeḥ satyavatī tadā || 35 ||
BRP010.036.1/ carum ādāya yatnena sā tu mātre nyavedayat |
BRP010.036.2/ mātā tu tasyā daivena duhitre svaṁ caruṁ dadau || 36 ||
BRP010.037.1/ tasyāś carum athājñānād ātmasaṁsthaṁ cakāra ha |
BRP010.037.2/ atha satyavatī sarvaṁ kṣatriyāntakaraṁ tadā || 37 ||
BRP010.038.1/ dhārayām āsa dīptena vapuṣā ghoradarśanā |
BRP010.038.2/ tām ṛcīkas tato dṛṣṭvā yogenābhyupasṛtya ca || 38 ||
BRP010.039.1/ tato 'bravīd dvijaśreṣṭhaḥ svāṁ bhāryāṁ varavarṇinīm |
BRP010.039.2/ mātrāsi vañcitā bhadre caruvyatyāsahetunā || 39 ||
BRP010.040.1/ janayiṣyati hi putras te krūrakarmātidāruṇaḥ |
BRP010.040.2/ bhrātā janiṣyate cāpi brahmabhūtas tapodhanaḥ || 40 ||
BRP010.041.1/ viśvaṁ hi brahma tapasā mayā tasmin samarpitam |
BRP010.041.2/ evam uktā mahābhāgā bhartrā satyavatī tadā || 41 ||
BRP010.042.1/ prasādayām āsa patiṁ putro me nedṛśo bhavet |
BRP010.042.2/ brāhmaṇāpasadas tvatta ity ukto munir abravīt || 42 ||

BRP010.043.0/ ṛcīka uvāca:

BRP010.043.1/ naiṣa saṅkalpitaḥ kāmo mayā bhadre tathāstv iti |
BRP010.043.2/ ugrakarmā bhavet putraḥ pitur mātuś ca kāraṇāt || 43 ||
[Page 43 ]
BRP010.044.1/ punaḥ satyavatī vākyam evam uktvābravīd idam |
BRP010.044.2/ icchaṁl lokān api mune sṛjethāḥ kiṁ punaḥ sutam || 44 ||
BRP010.045.1/ śamātmakam ṛjuṁ tvaṁ me putraṁ dātum ihārhasi |
BRP010.045.2/ kāmam evaṁvidhaḥ pautro mama syāt tava ca prabho || 45 ||
BRP010.046.1/ yady anyathā na śakyaṁ vai kartum etad dvijottama |
BRP010.046.2/ tataḥ prasādam akarot sa tasyās tapaso balāt || 46 ||
BRP010.047.1/ putre nāsti viśeṣo me pautre vā varavarṇini |
BRP010.047.2/ tvayā yathoktaṁ vacanaṁ tathā bhadre bhaviṣyati || 47 ||
BRP010.048.1/ tataḥ satyavatī putraṁ janayām āsa bhārgavam |
BRP010.048.2/ tapasy abhirataṁ dāntaṁ jamadagniṁ samātmakam || 48 ||
BRP010.049.1/ bhṛgor jagatyāṁ vaṁśe 'smiñ |
BRP010.049.2/ jamadagnir ajāyata |
BRP010.049.3/ sā hi satyavatī puṇyā satyadharmaparāyaṇā || 49 ||
BRP010.050.1/ kauśikīti samākhyātā pravṛtteyaṁ mahānadī |
BRP010.050.2/ ikṣvākuvaṁśaprabhavo reṇur nāma narādhipaḥ || 50 ||
BRP010.051.1/ tasya kanyā mahābhāgā kāmalī nāma reṇukā |
BRP010.051.2/ reṇukāyāṁ tu kāmalyāṁ tapovidyāsamanvitaḥ || 51 ||
BRP010.052.1/ ārcīko janayām āsa jāmadagnyaṁ sudāruṇam |
BRP010.052.2/ sarvavidyāntagaṁ śreṣṭhaṁ dhanurvedasya pāragam || 52 ||
BRP010.053.1/ rāmaṁ kṣatriyahantāraṁ pradīptam iva pāvakam |
BRP010.053.2/ aurvasyaivam ṛcīkasya satyavatyāṁ mahāyaśāḥ || 53 ||
BRP010.054.1/ jamadagnis tapovīryāj jajñe brahmavidāṁ varaḥ |
BRP010.054.2/ madhyamaś ca śunaḥśephaḥ śunaḥpucchaḥ kaniṣṭhakaḥ || 54 ||
BRP010.055.1/ viśvāmitraṁ tu dāyādaṁ gādhiḥ kuśikanandanaḥ |
BRP010.055.2/ janayām āsa putraṁ tu tapovidyāśamātmakam || 55 ||
BRP010.056.1/ prāpya brahmarṣisamatāṁ yo 'yaṁ brahmarṣitāṁ gataḥ |
BRP010.056.2/ viśvāmitras tu dharmātmā nāmnā viśvarathaḥ smṛtaḥ || 56 ||
BRP010.057.1/ jajñe bhṛguprasādena kauśikād vaṁśavardhanaḥ |
BRP010.057.2/ viśvāmitrasya ca sutā devarātādayaḥ smṛtāḥ || 57 ||
BRP010.058.1/ prakhyātās triṣu lokeṣu teṣāṁ nāmāny ataḥparam |
BRP010.058.2/ devarātaḥ katiś caiva yasmāt kātyāyanāḥ smṛtāḥ || 58 ||
BRP010.059.1/ śālāvatyāṁ hiraṇyākṣo reṇur jajñe 'tha reṇukaḥ |
BRP010.059.2/ sāṅkṛtir gālavaś caiva mudgalaś caiva viśrutaḥ || 59 ||
BRP010.060.1/ madhucchando jayaś caiva devalaś ca tathāṣṭakaḥ |
BRP010.060.2/ kacchapo hāritaś caiva viśvāmitrasya te sutāḥ || 60 ||
BRP010.061.1/ teṣāṁ khyātāni gotrāṇi kauśikānāṁ mahātmanām |
BRP010.061.2/ pāṇino babhravaś caiva dhyānajapyās tathaiva ca || 61 ||
BRP010.062.1/ pārthivā devarātāś ca śālaṅkāyanabāṣkalāḥ |
BRP010.062.2/ lohitā yamadūtāś ca tathā kārūṣakāḥ smṛtāḥ || 62 ||
[Page 44 ]
BRP010.063.1/ pauravasya muniśreṣṭhā brahmarṣeḥ kauśikasya ca |
BRP010.063.2/ sambandho 'py asya vaṁśe 'smin brahmakṣatrasya viśrutaḥ || 63 ||
BRP010.064.1/ viśvāmitrātmajānāṁ tu śunaḥśepho 'grajaḥ smṛtaḥ |
BRP010.064.2/ bhārgavaḥ kauśikatvaṁ hi prāptaḥ sa munisattamaḥ || 64 ||
BRP010.065.1/ viśvāmitrasya putras tu śunaḥśepho 'bhavat kila |
BRP010.065.2/ haridaśvasya yajñe tu paśutve viniyojitaḥ || 65 ||
BRP010.066.1/ devair dattaḥ śunaḥśepho viśvāmitrāya vai punaḥ |
BRP010.066.2/ devair dattaḥ sa vai yasmād devarātas tato 'bhavat || 66 ||
BRP010.067.1/ devarātādayaḥ sapta viśvāmitrasya vai sutāḥ |
BRP010.067.2/ dṛṣadvatīsutaś cāpi vaiśvāmitras tathāṣṭakaḥ || 67 ||
BRP010.068.1/ aṣṭakasya suto lauhiḥ prokto jahnugaṇo mayā |
BRP010.068.2/ ata ūrdhvaṁ pravakṣyāmi vaṁśam āyor mahātmanaḥ || 68 ||

11. Chapter 11 :: The lunar dynasty (cont.): Branch of Āyu's younger sons

[Note: [ SS 27-29]

BRP011.001.0/ lomaharṣaṇa uvāca:

BRP011.001.1/ āyoḥ putrāś ca te pañca sarve vīrā mahārathāḥ |
BRP011.001.2/ svarbhānutanayāyāṁ ca prabhāyāṁ jajñire nṛpāḥ || 1 ||
BRP011.002.1/ nahuṣaḥ prathamaṁ jajñe vṛddhaśarmā tataḥ param |
BRP011.002.2/ rambho rajir anenāś ca triṣu lokeṣu viśrutāḥ || 2 ||
BRP011.003.1/ rajiḥ putraśatānīha janayām āsa pañca vai |
BRP011.003.2/ rājeyam iti vikhyātaṁ kṣatram indrabhayāvaham || 3 ||
BRP011.004.1/ yatra daivāsure yuddhe samutpanne sudāruṇe |
BRP011.004.2/ devāś caivāsurāś caiva pitāmaham athābruvan || 4 ||

BRP011.005.0/ devāsurā ūcuḥ:

BRP011.005.1/ āvayor bhagavan yuddhe ko vijetā bhaviṣyati |
BRP011.005.2/ brūhi naḥ sarvabhūteśa śrotum icchāma tattvataḥ || 5 ||

BRP011.006.0/ brahmovāca:

BRP011.006.1/ yeṣām arthāya saṅgrāme rajir āttāyudhaḥ prabhuḥ |
BRP011.006.2/ yotsyate te vijeṣyanti trīṁl lokān nātra saṁśayaḥ || 6 ||
BRP011.007.1/ yato rajir dhṛtis tatra śrīś ca tatra yato dhṛtiḥ |
BRP011.007.2/ yato dhṛtiś ca śrīś caiva dharmas tatra jayas tathā || 7 ||
BRP011.008.1/ te devā dānavāḥ prītā devenoktā rajiṁ tadā |
BRP011.008.2/ abhyayur jayam icchanto vṛṇvānās taṁ nararṣabham || 8 ||
[Page 45 ]
BRP011.009.1/ sa hi svarbhānudauhitraḥ prabhāyāṁ samapadyata |
BRP011.009.2/ rājā paramatejasvī somavaṁśavivardhanaḥ || 9 ||
BRP011.010.1/ te hṛṣṭamanasaḥ sarve rajiṁ vai devadānavāḥ |
BRP011.010.2/ ūcur asmajjayāya tvaṁ gṛhāṇa varakārmukam || 10 ||
BRP011.011.1/ athovāca rajis tatra tayor vai devadaityayoḥ |
BRP011.011.2/ arthajñaḥ svārtham uddiśya yaśaḥ svaṁ ca prakāśayan || 11 ||

BRP011.012.0/ rajir uvāca:

BRP011.012.1/ yadi daityagaṇān sarvāñ jitvā vīryeṇa vāsavaḥ |
BRP011.012.2/ indro bhavāmi dharmeṇa tato yotsyāmi saṁyuge || 12 ||
BRP011.013.1/ devāḥ prathamato viprāḥ pratīyur hṛṣṭamānasāḥ |
BRP011.013.2/ evaṁ yatheṣṭaṁ nṛpate kāmaḥ sampadyatāṁ tava || 13 ||
BRP011.014.1/ śrutvā suragaṇānāṁ tu vākyaṁ rājā rajis tadā |
BRP011.014.2/ papracchāsuramukhyāṁs tu yathā devān apṛcchata || 14 ||
BRP011.015.1/ dānavā darpasampūrṇāḥ svārtham evāvagamya ha |
BRP011.015.2/ pratyūcus taṁ nṛpavaraṁ sābhimānam idaṁ vacaḥ || 15 ||

BRP011.016.0/ dānavā ūcuḥ:

BRP011.016.1/ asmākam indraḥ prahrādo yasyārthe vijayāmahe |
BRP011.016.2/ asmiṁs tu samare rājaṁs tiṣṭha tvaṁ rājasattama || 16 ||
BRP011.017.1/ sa tatheti bruvann eva devair apy aticoditaḥ |
BRP011.017.2/ bhaviṣyasīndro jitvainaṁ devair uktas tu pārthivaḥ || 17 ||
BRP011.018.1/ jaghāna dānavān sarvān ye 'vadhyā vajrapāṇinaḥ |
BRP011.018.2/ sa vipranaṣṭāṁ devānāṁ paramaśrīḥ śriyaṁ vaśī || 18 ||
BRP011.019.1/ nihatya dānavān sarvān ājahāra rajiḥ prabhuḥ |
BRP011.019.2/ tato rajiṁ mahāvīryaṁ devaiḥ saha śatakratuḥ || 19 ||
BRP011.020.1/ rajiputro 'ham ity uktvā punar evābravīd vacaḥ |
BRP011.020.2/ indro 'si tāta devānāṁ sarveṣāṁ nātra saṁśayaḥ || 20 ||
BRP011.021.1/ yasyāham indraḥ putras te khyātiṁ yāsyāmi karmabhiḥ |
BRP011.021.2/ sa tu śakravacaḥ śrutvā vañcitas tena māyayā || 21 ||
BRP011.022.1/ tathaivety abravīd rājā prīyamāṇaḥ śatakratum |
BRP011.022.2/ tasmiṁs tu devaiḥ sadṛśo divaṁ prāpte mahīpatau || 22 ||
BRP011.023.1/ dāyādyam indrād ājahrū rājyaṁ tattanayā rajeḥ |
BRP011.023.2/ pañca putraśatāny asya tad vai sthānaṁ śatakratoḥ || 23 ||
BRP011.024.1/ samākrāmanta bahudhā svargalokaṁ triviṣṭapam |
BRP011.024.2/ te yadā tu svasammūḍhā rāgonmattā vidharmiṇaḥ || 24 ||
BRP011.025.1/ brahmadviṣaś ca saṁvṛttā hatavīryaparākramāḥ |
BRP011.025.2/ tato lebhe svam aiśvaryam indraḥ sthānaṁ tathottamam || 25 ||
BRP011.026.1/ hatvā rajisutān sarvān kāmakrodhaparāyaṇān |
BRP011.026.2/ ya idaṁ cyāvanaṁ sthānāt pratiṣṭhānaṁ śatakratoḥ |
BRP011.026.3/ śṛṇuyād dhārayed vāpi na sa daurgatyam āpnuyāt || 26 ||

BRP011.027.0/ lomaharṣaṇa uvāca:

BRP011.027.1/ rambho 'napatyas tv āsīc ca vaṁśaṁ vakṣyāmy anenasaḥ |
BRP011.027.2/ anenasaḥ suto rājā pratikṣatro mahāyaśāḥ || 27 ||
[Page 46 ]
BRP011.028.1/ pratikṣatrasutaś cāsīt sañjayo nāma viśrutaḥ |
BRP011.028.2/ sañjayasya jayaḥ putro vijayas tasya cātmajaḥ || 28 ||
BRP011.029.1/ vijayasya kṛtiḥ putras tasya haryatvataḥ sutaḥ |
BRP011.029.2/ haryatvatasuto rājā sahadevaḥ pratāpavān || 29 ||
BRP011.030.1/ sahadevasya dharmātmā nadīna iti viśrutaḥ |
BRP011.030.2/ nadīnasya jayatseno jayatsenasya saṅkṛtiḥ || 30 ||
BRP011.031.1/ saṅkṛter api dharmātmā kṣatravṛddho mahāyaśāḥ |
BRP011.031.2/ anenasaḥ samākhyātāḥ kṣatravṛddhasya cāparaḥ || 31 ||
BRP011.032.1/ kṣatravṛddhātmajas tatra sunahotro mahāyaśāḥ |
BRP011.032.2/ sunahotrasya dāyādās trayaḥ paramadhārmikāḥ || 32 ||
BRP011.033.1/ kāśaḥ śalaś ca dvāv etau tathā gṛtsamadaḥ prabhuḥ |
BRP011.033.2/ putro gṛtsamadasyāpi śunako yasya śaunakaḥ || 33 ||
BRP011.034.1/ brāhmaṇāḥ kṣatriyāś caiva vaiśyāḥ śūdrās tathaiva ca |
BRP011.034.2/ śalātmaja ārṣṭiseṇas tanayas tasya kāśyapaḥ || 34 ||
BRP011.035.1/ kāśasya kāśipo rājā putro dīrghatapās tathā |
BRP011.035.2/ dhanus tu dīrghatapaso vidvān dhanvantaris tataḥ || 35 ||
BRP011.036.1/ tapaso 'nte sumahato jāto vṛddhasya dhīmataḥ |
BRP011.036.2/ punar dhanvantarir devo mānuṣeṣv iha janmani || 36 ||
BRP011.037.1/ tasya gehe samutpanno devo dhanvantaris tadā |
BRP011.037.2/ kāśirājo mahārājaḥ sarvarogapraṇāśanaḥ || 37 ||
BRP011.038.1/ āyurvedaṁ bharadvājāt prāpyeha sa bhiṣakkriyaḥ |
BRP011.038.2/ tam aṣṭadhā punar vyasya śiṣyebhyaḥ pratyapādayat || 38 ||
BRP011.039.1/ dhanvantares tu tanayaḥ ketumān iti viśrutaḥ |
BRP011.039.2/ atha ketumataḥ putro vīro bhīmarathaḥ smṛtaḥ || 39 ||
BRP011.040.1/ putro bhīmarathasyāpi divodāsaḥ prajeśvaraḥ |
BRP011.040.2/ divodāsas tu dharmātmā vārāṇasyadhipo 'bhavat || 40 ||
BRP011.041.1/ etasminn eva kāle tu purīṁ vārāṇasīṁ dvijāḥ |
BRP011.041.2/ śūnyāṁ niveśayām āsa kṣemako nāma rākṣasaḥ || 41 ||
BRP011.042.1/ śaptā hi sā matimatā nikumbhena mahātmanā |
BRP011.042.2/ śūnyā varṣasahasraṁ vai bhavitrī tu na saṁśayaḥ || 42 ||
BRP011.043.1/ tasyāṁ hi śaptamātrāyāṁ divodāsaḥ prajeśvaraḥ |
BRP011.043.2/ viṣayānte purīṁ ramyāṁ gomatyāṁ sannyaveśayat || 43 ||
BRP011.044.1/ bhadraśreṇyasya pūrvaṁ tu purī vārāṇasī abhūt |
BRP011.044.2/ bhadraśreṇyasya putrāṇāṁ śatam uttamadhanvinām || 44 ||
BRP011.045.1/ hatvā niveśayām āsa divodāso narādhipaḥ |
BRP011.045.2/ bhadraśreṇyasya tad rājyaṁ hṛtaṁ yena balīyasā || 45 ||
BRP011.046.1/ bhadraśreṇyasya putras tu durdamo nāma viśrutaḥ |
BRP011.046.2/ divodāsena bāleti ghṛṇayā sa visarjitaḥ || 46 ||
[Page 47 ]
BRP011.047.1/ haihayasya tu dāyādyaṁ hṛtavān vai mahīpatiḥ |
BRP011.047.2/ ājahre pitṛdāyādyaṁ divodāsahṛtaṁ balāt || 47 ||
BRP011.048.1/ bhadraśreṇyasya putreṇa durdamena mahātmanā |
BRP011.048.2/ vairasyānto mahābhāgāḥ kṛtaś cātmīyatejasā || 48 ||
BRP011.049.1/ divodāsād dṛṣadvatyāṁ vīro jajñe pratardanaḥ |
BRP011.049.2/ tena bālena putreṇa prahṛtaṁ tu punar balam || 49 ||
BRP011.050.1/ pratardanasya putrau dvau vatsabhargau suviśrutau |
BRP011.050.2/ vatsaputro hy alarkas tu sannatis tasya cātmajaḥ || 50 ||
BRP011.051.1/ alarkas tasya putras tu brahmaṇyaḥ satyasaṅgaraḥ |
BRP011.051.2/ alarkaṁ prati rājarṣiṁ śloko gītaḥ purātanaiḥ || 51 ||
BRP011.052.1/ ṣaṣṭir varṣasahasrāṇi ṣaṣṭir varṣaśatāni ca |
BRP011.052.2/ yuvā rūpeṇa sampannaḥ prāg āsīc ca kulodvahaḥ || 52 ||
BRP011.053.1/ lopāmudrāprasādena paramāyur avāptavān |
BRP011.053.2/ tasyāsīt sumahad rājyaṁ rūpayauvanaśālinaḥ || 53 ||
BRP011.054.1/ śāpasyānte mahābāhur hatvā kṣemakarākṣasam |
BRP011.054.2/ ramyāṁ niveśayām āsa purīṁ vārāṇasīṁ punaḥ || 54 ||
BRP011.055.1/ sannater api dāyādaḥ sunītho nāma dhārmikaḥ |
BRP011.055.2/ sunīthasya tu dāyādaḥ kṣemo nāma mahāyaśāḥ || 55 ||
BRP011.056.1/ kṣemasya ketumān putraḥ suketus tasya cātmajaḥ |
BRP011.056.2/ suketos tanayaś cāpi dharmaketur iti smṛtaḥ || 56 ||
BRP011.057.1/ dharmaketos tu dāyādaḥ satyaketur mahārathaḥ |
BRP011.057.2/ satyaketusutaś cāpi vibhur nāma prajeśvaraḥ || 57 ||
BRP011.058.1/ ānartas tu vibhoḥ putraḥ sukumāraś ca tatsutaḥ |
BRP011.058.2/ sukumārasya putras tu dhṛṣṭaketuḥ sudhārmikaḥ || 58 ||
BRP011.059.1/ dhṛṣṭaketos tu dāyādo veṇuhotraḥ prajeśvaraḥ |
BRP011.059.2/ veṇuhotrasutaś cāpi bhārgo nāma prajeśvaraḥ || 59 ||
BRP011.060.1/ vatsasya vatsabhūmis tu bhārgabhūmis tu bhārgajaḥ |
BRP011.060.2/ ete tv aṅgirasaḥ putrā jātā vaṁśe 'tha bhārgava || 60 ||
BRP011.061.1/ brāhmaṇāḥ kṣatriyā vaiśyās trayaḥ putrāḥ sahasraśaḥ |
BRP011.061.2/ ity ete kāśyapāḥ proktā nahuṣasya nibodhata || 61 ||

12. Chapter 12 :: The lunar dynasty (cont.): Story of Yayāti

[Note: [ SS 29-31]

BRP012.001.0/ lomaharṣaṇa uvāca:

BRP012.001.1/ utpannāḥ pitṛkanyāyāṁ virajāyāṁ mahaujasaḥ |
BRP012.001.2/ nahuṣasya tu dāyādāḥ ṣaḍ indropamatejasaḥ || 1 ||
BRP012.002.1/ yatir yayātiḥ saṁyātir |
BRP012.002.2/ āyātiḥ pārśvako 'bhavat |
BRP012.002.3/ yatir jyeṣṭhas tu teṣāṁ vai yayātis tu tataḥ param || 2 ||
[Page 48 ]
BRP012.003.1/ kakutsthakanyāṁ gāṁ nāma lebhe paramadhārmikaḥ |
BRP012.003.2/ yatis tu mokṣam āsthāya brahmabhūto 'bhavan muniḥ || 3 ||
BRP012.004.1/ teṣāṁ yayātiḥ pañcānāṁ vijitya vasudhām imām |
BRP012.004.2/ devayānīm uśanasaḥ sutāṁ bhāryām avāpa saḥ || 4 ||
BRP012.005.1/ śarmiṣṭhām āsurīṁ caiva tanayāṁ vṛṣaparvaṇaḥ |
BRP012.005.2/ yaduṁ ca turvasuṁ caiva devayānī vyajāyata || 5 ||
BRP012.006.1/ druhyaṁ cānuṁ ca puruṁ ca śarmiṣṭhā vārṣaparvaṇī |
BRP012.006.2/ tasmai śakro dadau prīto rathaṁ paramabhāsvaram || 6 ||
BRP012.007.1/ aṅgadaṁ kāñcanaṁ divyaṁ divyaiḥ paramavājibhiḥ |
BRP012.007.2/ yuktaṁ manojavaiḥ śubhrair yena kāryaṁ samudvahan || 7 ||
BRP012.008.1/ sa tena rathamukhyena ṣaḍrātreṇājayan mahīm |
BRP012.008.2/ yayātir yudhi durdharṣas tathā devān sadānavān || 8 ||
BRP012.009.1/ sarathaḥ kauravāṇāṁ tu sarveṣām abhavat tadā |
BRP012.009.2/ saṁvartavasunāmnas tu kauravāj janamejayāt || 9 ||
BRP012.010.1/ kuroḥ putrasya rājendrarājñaḥ pārīkṣitasya ha |
BRP012.010.2/ jagāma sa ratho nāśaṁ śāpād gargasya dhīmataḥ || 10 ||
BRP012.011.1/ gargasya hi sutaṁ bālaṁ sa rājā janamejayaḥ |
BRP012.011.2/ kālena hiṁsayām āsa brahmahatyām avāpa saḥ || 11 ||
BRP012.012.1/ sa lohagandhī rājarṣiḥ paridhāvann itas tataḥ |
BRP012.012.2/ paurajānapadais tyakto na lebhe śarma karhicit || 12 ||
BRP012.013.1/ tataḥ sa duḥkhasantapto nālabhat saṁvidaṁ kvacit |
BRP012.013.2/ viprendraṁ śaunakaṁ rājā śaraṇaṁ pratyapadyata || 13 ||
BRP012.014.1/ yājayām āsa ca jñānī śaunako janamejayam |
BRP012.014.2/ aśvamedhena rājānaṁ pāvanārthaṁ dvijottamāḥ || 14 ||
BRP012.015.1/ sa lohagandho vyanaśat tasyāvabhṛtham etya ca |
BRP012.015.2/ sa ca divyaratho rājño vaśaś cedipates tadā || 15 ||
BRP012.016.1/ dattaḥ śakreṇa tuṣṭena lebhe tasmād bṛhadrathaḥ |
BRP012.016.2/ bṛhadrathāt krameṇaiva gato bārhadrathaṁ nṛpam || 16 ||
BRP012.017.1/ tato hatvā jarāsandhaṁ bhīmas taṁ ratham uttamam |
BRP012.017.2/ pradadau vāsudevāya prītyā kauravanandanaḥ || 17 ||
BRP012.018.1/ saptadvīpāṁ yayātis tu jitvā pṛthvīṁ sasāgarām |
BRP012.018.2/ vibhajya pañcadhā rājyaṁ putrāṇāṁ nāhuṣas tadā || 18 ||
BRP012.019.1/ yayātir diśi pūrvasyāṁ yaduṁ jyeṣṭhaṁ nyayojayat |
BRP012.019.2/ madhye puruṁ ca rājānam abhyaṣiñcat sa nāhuṣaḥ || 19 ||
BRP012.020.1/ diśi dakṣiṇapūrvasyāṁ turvasuṁ matimān nṛpaḥ |
BRP012.020.2/ tair iyaṁ pṛthivī sarvā saptadvīpā sapattanā || 20 ||
BRP012.021.1/ yathāpradeśam adyāpi dharmeṇa pratipālyate |
BRP012.021.2/ prajās teṣāṁ purastāt tu vakṣyāmi munisattamāḥ || 21 ||
BRP012.022.1/ dhanur nyasya pṛṣatkāṁś ca pañcabhiḥ puruṣarṣabhaiḥ |
BRP012.022.2/ jarāvān abhavad rājā bhāram āveśya bandhuṣu || 22 ||
[Page 49 ]
BRP012.023.1/ nikṣiptaśastraḥ pṛthivīṁ cacāra pṛthivīpatiḥ |
BRP012.023.2/ prītimān abhavad rājā yayātir aparājitaḥ || 23 ||
BRP012.024.1/ evaṁ vibhajya pṛthivīṁ yayātir yadum abravīt |
BRP012.024.2/ jarāṁ me pratigṛhṇīṣva putra kṛtyāntareṇa vai || 24 ||
BRP012.025.1/ taruṇas tava rūpeṇa careyaṁ pṛthivīm imām |
BRP012.025.2/ jarāṁ tvayi samādhāya taṁ yaduḥ pratyuvāca ha || 25 ||

BRP012.026.0/ yadur uvāca:

BRP012.026.1/ anirdiṣṭā mayā bhikṣā brāhmaṇasya pratiśrutā |
BRP012.026.2/ anapākṛtya tāṁ rājan na grahīṣyāmi te jarām || 26 ||
BRP012.027.1/ jarāyāṁ bahavo doṣāḥ pānabhojanakāritāḥ |
BRP012.027.2/ tasmāj jarāṁ na te rājan grahītum aham utsahe || 27 ||
BRP012.028.1/ santi te bahavaḥ putrā mattaḥ priyatarā nṛpa |
BRP012.028.2/ pratigrahītuṁ dharmajña putram anyaṁ vṛṇīṣva vai || 28 ||
BRP012.029.1/ sa evam ukto yadunā rājā kopasamanvitaḥ |
BRP012.029.2/ uvāca vadatāṁ śreṣṭho yayātir garhayan sutam || 29 ||

BRP012.030.0/ yayātir uvāca:

BRP012.030.1/ ka āśramas tavānyo 'sti ko vā dharmo vidhīyate |
BRP012.030.2/ mām anādṛtya durbuddhe yad ahaṁ tava deśikaḥ || 30 ||
BRP012.031.1/ evam uktvā yaduṁ viprāḥ śaśāpainaṁ sa manyumān |
BRP012.031.2/ arājyā te prajā mūḍha bhavitrīti na saṁśayaḥ || 31 ||
BRP012.032.1/ druhyaṁ ca turvasuṁ caivāpy anuṁ ca dvijasattamāḥ |
BRP012.032.2/ evam evābravīd rājā pratyākhyātaś ca tair api || 32 ||
BRP012.033.1/ śaśāpa tān atikruddho yayātir aparājitaḥ |
BRP012.033.2/ yathāvat kathitaṁ sarvaṁ mayāsya dvijasattamāḥ || 33 ||
BRP012.034.1/ evaṁ śaptvā sutān sarvāṁś caturaḥ purupūrvajān |
BRP012.034.2/ tad eva vacanaṁ rājā purum apy āha bho dvijāḥ || 34 ||
BRP012.035.1/ taruṇas tava rūpeṇa careyaṁ pṛthivīm imām |
BRP012.035.2/ jarāṁ tvayi samādhāya tvaṁ puro yadi manyase || 35 ||
BRP012.036.1/ sa jarāṁ pratijagrāha pituḥ puruḥ pratāpavān |
BRP012.036.2/ yayātir api rūpeṇa puroḥ paryacaran mahīm || 36 ||
BRP012.037.1/ sa mārgamāṇaḥ kāmānām antaṁ nṛpatisattamaḥ |
BRP012.037.2/ viśvācyā sahito reme vane caitrarathe prabhuḥ || 37 ||
BRP012.038.1/ yadā ca tṛptaḥ kāmeṣu bhogeṣu ca narādhipaḥ |
BRP012.038.2/ tadā puroḥ sakāśād vai svāṁ jarāṁ pratyapadyata || 38 ||
BRP012.039.1/ yatra gāthā muniśreṣṭhā gītāḥ kila yayātinā |
BRP012.039.2/ yābhiḥ pratyāharet kāmān sarvaśo 'ṅgāni kūrmavat || 39 ||
BRP012.040.1/ na jātu kāmaḥ kāmānām upabhogena śāmyati |
BRP012.040.2/ haviṣā kṛṣṇavartmeva bhūya evābhivardhate || 40 ||
BRP012.041.1/ yat pṛthivyāṁ vrīhiyavaṁ hiraṇyaṁ paśavaḥ striyaḥ |
BRP012.041.2/ nālam ekasya tat sarvam iti kṛtvā na muhyati || 41 ||
[Page 50 ]
BRP012.042.1/ yadā bhāvaṁ na kurute sarvabhūteṣu pāpakam |
BRP012.042.2/ karmaṇā manasā vācā brahma sampadyate tadā || 42 ||
BRP012.043.1/ yadā tebhyo na bibheti yadā cāsmān na bibhyati |
BRP012.043.2/ yadā necchati na dveṣṭi brahma sampadyate tadā || 43 ||
BRP012.044.1/ yā dustyajā durmatibhir yā na jīryati jīryataḥ |
BRP012.044.2/ yo 'sau prāṇāntiko rogas tāṁ tṛṣṇāṁ tyajataḥ sukham || 44 ||
BRP012.045.1/ jīryanti jīryataḥ keśā dantā jīryanti jīryataḥ |
BRP012.045.2/ dhanāśā jīvitāśā ca jīryato 'pi na jīryati || 45 ||
BRP012.046.1/ yac ca kāmasukhaṁ loke yac ca divyaṁ mahat sukham |
BRP012.046.2/ tṛṣṇākṣayasukhasyaite nārhanti ṣoḍaśīṁ kalām || 46 ||
BRP012.047.1/ evam uktvā sa rājarṣiḥ sadāraḥ prāviśad vanam |
BRP012.047.2/ kālena mahatā cāyaṁ cacāra vipulaṁ tapaḥ || 47 ||
BRP012.048.1/ bhṛgutuṅge gatiṁ prāpa tapaso 'nte mahāyaśāḥ |
BRP012.048.2/ anaśnan deham utsṛjya sadāraḥ svargam āptavān || 48 ||
BRP012.049.1/ tasya vaṁśe muniśreṣṭhāḥ pañca rājarṣisattamāḥ |
BRP012.049.2/ yair vyāptā pṛthivī sarvā sūryasyeva gabhastibhiḥ || 49 ||
BRP012.050.1/ yados tu vaṁśaṁ vakṣyāmi śṛṇudhvaṁ rājasatkṛtam |
BRP012.050.2/ yatra nārāyaṇo jajñe harir vṛṣṇikulodvahaḥ || 50 ||
BRP012.051.1/ susthaḥ prajāvān āyuṣmān kīrtimāṁś ca bhaven naraḥ |
BRP012.051.2/ yayāticaritaṁ nityam idaṁ śṛṇvan dvijottamāḥ || 51 ||

13. Chapter 13 :: The lunar dynasty (cont.): The branches of Yayāti's sons

[Note: [ SS 31-38]

BRP013.001.0/ brāhmaṇā ūcuḥ:

BRP013.001.1/ puror vaṁśaṁ vayaṁ sūta śrotum icchāma tattvataḥ |
BRP013.001.2/ druhyasyānor yadoś caiva turvasoś ca pṛthak pṛthak || 1 ||

BRP013.002.0/ lomaharṣaṇa uvāca:

BRP013.002.1/ śṛṇudhvaṁ muniśārdūlāḥ puror vaṁśaṁ mahātmanaḥ |
BRP013.002.2/ vistareṇānupūrvyā ca prathamaṁ vadato mama || 2 ||
BRP013.003.1/ puroḥ putraḥ suvīro 'bhūn manasyus tasya cātmajaḥ |
BRP013.003.2/ rājā cābhayado nāma manasyor abhavat sutaḥ || 3 ||
BRP013.004.1/ tathaivābhayadasyāsīt sudhanvā nāma pārthivaḥ |
BRP013.004.2/ sudhanvanaḥ subāhuś ca raudrāśvas tasya cātmajaḥ || 4 ||
BRP013.005.1/ raudrāśvasya daśārṇeyuḥ kṛkaṇeyus tathaiva ca |
BRP013.005.2/ kakṣeyusthaṇḍileyuś ca sannateyus tathaiva ca || 5 ||
BRP013.006.1/ ṛceyuś ca jaleyuś ca sthaleyuś ca mahābalaḥ |
BRP013.006.2/ dhaneyuś ca vaneyuś ca putrakāś ca daśa striyaḥ || 6 ||
BRP013.007.1/ bhadrā śūdrā ca madrā ca śaladā maladā tathā |
BRP013.007.2/ khaladā ca tato viprā naladā surasāpi ca || 7 ||
[Page 51 ]
BRP013.008.1/ tathā gocapalā ca strīratnakūṭā ca tā daśa |
BRP013.008.2/ ṛṣir jāto 'trivaṁśe ca tāsāṁ bhartā prabhākaraḥ || 8 ||
BRP013.009.1/ bhadrāyāṁ janayām āsa sutaṁ somaṁ yaśasvinam |
BRP013.009.2/ svarbhānunā hate sūrye patamāne divo mahīm || 9 ||
BRP013.010.1/ tamobhibhūte loke ca prabhā yena pravartitā |
BRP013.010.2/ svasti te 'stv iti coktvā vai patamāno divākaraḥ || 10 ||
BRP013.011.1/ vacanāt tasya viprarṣer na papāta divo mahīm |
BRP013.011.2/ atriśreṣṭhāni gotrāṇi yaś cakāra mahātapāḥ || 11 ||
BRP013.012.1/ yajñeṣv atrer balaṁ caiva devair yasya pratiṣṭhitam |
BRP013.012.2/ sa tāsu janayām āsa putrikāsv ātmakāmajān || 12 ||
BRP013.013.1/ daśa putrān mahāsattvāṁs tapasy ugre ratāṁs tathā |
BRP013.013.2/ te tu gotrakarā viprā ṛṣayo vedapāragāḥ || 13 ||
BRP013.014.1/ svastyātreyā iti khyātāḥ kiñca tridhanavarjitāḥ |
BRP013.014.2/ kakṣeyos tanayās tv āsaṁs traya eva mahārathāḥ || 14 ||
BRP013.015.1/ sabhānaraś cākṣuṣaś ca paramanyus tathaiva ca |
BRP013.015.2/ sabhānarasya putras tu vidvān kālānalo nṛpaḥ || 15 ||
BRP013.016.1/ kālānalasya dharmajñaḥ sṛñjayo nāma vai sutaḥ |
BRP013.016.2/ sṛñjayasyābhavat putro vīro rājā purañjayaḥ || 16 ||
BRP013.017.1/ janamejayo muniśreṣṭhāḥ purañjayasuto 'bhavat |
BRP013.017.2/ janamejayasya rājarṣer mahāśālo 'bhavat sutaḥ || 17 ||
BRP013.018.1/ deveṣu sa parijñātaḥ pratiṣṭhitayaśā bhuvi |
BRP013.018.2/ mahāmanā nāma suto mahāśālasya viśrutaḥ || 18 ||
BRP013.019.1/ jajñe vīraḥ suragaṇaiḥ pūjitaḥ sumahāmanāḥ |
BRP013.019.2/ mahāmanās tu putrau dvau janayām āsa bho dvijāḥ || 19 ||
BRP013.020.1/ uśīnaraṁ ca dharmajñaṁ titikṣuṁ ca mahābalam |
BRP013.020.2/ uśīnarasya patnyas tu pañca rājarṣivaṁśajāḥ || 20 ||
BRP013.021.1/ nṛgā kṛmir navā darvā pañcamī ca dṛṣadvatī |
BRP013.021.2/ uśīnarasya putrās tu pañca tāsu kulodvahāḥ || 21 ||
BRP013.022.1/ tapasā caiva mahatā jātā vṛddhasya cātmajāḥ |
BRP013.022.2/ nṛgāyās tu nṛgaḥ putraḥ kṛmyāṁ kṛmir ajāyata || 22 ||
BRP013.023.1/ navāyās tu navaḥ putro darvāyāḥ suvrato 'bhavat |
BRP013.023.2/ dṛṣadvatyās tu sañjajñe śibir auśīnaro nṛpaḥ || 23 ||
BRP013.024.1/ śibes tu śibayo viprā yaudheyās tu nṛgasya ha |
BRP013.024.2/ navasya navarāṣṭraṁ tu kṛmes tu kṛmilā purī || 24 ||
BRP013.025.1/ suvratasya tathāmbaṣṭhāḥ śibiputrān nibodhata |
BRP013.025.2/ śibes tu śibayaḥ putrāś catvāro lokaviśrutāḥ || 25 ||
BRP013.026.1/ vṛṣadarbhaḥ suvīraś ca kekayo madrakas tathā |
BRP013.026.2/ teṣāṁ janapadāḥ sphītā kekayā madrakās tathā || 26 ||
BRP013.027.1/ vṛṣadarbhāḥ suvīrāś ca titikṣos tu prajās tv imāḥ |
BRP013.027.2/ titikṣur abhavad rājā pūrvasyāṁ diśi bho dvijāḥ || 27 ||
[Page 52 ]
BRP013.028.1/ uṣadratho mahāvīryaḥ phenas tasya suto 'bhavat |
BRP013.028.2/ phenasya sutapā jajñe tataḥ sutapaso baliḥ || 28 ||
BRP013.029.1/ jāto mānuṣayonau tu sa rājā kāñcaneṣudhiḥ |
BRP013.029.2/ mahāyogī sa tu balir babhūva nṛpatiḥ purā || 29 ||
BRP013.030.1/ putrān utpādayām āsa pañca vaṁśakarān bhuvi |
BRP013.030.2/ aṅgaḥ prathamato jajñe vaṅgaḥ suhmas tathaiva ca || 30 ||
BRP013.031.1/ puṇḍraḥ kaliṅgaś ca tathā bāleyaṁ kṣatram ucyate |
BRP013.031.2/ bāleyā brāhmaṇāś caiva tasya vaṁśakarā bhuvi || 31 ||
BRP013.032.1/ baleś ca brahmaṇā datto varaḥ prītena bho dvijāḥ |
BRP013.032.2/ mahāyogitvam āyuś ca kalpasya parimāṇataḥ || 32 ||
BRP013.033.1/ bale cāpratimatvaṁ vai dharmatattvārthadarśanam |
BRP013.033.2/ saṅgrāme cāpy ajeyatvaṁ dharme caiva pradhānatām || 33 ||
BRP013.034.1/ trailokyadarśanaṁ cāpi prādhānyaṁ prasave tathā |
BRP013.034.2/ caturo niyatān varṇāṁs tvaṁ ca sthāpayiteti ca || 34 ||
BRP013.035.1/ ity ukto vibhunā rājā baliḥ śāntiṁ parāṁ yayau |
BRP013.035.2/ kālena mahatā viprāḥ svaṁ ca sthānam upāgamat || 35 ||
BRP013.036.1/ teṣāṁ janapadāḥ pañca aṅgā vaṅgāḥ sasuhmakāḥ |
BRP013.036.2/ kaliṅgāḥ puṇḍrakāś caiva prajās tv aṅgasya sāmpratam || 36 ||
BRP013.037.1/ aṅgaputro mahān āsīd rājendro dadhivāhanaḥ |
BRP013.037.2/ dadhivāhanaputras tu rājā diviratho 'bhavat || 37 ||
BRP013.038.1/ putro divirathasyāsīc chakratulyaparākramaḥ |
BRP013.038.2/ vidvān dharmaratho nāma tasya citrarathaḥ sutaḥ || 38 ||
BRP013.039.1/ tena dharmarathenātha tadā kālañjare girau |
BRP013.039.2/ yajatā saha śakreṇa somaḥ pīto mahātmanā || 39 ||
BRP013.040.1/ atha citrarathasyāpi putro daśaratho 'bhavat |
BRP013.040.2/ lomapāda iti khyāto yasya śāntā sutābhavat || 40 ||
BRP013.041.1/ tasya dāśarathir vīraś caturaṅgo mahāyaśāḥ |
BRP013.041.2/ ṛṣyaśṛṅgaprasādena jajñe vaṁśavivardhanaḥ || 41 ||
BRP013.042.1/ caturaṅgasya putras tu pṛthulākṣa iti smṛtaḥ |
BRP013.042.2/ pṛthulākṣasuto rājā campo nāma mahāyaśāḥ || 42 ||
BRP013.043.1/ campasya tu purī campā yā māliny abhavat purā |
BRP013.043.2/ pūrṇabhadraprasādena haryaṅgo 'sya suto 'bhavat || 43 ||
BRP013.044.1/ tato vaibhāṇḍakis tasya vāraṇaṁ śakravāraṇam |
BRP013.044.2/ avatārayām āsa mahīṁ mantrair vāhanam uttamam || 44 ||
BRP013.045.1/ haryaṅgasya sutas tatra rājā bhadrarathaḥ smṛtaḥ |
BRP013.045.2/ putro bhadrarathasyāsīd bṛhatkarmā prajeśvaraḥ || 45 ||
BRP013.046.1/ bṛhaddarbhaḥ sutas tasya yasmāj jajñe bṛhanmanāḥ |
BRP013.046.2/ bṛhanmanās tu rājendro janayām āsa vai sutam || 46 ||
[Page 53 ]
BRP013.047.1/ nāmnā jayadrathaṁ nāma yasmād dṛḍharatho nṛpaḥ |
BRP013.047.2/ āsīd dṛḍharathasyāpi viśvajij janamejayī || 47 ||
BRP013.048.1/ dāyādas tasya vaikarṇo vikarṇas tasya cātmajaḥ |
BRP013.048.2/ tasya putraśataṁ tv āsīd aṅgānāṁ kulavardhanam || 48 ||
BRP013.049.1/ ete 'ṅgavaṁśajāḥ sarve rājānaḥ kīrtitā mayā |
BRP013.049.2/ satyavratā mahātmānaḥ prajāvanto mahārathāḥ || 49 ||
BRP013.050.1/ ṛceyos tu muniśreṣṭhā raudrāśvatanayasya vai |
BRP013.050.2/ śṛṇudhvaṁ sampravakṣyāmi vaṁśaṁ rājñas tu bho dvijāḥ || 50 ||
BRP013.051.1/ ṛceyos tanayo rājā matināro mahīpatiḥ |
BRP013.051.2/ matinārasutās tv āsaṁs trayaḥ paramadhārmikāḥ || 51 ||
BRP013.052.1/ vasurodhaḥ pratirathaḥ subāhuś caiva dhārmikaḥ |
BRP013.052.2/ sarve vedavidaś caiva brahmaṇyāḥ satyavādinaḥ || 52 ||
BRP013.053.1/ ilā nāma tu yasyāsīt kanyā vai munisattamāḥ |
BRP013.053.2/ brahmavādiny adhistrī sā taṁsus tām abhyagacchata || 53 ||
BRP013.054.1/ taṁsoḥ suto 'tha rājarṣir dharmanetraḥ pratāpavān |
BRP013.054.2/ brahmavādī parākrāntas tasya bhāryopadānavī || 54 ||
BRP013.055.1/ upadānavī tataḥ putrāṁś caturo 'janayac chubān |
BRP013.055.2/ duṣyantam atha suṣmantaṁ pravīram anaghaṁ tathā || 55 ||
BRP013.056.1/ duṣyantasya tu dāyādo bharato nāma vīryavān |
BRP013.056.2/ sa sarvadamano nāma nāgāyutabalo mahān || 56 ||
BRP013.057.1/ cakravartī suto jajñe duṣyantasya mahātmanaḥ |
BRP013.057.2/ śakuntalāyāṁ bharato yasya nāmnā tu bhāratāḥ || 57 ||
BRP013.058.1/ bharatasya vinaṣṭeṣu tanayeṣu mahīpateḥ |
BRP013.058.2/ mātṝṇāṁ tu prakopeṇa mayā tat kathitaṁ purā || 58 ||
BRP013.059.1/ bṛhaspater aṅgirasaḥ putro vipro mahāmuniḥ |
BRP013.059.2/ ayājayad bharadvājo mahadbhiḥ kratubhir vibhuḥ || 59 ||
BRP013.060.1/ pūrvaṁ tu vitathe tasya kṛte vai putrajanmani |
BRP013.060.2/ tato 'tha vitatho nāma bharadvājāt suto 'bhavat || 60 ||
BRP013.061.1/ tato 'tha vitathe jāte bharatas tu divaṁ yayau |
BRP013.061.2/ vitathaṁ cābhiṣicyātha bharadvājo vanaṁ yayau || 61 ||
BRP013.062.1/ sa cāpi vitathaḥ putrāñ janayām āsa pañca vai |
BRP013.062.2/ suhotraṁ ca suhotāraṁ gayaṁ gargaṁ tathaiva ca || 62 ||
BRP013.063.1/ kapilaṁ ca mahātmānaṁ suhotrasya sutadvayam |
BRP013.063.2/ kāśikaṁ ca mahāsatyaṁ tathā gṛtsamatiṁ nṛpam || 63 ||
BRP013.064.1/ tathā gṛtsamateḥ putrā brāhmaṇāḥ kṣatriyā viśaḥ |
BRP013.064.2/ kāśikasya tu kāśeyaḥ putro dīrghatapās tathā || 64 ||
BRP013.065.1/ babhūva dīrghatapaso vidvān dhanvantariḥ sutaḥ |
BRP013.065.2/ dhanvantares tu tanayaḥ ketumān iti viśrutaḥ || 65 ||
BRP013.066.1/ tathā ketumataḥ putro vidvān bhīmarathaḥ smṛtaḥ |
BRP013.066.2/ putro bhīmarathasyāpi vārāṇasyadhipo 'bhavat || 66 ||
[Page 54 ]
BRP013.067.1/ divodāsa iti khyātaḥ sarvakṣatrapraṇāśanaḥ |
BRP013.067.2/ divodāsasya putras tu vīro rājā pratardanaḥ || 67 ||
BRP013.068.1/ pratardanasya putrau dvau vatso bhārgava eva ca |
BRP013.068.2/ alarko rājaputras tu rājā sanmatimān bhuvi || 68 ||
BRP013.069.1/ haihayasya tu dāyādyaṁ hṛtavān vai mahīpatiḥ |
BRP013.069.2/ ājahre pitṛdāyādyaṁ divodāsahṛtaṁ balāt || 69 ||
BRP013.070.1/ bhadraśreṇyasya putreṇa durdamena mahātmanā |
BRP013.070.2/ divodāsena bāleti ghṛṇayāsau visarjitaḥ || 70 ||
BRP013.071.1/ aṣṭāratho nāma nṛpaḥ suto bhīmarathasya vai |
BRP013.071.2/ tena putreṇa bālasya prahṛtaṁ tasya bho dvijāḥ || 71 ||
BRP013.072.1/ vairasyāntaṁ muniśreṣṭhāḥ kṣatriyeṇa vidhitsatā |
BRP013.072.2/ alarkaḥ kāśirājas tu brahmaṇyaḥ satyasaṅgaraḥ || 72 ||
BRP013.073.1/ ṣaṣṭiṁ varṣasahasrāṇi ṣaṣṭiṁ varṣaśatāni ca |
BRP013.073.2/ yuvā rūpeṇa sampanna āsīt kāśikulodvahaḥ || 73 ||
BRP013.074.1/ lopāmudrāprasādena paramāyur avāpa saḥ |
BRP013.074.2/ vayaso 'nte muniśreṣṭhā hatvā kṣemakarākṣasam || 74 ||
BRP013.075.1/ ramyāṁ niveśayām āsa purīṁ vārāṇasīṁ nṛpaḥ |
BRP013.075.2/ alarkasya tu dāyādaḥ kṣemako nāma pārthivaḥ || 75 ||
BRP013.076.1/ kṣemakasya tu putro vai varṣaketus tato 'bhavat |
BRP013.076.2/ varṣaketoś ca dāyādo vibhur nāma prajeśvaraḥ || 76 ||
BRP013.077.1/ ānartas tu vibhoḥ putraḥ sukumāras tato 'bhavat |
BRP013.077.2/ sukumārasya putras tu satyaketur mahārathaḥ || 77 ||
BRP013.078.1/ suto 'bhavan mahātejā rājā paramadhārmikaḥ |
BRP013.078.2/ vatsasya vatsabhūmis tu bhargabhūmis tu bhārgavāt || 78 ||
BRP013.079.1/ ete tv aṅgirasaḥ putrā jātā vaṁśe 'tha bhārgave |
BRP013.079.2/ brāhmaṇāḥ kṣatriyā vaiśyāḥ śūdrāś ca munisattamāḥ || 79 ||
BRP013.080.1/ ājamīḍho 'paro vaṁśaḥ śrūyatāṁ dvijasattamāḥ |
BRP013.080.2/ suhotrasya bṛhat putro bṛhatas tanayās trayaḥ || 80 ||
BRP013.081.1/ ajamīḍho dvimīḍhaś ca purumīḍhaś ca vīryavān |
BRP013.081.2/ ajamīḍhasya patnyas tu tisro vai yaśasānvitāḥ || 81 ||
BRP013.082.1/ nīlī ca keśinī caiva dhūminī ca varāṅganāḥ |
BRP013.082.2/ ajamīḍhasya keśinyāṁ jajñe jahnuḥ pratāpavān || 82 ||
BRP013.083.1/ ājahre yo mahāsattraṁ sarvamedhamakhaṁ vibhum |
BRP013.083.2/ patilobhena yaṁ gaṅgā vinīteva sasāra ha || 83 ||
BRP013.084.1/ necchataḥ plāvayām āsa tasya gaṅgā ca tat sadaḥ |
BRP013.084.2/ tat tayā plāvitaṁ dṛṣṭvā yajñavāṭaṁ samantataḥ || 84 ||
BRP013.085.1/ jahnur apy abravīd gaṅgāṁ kruddho viprās tadā nṛpaḥ |
BRP013.085.2/ eṣa te triṣu lokeṣu saṅkṣipyāpaḥ pibāmy aham |
BRP013.085.3/ asya gaṅge 'valepasya sadyaḥ phalam avāpnuhi || 85 ||
[Page 55 ]
BRP013.086.1/ tataḥ pītāṁ mahātmāno dṛṣṭvā gaṅgāṁ maharṣayaḥ |
BRP013.086.2/ upaninyur mahābhāgā duhitṛtvena jāhnavīm || 86 ||
BRP013.087.1/ yuvanāśvasya putrīṁ tu kāverīṁ jahnur āvahat |
BRP013.087.2/ gaṅgāśāpena dehārdhaṁ yasyāḥ paścān nadīkṛtam || 87 ||
BRP013.088.1/ jahnos tu dayitaḥ putro ajako nāma vīryavān |
BRP013.088.2/ ajakasya tu dāyādo balākāśvo mahīpatiḥ || 88 ||
BRP013.089.1/ babhūva mṛgayāśīlaḥ kuśikas tasya cātmajaḥ |
BRP013.089.2/ pahnavaiḥ saha saṁvṛddho rājā vanacaraiḥ saha || 89 ||
BRP013.090.1/ kuśikas tu tapas tepe putram indrasamaṁ vibhum |
BRP013.090.2/ labheyam iti taṁ śakras trāsād abhyetya jajñivān || 90 ||
BRP013.091.1/ sa gādhir abhavad rājā maghavā kauśikaḥ svayam |
BRP013.091.2/ viśvāmitras tu gādheyo viśvāmitrāt tathāṣṭakaḥ || 91 ||
BRP013.092.1/ aṣṭakasya suto lauhiḥ prokto jahnugaṇo mayā |
BRP013.092.2/ ājamīḍho 'paro vaṁśaḥ śrūyatāṁ munisattamāḥ || 92 ||
BRP013.093.1/ ajamīḍhāt tu nīlyāṁ vai suśāntir udapadyata |
BRP013.093.2/ purujātiḥ suśānteś ca bāhyāśvaḥ purujātitaḥ || 93 ||
BRP013.094.1/ bāhyāśvatanayāḥ pañca sphītā janapadāvṛtāḥ |
BRP013.094.2/ mudgalaḥ sṛñjayaś caiva rājā bṛhadiṣus tadā || 94 ||
BRP013.095.1/ yavīnaraś ca vikrāntaḥ kṛmilāśvaś ca pañcamaḥ |
BRP013.095.2/ pañcaite rakṣaṇāyālaṁ deśānām iti viśrutāḥ || 95 ||
BRP013.096.1/ pañcānāṁ te tu pañcālāḥ sphītā janapadāvṛtāḥ |
BRP013.096.2/ alaṁ saṁrakṣaṇe teṣāṁ pañcālā iti viśrutāḥ || 96 ||
[Page 56 ]
BRP013.097.1/ mudgalasya tu dāyādo maudgalyaḥ sumahāyaśāḥ |
BRP013.097.2/ indrasenā yato garbhaṁ vadhnyaṁ ca pratyapadyata || 97 ||
BRP013.098.1/ āsīt pañcajanaḥ putraḥ sṛñjayasya mahātmanaḥ |
BRP013.098.2/ sutaḥ pañcajanasyāpi somadatto mahīpatiḥ || 98 ||
BRP013.099.1/ somadattasya dāyādaḥ sahadevo mahāyaśāḥ |
BRP013.099.2/ sahadevasutaś cāpi somako nāma viśrutaḥ || 99 ||
BRP013.100.1/ ajamīḍhasuto jātaḥ kṣīṇe vaṁśe tu somakaḥ |
BRP013.100.2/ somakasya suto jantur yasya putraśataṁ babhau || 100 ||
BRP013.101.1/ teṣāṁ yavīyān pṛṣato drupadasya pitā prabhuḥ |
BRP013.101.2/ ājamīḍhāḥ smṛtāś caite mahātmānas tu somakāḥ || 101 ||
BRP013.102.1/ mahiṣī tv ajamīḍhasya dhūminī putragṛddhinī |
BRP013.102.2/ pativratā mahābhāgā kulajā munisattamāḥ || 102 ||
BRP013.103.1/ sā ca putrārthinī devī vratacaryāsamanvitā |
BRP013.103.2/ tato varṣāyutaṁ taptvā tapaḥ paramaduścaram || 103 ||
BRP013.104.1/ hutvāgniṁ vidhivat sā tu pavitrā mitabhojanā |
BRP013.104.2/ agnihotrakuśeṣv eva suṣvāpa munisattamāḥ || 104 ||
BRP013.105.1/ dhūminyā sa tayā devyā tv ajamīḍhaḥ samīyivān |
BRP013.105.2/ ṛkṣaṁ sañjanayām āsa dhūmravarṇaṁ sudarśanam || 105 ||
BRP013.106.1/ ṛkṣāt saṁvaraṇo jajñe kuruḥ saṁvaraṇāt tathā |
BRP013.106.2/ yaḥ prayāgād atikramya kurukṣetraṁ cakāra ha || 106 ||
BRP013.107.1/ puṇyaṁ ca ramaṇīyaṁ ca puṇyakṛdbhir niṣevitam |
BRP013.107.2/ tasyānvavāyaḥ sumahān yasya nāmnātha kauravāḥ || 107 ||
BRP013.108.1/ kuroś ca putrāś catvāraḥ sudhanvā sudhanus tathā |
BRP013.108.2/ parīkṣic ca mahābāhuḥ pravaraś cārimejayaḥ || 108 ||
BRP013.109.1/ parīkṣitas tu dāyādo dhārmiko janamejayaḥ |
BRP013.109.2/ śrutaseno 'grasenaś ca bhīmasenaś ca nāmataḥ || 109 ||
[Page 57 ]
BRP013.110.1/ ete sarve mahābhāgā vikrāntā balaśālinaḥ |
BRP013.110.2/ janamejayasya putras tu suratho matimāṁs tathā || 110 ||
BRP013.111.1/ surathasya tu vikrāntaḥ putro jajñe vidūrathaḥ |
BRP013.111.2/ vidūrathasya dāyāda ṛkṣa eva mahārathaḥ || 111 ||
BRP013.112.1/ dvitīyas tu bharadvājān nāmnā tenaiva viśrutaḥ |
BRP013.112.2/ dvāv ṛkṣau somavaṁśe 'smin dvāv eva ca parīkṣitau || 112 ||
BRP013.113.1/ bhīmasenās trayo viprā dvau cāpi janamejayau |
BRP013.113.2/ ṛkṣasya tu dvitīyasya bhīmaseno 'bhavat sutaḥ || 113 ||
BRP013.114.1/ pratīpo bhīmasenāt tu pratīpasya tu śāntanuḥ |
BRP013.114.2/ devāpir bāhlikaś caiva traya eva mahārathāḥ || 114 ||
BRP013.115.1/ śāntanos tv abhavad bhīṣmas tasmin vaṁśe dvijottamāḥ |
BRP013.115.2/ bāhlikasya tu rājarṣer vaṁśaṁ śṛṇuta bho dvijāḥ || 115 ||
BRP013.116.1/ bāhlikasya sutaś caiva somadatto mahāyaśāḥ |
BRP013.116.2/ jajñire somadattāt tu bhūrir bhūriśravāḥ śalaḥ || 116 ||
BRP013.117.1/ upādhyāyas tu devānāṁ devāpir abhavan muniḥ |
BRP013.117.2/ cyavanaputraḥ kṛtaka iṣṭa āsīn mahātmanaḥ || 117 ||
BRP013.118.1/ śāntanus tv abhavad rājā kauravāṇāṁ dhurandharaḥ |
BRP013.118.2/ śāntanoḥ sampravakṣyāmi vaṁśaṁ trailokyaviśrutam || 118 ||
BRP013.119.1/ gāṅgaṁ devavrataṁ nāma putraṁ so 'janayat prabhuḥ |
BRP013.119.2/ sa tu bhīṣma iti khyātaḥ pāṇḍavānāṁ pitāmahaḥ || 119 ||
BRP013.120.1/ kālī vicitravīryaṁ tu janayām āsa bho dvijāḥ |
BRP013.120.2/ śāntanor dayitaṁ putraṁ dharmātmānam akalmaṣam || 120 ||
BRP013.121.1/ kṛṣṇadvaipāyanāc caiva kṣetre vaicitravīryake |
BRP013.121.2/ dhṛtarāṣṭraṁ ca pāṇḍuṁ ca viduraṁ cāpy ajījanat || 121 ||
BRP013.122.1/ dhṛtarāṣṭras tu gāndhāryāṁ putrān utpādayac chatam |
BRP013.122.2/ teṣāṁ duryodhanaḥ śreṣṭhaḥ sarveṣām api sa prabhuḥ || 122 ||
[Page 58 ]
BRP013.123.1/ pāṇḍor dhanañjayaḥ putraḥ saubhadras tasya cātmajaḥ |
BRP013.123.2/ abhimanyoḥ parīkṣit tu pitā pārīkṣitasya ha || 123 ||
BRP013.124.1/ pārīkṣitasya kāśyāyāṁ dvau putrau sambabhūvatuḥ |
BRP013.124.2/ candrāpīḍas tu nṛpatiḥ sūryāpīḍaś ca mokṣavit || 124 ||
BRP013.125.1/ candrāpīḍasya putrāṇāṁ śatam uttamadhanvinām |
BRP013.125.2/ jānamejayam ity evaṁ kṣātraṁ bhuvi pariśrutam || 125 ||
BRP013.126.1/ teṣāṁ jyeṣṭhas tu tatrāsīt pure vāraṇasāhvaye |
BRP013.126.2/ satyakarṇo mahābāhur yajvā vipuladakṣiṇaḥ || 126 ||
BRP013.127.1/ satyakarṇasya dāyādaḥ śvetakarṇaḥ pratāpavān |
BRP013.127.2/ aputraḥ sa tu dharmātmā praviveśa tapovanam || 127 ||
BRP013.128.1/ tasmād vanagatā garbhaṁ yādavī pratyapadyata |
BRP013.128.2/ sucāror duhitā subhrūr mālinī grāhamālinī || 128 ||
BRP013.129.1/ sambhūte sa ca garbhe ca śvetakarṇaḥ prajeśvaraḥ |
BRP013.129.2/ anvagacchat kṛtaṁ pūrvaṁ mahāprasthānam acyutam || 129 ||
BRP013.130.1/ sā tu dṛṣṭvā priyaṁ taṁ tu mālinī pṛṣṭhato 'nvagāt |
BRP013.130.2/ sucāror duhitā sādhvī vane rājīvalocanā || 130 ||
BRP013.131.1/ pathi sā suṣuve bālā sukumāraṁ kumārakam |
BRP013.131.2/ tam apāsyātha tatraiva rājānaṁ sānvagacchata || 131 ||
BRP013.132.1/ pativratā mahābhāgā draupadīva purā satī |
BRP013.132.2/ kumāraḥ sukumāro 'sau giripṛṣṭhe ruroda ha || 132 ||
BRP013.133.1/ dayārthaṁ tasya meghās tu prādurāsan mahātmanaḥ |
BRP013.133.2/ śraviṣṭhāyās tu putrau dvau paippalādiś ca kauśikaḥ || 133 ||
BRP013.134.1/ dṛṣṭvā kṛpānvitau gṛhya tau prākṣālayatāṁ jale |
BRP013.134.2/ nighṛṣṭau tasya pārśvau tu śilāyāṁ rudhiraplutau || 134 ||
BRP013.135.1/ ajaśyāmaḥ sa pārśvābhyāṁ ghṛṣṭābhyāṁ susamāhitaḥ |
BRP013.135.2/ ajaśyāmau tu tatpārśvau devena sambabhūvatuḥ || 135 ||
BRP013.136.1/ athājapārśva iti vai cakrāte nāma tasya tau |
BRP013.136.2/ sa tu remakaśālāyāṁ dvijābhyām abhivardhitaḥ || 136 ||
BRP013.137.1/ remakasya tu bhāryā tam udvahat putrakāraṇāt |
BRP013.137.2/ rematyāḥ sa tu putro 'bhūd brāhmaṇau sacivau tu tau || 137 ||
BRP013.138.1/ teṣāṁ putrāś ca pautrāś ca yugapattulyajīvinaḥ |
BRP013.138.2/ sa eṣa pauravo vaṁśaḥ pāṇḍavānāṁ mahātmanām || 138 ||
BRP013.139.1/ śloko 'pi cātra gīto 'yaṁ nāhuṣeṇa yayātinā |
BRP013.139.2/ jarāsaṅkramaṇe pūrvaṁ tadā prītena dhīmatā || 139 ||
BRP013.140.1/ acandrārkagrahā bhūmir bhaved iyam asaṁśayam |
BRP013.140.2/ apauravā mahī naiva bhaviṣyati kadācana || 140 ||
[Page 59 ]
BRP013.141.1/ eṣa vaḥ pauravo vaṁśo vikhyātaḥ kathito mayā |
BRP013.141.2/ turvasos tu pravakṣyāmi druhyoś cānor yados tathā || 141 ||
BRP013.142.1/ turvasos tu suto vahnir gobhānus tasya cātmajaḥ |
BRP013.142.2/ gobhānos tu suto rājā aiśānur aparājitaḥ || 142 ||
BRP013.143.1/ karandhamas tu aiśānor maruttas tasya cātmajaḥ |
BRP013.143.2/ anyas tv āvikṣito rājā maruttaḥ kathito mayā || 143 ||
BRP013.144.1/ anapatyo 'bhavad rājā yajvā vipuladakṣiṇaḥ |
BRP013.144.2/ duhitā saṁyatā nāma tasyāsīt pṛthivīpateḥ || 144 ||
BRP013.145.1/ dakṣiṇārthaṁ tu sā dattā saṁvartāya mahātmane |
BRP013.145.2/ duṣyantaṁ pauravaṁ cāpi lebhe putram akalmaṣam || 145 ||
BRP013.146.1/ evaṁ yayātiśāpena jarāsaṅkramaṇe tadā |
BRP013.146.2/ pauravaṁ turvasor vaṁśaṁ praviveśa dvijottamāḥ || 146 ||
BRP013.147.1/ duṣyantasya tu dāyādaḥ karūromaḥ prajeśvaraḥ |
BRP013.147.2/ karūromād athāhrīdaś catvāras tasya cātmajāḥ || 147 ||
BRP013.148.1/ pāṇḍyaś ca keralaś caiva kālaś colaś ca pārthivaḥ |
BRP013.148.2/ druhyoś ca tanayo rājan babhrusetuś ca pārthivaḥ || 148 ||
BRP013.149.1/ aṅgārasetus tatputro marutāṁ patir ucyate |
BRP013.149.2/ yauvanāśvena samare kṛcchreṇa nihato balī || 149 ||
BRP013.150.1/ yuddhaṁ sumahad apy āsīn māsān paricarad daśa |
BRP013.150.2/ aṅgārasetor dāyādo gāndhāro nāma pārthivaḥ || 150 ||
BRP013.151.1/ khyāyate yasya nāmnā vai gāndhāraviṣayo mahān |
BRP013.151.2/ gāndhāradeśajāś caiva turagā vājināṁ varāḥ || 151 ||
BRP013.152.1/ anos tu putro dharmo 'bhūd dyūtas tasyātmajo 'bhavat |
BRP013.152.2/ dyūtād vanaduho jajñe pracetās tasya cātmajaḥ || 152 ||
BRP013.153.1/ pracetasaḥ sucetās tu kīrtitās tv anavo mayā |
BRP013.153.2/ babhūvus tu yadoḥ putrāḥ pañca devasutopamāḥ || 153 ||
BRP013.154.1/ sahasrādaḥ payodaś ca kroṣṭā nīlo 'ñjikas tathā |
BRP013.154.2/ sahasrādasya dāyādās trayaḥ paramadhārmikāḥ || 154 ||
BRP013.155.1/ haihayaś ca hayaś caiva rājā veṇuhayas tathā |
BRP013.155.2/ haihayasyābhavat putro dharmanetra iti śrutaḥ || 155 ||
BRP013.156.1/ dharmanetrasya kārtas tu sāhañjas tasya cātmajaḥ |
BRP013.156.2/ sāhañjanī nāma purī tena rājñā niveśitā || 156 ||
BRP013.157.1/ āsīn mahiṣmataḥ putro bhadraśreṇyaḥ pratāpavān |
BRP013.157.2/ bhadraśreṇyasya dāyādo durdamo nāma viśrutaḥ || 157 ||
BRP013.158.1/ durdamasya suto dhīmān kanako nāma nāmataḥ |
BRP013.158.2/ kanakasya tu dāyādāś catvāro lokaviśrutāḥ || 158 ||
[Page 60 ]
BRP013.159.1/ kṛtavīryaḥ kṛtaujāś ca kṛtadhanvā tathaiva ca |
BRP013.159.2/ kṛtāgnis tu caturtho 'bhūt kṛtavīryād athārjunaḥ || 159 ||
BRP013.160.1/ yo 'sau bāhusahasreṇa saptadvīpeśvaro 'bhavat |
BRP013.160.2/ jigāya pṛthivīm eko rathenādityavarcasā || 160 ||
BRP013.161.1/ sa hi varṣāyutaṁ taptvā tapaḥ paramaduścaram |
BRP013.161.2/ dattam ārādhayām āsa kārtavīryo 'trisambhavam || 161 ||
BRP013.162.1/ tasmai datto varān prādāc caturo bhūritejasaḥ |
BRP013.162.2/ pūrvaṁ bāhusahasraṁ tu prārthitaṁ sumahad varam || 162 ||
BRP013.163.1/ adharme 'dhīyamānasya sadbhis tatra nivāraṇam |
BRP013.163.2/ ugreṇa pṛthivīṁ jitvā dharmeṇaivānurañjanam || 163 ||
BRP013.164.1/ saṅgrāmān subahūñ jitvā hatvā cārīn sahasraśaḥ |
BRP013.164.2/ saṅgrāme vartamānasya vadhaṁ cābhyadhikād raṇe || 164 ||
BRP013.165.1/ tasya bāhusahasraṁ tu yudhyataḥ kila bho dvijāḥ |
BRP013.165.2/ yogād yogīśvarasyeva prādurbhavati māyayā || 165 ||
BRP013.166.1/ teneyaṁ pṛthivī sarvā saptadvīpā sapattanā |
BRP013.166.2/ sasamudrā sanagarā ugreṇa vidhinā jitā || 166 ||
BRP013.167.1/ tena saptasu dvīpeṣu sapta yajñaśatāni ca |
BRP013.167.2/ prāptāni vidhinā rājñā śrūyante munisattamāḥ || 167 ||
BRP013.168.1/ sarve yajñā muniśreṣṭhāḥ sahasraśatadakṣiṇāḥ |
BRP013.168.2/ sarve kāñcanayūpāś ca sarve kāñcanavedayaḥ || 168 ||
BRP013.169.1/ sarve devair muniśreṣṭhā vimānasthair alaṅkṛtaiḥ |
BRP013.169.2/ gandharvair apsarobhiś ca nityam evopaśobhitāḥ || 169 ||
BRP013.170.1/ yasya yajñe jagau gāthāṁ gandharvo nāradas tathā |
BRP013.170.2/ varīdāsātmajo vidvān mahimnā tasya vismitaḥ || 170 ||

BRP013.171.0/ nārada uvāca:

BRP013.171.1/ na nūnaṁ kārtavīryasya gatiṁ yāsyanti pārthivāḥ |
BRP013.171.2/ yajñair dānais tapobhiś ca vikrameṇa śrutena ca || 171 ||
BRP013.172.1/ sa hi saptasu dvīpeṣu carmī khaḍgī śarāsanī |
BRP013.172.2/ rathī dvīpān anucaran yogī sandṛśyate nṛbhiḥ || 172 ||
BRP013.173.1/ anaṣṭadravyatā caiva na śoko na ca vibhramaḥ |
BRP013.173.2/ prabhāveṇa mahārājñaḥ prajā dharmeṇa rakṣataḥ || 173 ||
BRP013.174.1/ sa sarvaratnabhāk samrāṭ cakravartī babhūva ha |
BRP013.174.2/ sa eva paśupālo 'bhūt kṣetrapālaḥ sa eva ca || 174 ||
BRP013.175.1/ saiva vṛṣṭyā parjanyo yogitvād arjuno 'bhavat |
BRP013.175.2/ sa vai bāhusahasreṇa jyāghātakaṭhinatvacā || 175 ||
BRP013.176.1/ bhāti raśmisahasreṇa śaradīva ca bhāskaraḥ |
BRP013.176.2/ sa hi nāgān manuṣyeṣu māhiṣmatyāṁ mahādyutiḥ || 176 ||
BRP013.177.1/ karkoṭakasutāñ jitvā puryāṁ tasyāṁ nyaveśayat |
BRP013.177.2/ sa vai vegaṁ samudrasya prāvṛṭkāle 'mbujekṣaṇaḥ || 177 ||
[Page 61 ]
BRP013.178.1/ krīḍann iva bhujodbhinnaṁ pratisrotaś cakāra ha |
BRP013.178.2/ luṇṭhitā krīḍatā tena nadī tadgrāmamālinī || 178 ||
BRP013.179.1/ caladūrmisahasreṇa śaṅkitābhyeti narmadā |
BRP013.179.2/ tasya bāhusahasreṇa kṣipyamāṇe mahodadhau || 179 ||
BRP013.180.1/ bhayān nilīnā niśceṣṭhāḥ pātālasthā mahīsurāḥ |
BRP013.180.2/ cūrṇīkṛtamahāvīciṁ calanmīnamahātimim || 180 ||
BRP013.181.1/ mārutāviddhaphenaugham āvartakṣobhasaṅkulam |
BRP013.181.2/ prāvartayat tadā rājā sahasreṇa ca bāhunā || 181 ||
BRP013.182.1/ devāsurasamākṣiptaḥ kṣīrodam iva mandaraḥ |
BRP013.182.2/ mandarakṣobhacakitā amṛtotpādaśaṅkitāḥ || 182 ||
BRP013.183.1/ sahasotpatitā bhītā bhīmaṁ dṛṣṭvā nṛpottamam |
BRP013.183.2/ natā niścalamūrdhāno babhūvus te mahoragāḥ || 183 ||
BRP013.184.1/ sāyāhne kadalīkhaṇḍāḥ kampitā iva vāyunā |
BRP013.184.2/ sa vai baddhvā dhanur jyābhir utsiktaṁ pañcabhiḥ śaraiḥ || 184 ||
BRP013.185.1/ laṅkeśaṁ mohayitvā tu sabalaṁ rāvaṇaṁ balāt |
BRP013.185.2/ nirjitya vaśam ānīya māhiṣmatyāṁ babandha tam || 185 ||
BRP013.186.1/ śrutvā tu baddhaṁ paulastyaṁ rāvaṇaṁ tv arjunena ca |
BRP013.186.2/ tato gatvā pulastyas tam arjunaṁ dadṛśe svayam || 186 ||
BRP013.187.1/ mumoca rakṣaḥ paulastyaṁ pulastyenābhiyācitaḥ |
BRP013.187.2/ yasya bāhusahasrasya babhūva jyātalasvanaḥ || 187 ||
BRP013.188.1/ yugānte toyadasyeva sphuṭato hy aśaner iva |
BRP013.188.2/ aho bata mṛdhe vīryaṁ bhārgavasya yad acchinat || 188 ||
BRP013.189.1/ rājño bāhusahasrasya haimaṁ tālavanaṁ yathā |
BRP013.189.2/ tṛṣitena kadācit sa bhikṣitaś citrabhānunā || 189 ||
BRP013.190.1/ sa bhikṣām adadād vīraḥ sapta dvīpān vibhāvasoḥ |
BRP013.190.2/ purāṇi grāmaghoṣāṁś ca viṣayāṁś caiva sarvaśaḥ || 190 ||
BRP013.191.1/ jajvāla tasya sarvāṇi citrabhānur didhṛkṣayā |
BRP013.191.2/ sa tasya puruṣendrasya prabhāveṇa mahātmanaḥ || 191 ||
BRP013.192.1/ dadāha kārtavīryasya śailāṁś caiṣa vanāni ca |
BRP013.192.2/ sa śūnyam āśramaṁ ramyaṁ varuṇasyātmajasya vai || 192 ||
BRP013.193.1/ dadāha balavadbhītaś citrabhānuḥ sa haihayaḥ |
BRP013.193.2/ yaṁ lebhe varuṇaḥ putraṁ purā bhāsvantam uttamam || 193 ||
BRP013.194.1/ vasiṣṭhaṁ nāma sa muniḥ khyāta āpava ity uta |
BRP013.194.2/ yatrāpavas tu taṁ krodhāc chaptavān arjunaṁ vibhuḥ || 194 ||
BRP013.195.1/ yasmān na varjitam idaṁ vanaṁ te mama haihaya |
BRP013.195.2/ tasmāt te duṣkaraṁ karma kṛtam anyo haniṣyati || 195 ||
BRP013.196.1/ rāmo nāma mahābāhur jāmadagnyaḥ pratāpavān |
BRP013.196.2/ chittvā bāhusahasraṁ te pramathya tarasā balī || 196 ||
[Page 62 ]
BRP013.197.1/ tapasvī brāhmaṇas tvāṁ tu haniṣyati sa bhārgavaḥ |
BRP013.197.2/ anaṣṭadravyatā yasya babhūvāmitrakarṣiṇaḥ || 197 ||
BRP013.198.1/ pratāpena narendrasya prajā dharmeṇa rakṣataḥ |
BRP013.198.2/ prāptas tato 'sya mṛtyur vai tasya śāpān mahāmuneḥ || 198 ||
BRP013.199.1/ varas tathaiva bho viprāḥ svayam eva vṛtaḥ purā |
BRP013.199.2/ tasya putraśataṁ tv āsīt pañca śeṣā mahātmanaḥ || 199 ||
BRP013.200.1/ kṛtāstrā balinaḥ śūrā dharmātmāno yaśasvinaḥ |
BRP013.200.2/ śūrasenaś ca śūraś ca vṛṣaṇo madhupadhvajaḥ || 200 ||
BRP013.201.1/ jayadhvajaś ca nāmnāsīd āvantyo nṛpatir mahān |
BRP013.201.2/ kārtavīryasya tanayā vīryavanto mahābalāḥ || 201 ||
BRP013.202.1/ jayadhvajasya putras tu tālajaṅgho mahābalaḥ |
BRP013.202.2/ tasya putraśataṁ khyātās tālajaṅghā iti smṛtāḥ || 202 ||
BRP013.203.1/ teṣāṁ kule muniśreṣṭhā haihayānāṁ mahātmanām |
BRP013.203.2/ vītihotrāḥ sujātāś ca bhojāś cāvantayaḥ smṛtāḥ || 203 ||
BRP013.204.1/ tauṇḍikerāś ca vikhyātās tālajaṅghās tathaiva ca |
BRP013.204.2/ bharatāś ca sujātāś ca bahutvān nānukīrtitāḥ || 204 ||
BRP013.205.1/ vṛṣaprabhṛtayo viprā yādavāḥ puṇyakarmiṇaḥ |
BRP013.205.2/ vṛṣo vaṁśadharas tatra tasya putro 'bhavan madhuḥ || 205 ||
BRP013.206.1/ madhoḥ putraśataṁ tv āsīd vṛṣaṇas tasya vaṁśakṛt |
BRP013.206.2/ vṛṣaṇād vṛṣṇayaḥ sarve madhos tu mādhavāḥ smṛtāḥ || 206 ||
BRP013.207.1/ yādavā yadunāmnā te nirucyante ca haihayāḥ |
BRP013.207.2/ na tasya vittanāśaḥ syān naṣṭaṁ prati labhec ca saḥ || 207 ||
BRP013.208.1/ kārtavīryasya yo janma kathayed iha nityaśaḥ |
BRP013.208.2/ ete yayātiputrāṇāṁ pañca vaṁśā dvijottamāḥ || 208 ||
BRP013.209.1/ kīrtitā lokavīrāṇāṁ ye lokān dhārayanti vai |
BRP013.209.2/ bhūtānīva muniśreṣṭhāḥ pañca sthāvarajaṅgamān || 209 ||
BRP013.210.1/ śrutvā pañca visargāṁs tu rājā dharmārthakovidaḥ |
BRP013.210.2/ vaśī bhavati pañcānām ātmajānāṁ tatheśvaraḥ || 210 ||
BRP013.211.1/ labhet pañca varāṁś caiva durlabhān iha laukikān |
BRP013.211.2/ āyuḥ kīrtiṁ tathā putrān aiśvaryaṁ bhūtim eva ca || 211 ||
BRP013.212.1/ dhāraṇāc chravaṇāc caiva pañcavargasya bho dvijāḥ |
BRP013.212.2/ kroṣṭor vaṁśaṁ muniśreṣṭhāḥ śṛṇudhvaṁ gadato mama || 212 ||
BRP013.213.1/ yador vaṁśadharasyātha yajvinaḥ puṇyakarmiṇaḥ |
BRP013.213.2/ kroṣṭor vaṁśaṁ hi śrutvaiva sarvapāpaiḥ pramucyate |
BRP013.213.3/ yasyānvavāyajo viṣṇur harir vṛṣṇikulodvahaḥ || 213 ||

14. Chapter 14 :: The lunar dynasty (cont.): Genealogy of Kṛṣṇa

[Page 63 ] [Note: [ SS 38-41]

BRP014.001.0/ lomaharṣaṇa uvāca:

BRP014.001.1/ gāndhārī caiva mādrī ca kroṣṭor bhārye babhūvatuḥ |
BRP014.001.2/ gāndhārī janayām āsa anamitraṁ mahābalam || 1 ||
BRP014.002.1/ mādrī yudhājitaṁ putraṁ tato 'nyaṁ devamīḍhuṣam |
BRP014.002.2/ teṣāṁ vaṁśas tridhā bhūto vṛṣṇīnāṁ kulavardhanaḥ || 2 ||
BRP014.003.1/ mādryāḥ putrau tu jajñāte śrutau vṛṣṇyandhakāv ubhau |
BRP014.003.2/ jajñāte tanayau vṛṣṇeḥ śvaphalkaś citrakas tathā || 3 ||
BRP014.004.1/ śvaphalkas tu muniśreṣṭhā dharmātmā yatra vartate |
BRP014.004.2/ nāsti vyādhibhayaṁ tatra nāvarṣas tapam eva ca || 4 ||
BRP014.005.1/ kadācit kāśirājasya viṣaye munisattamāḥ |
BRP014.005.2/ trīṇi varṣāṇi pūrṇāni nāvarṣat pākaśāsanaḥ || 5 ||
BRP014.006.1/ sa tatra cānayām āsa śvaphalkaṁ paramārcitam |
BRP014.006.2/ śvaphalkaparivartena vavarṣa harivāhanaḥ || 6 ||
BRP014.007.1/ śvaphalkaḥ kāśirājasya sutāṁ bhāryām avindata |
BRP014.007.2/ gāndinīṁ nāma gāṁ sā ca dadau viprāya nityaśaḥ || 7 ||
BRP014.008.1/ dātā yajvā ca vīraś ca śrutavān atithipriyaḥ |
BRP014.008.2/ akrūraḥ suṣuve tasmāc chvaphalkād bhūridakṣiṇaḥ || 8 ||
BRP014.009.1/ upamadgus tathā madgur meduraś cārimejayaḥ |
BRP014.009.2/ avikṣitas tathākṣepaḥ śatrughnaś cārimardanaḥ || 9 ||
BRP014.010.1/ dharmadhṛg yatidharmā ca dharmokṣāndhakarus tathā |
BRP014.010.2/ āvāhaprativāhau ca sundarī ca varāṅganā || 10 ||
BRP014.011.1/ akrūreṇograsenāyāṁ sugātryāṁ dvijasattamāḥ |
BRP014.011.2/ prasenaś copadevaś ca jajñāte devavarcasau || 11 ||
BRP014.012.1/ citrakasyābhavan putrāḥ pṛthur vipṛthur eva ca |
BRP014.012.2/ aśvagrīvo 'śvabāhuś ca svapārśvakagaveṣaṇau || 12 ||
BRP014.013.1/ ariṣṭanemir aśvaś ca sudharmā dharmabhṛt tathā |
BRP014.013.2/ subāhur bahubāhuś ca śraviṣṭhāśravaṇe striyau || 13 ||
BRP014.014.1/ asiknyāṁ janayām āsa śūraṁ vai devamīḍhuṣam |
BRP014.014.2/ mahiṣyāṁ jajñire śūrā bhojyāyāṁ puruṣā daśa || 14 ||
BRP014.015.1/ vasudevo mahābāhuḥ pūrvam ānakadundubhiḥ |
BRP014.015.2/ jajñe yasya prasūtasya dundubhyaḥ prāṇadan divi || 15 ||
BRP014.016.1/ ānakānāṁ ca saṁhrādaḥ sumahān abhavad divi |
BRP014.016.2/ papāta puṣpavarṣaś ca śūrasya janane mahān || 16 ||
BRP014.017.1/ manuṣyaloke kṛtsne 'pi rūpe nāsti samo bhuvi |
BRP014.017.2/ yasyāsīt puruṣāgryasya kāntiś candramaso yathā || 17 ||
[Page 64 ]
BRP014.018.1/ devabhāgas tato jajñe tathā devaśravāḥ punaḥ |
BRP014.018.2/ anādhṛṣṭiḥ kanavako vatsavān atha gṛñjamaḥ || 18 ||
BRP014.019.1/ śyāmaḥ śamīko gaṇḍūṣaḥ pañca cāsya varāṅganāḥ |
BRP014.019.2/ pṛthukīrtiḥ pṛthā caiva śrutadevā śrutaśravā || 19 ||
BRP014.020.1/ rājādhidevī ca tathā pañcaitā vīramātaraḥ |
BRP014.020.2/ śrutaśravāyāṁ caidyas tu śiśupālo 'bhavan nṛpaḥ || 20 ||
BRP014.021.1/ hiraṇyakaśipur yo 'sau daityarājo 'bhavat purā |
BRP014.021.2/ pṛthukīrtyāṁ tu sañjajñe tanayo vṛddhaśarmaṇaḥ || 21 ||
BRP014.022.1/ karūṣādhipatir vīro dantavakro mahābalaḥ |
BRP014.022.2/ pṛthāṁ duhitaraṁ cakre kuntis tāṁ pāṇḍur āvahat || 22 ||
BRP014.023.1/ yasyāṁ sa dharmavid rājā dharmo jajñe yudhiṣṭhiraḥ |
BRP014.023.2/ bhīmasenas tathā vātād indrāc caiva dhanañjayaḥ || 23 ||
BRP014.024.1/ loke pratiratho vīraḥ śakratulyaparākramaḥ |
BRP014.024.2/ anamitrāc chanir jajñe kaniṣṭhād vṛṣṇinandanāt || 24 ||
BRP014.025.1/ śaineyaḥ satyakas tasmād yuyudhānaś ca sātyakiḥ |
BRP014.025.2/ uddhavo devabhāgasya mahābhāgaḥ suto 'bhavat || 25 ||
BRP014.026.1/ paṇḍitānāṁ paraṁ prāhur devaśravasam uttamam |
BRP014.026.2/ aśmakyaṁ prāptavān putram anādhṛṣṭir yaśasvinam || 26 ||
BRP014.027.1/ nivṛttaśatruṁ śatrughnaṁ śrutadevā tv ajāyata |
BRP014.027.2/ śrutadevātmajās te tu naiṣādir yaḥ pariśrutaḥ || 27 ||
BRP014.028.1/ ekalavyo muniśreṣṭhā niṣādaiḥ parivardhitaḥ |
BRP014.028.2/ vatsavate tv aputrāya vasudevaḥ pratāpavān |
BRP014.028.3/ adbhir dadau sutaṁ vīraṁ śauriḥ kauśikam aurasam || 28 ||
BRP014.029.1/ gaṇḍūṣāya hy aputrāya viṣvakseno dadau sutān |
BRP014.029.2/ cārudeṣṇaṁ sudeṣṇaṁ ca pañcālaṁ kṛtalakṣaṇam || 29 ||
BRP014.030.1/ asaṅgrāmeṇa yo vīro nāvartata kadācana |
BRP014.030.2/ raukmiṇeyo mahābāhuḥ kanīyān dvijasattamāḥ || 30 ||
BRP014.031.1/ vāyasānāṁ sahasrāṇi yaṁ yāntaṁ pṛṣṭhato 'nvayuḥ |
BRP014.031.2/ cārūn adyopabhokṣyāmaś cārudeṣṇahatān iti || 31 ||
BRP014.032.1/ tantrijas tantripālaś ca sutau kanavakasya tau |
BRP014.032.2/ vīruś cāśvahanuś caiva vīrau tāv atha gṛñjimau || 32 ||
BRP014.033.1/ śyāmaputraḥ śamīkas tu śamīko rājyam āvahat |
BRP014.033.2/ jugupsamāno bhojatvād rājasūyam avāpa saḥ || 33 ||
BRP014.034.1/ ajātaśatruḥ śatrūṇāṁ jajñe tasya vināśanaḥ |
BRP014.034.2/ vasudevasutān vīrān kīrtayiṣyāmy ataḥ param || 34 ||
[Page 65 ]
BRP014.035.1/ vṛṣṇes trividham evaṁ tu bahuśākhaṁ mahaujasam |
BRP014.035.2/ dhārayan vipulaṁ vaṁśaṁ nānarthair iha yujyate || 35 ||
BRP014.036.1/ yāḥ patnyo vasudevasya caturdaśa varāṅganāḥ |
BRP014.036.2/ pauravī rohiṇī nāma madirāditathāvarā || 36 ||
BRP014.037.1/ vaiśākhī ca tathā bhadrā sunāmnī caiva pañcamī |
BRP014.037.2/ sahadevā śāntidevā śrīdevī devarakṣitā || 37 ||
BRP014.038.1/ vṛkadevy upadevī ca devakī caiva saptamī |
BRP014.038.2/ sutanur vaḍavā caiva dve ete paricārike || 38 ||
BRP014.039.1/ pauravī rohiṇī nāma bāhlikasyātmajābhavat |
BRP014.039.2/ jyeṣṭhā patnī muniśreṣṭhā dayitānakadundubheḥ || 39 ||
BRP014.040.1/ lebhe jyeṣṭhaṁ sutaṁ rāmaṁ śaraṇyaṁ śaṭham eva ca |
BRP014.040.2/ durdamaṁ damanaṁ śubhraṁ piṇḍārakam uśīnaram || 40 ||
BRP014.041.1/ citrā nāma kumārī ca rohiṇītanayā nava |
BRP014.041.2/ citrā subhadreti punar vikhyātā munisattamāḥ || 41 ||
BRP014.042.1/ vasudevāc ca devakyāṁ jajñe śaurir mahāyaśāḥ |
BRP014.042.2/ rāmāc ca niśaṭho jajñe revatyāṁ dayitaḥ sutaḥ || 42 ||
BRP014.043.1/ subhadrāyāṁ rathī pārthād abhimanyur ajāyata |
BRP014.043.2/ akrūrāt kāśikanyāyāṁ satyaketur ajāyata || 43 ||
BRP014.044.1/ vasudevasya bhāryāsu mahābhāgāsu saptasu |
BRP014.044.2/ ye putrā jajñire śūrāḥ samastāṁs tān nibodhata || 44 ||
BRP014.045.1/ bhojaś ca vijayaś caiva śāntidevāsutāv ubhau |
BRP014.045.2/ vṛkadevaḥ sunāmāyāṁ gadaś cāstāṁ sutāv ubhau || 45 ||
BRP014.046.1/ agāvahaṁ mahātmānaṁ vṛkadevī vyajāyata |
BRP014.046.2/ kanyā trigartarājasya bhāryā vai śiśirāyaṇeḥ || 46 ||
BRP014.047.1/ jijñāsāṁ pauruṣe cakre na caskande ca pauruṣam |
BRP014.047.2/ kṛṣṇāyasasamaprakhyo varṣe dvādaśame tathā || 47 ||
BRP014.048.1/ mithyābhiśasto gārgyas tu manyunātisamīritaḥ |
BRP014.048.2/ ghoṣakanyām upādāya maithunāyopacakrame || 48 ||
BRP014.049.1/ gopālī cāpsarās tasya gopastrīveṣadhāriṇī |
BRP014.049.2/ dhārayām āsa gārgyasya garbhaṁ durdharam acyutam || 49 ||
BRP014.050.1/ mānuṣyāṁ gargabhāryāyāṁ niyogāc chūlapāṇinaḥ |
BRP014.050.2/ sa kālayavano nāma jajñe rājā mahābalaḥ || 50 ||
BRP014.051.1/ vṛttapūrvārdhakāyas tu siṁhasaṁhanano yuvā |
BRP014.051.2/ aputrasya sa rājñas tu vavṛdhe 'ntaḥpure śiśuḥ || 51 ||
[Page 66 ]
BRP014.052.1/ yavanasya muniśreṣṭhāḥ sa kālayavano 'bhavat |
BRP014.052.2/ āyudhyamāno nṛpatiḥ paryapṛcchad dvijottamam || 52 ||
BRP014.053.1/ vṛṣṇyandhakakulaṁ tasya nārado 'kathayad vibhuḥ |
BRP014.053.2/ akṣauhiṇyā tu sainyasya mathurām abhyayāt tadā || 53 ||
BRP014.054.1/ dūtaṁ sampreṣayām āsa vṛṣṇyandhakaniveśanam |
BRP014.054.2/ tato vṛṣṇyandhakāḥ kṛṣṇaṁ puraskṛtya mahāmatim || 54 ||
BRP014.055.1/ sametā mantrayām āsur yavanasya bhayāt tadā |
BRP014.055.2/ kṛtvā viniścayaṁ sarve palāyanam arocayan || 55 ||
BRP014.056.1/ vihāya mathurāṁ ramyāṁ mānayantaḥ pinākinam |
BRP014.056.2/ kuśasthalīṁ dvāravatīṁ niveśayitum īpsavaḥ || 56 ||
BRP014.059.1/ iti kṛṣṇasya janmedaṁ yaḥ śucir niyatendriyaḥ |
BRP014.059.2/ parvasu śrāvayed vidvān anṛṇaḥ sa sukhī bhavet || 59 ||

15. Chapter 15 :: Genealogy of the Bhojas and the Kukuras

[Note: [ SS 41-43]

BRP015.001.0/ lomaharṣaṇa uvāca:

BRP015.001.1/ kroṣṭor athābhavat putro vṛjinīvān mahāyaśāḥ |
BRP015.001.2/ vārjinīvatam icchanti svāhiṁ svāhākṛtāṁ varam || 1 ||
BRP015.002.1/ svāhiputro 'bhavad rājā uṣadgur vadatāṁ varaḥ |
BRP015.002.2/ mahākratubhir īje yo vividhair bhūridakṣiṇaiḥ || 2 ||
BRP015.003.1/ tataḥ prasūtim icchan vai uṣadguḥ so 'gryam ātmajam |
BRP015.003.2/ jajñe citrarathas tasya putraḥ karmabhir anvitaḥ || 3 ||
BRP015.004.1/ āsīc caitrarathir vīro yajvā vipuladakṣiṇaḥ |
BRP015.004.2/ śaśabinduḥ paraṁ vṛttaṁ rājarṣīṇām anuṣṭhitaḥ || 4 ||
BRP015.005.1/ pṛthuśravāḥ pṛthuyaśā rājāsīc chāśibindavaḥ |
BRP015.005.2/ śaṁsanti ca purāṇajñāḥ pārthaśravasam antaram || 5 ||
BRP015.006.1/ antarasya suyajñas tu suyajñatanayo 'bhavat |
BRP015.006.2/ uṣato yajñam akhilaṁ svadharme ca kṛtādaraḥ || 6 ||
BRP015.007.1/ śineyur abhavat putra uṣataḥ śatrutāpanaḥ |
BRP015.007.2/ marutas tasya tanayo rājarṣir abhavan nṛpaḥ || 7 ||
BRP015.008.1/ maruto 'labhata jyeṣṭhaṁ sutaṁ kambalabarhiṣam |
BRP015.008.2/ cacāra vipulaṁ dharmam amarṣāt pratyabhāg api || 8 ||
BRP015.009.1/ sa satprasūtim icchan vai sutaṁ kambalabarhiṣaḥ |
BRP015.009.2/ babhūva rukmakavacaḥ śataprasavataḥ sutaḥ || 9 ||
BRP015.010.1/ nihatya rukmakavacaḥ śataṁ kavacināṁ raṇe |
BRP015.010.2/ dhanvināṁ niśitair bāṇair avāpa śriyam uttamām || 10 ||
BRP015.011.1/ jajñe ca rukmakavacāt parajit paravīrahā |
BRP015.011.2/ jajñire pañca putrās tu mahāvīryāḥ parājitāḥ || 11 ||
[Page 67 ]
BRP015.012.1/ rukmeṣuḥ pṛthurukmaś ca jyāmaghaḥ pālito hariḥ |
BRP015.012.2/ pālitaṁ ca hariṁ caiva videhebhyaḥ pitā dadau || 12 ||
BRP015.013.1/ rukmeṣur abhavad rājā pṛthurukmasya saṁśrayāt |
BRP015.013.2/ tābhyāṁ pravrājito rājā jyāmagho 'vasad āśrame || 13 ||
BRP015.014.1/ praśāntaś ca tadā rājā brāhmaṇaiś cāvabodhitaḥ |
BRP015.014.2/ jagāma dhanur ādāya deśam anyaṁ dhvajī rathī || 14 ||
BRP015.015.1/ narmadākūlam ekākīm ekalāṁ mṛttikāvatīm |
BRP015.015.2/ ṛkṣavantaṁ giriṁ jitvā śuktimatyām uvāsa saḥ || 15 ||
BRP015.016.1/ jyāmaghasyābhavad bhāryā śaibyā balavatī satī |
BRP015.016.2/ aputro 'pi sa rājā vai nānyāṁ bhāryām avindata || 16 ||
BRP015.017.1/ tasyāsīd vijayo yuddhe tatra kanyām avāpa saḥ |
BRP015.017.2/ bhāryām uvāca santrastaḥ snuṣeti sa janeśvaraḥ || 17 ||
BRP015.018.1/ etac chrutvābravīd devī kasya deva snuṣeti vai |
BRP015.018.2/ abravīt tad upaśrutya jyāmagho rājasattamaḥ || 18 ||

BRP015.019.0/ rājovāca:

BRP015.019.1/ yas te janiṣyate putras tasya bhāryopapāditā || 19 ||

BRP015.020.0/ lomaharṣaṇa uvāca:

BRP015.020.1/ ugreṇa tapasā tasyāḥ kanyāyāḥ sā vyajāyata |
BRP015.020.2/ putraṁ vidarbhaṁ subhāgā śaibyā pariṇatā satī || 20 ||
BRP015.021.1/ rājaputryāṁ tu vidvāṁsau snuṣāyāṁ krathakaiśikau |
BRP015.021.2/ paścād vidarbho 'janayac chūrau raṇaviśāradau || 21 ||
BRP015.022.1/ bhīmo vidarbhasya sutaḥ kuntis tasyātmajo 'bhavat |
BRP015.022.2/ kunter dhṛṣṭaḥ suto jajñe raṇadhṛṣṭaḥ pratāpavān || 22 ||
BRP015.023.1/ dhṛṣṭasya jajñire śūrās trayaḥ paramadhārmikāḥ |
BRP015.023.2/ āvantaś ca daśārhaś ca balī viṣaharaś ca saḥ || 23 ||
BRP015.024.1/ daśārhasya suto vyomā vyomno jīmūta ucyate |
BRP015.024.2/ jīmūtaputro vikṛtis tasya bhīmarathaḥ smṛtaḥ || 24 ||
BRP015.025.1/ atha bhīmarathasyāsīt putro navarathas tathā |
BRP015.025.2/ tasya cāsīd daśarathaḥ śakunis tasya cātmajaḥ || 25 ||
BRP015.026.1/ tasmāt karambhaḥ kārambhir devarāto 'bhavan nṛpaḥ |
BRP015.026.2/ devakṣatro 'bhavat tasya vṛddhakṣatro mahāyaśāḥ || 26 ||
BRP015.027.1/ devagarbhasamo jajñe devakṣatrasya nandanaḥ |
BRP015.027.2/ madhūnāṁ vaṁśakṛd rājā madhur madhuravāg api || 27 ||
BRP015.028.1/ madhor jajñe 'tha vaidarbhyāṁ purudvān puruṣottamaḥ |
BRP015.028.2/ aikṣvākī cābhavad bhāryā madhos tasyāṁ vyajāyata || 28 ||
[Page 68 ]
BRP015.029.1/ satvān sarvaguṇopetaḥ sātvatā kīrtivardhanaḥ |
BRP015.029.2/ imāṁ visṛṣṭiṁ vijñāya jyāmaghasya mahātmanaḥ |
BRP015.029.3/ yujyate paramaprītyā prajāvāṁś ca bhavet sadā || 29 ||

BRP015.030.0/ lomaharṣaṇa uvāca:

BRP015.030.1/ satvataḥ sattvasampannān kauśalyā suṣuve sutān |
BRP015.030.2/ bhāginaṁ bhajamānaṁ ca divyaṁ devāvṛdhaṁ nṛpam || 30 ||
BRP015.031.1/ andhakaṁ ca mahābāhuṁ vṛṣṇiṁ ca yadunandanam |
BRP015.031.2/ teṣāṁ visargāś catvāro vistareṇeha kīrtitāḥ || 31 ||
BRP015.032.1/ bhajamānasya sṛñjayyau bāhyakāthopabāhyakā |
BRP015.032.2/ āstāṁ bhārye tayos tasmāj jajñire bahavaḥ sutāḥ || 32 ||
BRP015.033.1/ krimiś ca kramaṇaś caiva dhṛṣṭaḥ śūraḥ purañjayaḥ |
BRP015.033.2/ ete bāhyakasṛñjayyāṁ bhajamānād vijajñire || 33 ||
BRP015.034.1/ āyutājit sahasrājic chatājit tv atha dāsakaḥ |
BRP015.034.2/ upabāhyakasṛñjayyāṁ bhajamānād vijajñire || 34 ||
BRP015.035.1/ yajvā devāvṛdho rājā cacāra vipulaṁ tapaḥ |
BRP015.035.2/ putraḥ sarvaguṇopeto mama syād iti niścitaḥ || 35 ||
BRP015.036.1/ saṁyujyamānas tapasā parṇāśāyā jalaṁ spṛśan |
BRP015.036.2/ sadopaspṛśatas tasya cakāra priyam āpagā || 36 ||
BRP015.037.1/ cintayābhiparītā sā na jagāmaiva niścayam |
BRP015.037.2/ kalyāṇatvān narapates tasya sā nimnagottamā || 37 ||
BRP015.038.1/ nādhyagacchat tu tāṁ nārīṁ yasyām evaṁvidhaḥ sutaḥ |
BRP015.038.2/ bhavet tasmāt svayaṁ gatvā bhavāmy asya sahānugā || 38 ||
BRP015.039.1/ atha bhūtvā kumārī sā bibhratī paramaṁ vapuḥ |
BRP015.039.2/ varayām āsa nṛpatiṁ tām iyeṣa ca sa prabhuḥ || 39 ||
BRP015.040.1/ tasyām ādhatta garbhaṁ sa tejasvinam udāradhīḥ |
BRP015.040.2/ atha sā daśame māsi suṣuve saritāṁ varā || 40 ||
BRP015.041.1/ putraṁ sarvaguṇopetaṁ babhruṁ devāvṛdhaṁ dvijāḥ |
BRP015.041.2/ atra vaṁśe purāṇajñā gāyantīti pariśrutam || 41 ||
BRP015.042.1/ guṇān devāvṛdhasyāpi kīrtayanto mahātmanaḥ |
BRP015.042.2/ yathaivāgre tathā dūrāt paśyāmas tāvad antikāt || 42 ||
BRP015.043.1/ babhruḥ śreṣṭho manuṣyāṇāṁ devair devāvṛdhaḥ samaḥ |
BRP015.043.2/ ṣaṣṭiś ca ṣaṭ ca puruṣāḥ sahasrāṇi ca sapta ca || 43 ||
BRP015.044.1/ ete 'mṛtatvaṁ prāptā vai babhror devāvṛdhād api |
BRP015.044.2/ yajvā dānapatir dhīmān brahmaṇyaḥ sudṛḍhāyudhaḥ || 44 ||
[Page 69 ]
BRP015.045.1/ tasyānvavāyaḥ sumahān bhojā ye sārtikāvatāḥ |
BRP015.045.2/ andhakāt kāśyaduhitā caturo 'labhatātmajān || 45 ||
BRP015.046.1/ kukuraṁ bhajamānaṁ ca sasakaṁ balabarhiṣam |
BRP015.046.2/ kukurasya suto vṛṣṭir vṛṣṭes tu tanayas tathā || 46 ||
BRP015.047.1/ kapotaromā tasyātha tiliris tanayo 'bhavat |
BRP015.047.2/ jajñe punar vasus tasmād abhijic ca punar vasoḥ || 47 ||
BRP015.048.1/ tathā vai putramithunaṁ babhūvābhijitaḥ kila |
BRP015.048.2/ āhukaḥ śrāhukaś caiva khyātau khyātimatāṁ varau || 48 ||
BRP015.049.1/ imāṁ codāharanty atra gāthāṁ prati tam āhukam |
BRP015.049.2/ śvetena parivāreṇa kiśorapratimo mahān || 49 ||
BRP015.050.1/ aśītivarmaṇā yukta āhukaḥ prathamaṁ vrajet |
BRP015.050.2/ nāputravān nāśatado nāsahasraśatāyuṣaḥ || 50 ||
BRP015.051.1/ nāśuddhakarmā nāyajvā yo bhojam abhito vrajet |
BRP015.051.2/ pūrvasyāṁ diśi nāgānāṁ bhojasya prayayuḥ kila || 51 ||
BRP015.052.1/ somāt saṅgānukarṣāṇāṁ dhvajināṁ savarūthinām |
BRP015.052.2/ rathānāṁ meghaghoṣāṇāṁ sahasrāṇi daśaiva tu || 52 ||
BRP015.053.1/ raupyakāñcanakakṣāṇāṁ sahasrāṇy ekaviṁśatiḥ |
BRP015.053.2/ tāvaty eva sahasrāṇi uttarasyāṁ tathā diśi || 53 ||
BRP015.054.1/ ābhūmipālā bhojās tu santi jyākiṅkiṇīkinaḥ |
BRP015.054.2/ āhuḥ kiṁ cāpy avantibhyaḥ svasāraṁ dadur andhakāḥ || 54 ||
BRP015.055.1/ āhukasya tu kāśyāyāṁ dvau putrau sambabhūvatuḥ |
BRP015.055.2/ devakaś cograsenaś ca devagarbhasamāv ubhau || 55 ||
BRP015.056.1/ devakasyābhavan putrāś catvāras tridaśopamāḥ |
BRP015.056.2/ devavān upadevaś ca sandevo devarakṣitaḥ || 56 ||
BRP015.057.1/ kumāryaḥ sapta cāsyātha vasudevāya tā dadau |
BRP015.057.2/ devakī śāntidevā ca sudevā devarakṣitā || 57 ||
BRP015.058.1/ vṛkadevy upadevī ca sunāmnī caiva saptamī |
BRP015.058.2/ navograsenasya sutās teṣāṁ kaṁsas tu pūrvajaḥ || 58 ||
BRP015.059.1/ nyagrodhaś ca sunāmā ca tathā kaṅkaḥ subhūṣaṇaḥ |
BRP015.059.2/ rāṣṭrapālo 'tha sutanur anāvṛṣṭis tu puṣṭimān || 59 ||
BRP015.060.1/ teṣāṁ svasāraḥ pañcāsan kaṁsā kaṁsavatī tathā |
BRP015.060.2/ sutanū rāṣṭrapālī ca kaṅkā caiva varāṅganā || 60 ||
BRP015.061.1/ ugrasenaḥ sahāpatyo vyākhyātaḥ kukurodbhavaḥ |
BRP015.061.2/ kukurāṇām imaṁ vaṁśaṁ dhārayann amitaujasām || 61 ||
BRP015.062.1/ ātmano vipulaṁ vaṁśaṁ prajāvān āpnuyān naraḥ || 62 ||

16. Chapter 16 :: Genealogy of Vṛṣṇyandhakas; story of the Syamantaka-jewel

[Page 70 ] [Note: [ SS 43-45]

BRP016.001.0/ lomaharṣaṇa uvāca:

BRP016.001.1/ bhajamānasya putro 'tha rathamukhyo vidūrathaḥ |
BRP016.001.2/ rājādhidevaḥ śūras tu vidūrathasuto 'bhavat || 1 ||
BRP016.002.1/ rājādhidevasya sutā jajñire vīryavattarāḥ |
BRP016.002.2/ dattātidattau balinau śoṇāśvaḥ śvetavāhanaḥ || 2 ||
BRP016.003.1/ śamī ca daṇḍaśarmā ca dantaśatruś ca śatrujit |
BRP016.003.2/ śravaṇā ca śraviṣṭhā ca svasārau sambabhūvatuḥ || 3 ||
BRP016.004.1/ śamiputraḥ pratikṣatraḥ pratikṣatrasya cātmajaḥ |
BRP016.004.2/ svayambhojaḥ svayambhojād bhadikaḥ sambabhūva ha || 4 ||
BRP016.005.1/ tasya putrā babhūvur hi sarve bhīmaparākramāḥ |
BRP016.005.2/ kṛtavarmāgrajas teṣāṁ śatadhanvā tu madhyamaḥ || 5 ||
BRP016.006.1/ devāntaś ca narāntaś ca bhiṣagvaitaraṇaś ca yaḥ |
BRP016.006.2/ sudāntaś cātidāntaś ca nikāśyaḥ kāmadambhakaḥ || 6 ||
BRP016.007.1/ devāntasyābhavat putro vidvān kambalabarhiṣaḥ |
BRP016.007.2/ asamaujāḥ sutas tasya nāsamaujāś ca tāv ubhau || 7 ||
BRP016.008.1/ ajātaputrāya sutān pradadāv asamaujase |
BRP016.008.2/ sudaṁṣṭraś ca sucāruś ca kṛṣṇa ity andhakāḥ smṛtāḥ || 8 ||
BRP016.009.1/ gāndhārī caiva mādrī ca kroṣṭubhārye babhūvatuḥ |
BRP016.009.2/ gāndhārī janayām āsa anamitraṁ mahābalam || 9 ||
BRP016.010.1/ mādrī yudhājitaṁ putraṁ tato vai devamīdhuṣam |
BRP016.010.2/ anamitram amitrāṇāṁ jetāram aparājitam || 10 ||
BRP016.011.1/ anamitrasuto nighno nighnato dvau babhūvatuḥ |
BRP016.011.2/ prasenaś cātha satrājic chatrusenājitāv ubhau || 11 ||
BRP016.012.1/ praseno dvāravatyāṁ tu nivasan yo mahāmaṇim |
BRP016.012.2/ divyaṁ syamantakaṁ nāma sa sūryād upalabdhavān || 12 ||
BRP016.013.1/ tasya satrājitaḥ sūryaḥ sakhā prāṇasamo 'bhavat |
BRP016.013.2/ sa kadācin niśāpāye rathena rathināṁ varaḥ || 13 ||
BRP016.014.1/ toyakūlam apaḥ spraṣṭum upasthātuṁ yayau ravim |
BRP016.014.2/ tasyopatiṣṭhataḥ sūryaṁ vivasvān agrataḥ sthitaḥ || 14 ||
BRP016.015.1/ vispaṣṭamūrtir bhagavāṁs tejomaṇḍalavān vibhuḥ |
BRP016.015.2/ atha rājā vivasvantam uvāca sthitam agrataḥ || 15 ||
BRP016.016.1/ yathaiva vyomni paśyāmi sadā tvāṁ jyotiṣāṁ pate |
BRP016.016.2/ tejomaṇḍalinaṁ devaṁ tathaiva purataḥ sthitam || 16 ||
BRP016.017.1/ ko viśeṣo 'sti me tvattaḥ sakhyenopagatasya vai |
BRP016.017.2/ etac chrutvā tu bhagavān maṇiratnaṁ syamantakam || 17 ||
[Page 71 ]
BRP016.018.1/ svakaṇṭhād avamucyātha ekānte nyastavān vibhuḥ |
BRP016.018.2/ tato vigrahavantaṁ taṁ dadarśa nṛpatis tadā || 18 ||
BRP016.019.1/ prītimān atha taṁ dṛṣṭvā muhūrtaṁ kṛtavān kathām |
BRP016.019.2/ tam abhiprasthitaṁ bhūyo vivasvantaṁ sa satrajit || 19 ||
BRP016.020.1/ lokān bhāsayase sarvān yena tvaṁ satataṁ prabho |
BRP016.020.2/ tad etan maṇiratnaṁ me bhagavan dātum arhasi || 20 ||
BRP016.021.1/ tataḥ syamantakamaṇiṁ dattavān bhāskaras tadā |
BRP016.021.2/ sa tam ābadhya nagarīṁ praviveśa mahīpatiḥ || 21 ||
BRP016.022.1/ taṁ janāḥ paryadhāvanta sūryo 'yaṁ gacchatīti ha |
BRP016.022.2/ svāṁ purīṁ sa visiṣmāya rājā tv antaḥpuraṁ tathā || 22 ||
BRP016.023.1/ taṁ prasenajitaṁ divyaṁ maṇiratnaṁ syamantakam |
BRP016.023.2/ dadau bhrātre narapatiḥ premṇā satrājid uttamam || 23 ||
BRP016.024.1/ sa maṇiḥ syandate rukmaṁ vṛṣṇyandhakaniveśane |
BRP016.024.2/ kālavarṣī ca parjanyo na ca vyādhibhayaṁ hy abhūt || 24 ||
BRP016.025.1/ lipsāṁ cakre prasenasya maṇiratne syamantake |
BRP016.025.2/ govindo na ca taṁ lebhe śakto 'pi na jahāra saḥ || 25 ||
BRP016.026.1/ kadācin mṛgayāṁ yātaḥ prasenas tena bhūṣitaḥ |
BRP016.026.2/ syamantakakṛte siṁhād vadhaṁ prāpa vanecarāt || 26 ||
BRP016.027.1/ atha siṁhaṁ pradhāvantam ṛkṣarājo mahābalaḥ |
BRP016.027.2/ nihatya maṇiratnaṁ tad ādāya prāviśad guhām || 27 ||
BRP016.028.1/ tato vṛṣṇyandhakāḥ kṛṣṇaṁ prasenavadhakāraṇāt |
BRP016.028.2/ prārthanāṁ tāṁ maṇer baddhvā sarva eva śaśaṅkire || 28 ||
BRP016.029.1/ sa śaṅkyamāno dharmātmā akārī tasya karmaṇaḥ |
BRP016.029.2/ āhariṣye maṇim iti pratijñāya vanaṁ yayau || 29 ||
BRP016.030.1/ yatra praseno mṛgayāṁ vyacarat tatra cāpy atha |
BRP016.030.2/ prasenasya padaṁ gṛhya puruṣair āptakāribhiḥ || 30 ||
BRP016.031.1/ ṛkṣavantaṁ girivaraṁ vindhyaṁ ca girim uttamam |
BRP016.031.2/ anveṣayan pariśrāntaḥ sa dadarśa mahāmanāḥ || 31 ||
BRP016.032.1/ sāśvaṁ hataṁ prasenaṁ tu nāvindata ca tanmaṇim |
BRP016.032.2/ atha siṁhaḥ prasenasya śarīrasyāvidūrataḥ || 32 ||
BRP016.033.1/ ṛkṣeṇa nihato dṛṣṭaḥ padair ṛkṣas tu sūcitaḥ |
BRP016.033.2/ padais tair anviyāyātha guhām ṛkṣasya mādhavaḥ || 33 ||
BRP016.034.1/ sa hi ṛkṣabile vāṇīṁ śuśrāva pramaderitām |
BRP016.034.2/ dhātryā kumāram ādāya sutaṁ jāmbavato dvijāḥ || 34 ||
BRP016.035.1/ krīḍayantyā ca maṇinā mā rodīr ity atheritām || 35 ||

BRP016.036.0/ dhātry uvāca:

BRP016.036.1/ siṁhaḥ prasenam avadhīt siṁho jāmbavatā hataḥ |
BRP016.036.2/ sukumāraka mā rodīs tava hy eṣa syamantakaḥ || 36 ||
[Page 72 ]
BRP016.037.1/ vyaktitas tasya śabdasya tūrṇam eva bilaṁ yayau |
BRP016.037.2/ praviśya tatra bhagavāṁs tad ṛkṣabilam añjasā || 37 ||
BRP016.038.1/ sthāpayitvā biladvāre yadūṁl lāṅgalinā saha |
BRP016.038.2/ śārṅgadhanvā bilasthaṁ tu jāmbavantaṁ dadarśa saḥ || 38 ||
BRP016.039.1/ yuyudhe vāsudevas tu bile jāmbavatā saha |
BRP016.039.2/ bāhubhyām eva govindo divasān ekaviṁśatim || 39 ||
BRP016.040.1/ praviṣṭe 'tha bile kṛṣṇe baladevapuraḥsarāḥ |
BRP016.040.2/ purīṁ dvāravatīm etya hataṁ kṛṣṇaṁ nyavedayan || 40 ||
BRP016.041.1/ vāsudevo 'pi nirjitya jāmbavantaṁ mahābalam |
BRP016.041.2/ lebhe jāmbavatīṁ kanyām ṛkṣarājasya sammatām || 41 ||
BRP016.042.1/ maṇiṁ syamantakaṁ caiva jagrāhātmaviśuddhaye |
BRP016.042.2/ anunīyarkṣarājaṁ tu niryayau ca tato bilāt || 42 ||
BRP016.043.1/ upāyād dvārakāṁ kṛṣṇaḥ sa vinītaiḥ puraḥsaraiḥ |
BRP016.043.2/ evaṁ sa maṇim āhṛtya viśodhyātmānam acyutaḥ || 43 ||
BRP016.044.1/ dadau satrājite taṁ vai sarvasātvatasaṁsadi |
BRP016.044.2/ evaṁ mithyābhiśastena kṛṣṇenāmitraghātinā || 44 ||
BRP016.045.1/ ātmā viśodhitaḥ pāpād vinirjitya syamantakam |
BRP016.045.2/ satrājito daśa tv āsan bhāryās tāsāṁ śataṁ sutāḥ || 45 ||
BRP016.046.1/ khyātimantas trayas teṣāṁ bhagaṅkāras tu pūrvajaḥ |
BRP016.046.2/ vīro vātapatiś caiva vasumedhas tathaiva ca || 46 ||
BRP016.047.1/ kumāryaś cāpi tisro vai dikṣu khyātā dvijottamāḥ |
BRP016.047.2/ satyabhāmottamā tāsāṁ vratinī ca dṛḍhavratā || 47 ||
BRP016.048.1/ tathā prasvāpinī caiva bhāryāṁ kṛṣṇāya tāṁ dadau |
BRP016.048.2/ sabhākṣo bhaṅgakāris tu nāveyaś ca narottamau || 48 ||
BRP016.049.1/ jajñāte guṇasampannau viśrutau rūpasampadā |
BRP016.049.2/ mādryāḥ putro 'tha jajñe 'tha vṛṣṇiputro yudhājitaḥ || 49 ||
BRP016.050.1/ jajñāte tanayau vṛṣṇeḥ śvaphalkaś citrakas tathā |
BRP016.050.2/ śvaphalkaḥ kāśirājasya sutāṁ bhāryām avindata || 50 ||
BRP016.051.1/ gāndinīṁ nāma tasyāś ca gāḥ sadā pradadau pitā |
BRP016.051.2/ tasyāṁ jajñe mahābāhuḥ śrutavān atithipriyaḥ || 51 ||
BRP016.052.1/ akrūro 'tha mahābhāgo jajñe vipuladakṣiṇaḥ |
BRP016.052.2/ upamadgus tathā madgur mudaraś cārimardanaḥ || 52 ||
BRP016.053.1/ ārikṣepas tathopekṣaḥ śatruhā cārimejayaḥ |
BRP016.053.2/ dharmabhṛc cāpi dharmā ca gṛdhrabhojāndhakas tathā || 53 ||
BRP016.054.1/ āvāhaprativāhau ca sundarī ca varāṅganā |
BRP016.054.2/ viśrutāśvasya mahiṣī kanyā cāsya vasundharā || 54 ||
[Page 73 ]
BRP016.055.1/ rūpayauvanasampannā sarvasattvamanoharā |
BRP016.055.2/ akrūreṇograsenāyāṁ sutau vai kulanandanau || 55 ||
BRP016.056.1/ vasudevaś copadevaś ca jajñāte devavarcasau |
BRP016.056.2/ citrakasyābhavan putrāḥ pṛthur vipṛthur eva ca || 56 ||
BRP016.057.1/ aśvagrīvo 'śvabāhuś ca supārśvakagaveṣaṇau |
BRP016.057.2/ ariṣṭanemiś ca sutā dharmo dharmabhṛd eva ca || 57 ||
BRP016.058.1/ subāhur bahubāhuś ca śraviṣṭhāśravaṇe striyau |
BRP016.058.2/ imāṁ mithyābhiśastiṁ yaḥ kṛṣṇasya samudāhṛtām || 58 ||
BRP016.059.1/ veda mithyābhiśāpās taṁ na spṛśanti kadācana || 59 ||

17. Chapter 17 :: Story of the Syamantaka-jewel (part 2)

[Note: [ SS 45-46]

BRP017.001.0/ lomaharṣaṇa uvāca:

BRP017.001.1/ yat tu satrājite kṛṣṇo maṇiratnaṁ syamantakam |
BRP017.001.2/ dadāv ahārayad babhrur bhojena śatadhanvanā || 1 ||
BRP017.002.1/ sadā hi prārthayām āsa satyabhāmām aninditām |
BRP017.002.2/ akrūro 'ntaram anviṣyan maṇiṁ caiva syamantakam || 2 ||
BRP017.003.1/ satrājitaṁ tato hatvā śatadhanvā mahābalaḥ |
BRP017.003.2/ rātrau taṁ maṇim ādāya tato 'krūrāya dattavān || 3 ||
BRP017.004.1/ akrūras tu tadā viprā ratnam ādāya cottamam |
BRP017.004.2/ samayaṁ kārayāṁ cakre nāvedyo 'haṁ tvayety uta || 4 ||
BRP017.005.1/ vayam abhyutprapatsyāmaḥ kṛṣṇena tvāṁ pradharṣitam |
BRP017.005.2/ mamādya dvārakā sarvā vaśe tiṣṭhaty asaṁśayam || 5 ||
BRP017.006.1/ hate pitari duḥkhārtā satyabhāmā manasvinī |
BRP017.006.2/ prayayau ratham āruhya nagaraṁ vāraṇāvatam || 6 ||
BRP017.007.1/ satyabhāmā tu tad vṛttaṁ bhojasya śatadhanvanaḥ |
BRP017.007.2/ bhartur nivedya duḥkhārtā pārśvasthāśrūṇy avartayat || 7 ||
BRP017.008.1/ pāṇḍavānāṁ ca dagdhānāṁ hariḥ kṛtvodakakriyām |
BRP017.008.2/ kulyārthe cāpi pāṇḍūnāṁ nyayojayata sātyakim || 8 ||
BRP017.009.1/ tatas tvaritam āgamya dvārakāṁ madhusūdanaḥ |
BRP017.009.2/ pūrvajaṁ halinaṁ śrīmān idaṁ vacanam abravīt || 9 ||

BRP017.010.0/ śrīkṛṣṇa uvāca:

BRP017.010.1/ hataḥ prasenaḥ siṁhena satrājic chatadhanvanā |
BRP017.010.2/ syamantakas tu madnāmī tasya prabhur ahaṁ vibho || 10 ||
BRP017.011.1/ tad āroha rathaṁ śīghraṁ bhojaṁ hatvā mahāratham |
BRP017.011.2/ syamantako mahābāho asmākaṁ sa bhaviṣyati || 11 ||

BRP017.012.0/ lomaharṣaṇa uvāca:

BRP017.012.1/ tataḥ pravavṛte yuddhaṁ tumulaṁ bhojakṛṣṇayoḥ |
BRP017.012.2/ śatadhanvā tato 'krūraṁ sarvatodiśam aikṣata || 12 ||
BRP017.013.1/ saṁrabdhau tāv ubhau tatra dṛṣṭvā bhojajanārdanau |
BRP017.013.2/ śakto 'pi śāpād dhārdikyam akrūro nānvapadyata || 13 ||
[Page 74 ]
BRP017.014.1/ apayāne tato buddhiṁ bhojaś cakre bhayārditaḥ |
BRP017.014.2/ yojanānāṁ śataṁ sāgraṁ hṛdayā pratyapadyata || 14 ||
BRP017.015.1/ vikhyātā hṛdayā nāma śatayojanagāminī |
BRP017.015.2/ bhojasya vaḍavā viprā yayā kṛṣṇam ayodhayat || 15 ||
BRP017.016.1/ kṣīṇāṁ javena hṛdayām adhvanaḥ śatayojane |
BRP017.016.2/ dṛṣṭvā rathasya svāṁ vṛddhiṁ śatadhanvānam ardayat || 16 ||
BRP017.017.1/ tatas tasyā hatāyās tu śramāt khedāc ca bho dvijāḥ |
BRP017.017.2/ kham utpetur atha prāṇāḥ kṛṣṇo rāmam athābravīt || 17 ||

BRP017.018.0/ śrīkṛṣṇa uvāca:

BRP017.018.1/ tiṣṭheha tvaṁ mahābāho dṛṣṭadoṣā hayā mayā |
BRP017.018.2/ padbhyāṁ gatvā hariṣyāmi maṇiratnaṁ syamantakam || 18 ||
BRP017.019.1/ padbhyām eva tato gatvā śatadhanvānam acyutaḥ |
BRP017.019.2/ mithilām abhito viprā jaghāna paramāstravit || 19 ||
BRP017.020.1/ syamantakaṁ ca nāpaśyad dhatvā bhojaṁ mahābalam |
BRP017.020.2/ nivṛttaṁ cābravīt kṛṣṇaṁ maṇiṁ dehīti lāṅgalī || 20 ||
BRP017.021.1/ nāstīti kṛṣṇaś covāca tato rāmo ruṣānvitaḥ |
BRP017.021.2/ dhikśabdapūrvam asakṛt pratyuvāca janārdanam || 21 ||

BRP017.022.0/ balarāma uvāca:

BRP017.022.1/ bhrātṛtvān marṣayāmy eṣa svasti te 'stu vrajāmy aham |
BRP017.022.2/ kṛtyaṁ na me dvārakayā na tvayā na ca vṛṣṇibhiḥ || 22 ||
BRP017.023.1/ praviveśa tato rāmo mithilām arimardanaḥ |
BRP017.023.2/ sarvakāmair upahṛtair mithilenābhipūjitaḥ || 23 ||
BRP017.024.1/ etasminn eva kāle tu babhrur matimatāṁ varaḥ |
BRP017.024.2/ nānārūpān kratūn sarvān ājahāra nirargalān || 24 ||
BRP017.025.1/ dīkṣāmayaṁ sa kavacaṁ rakṣārthaṁ praviveśa ha |
BRP017.025.2/ syamantakakṛte prājño gāndīputro mahāyaśāḥ || 25 ||
BRP017.026.1/ atha ratnāni cānyāni dhanāni vividhāni ca |
BRP017.026.2/ ṣaṣṭiṁ varṣāṇi dharmātmā yajñeṣv eva nyayojayat || 26 ||
BRP017.027.1/ akrūrayajñā iti te khyātās tasya mahātmanaḥ |
BRP017.027.2/ bahvannadakṣiṇāḥ sarve sarvakāmapradāyinaḥ || 27 ||
BRP017.028.1/ atha duryodhano rājā gatvā sa mithilāṁ prabhuḥ |
BRP017.028.2/ gadāśikṣāṁ tato divyāṁ baladevād avāptavān || 28 ||
BRP017.029.1/ samprasādya tato rāmo vṛṣṇyandhakamahārathaiḥ |
BRP017.029.2/ ānīto dvārakām eva kṛṣṇena ca mahātmanā || 29 ||
BRP017.030.1/ akrūraś cāndhakaiḥ sārdham āyātaḥ puruṣarṣabhaḥ |
BRP017.030.2/ hatvā satrājitaṁ suptaṁ sahabandhuṁ mahābalaḥ || 30 ||
BRP017.031.1/ jñātibhedabhayāt kṛṣṇas tam upekṣitavāṁs tadā |
BRP017.031.2/ apayāte tadākrūre nāvarṣat pākaśāsanaḥ || 31 ||
BRP017.032.1/ anāvṛṣṭyā tadā rāṣṭram abhavad bahudhā kṛśam |
BRP017.032.2/ tataḥ prasādayām āsur akrūraṁ kukurāndhakāḥ || 32 ||
BRP017.033.1/ punar dvāravatīṁ prāpte tasmin dānapatau tataḥ |
BRP017.033.2/ pravavarṣa sahasrākṣaḥ kakṣe jalanidhes tadā || 33 ||
[Page 75 ]
BRP017.034.1/ kanyāṁ ca vāsudevāya svasāraṁ śīlasammatām |
BRP017.034.2/ akrūraḥ pradadau dhīmān prītyarthaṁ munisattamāḥ || 34 ||
BRP017.035.1/ atha vijñāya yogena kṛṣṇo babhrugataṁ maṇim |
BRP017.035.2/ sabhāmadhyagataḥ prāha tam akrūraṁ janārdanaḥ || 35 ||

BRP017.036.0/ śrīkṛṣṇa uvāca:

BRP017.036.1/ yat tad ratnaṁ maṇivaraṁ tava hastagataṁ vibho |
BRP017.036.2/ tat prayaccha ca mānārha mayi mānāryakaṁ kṛthāḥ || 36 ||
BRP017.037.1/ ṣaṣṭivarṣagate kāle yo roṣo 'bhūn mamānagha |
BRP017.037.2/ sa saṁrūḍho 'sakṛt prāptas tataḥ kālātyayo mahān || 37 ||
BRP017.038.1/ sa tataḥ kṛṣṇavacanāt sarvasātvatasaṁsadi |
BRP017.038.2/ pradadau taṁ maṇiṁ babhrur akleśena mahāmatiḥ || 38 ||
BRP017.039.1/ tatas tam ārjavāt prāptaṁ babhror hastād arindamaḥ |
BRP017.039.2/ dadau hṛṣṭamanāḥ kṛṣṇas taṁ maṇiṁ babhrave punaḥ || 39 ||
BRP017.040.1/ sa kṛṣṇahastāt samprāptaṁ maṇiratnaṁ syamantakam |
BRP017.040.2/ ābadhya gāndinīputro virarājāṁśumān iva || 40 ||

18. Chapter 18 :: Description of Jambūdvīpa

[Note: [ SS 46-50]

BRP018.001.0/ munaya ūcuḥ:

BRP018.001.1/ aho sumahad ākhyānaṁ bhavatā parikīrtitam |
BRP018.001.2/ bhāratānāṁ ca sarveṣāṁ pārthivānāṁ tathaiva ca || 1 ||
BRP018.002.1/ devānāṁ dānavānāṁ ca gandharvoragarakṣasām |
BRP018.002.2/ daityānām atha siddhānāṁ guhyakānāṁ tathaiva ca || 2 ||
BRP018.003.1/ atyadbhutāni karmāṇi vikramā dharmaniścayāḥ |
BRP018.003.2/ vividhāś ca kathā divyā janma cāgryam anuttamam || 3 ||
BRP018.004.1/ sṛṣṭiḥ prajāpateḥ samyak tvayā proktā mahāmate |
BRP018.004.2/ prajāpatīnāṁ sarveṣāṁ guhyakāpsarasāṁ tathā || 4 ||
BRP018.005.1/ sthāvaraṁ jaṅgamaṁ sarvam utpannaṁ vividhaṁ jagat |
BRP018.005.2/ tvayā proktaṁ mahābhāga śrutaṁ caitan manoharam || 5 ||
BRP018.006.1/ kathitaṁ puṇyaphaladaṁ purāṇaṁ ślakṣṇayā girā |
BRP018.006.2/ manaḥkarṇasukhaṁ samyak prīṇāty amṛtasammitam || 6 ||
BRP018.007.1/ idānīṁ śrotum icchāmaḥ sakalaṁ maṇḍalaṁ bhuvaḥ |
BRP018.007.2/ vaktum arhasi sarvajña paraṁ kautūhalaṁ hi naḥ || 7 ||
BRP018.008.1/ yāvantaḥ sāgarā dvīpās tathā varṣāṇi parvatāḥ |
BRP018.008.2/ vanāni saritaḥ puṇyadevādīnāṁ mahāmate || 8 ||
BRP018.009.1/ yatpramāṇam idaṁ sarvaṁ yadādhāraṁ yadātmakam |
BRP018.009.2/ saṁsthānam asya jagato yathāvad vaktum arhasi || 9 ||

BRP018.010.0/ lomaharṣaṇa uvāca:

BRP018.010.1/ munayaḥ śrūyatām etat saṅkṣepād vadato mama |
BRP018.010.2/ nāsya varṣaśatenāpi vaktuṁ śakyo 'tivistaraḥ || 10 ||
[Page 76 ]
BRP018.011.1/ jambūplakṣāhvayau dvīpau śālmalaś cāparo dvijāḥ |
BRP018.011.2/ kuśaḥ krauñcas tathā śākaḥ puṣkaraś caiva saptamaḥ || 11 ||
BRP018.012.1/ ete dvīpāḥ samudrais tu sapta saptabhir āvṛtāḥ |
BRP018.012.2/ lavaṇekṣusurāsarpir dadhidugdhajalaiḥ samam || 12 ||
BRP018.013.1/ jambūdvīpaḥ samastānām eteṣāṁ madhyasaṁsthitaḥ |
BRP018.013.2/ tasyāpi madhye viprendrā meruḥ kanakaparvataḥ || 13 ||
BRP018.014.1/ caturaśītisāhasrair yojanais tasya cocchrayaḥ |
BRP018.014.2/ praviṣṭaḥ ṣoḍaśādhastād dvātriṁśan mūrdhni vistṛtaḥ || 14 ||
BRP018.015.1/ mūle ṣoḍaśasāhasrair vistāras tasya sarvataḥ |
BRP018.015.2/ bhūpadmasyāsya śailo 'sau karṇikākārasaṁsthitaḥ || 15 ||
BRP018.016.1/ himavān hemakūṭaś ca niṣadhas tasya dakṣiṇe |
BRP018.016.2/ nīlaḥ śvetaś ca śṛṅgī ca uttare varṣaparvatāḥ || 16 ||
BRP018.017.1/ lakṣapramāṇau dvau madhye daśahīnās tathāpare |
BRP018.017.2/ sahasradvitayocchrāyās tāvadvistāriṇaś ca te || 17 ||
BRP018.018.1/ bhārataṁ prathamaṁ varṣaṁ tataḥ kimpuruṣaṁ smṛtam |
BRP018.018.2/ harivarṣaṁ tathaivānyan meror dakṣiṇato dvijāḥ || 18 ||
BRP018.019.1/ ramyakaṁ cottaraṁ varṣaṁ tasyaiva tu hiraṇmayam |
BRP018.019.2/ uttarāḥ kuravaś caiva yathā vai bhārataṁ tathā || 19 ||
BRP018.020.1/ navasāhasram ekaikam eteṣāṁ dvijasattamāḥ |
BRP018.020.2/ ilāvṛtaṁ ca tanmadhye sauvarṇo merur ucchritaḥ || 20 ||
BRP018.021.1/ meroś caturdiśaṁ tatra navasāhasravistṛtam |
BRP018.021.2/ ilāvṛtaṁ mahābhāgāś catvāraś cātra parvatāḥ || 21 ||
BRP018.022.1/ viṣkambhā vitatā meror yojanāyutavistṛtāḥ |
BRP018.022.2/ pūrveṇa mandaro nāma dakṣiṇe gandhamādanaḥ || 22 ||
BRP018.023.1/ vipulaḥ paścime pārśve supārśvaś cottare sthitaḥ |
BRP018.023.2/ kadambas teṣu jambūś ca pippalo vaṭa eva ca || 23 ||
BRP018.024.1/ ekādaśaśatāyāmāḥ pādapā giriketavaḥ |
BRP018.024.2/ jambūdvīpasya sā jambūr nāmahetur dvijottamāḥ || 24 ||
BRP018.025.1/ mahāgajapramāṇāni jambvās tasyāḥ phalāni vai |
BRP018.025.2/ patanti bhūbhṛtaḥ pṛṣṭhe śīryamāṇāni sarvataḥ || 25 ||
BRP018.026.1/ rasena teṣāṁ vikhyātā tatra jambūnadīti vai |
BRP018.026.2/ sarit pravartate sā ca pīyate tannivāsibhiḥ || 26 ||
BRP018.027.1/ na khedo na ca daurgandhyaṁ na jarā nendriyakṣayaḥ |
BRP018.027.2/ tatpānasvasthamanasāṁ janānāṁ tatra jāyate || 27 ||
BRP018.028.1/ tīramṛt tadrasaṁ prāpya sukhavāyuviśoṣitā |
BRP018.028.2/ jāmbūnadākhyaṁ bhavati suvarṇaṁ siddhabhūṣaṇam || 28 ||
BRP018.029.1/ bhadrāśvaṁ pūrvato meroḥ ketumālaṁ ca paścime |
BRP018.029.2/ varṣe dve tu muniśreṣṭhās tayor madhye tv ilāvṛtam || 29 ||
[Page 77 ]
BRP018.030.1/ vanaṁ caitrarathaṁ pūrve dakṣiṇe gandhamādanam |
BRP018.030.2/ vaibhrājaṁ paścime tadvad uttare nandanaṁ smṛtam || 30 ||
BRP018.031.1/ aruṇodaṁ mahābhadram asitodaṁ samānasam |
BRP018.031.2/ sarāṁsy etāni catvāri devabhogyāni sarvadā || 31 ||
BRP018.032.1/ śāntavāṁś cakrakuñjaś ca kurarī mālyavāṁs tathā |
BRP018.032.2/ vaikaṅkapramukhā meroḥ pūrvataḥ kesarācalāḥ || 32 ||
BRP018.033.1/ trikūṭaḥ śiśiraś caiva pataṅgo rucakas tathā |
BRP018.033.2/ niṣadhādayo dakṣiṇatas tasya kesaraparvatāḥ || 33 ||
BRP018.034.1/ śikhivāsaḥ savaidūryaḥ kapilo gandhamādanaḥ |
BRP018.034.2/ jānudhipramukhās tadvat paścime kesarācalāḥ || 34 ||
BRP018.035.1/ meror anantarās te ca jaṭharādiṣv avasthitāḥ |
BRP018.035.2/ śaṅkhakūṭo 'tha ṛṣabho haṁso nāgas tathāparāḥ || 35 ||
BRP018.036.1/ kālañjarādyāś ca tathā uttare kesarācalāḥ |
BRP018.036.2/ caturdaśa sahasrāṇi yojanānāṁ mahāpurī || 36 ||
BRP018.037.1/ meror upari viprendrā brahmaṇaḥ kathitā divi |
BRP018.037.2/ tasyāṁ samantataś cāṣṭau diśāsu vidiśāsu ca || 37 ||
BRP018.038.1/ indrādilokapālānāṁ prakhyātāḥ pravarāḥ puraḥ |
BRP018.038.2/ viṣṇupādaviniṣkrāntā plāvayantīndumaṇḍalam || 38 ||
BRP018.039.1/ samantād brahmaṇaḥ puryāṁ gaṅgā patati vai divi |
BRP018.039.2/ sā tatra patitā dikṣu caturdhā pratyapadyata || 39 ||
BRP018.040.1/ sītā cālakanandā ca cakṣur badhrā ca vai kramāt |
BRP018.040.2/ pūrveṇa sītā śailāc ca śailaṁ yānty antarikṣagā || 40 ||
BRP018.041.1/ tataś ca pūrvavarṣeṇa bhadrāśvenaiti sārṇavam |
BRP018.041.2/ tathaivālakanandā ca dakṣiṇenaitya bhāratam || 41 ||
BRP018.042.1/ prayāti sāgaraṁ bhūtvā saptabhedā dvijottamāḥ |
BRP018.042.2/ cakṣuś ca paścimagirīn atītya sakalāṁs tataḥ || 42 ||
BRP018.043.1/ paścimaṁ ketumālākhyaṁ varṣam anveti sārṇavam |
BRP018.043.2/ bhadrā tathottaragirīn uttarāṁś ca tathā kurūn || 43 ||
BRP018.044.1/ atītyottaram ambhodhiṁ samabhyeti dvijottamāḥ |
BRP018.044.2/ ānīlaniṣadhāyāmau mālyavadgandhamādanau || 44 ||
BRP018.045.1/ tayor madhyagato meruḥ karṇikākārasaṁsthitaḥ |
BRP018.045.2/ bhāratāḥ ketumālāś ca bhadrāśvāḥ kuravas tathā || 45 ||
BRP018.046.1/ pattrāṇi lokaśailasya maryādāśailabāhyataḥ |
BRP018.046.2/ jaṭharo devakūṭaś ca maryādāparvatāv ubhau || 46 ||
BRP018.047.1/ tau dakṣiṇottarāyāmāv ānīlaniṣadhāyatau |
BRP018.047.2/ gandhamādanakailāsau pūrvapaścāt tu tāv ubhau || 47 ||
BRP018.048.1/ aśītiyojanāyāmāv arṇavāntarvyavasthitau |
BRP018.048.2/ niṣadhaḥ pāriyātraś ca maryādāparvatāv ubhau || 48 ||
[Page 78 ]
BRP018.049.1/ tau dakṣiṇottarāyāmāv ānīlaniṣadhāyatau |
BRP018.049.2/ meroḥ paścimadigbhāge yathā pūrvau tathā sthitau || 49 ||
BRP018.050.1/ triśṛṅgo jārudhiś caiva uttarau varṣaparvatau |
BRP018.050.2/ pūrvapaścāyatāv etāv arṇavāntarvyavasthitau || 50 ||
BRP018.051.1/ ity ete hi mayā proktā maryādāparvatā dvijāḥ |
BRP018.051.2/ jaṭharāvasthitā meror yeṣāṁ dvau dvau caturdiśam || 51 ||
BRP018.052.1/ meroś caturdiśaṁ ye tu proktāḥ kesaraparvatāḥ |
BRP018.052.2/ śītāntādyā dvijās teṣām atīva hi manoharāḥ || 52 ||
BRP018.053.1/ śailānām antaradroṇyaḥ siddhacāraṇasevitāḥ |
BRP018.053.2/ suramyāṇi tathā tāsu kānanāni purāṇi ca || 53 ||
BRP018.054.1/ lakṣmīviṣṇvagnisūryendradevānāṁ munisattamāḥ |
BRP018.054.2/ tāsv āyatanavaryāṇi juṣṭāni narakinnaraiḥ || 54 ||
BRP018.055.1/ gandharvayakṣarakṣāṁsi tathā daiteyadānavāḥ |
BRP018.055.2/ krīḍanti tāsu ramyāsu śailadroṇīṣv aharniśam || 55 ||
BRP018.056.1/ bhaumā hy ete smṛtāḥ svargā dharmiṇām ālayā dvijāḥ |
BRP018.056.2/ naiteṣu pāpakartāro yānti janmaśatair api || 56 ||
BRP018.057.1/ bhadrāśve bhagavān viṣṇur āste hayaśirā dvijāḥ |
BRP018.057.2/ vārāhaḥ ketumāle tu bhārate kūrmarūpadhṛk || 57 ||
BRP018.058.1/ matsyarūpaś ca govindaḥ kuruṣv āste sanātanaḥ |
BRP018.058.2/ viśvarūpeṇa sarvatra sarvaḥ sarveśvaro hariḥ || 58 ||
BRP018.059.1/ sarvasyādhārabhūto 'sau dvijā āste 'khilātmakaḥ |
BRP018.059.2/ yāni kimpuruṣādyāni varṣāṇy aṣṭau dvijottamāḥ || 59 ||
BRP018.060.1/ na teṣu śoko nāyāso nodvegaḥ kṣudbhayādikam |
BRP018.060.2/ susthāḥ prajā nirātaṅkāḥ sarvaduḥkhavivarjitāḥ || 60 ||
BRP018.061.1/ daśadvādaśavarṣāṇāṁ sahasrāṇi sthirāyuṣaḥ |
BRP018.061.2/ naiteṣu bhaumāny anyāni kṣutpipāsādi no dvijāḥ || 61 ||
BRP018.062.1/ kṛtatretādikā naiva teṣu sthāneṣu kalpanā |
BRP018.062.2/ sarveṣv eteṣu varṣeṣu sapta sapta kulācalāḥ |
BRP018.062.3/ nadyaś ca śataśas tebhyaḥ prasūtā yā dvijottamāḥ || 62 ||

19. Chapter 19 :: Description of Bhāratavarṣa

[Note: [ SS 50-52]

BRP019.001.0/ lomaharṣaṇa uvāca:

BRP019.001.1/ uttareṇa samudrasya himādreś caiva dakṣiṇe |
BRP019.001.2/ varṣaṁ tad bhārataṁ nāma bhāratī yatra santatiḥ || 1 ||
BRP019.002.1/ navayojanasāhasro vistāraś ca dvijottamāḥ |
BRP019.002.2/ karmabhūmir iyaṁ svargam apavargaṁ ca pṛcchatām || 2 ||
[Page 79 ]
BRP019.003.1/ mahendro malayaḥ sahyaḥ śuktimān ṛkṣaparvataḥ |
BRP019.003.2/ vindhyaś ca pāriyātraś ca saptātra kulaparvatāḥ || 3 ||
BRP019.004.1/ ataḥ samprāpyate svargo muktim asmāt prayāti vai |
BRP019.004.2/ tiryaktvaṁ narakaṁ cāpi yānty ataḥ puruṣā dvijāḥ || 4 ||
BRP019.005.1/ itaḥ svargaś ca mokṣaś ca madhyaṁ cānte ca gacchati |
BRP019.005.2/ na khalv anyatra martyānāṁ karma bhūmau vidhīyate || 5 ||
BRP019.006.1/ bhāratasyāsya varṣasya nava bhedān niśāmaya |
BRP019.006.2/ indradvīpaḥ kasetumāṁs tāmraparṇo gabhastimān || 6 ||
BRP019.007.1/ nāgadvīpas tathā saumyo gandharvas tv atha vāruṇaḥ |
BRP019.007.2/ ayaṁ tu navamas teṣāṁ dvīpaḥ sāgarasaṁvṛtaḥ || 7 ||
BRP019.008.1/ yojanānāṁ sahasraṁ ca dvīpo 'yaṁ dakṣiṇottarāt |
BRP019.008.2/ pūrve kirātās tiṣṭhanti paścime yavanāḥ sthitāḥ || 8 ||
BRP019.009.1/ brāhmaṇāḥ kṣatriyā vaiśyā madhye śūdrāś ca bhāgaśaḥ |
BRP019.009.2/ ijyāyuddhavaṇijyādyavṛttimanto vyavasthitāḥ || 9 ||
BRP019.010.1/ śatadrucandrabhāgādyā himavatpādaniḥsṛtāḥ |
BRP019.010.2/ vedasmṛtimukhāś cānyāḥ pāriyātrodbhavā mune || 10 ||
BRP019.011.1/ narmadāsuramādyāś ca nadyo vindhyaviniḥsṛtāḥ |
BRP019.011.2/ tāpīpayoṣṇīnirvindhyākāverīpramukhā nadīḥ || 11 ||
BRP019.012.1/ ṛkṣapādodbhavā hy etāḥ śrutāḥ pāpaṁ haranti yāḥ |
BRP019.012.2/ godāvarībhīmarathīkṛṣṇaveṇyādikās tathā || 12 ||
BRP019.013.1/ sahyapādodbhavā nadyaḥ smṛtāḥ pāpabhayāpahāḥ |
BRP019.013.2/ kṛtamālātāmraparṇīpramukhā malayodbhavāḥ || 13 ||
BRP019.014.1/ trisāndhyarṣikulyādyā mahendraprabhavāḥ smṛtāḥ |
BRP019.014.2/ ṛṣikulyākumārādyāḥ śuktimatpādasambhavāḥ || 14 ||
BRP019.015.1/ āsāṁ nadyupanadyaś ca santy anyās tu sahasraśaḥ |
BRP019.015.2/ tāsv ime kurupañcālamadhyadeśādayo janāḥ || 15 ||
BRP019.016.1/ pūrvadeśādikāś caiva kāmarūpanivāsinaḥ |
BRP019.016.2/ pauṇḍrāḥ kaliṅgā magadhā dākṣiṇātyāś ca sarvaśaḥ || 16 ||
BRP019.017.1/ tathā parāntyāḥ saurāṣṭrāḥ śūdrābhīrās tathārbudāḥ |
BRP019.017.2/ mārukā mālavāś caiva pāriyātranivāsinaḥ || 17 ||
BRP019.018.1/ sauvīrāḥ saindhavāpannāḥ śālvāḥ śākalavāsinaḥ |
BRP019.018.2/ madrārāmās tathāmbaṣṭhāḥ pārasīkādayas tathā || 18 ||
BRP019.019.1/ āsāṁ pibanti salilaṁ vasanti saritāṁ sadā |
BRP019.019.2/ samopetā mahābhāga hṛṣṭapuṣṭajanākulāḥ || 19 ||
BRP019.020.1/ vasanti bhārate varṣe yugāny atra mahāmune |
BRP019.020.2/ kṛtaṁ tretā dvāparaṁ ca kaliś cānyatra na kvacit || 20 ||
BRP019.021.1/ tapas tapyanti yatayo juhvate cātra yajvinaḥ |
BRP019.021.2/ dānāni cātra dīyante paralokārtham ādarāt || 21 ||
BRP019.022.1/ puruṣair yajñapuruṣo jambūdvīpe sadejyate |
BRP019.022.2/ yajñair yajñamayo viṣṇur anyadvīpeṣu cānyathā || 22 ||
[Page 80 ]
BRP019.023.1/ atrāpi bhārataṁ śreṣṭhaṁ jambūdvīpe mahāmune |
BRP019.023.2/ yato hi karmabhūr eṣā yato 'nyā bhogabhūmayaḥ || 23 ||
BRP019.024.1/ atra janmasahasrāṇāṁ sahasrair api sattama |
BRP019.024.2/ kadācil labhate jantur mānuṣyaṁ puṇyasañcayan || 24 ||
BRP019.025.1/ gāyanti devāḥ kila gītakāni |
BRP019.025.2/ dhanyās tu ye bhāratabhūmibhāge |
BRP019.025.3/ svargāpavargāspadahetubhūte |
BRP019.025.4/ bhavanti bhūyaḥ puruṣā manuṣyāḥ || 25 ||
BRP019.026.1/ karmāṇy asaṅkalpitatatphalāni |
BRP019.026.2/ sannyasya viṣṇau paramātmarūpe |
BRP019.026.3/ avāpya tāṁ karmamahīm anante |
BRP019.026.4/ tasmiṁl layaṁ ye tv amalāḥ prayānti || 26 ||
BRP019.027.1/ jānīma no tatkūvayaṁ vilīne |
BRP019.027.2/ svargaprade karmaṇi dehabandham |
BRP019.027.3/ prāpsyanti dhanyāḥ khalu te manuṣyā |
BRP019.027.4/ ye bhāratenendriyaviprahīnāḥ || 27 ||
BRP019.028.1/ navavarṣaṁ ca bho viprā jambūdvīpam idaṁ mayā |
BRP019.028.2/ lakṣayojanavistāraṁ saṅkṣepāt kathitaṁ dvijāḥ || 28 ||
BRP019.029.1/ jambūdvīpaṁ samāvṛtya lakṣayojanavistaraḥ |
BRP019.029.2/ bho dvijā valayākāraḥ sthitaḥ kṣīrodadhir bahiḥ || 29 ||

20. Chapter 20 :: Description of the six outer continents

[Note: [ SS 52-56]

BRP020.001.0/ lomaharṣaṇa uvāca:

BRP020.001.1/ kṣārodena yathā dvīpo jambūsañjño 'bhiveṣṭitaḥ |
BRP020.001.2/ saṁveṣṭya kṣāram udadhiṁ plakṣadvīpas tathā sthitaḥ || 1 ||
BRP020.002.1/ jambūdvīpasya vistāraḥ śatasāhasrasammitaḥ |
BRP020.002.2/ sa eva dviguṇo viprāḥ plakṣadvīpe 'py udāhṛtaḥ || 2 ||
BRP020.003.1/ sapta medhātitheḥ putrāḥ plakṣadvīpeśvarasya vai |
BRP020.003.2/ śreṣṭhaḥ śāntabhayo nāma śiśiras tadanantaram || 3 ||
BRP020.004.1/ sukhodayas tathānandaḥ śivaḥ kṣemaka eva ca |
BRP020.004.2/ dhruvaś ca saptamas teṣāṁ plakṣadvīpeśvarā hi te || 4 ||
BRP020.005.1/ pūrvaṁ śāntabhayaṁ varṣaṁ śiśiraṁ sukhadaṁ tathā |
BRP020.005.2/ ānandaṁ ca śivaṁ caiva kṣemakaṁ dhruvam eva ca || 5 ||
BRP020.006.1/ maryādākārakās teṣāṁ tathānye varṣaparvatāḥ |
BRP020.006.2/ saptaiva teṣāṁ nāmāni śṛṇudhvaṁ munisattamāḥ || 6 ||
BRP020.007.1/ gomedaś caiva candraś ca nārado dandubhis tathā |
BRP020.007.2/ somakaḥ sumanāḥ śailo vaibhrājaś caiva saptamaḥ || 7 ||
BRP020.008.1/ varṣācaleṣu ramyeṣu varṣeṣv eteṣu cānaghāḥ |
BRP020.008.2/ vasanti devagandharvasahitāḥ sahitaṁ prajāḥ || 8 ||
[Page 81 ]
BRP020.009.1/ teṣu puṇyā janapadā vīrā na mriyate janaḥ |
BRP020.009.2/ nādhayo vyādhayo vāpi sarvakālasukhaṁ hi tat || 9 ||
BRP020.010.1/ teṣāṁ nadyaś ca saptaiva varṣāṇāṁ tu samudragāḥ |
BRP020.010.2/ nāmatas tāḥ pravakṣyāmi śrutāḥ pāpaṁ haranti yāḥ || 10 ||
BRP020.011.1/ anutaptā śikhā caiva viprāśā tridivā kramuḥ |
BRP020.011.2/ amṛtā sukṛtā caiva saptaitās tatra nimnagāḥ || 11 ||
BRP020.012.1/ ete śailās tathā nadyaḥ pradhānāḥ kathitā dvijāḥ |
BRP020.012.2/ kṣudranadyas tathā śailās tatra santi sahasraśaḥ || 12 ||
BRP020.013.1/ tāḥ pibanti sadā hṛṣṭā nadīr janapadās tu te |
BRP020.013.2/ avasarpiṇī nadī teṣāṁ na caivotsarpiṇī dvijāḥ || 13 ||
BRP020.014.1/ na teṣv asti yugāvasthā teṣu sthāneṣu saptasu |
BRP020.014.2/ tretāyugasamaḥ kālaḥ sarvadaiva dvijottamāḥ || 14 ||
BRP020.015.1/ plakṣadvīpādike viprāḥ śākadvīpāntikeṣu vai |
BRP020.015.2/ pañcavarṣasahasrāṇi janā jīvanty anāmayāḥ || 15 ||
BRP020.016.1/ dharmaś caturvidhas teṣu varṇāśramavibhāgajaḥ |
BRP020.016.2/ varṇāś ca tatra catvāras tān budhāḥ pravadāmi vaḥ || 16 ||
BRP020.017.1/ āryakāḥ kuravaś caiva viviśvā bhāvinaś ca ye |
BRP020.017.2/ viprakṣatriyavaiśyās te śūdrāś ca munisattamāḥ || 17 ||
BRP020.018.1/ jambūvṛkṣapramāṇas tu tanmadhye sumahātaruḥ |
BRP020.018.2/ plakṣas tannāmasañjño 'yaṁ plakṣadvīpo dvijottamāḥ || 18 ||
BRP020.019.1/ ijyate tatra bhagavāṁs tair varṇair āryakādibhiḥ |
BRP020.019.2/ somarūpī jagatsraṣṭā sarvaḥ sarveśvaro hariḥ || 19 ||
BRP020.020.1/ plakṣadvīpapramāṇena plakṣadvīpaḥ samāvṛtaḥ |
BRP020.020.2/ tathaivekṣurasodena pariveṣānukāriṇā || 20 ||
BRP020.021.1/ ity etad vo muniśreṣṭhāḥ plakṣadvīpa udāhṛtaḥ |
BRP020.021.2/ saṅkṣepeṇa mayā bhūyaḥ śālmalaṁ taṁ nibodhata || 21 ||
BRP020.022.1/ śālmalasyeśvaro vīro vapuṣmāṁs tatsutā dvijāḥ |
BRP020.022.2/ teṣāṁ tu nāma sañjñāni saptavarṣāṇi tāni vai || 22 ||
BRP020.023.1/ śveto 'tha haritaś caiva jīmūto rohitas tathā |
BRP020.023.2/ vaidyuto mānasaś caiva suprabhaś ca dvijottamāḥ || 23 ||
BRP020.024.1/ śālmanaś ca samudro 'sau dvīpenekṣurasodakaḥ |
BRP020.024.2/ vistārād dviguṇenātha sarvataḥ saṁvṛtaḥ sthitaḥ || 24 ||
BRP020.025.1/ tatrāpi parvatāḥ sapta vijñeyā ratnayonayaḥ |
BRP020.025.2/ varṣābhivyañjakās te tu tathā saptaiva nimnagāḥ || 25 ||
BRP020.026.1/ kumudaś connataś caiva tṛtīyas tu balāhakaḥ |
BRP020.026.2/ droṇo yatra mahauṣadhyaḥ sa caturtho mahīdharaḥ || 26 ||
[Page 82 ]
BRP020.027.1/ kaṅkas tu pañcamaḥ ṣaṣṭho mahiṣaḥ saptamas tathā |
BRP020.027.2/ kakudmān parvatavaraḥ sarinnāmāny ato dvijāḥ || 27 ||
BRP020.028.1/ śroṇī toyā vitṛṣṇā ca candrā śukrā vimocanī |
BRP020.028.2/ nivṛttiḥ saptamī tāsāṁ smṛtās tāḥ pāpaśāntidāḥ || 28 ||
BRP020.029.1/ śvetaṁ ca lohitaṁ caiva jīmūtaṁ haritaṁ tathā |
BRP020.029.2/ vaidyutaṁ mānasaṁ caiva suprabhaṁ nāma saptamam || 29 ||
BRP020.030.1/ saptaitāni tu varṣāṇi cāturvarṇyayutāni ca |
BRP020.030.2/ varṇāś ca śālmale ye ca vasanty eṣu dvijottamāḥ || 30 ||
BRP020.031.1/ kapilāś cāruṇāḥ pītāḥ kṛṣṇāś caiva pṛthak pṛthak |
BRP020.031.2/ brāhmaṇāḥ kṣatriyā vaiśyāḥ śūdrāś caiva yajanti tam || 31 ||
BRP020.032.1/ bhagavantaṁ samastasya viṣṇum ātmānam avyayam |
BRP020.032.2/ vāyubhūtaṁ makhaśreṣṭhair yajvāno yajñasaṁsthitam || 32 ||
BRP020.033.1/ devānām atra sānnidhyam atīva sumanohare |
BRP020.033.2/ śālmaliś ca mahāvṛkṣo nāmanirvṛttikārakaḥ || 33 ||
BRP020.034.1/ eṣa dvīpaḥ samudreṇa surodena samāvṛtaḥ |
BRP020.034.2/ vistārāc chālmaleś caiva samena tu samantataḥ || 34 ||
BRP020.035.1/ surodakaḥ parivṛtaḥ kuśadvīpena sarvataḥ |
BRP020.035.2/ śālmalasya tu vistārād dviguṇena samantataḥ || 35 ||
BRP020.036.1/ jyotiṣmataḥ kuśadvīpe śṛṇudhvaṁ tasya putrakān |
BRP020.036.2/ udbhido veṇumāṁś caiva svairatho randhano dhṛtiḥ || 36 ||
BRP020.037.1/ prabhākaro 'tha kapilas tannāmnā varṣapaddhatiḥ |
BRP020.037.2/ tasyāṁ vasanti manujaiḥ saha daiteyadānavāḥ || 37 ||
BRP020.038.1/ tathaiva devagandharvā yakṣakimpuruṣādayaḥ |
BRP020.038.2/ varṇās tatrāpi catvāro nijānuṣṭhānatatparāḥ || 38 ||
BRP020.039.1/ daminaḥ śuṣmiṇaḥ snehā māndahāś ca dvijottamāḥ |
BRP020.039.2/ brāhmaṇāḥ kṣatriyā vaiśyāḥ śūdrāś cānukramoditāḥ || 39 ||
BRP020.040.1/ yathoktakarmakartṛtvāt svādhikārakṣayāya te |
BRP020.040.2/ tatra te tu kuśadvīpe brahmarūpaṁ janārdanam || 40 ||
BRP020.041.1/ yajantaḥ kṣapayanty ugram adhikāraphalapradam |
BRP020.041.2/ vidrumo hemaśailaś ca dyutimān puṣṭimāṁs tathā || 41 ||
BRP020.042.1/ kuśeśayo hariś caiva saptamo mandarācalaḥ |
BRP020.042.2/ varṣācalās tu saptaite dvīpe tatra dvijottamāḥ || 42 ||
BRP020.043.1/ nadyaś ca sapta tāsāṁ tu vakṣye nāmāny anukramāt |
BRP020.043.2/ dhūtapāpā śivā caiva pavitrā sammatis tathā || 43 ||
BRP020.044.1/ vidyud ambho mahī cānyā sarvapāpaharās tv imāḥ |
BRP020.044.2/ anyāḥ sahasraśas tatra kṣudranadyas tathācalāḥ || 44 ||
[Page 83 ]
BRP020.045.1/ kuśadvīpe kuśastambaḥ sañjñayā tasya tat smṛtam |
BRP020.045.2/ tatpramāṇena sa dvīpo ghṛtodena samāvṛtaḥ || 45 ||
BRP020.046.1/ ghṛtodaś ca samudro vai krauñcadvīpena saṁvṛtaḥ |
BRP020.046.2/ krauñcadvīpo muniśreṣṭhāḥ śrūyatāṁ cāparo mahān || 46 ||
BRP020.047.1/ kuśadvīpasya vistārād dviguṇo yasya vistaraḥ |
BRP020.047.2/ krauñcadvīpe dyutimataḥ putrāḥ sapta mahātmanaḥ || 47 ||
BRP020.048.1/ tannāmāni ca varṣāṇi teṣāṁ cakre mahāmanāḥ |
BRP020.048.2/ kuśago mandagaś coṣṇaḥ pīvaro 'thāndhakārakaḥ || 48 ||
BRP020.049.1/ muniś ca dundubhiś caiva saptaite tatsutā dvijāḥ |
BRP020.049.2/ tatrāpi devagandharvasevitāḥ sumanoramāḥ || 49 ||
BRP020.050.1/ varṣācalā muniśreṣṭhās teṣāṁ nāmāni bho dvijāḥ |
BRP020.050.2/ krauñcaś ca vāmanaś caiva tṛtīyaś cāndhakārakaḥ || 50 ||
BRP020.051.1/ devavrato dhamaś caiva tathānyaḥ puṇḍarīkavān |
BRP020.051.2/ dundubhiś ca mahāśailo dviguṇās te parasparam || 51 ||
BRP020.052.1/ dvīpād dvīpeṣu ye śailās tathā dvīpāni te tathā |
BRP020.052.2/ varṣeṣv eteṣu ramyeṣu varṣaśailavareṣu ca || 52 ||
BRP020.053.1/ nivasanti nirātaṅkāḥ saha devagaṇaiḥ prajāḥ |
BRP020.053.2/ puṣkalā puṣkarā dhanyās te khyātāś ca dvijottamāḥ || 53 ||
BRP020.054.1/ brāhmaṇāḥ kṣatriyā vaiśyāḥ śūdrāś cānukramoditāḥ |
BRP020.054.2/ tatra nadyo muniśreṣṭhā yāḥ pibanti tu te sadā || 54 ||
BRP020.055.1/ sapta pradhānāḥ śataśas tathānyāḥ kṣudranimnagāḥ |
BRP020.055.2/ gaurī kumudvatī caiva sandhyā rātrir manojavā || 55 ||
BRP020.056.1/ khyātiś ca puṇḍarīkā ca saptaitā varṣanimnagāḥ |
BRP020.056.2/ tatrāpi varṇair bhagavān puṣkarādyair janārdanaḥ || 56 ||
BRP020.057.1/ dhyānayogai rudrarūpa ījyate yajñasannidhau |
BRP020.057.2/ krauñcadvīpaḥ samudreṇa dadhimaṇḍodakena tu || 57 ||
BRP020.058.1/ āvṛtaḥ sarvataḥ krauñcadvīpatulyena mānataḥ |
BRP020.058.2/ dadhimaṇḍodakaś cāpi śākadvīpena saṁvṛtaḥ || 58 ||
BRP020.059.1/ krauñcadvīpasya vistāradviguṇena dvijottamāḥ |
BRP020.059.2/ śākadvīpeśvarasyāpi bhavyasya sumahātmanaḥ || 59 ||
BRP020.060.1/ saptaiva tanayās teṣāṁ dadau varṣāṇi sapta saḥ |
BRP020.060.2/ jaladaś ca kumāraś ca sukumāro manīrakaḥ || 60 ||
BRP020.061.1/ kusamodaś ca modākiḥ saptamaś ca mahādrumaḥ |
BRP020.061.2/ tatsañjñāny eva tatrāpi sapta varṣāṇy anukramāt || 61 ||
BRP020.062.1/ tatrāpi parvatāḥ sapta varṣavicchedakārakāḥ |
BRP020.062.2/ pūrvas tatrodayagirir jaladhāras tathāparaḥ || 62 ||
[Page 84 ]
BRP020.063.1/ tathā raivatakaḥ śyāmas tathaivāmbhogirir dvijāḥ |
BRP020.063.2/ āstikeyas tathā ramyaḥ kesarī parvatottamaḥ || 63 ||
BRP020.064.1/ śākaś cātra mahāvṛkṣaḥ siddhagandharvasevitaḥ |
BRP020.064.2/ yatpattravātasaṁsparśād āhlādo jāyate paraḥ || 64 ||
BRP020.065.1/ tatra puṇyā janapadāś cāturvarṇyasamanvitāḥ |
BRP020.065.2/ nivasanti mahātmāno nirātaṅkā nirāmayāḥ || 65 ||
BRP020.066.1/ nadyaś cātra mahāpuṇyāḥ sarvapāpabhayāpahāḥ |
BRP020.066.2/ sukumārī kumārī ca nalinī reṇukā ca yā || 66 ||
BRP020.067.1/ ikṣuś ca dhenukā caiva gabhastī saptamī tathā |
BRP020.067.2/ anyās tv ayutaśas tatra kṣudranadyo dvijottamāḥ || 67 ||
BRP020.068.1/ mahīdharās tathā santi śataśo 'tha sahasraśaḥ |
BRP020.068.2/ tāḥ pibanti mudā yuktā jaladādiṣu ye sthitāḥ || 68 ||
BRP020.069.1/ varṣeṣu ye janapadāś caturthārthasamanvitāḥ |
BRP020.069.2/ nadyaś cātra mahāpuṇyāḥ svargād abhyetya medinīm || 69 ||
BRP020.070.1/ dharmahānir na teṣv asti na saṁharṣo na śuk tathā |
BRP020.070.2/ maryādāvyutkramaś cāpi teṣu deśeṣu saptasu || 70 ||
BRP020.071.1/ magāś ca māgadhāś caiva mānasā mandagās tathā |
BRP020.071.2/ magā brāhmaṇabhūyiṣṭhā māgadhāḥ kṣatriyās tu te || 71 ||
BRP020.072.1/ vaiśyās tu mānasās teṣāṁ śūdrā jñeyās tu mandagāḥ |
BRP020.072.2/ śākadvīpe sthitair viṣṇuḥ sūryarūpadharo hariḥ || 72 ||
BRP020.073.1/ yathoktair ijyate samyak karmabhir niyatātmabhiḥ |
BRP020.073.2/ śākadvīpas tato viprāḥ kṣīrodena samantataḥ || 73 ||
BRP020.074.1/ śākadvīpapramāṇena valayeneva veṣṭitaḥ |
BRP020.074.2/ kṣīrābdhiḥ sarvato viprāḥ puṣkarākhyena veṣṭitaḥ || 74 ||
BRP020.075.1/ dvīpena śākadvīpāt tu dviguṇena samantataḥ |
BRP020.075.2/ puṣkare savanasyāpi mahāvīto 'bhavat sutaḥ || 75 ||
BRP020.076.1/ dhātakiś ca tayos tadvad dve varṣe nāmasañjñite |
BRP020.076.2/ mahāvītaṁ tathaivānyad dhātakīkhaṇḍasañjñitam || 76 ||
BRP020.077.1/ ekaś cātra mahābhāgāḥ prakhyāto varṣaparvataḥ |
BRP020.077.2/ mānasottarasañjño vai madhyato valayākṛtiḥ || 77 ||
BRP020.078.1/ yojanānāṁ sahasrāṇi ūrdhvaṁ pañcāśad ucchritaḥ |
BRP020.078.2/ tāvad eva ca vistīrṇaḥ sarvataḥ parimaṇḍalaḥ || 78 ||
BRP020.079.1/ puṣkaradvīpavalayaṁ madhyena vibhajann iva |
BRP020.079.2/ sthito 'sau tena vicchinnaṁ jātaṁ varṣadvayaṁ hi tat || 79 ||
BRP020.080.1/ valayākāram ekaikaṁ tayor madhye mahāgiriḥ |
BRP020.080.2/ daśavarṣasahasrāṇi tatra jīvanti mānavāḥ || 80 ||
BRP020.081.1/ nirāmayā viśokāś ca rāgadveṣavivarjitāḥ |
BRP020.081.2/ adhamottamau na teṣv āstāṁ na vadhyavadhakau dvijāḥ || 81 ||
BRP020.082.1/ nerṣyāsūyā bhayaṁ roṣo doṣo lobhādikaṁ na ca |
BRP020.082.2/ mahāvītaṁ bahir varṣaṁ dhātakīkhaṇḍam antataḥ || 82 ||
[Page 85 ]
BRP020.083.1/ mānasottaraśailasya devadaityādisevitam |
BRP020.083.2/ satyānṛte na tatrāstāṁ dvīpe puṣkarasañjñite || 83 ||
BRP020.084.1/ na tatra nadyaḥ śailā vā dvīpe varṣadvayānvite |
BRP020.084.2/ tulyaveṣās tu manujā devais tatraikarūpiṇaḥ || 84 ||
BRP020.085.1/ varṇāśramācārahīnaṁ dharmāharaṇavarjitam |
BRP020.085.2/ trayīvārttādaṇḍanītiśuśrūṣārahitaṁ ca tat || 85 ||
BRP020.086.1/ varṣadvayaṁ tato viprā bhaumasvargo 'yam uttamaḥ |
BRP020.086.2/ sarvasya sukhadaḥ kālo jarārogavivarjitaḥ || 86 ||
BRP020.087.1/ puṣkare dhātakīkhaṇḍe mahāvīte ca vai dvijāḥ |
BRP020.087.2/ nyagrodhaḥ puṣkaradvīpe brahmaṇaḥ sthānam uttamam || 87 ||
BRP020.088.1/ tasmin nivasati brahmā pūjyamānaḥ surāsuraiḥ |
BRP020.088.2/ svādūdakenodadhinā puṣkaraḥ pariveṣṭitaḥ || 88 ||
BRP020.089.1/ samena puṣkarasyaiva vistārān maṇḍalāt tathā |
BRP020.089.2/ evaṁ dvīpāḥ samudrais tu sapta saptabhir āvṛtāḥ || 89 ||
BRP020.090.1/ dvīpaś caiva samudraś ca samānau dviguṇau parau |
BRP020.090.2/ payāṁsi sarvadā sarvasamudreṣu samāni vai || 90 ||
BRP020.091.1/ nyūnātiriktatā teṣāṁ kadācin naiva jāyate |
BRP020.091.2/ sthālīstham agnisaṁyogād udreki salilaṁ yathā || 91 ||
BRP020.092.1/ tathenduvṛddhau salilam ambhodhau munisattamāḥ |
BRP020.092.2/ anyūnānatiriktāś ca vardhanty āpo hrasanti ca || 92 ||
BRP020.093.1/ udayāstamane tv indoḥ pakṣayoḥ śuklakṛṣṇayoḥ |
BRP020.093.2/ daśottarāṇi pañcaiva aṅgulānāṁ śatāni ca || 93 ||
BRP020.094.1/ apāṁ vṛddhikṣayau dṛṣṭau sāmudrīṇāṁ dvijottamāḥ |
BRP020.094.2/ bhojanaṁ puṣkaradvīpe tatra svayam upasthitam || 94 ||
BRP020.095.1/ bhuñjanti ṣaḍrasaṁ viprāḥ prajāḥ sarvāḥ sadaiva hi |
BRP020.095.2/ svādūdakasya parito dṛśyate lokasaṁsthitiḥ || 95 ||
BRP020.096.1/ dviguṇā kāñcanī bhūmiḥ sarvajantuvivarjitā |
BRP020.096.2/ lokālokas tataḥ śailo yojanāyutavistṛtaḥ || 96 ||
BRP020.097.1/ ucchrayeṇāpi tāvanti sahasrāṇy āvalohi saḥ |
BRP020.097.2/ tatas tamaḥ samāvṛtya taṁ śailaṁ sarvataḥ sthitam || 97 ||
BRP020.098.1/ tamaś cāṇḍakaṭāhena samantāt pariveṣṭitam |
BRP020.098.2/ pañcāśatkoṭivistārā seyam urvī dvijottamāḥ || 98 ||
BRP020.099.1/ sahaivāṇḍakaṭāhena sadvīpā samahīdharā |
BRP020.099.2/ seyaṁ dhātrī vidhātrī ca sarvabhūtaguṇādhikā |
BRP020.099.3/ ādhārabhūtā jagatāṁ sarveṣāṁ sā dvijottamāḥ || 99 ||

21. Chapter 21 :: Description of the nether worlds

[Page 86 ] [Note: [ SS 56-57]

BRP021.001.0/ lomaharṣaṇa uvāca:

BRP021.001.1/ vistāra eṣa kathitaḥ pṛthivyā munisattamāḥ |
BRP021.001.2/ saptatis tu sahasrāṇi taducchrāyo 'pi kathyate || 1 ||
BRP021.002.1/ daśasāhasram ekaikaṁ pātālaṁ munisattamāḥ |
BRP021.002.2/ atalaṁ vitalaṁ caiva nitalaṁ sutalaṁ tathā || 2 ||
BRP021.003.1/ talātalaṁ rasātalaṁ pātālaṁ cāpi saptamam |
BRP021.003.2/ kṛṣṇā śuklāruṇā pītā śarkarā śailakāñcanī || 3 ||
BRP021.004.1/ bhūmayo yatra viprendrā varaprāsādaśobhitāḥ |
BRP021.004.2/ teṣu dānavadaiteyajātayaḥ śataśaḥ sthitāḥ || 4 ||
BRP021.005.1/ nāgānāṁ ca mahāṅgānāṁ jñātayaś ca dvijottamāḥ |
BRP021.005.2/ svarlokād api ramyāṇi pātālānīti nāradaḥ || 5 ||
BRP021.006.1/ prāha svargasadomadhye pātālebhyo gato divam |
BRP021.006.2/ āhlādakāriṇaḥ śubhrā maṇayo yatra suprabhāḥ || 6 ||
BRP021.007.1/ nāgābharaṇabhūṣāś ca pātālaṁ kena tatsamam |
BRP021.007.2/ daityadānavakanyābhir itaś cetaś ca śobhite || 7 ||
BRP021.008.1/ pātāle kasya na prītir vimuktasyāpi jāyate |
BRP021.008.2/ divārkaraśmayo yatra prabhās tanvanti nātapam || 8 ||
BRP021.009.1/ śaśinaś ca na śītāya niśi dyotāya kevalam |
BRP021.009.2/ bhakṣyabhojyamahāpānamadamattaiś ca bhogibhiḥ || 9 ||
BRP021.010.1/ yatra na jñāyate kālo gato 'pi danujādibhiḥ |
BRP021.010.2/ vanāni nadyo ramyāṇi sarāṁsi kamalākarāḥ || 10 ||
BRP021.011.1/ puṁskokilādilāpāś ca manojñāny ambarāṇi ca |
BRP021.011.2/ bhūṣaṇāny atiramyāṇi gandhādyaṁ cānulepanam || 11 ||
BRP021.012.1/ vīṇāveṇumṛdaṅgānāṁ niḥsvanāś ca sadā dvijāḥ |
BRP021.012.2/ etāny anyāni ramyāṇi bhāgyabhogyāni dānavaiḥ || 12 ||
BRP021.013.1/ daityoragaiś ca bhujyante pātālāntaragocaraiḥ |
BRP021.013.2/ pātālānām adhaś cāste viṣṇor yā tāmasī tanuḥ || 13 ||
BRP021.014.1/ śeṣākhyā yadguṇān vaktuṁ na śaktā daityadānavāḥ |
BRP021.014.2/ yo 'nantaḥ paṭhyate siddhair devadevarṣipūjitaḥ || 14 ||
BRP021.015.1/ sahasraśirasā vyaktaḥ svastikāmalabhūṣaṇaḥ |
BRP021.015.2/ phaṇāmaṇisahasreṇa yaḥ sa vidyotayan diśaḥ || 15 ||
BRP021.016.1/ sarvān karoti nirvīryān hitāya jagato 'surān |
BRP021.016.2/ madāghūrṇitanetro 'sau yaḥ sadaivaikakuṇḍalaḥ || 16 ||
BRP021.017.1/ kirīṭī sragdharo bhāti sāgniśveta ivācalaḥ |
BRP021.017.2/ nīlavāsā madotsiktaḥ śvetahāropaśobhitaḥ || 17 ||
BRP021.018.1/ sābhragaṅgāprapāto 'sau kailāsādrir ivottamaḥ |
BRP021.018.2/ lāṅgalāsaktahastāgro bibhran muśalam uttamam || 18 ||
[Page 87 ]
BRP021.019.1/ upāsyate svayaṁ kāntyā yo vāruṇyā ca mūrtayā |
BRP021.019.2/ kalpānte yasya vaktrebhyo viṣānalaśikhojjvalaḥ || 19 ||
BRP021.020.1/ saṅkarṣaṇātmako rudro niṣkramyātti jagattrayam |
BRP021.020.2/ sa bibhracchikharībhūtam aśeṣaṁ kṣitimaṇḍalam || 20 ||
BRP021.021.1/ āste pātālamūlasthaḥ śeṣo 'śeṣasurārcitaḥ |
BRP021.021.2/ tasya vīryaṁ prabhāvaś ca svarūpaṁ rūpam eva ca || 21 ||
BRP021.022.1/ nahi varṇayituṁ śakyaṁ jñātuṁ vā tridaśair api |
BRP021.022.2/ yasyaiṣā sakalā pṛthvī phaṇāmaṇiśikhāruṇā || 22 ||
BRP021.023.1/ āste kusumamāleva kas tadvīryaṁ vadiṣyati |
BRP021.023.2/ yadā vijṛmbhate 'nanto madāghūrṇitalocanaḥ || 23 ||
BRP021.024.1/ tadā calati bhūr eṣā sādritoyādhikānanā |
BRP021.024.2/ gandharvāpsarasaḥ siddhāḥ kinnaroragavāraṇāḥ || 24 ||
BRP021.025.1/ nāntaṁ guṇānāṁ gacchanti tato 'nanto 'yam avyayaḥ |
BRP021.025.2/ yasya nāgavadhūhastair lāpitaṁ haricandanam || 25 ||
BRP021.026.1/ muhuḥ śvāsānilāyastaṁ yāti dikpaṭavāsatām |
BRP021.026.2/ yam ārādhya purāṇarṣir gargo jyotīṁṣi tattvataḥ || 26 ||
BRP021.027.1/ jñātavān sakalaṁ caiva nimittapaṭhitaṁ phalam |
BRP021.027.2/ teneyaṁ nāgavaryeṇa śirasā vidhṛtā mahī |
BRP021.027.3/ bibharti sakalāṁl lokān sadevāsuramānuṣān || 27 ||

22. Chapter 22 :: Description of hells

[Note: [ SS 57-59]

BRP022.001.0/ lomaharṣaṇa uvāca:

BRP022.001.1/ tataś cānantaraṁ viprā narakā rauravādayaḥ |
BRP022.001.2/ pāpino yeṣu pātyante tāñ śṛṇudhvaṁ dvijottamāḥ || 1 ||
BRP022.002.1/ rauravaḥ śaukaro rodhas tāno viśasanas tathā |
BRP022.002.2/ mahājvālas taptakuḍyo mahālobho vimohanaḥ || 2 ||
BRP022.003.1/ rudhirāndho vasātaptaḥ kṛmīśaḥ kṛmibhojanaḥ |
BRP022.003.2/ asipattravanaṁ kṛṣṇo lālābhakṣaś ca dāruṇaḥ || 3 ||
BRP022.004.1/ tathā pūyavahaḥ pāpo vahnijvālo hy adhaḥśirāḥ |
BRP022.004.2/ sadaṁśaḥ kṛṣṇasūtraś ca tamaś cāvīcir eva ca || 4 ||
BRP022.005.1/ śvabhojano 'thāpratiṣṭhomaāvīciś ca tathāparaḥ |
BRP022.005.2/ ity evamādayaś cānye narakā bhṛśadāruṇāḥ || 5 ||
BRP022.006.1/ yamasya viṣaye ghorāḥ śastrāgniviṣadarśinaḥ |
BRP022.006.2/ patanti yeṣu puruṣāḥ pāpakarmaratāś ca ye || 6 ||
BRP022.007.1/ kūṭasākṣī tathā samyak pakṣapātena yo vadet |
BRP022.007.2/ yaś cānyad anṛtaṁ vakti sa naro yāti rauravam || 7 ||
[Page 88 ]
BRP022.008.1/ bhrūṇahā purahantā ca goghnaś ca munisattamāḥ |
BRP022.008.2/ yānti te rauravaṁ ghoraṁ yaś cocchvāsanirodhakaḥ || 8 ||
BRP022.009.1/ surāpo brahmahā hartā suvarṇasya ca śūkare |
BRP022.009.2/ prayāti narake yaś ca taiḥ saṁsargam upaiti vai || 9 ||
BRP022.010.1/ rājanyavaiśyahā caiva tathaiva gurutalpagaḥ |
BRP022.010.2/ taptakumbhe svasṛgāmī hanti rājabhaṭaṁ ca yaḥ || 10 ||
BRP022.011.1/ mādhvīvikrayakṛn vadhyapālaḥ kesaravikrayī |
BRP022.011.2/ taptalohe patanty ete yaś ca bhaktaṁ parityajet || 11 ||
BRP022.012.1/ sutāṁ snuṣāṁ cāpi gatvā mahājvāle nipātyate |
BRP022.012.2/ avamantā gurūṇāṁ yo yaś cākroṣṭā narādhamaḥ || 12 ||
BRP022.013.1/ vedadūṣayitā yaś ca vedavikrayakaś ca yaḥ |
BRP022.013.2/ agamyagāmī yaś ca syāt te yānti śabalaṁ dvijāḥ || 13 ||
BRP022.014.1/ cauro vimohe patati maryādādūṣakas tathā |
BRP022.014.2/ devadvijapitṛdveṣṭā ratnadūṣayitā ca yaḥ || 14 ||
BRP022.015.1/ sa yāti kṛmibhakṣye vai kṛmīśe tu duriṣṭikṛt |
BRP022.015.2/ pitṛdevātithīn yas tu paryaśnāti narādhamaḥ || 15 ||
BRP022.016.1/ lālābhakṣye sa yāty ugre śarakartā ca vedhake |
BRP022.016.2/ karoti karṇino yaś ca yaś ca khaḍgādikṛn naraḥ || 16 ||
BRP022.017.1/ prayānty ete viśasane narake bhṛśadāruṇe |
BRP022.017.2/ asatpratigrahītā ca narake yāty adhomukhe || 17 ||
BRP022.018.1/ ayājyayājakas tatra tathā nakṣatrasūcakaḥ |
BRP022.018.2/ kṛmipūye naraś caiko yāti miṣṭānnabhuk sadā || 18 ||
BRP022.019.1/ lākṣāmāṁsarasānāṁ ca tilānāṁ lavaṇasya ca |
BRP022.019.2/ vikretā brāhmaṇo yāti tam eva narakaṁ dvijāḥ || 19 ||
BRP022.020.1/ mārjārakukkuṭacchāgaśvavarāhavihaṅgamān |
BRP022.020.2/ poṣayan narakaṁ yāti tam eva dvijasattamāḥ || 20 ||
BRP022.021.1/ raṅgopajīvī kaivartaḥ kuṇḍāśī garadas tathā |
BRP022.021.2/ sūcī māhiṣikaś caiva parvagāmī ca yo dvijaḥ || 21 ||
BRP022.022.1/ agāradāhī mitraghnaḥ śakunigrāmayājakaḥ |
BRP022.022.2/ rudhirāndhe patanty ete somaṁ vikrīṇate ca ye || 22 ||
BRP022.023.1/ madhuhā grāmahantā ca yāti vaitaraṇīṁ naraḥ |
BRP022.023.2/ retaḥpānādikartāro maryādābhedinaś ca ye || 23 ||
BRP022.024.1/ te kṛcchre yānty aśaucāś ca kuhakājīvinaś ca ye |
BRP022.024.2/ asipattravanaṁ yāti vanacchedī vṛthaiva yaḥ || 24 ||
BRP022.025.1/ aurabhrikā mṛgavyādhā vahnijvāle patanti vai |
BRP022.025.2/ yānti tatraiva te viprā yaś cāpākeṣu vahnidaḥ || 25 ||
[Page 89 ]
BRP022.026.1/ vratopalopako yaś ca svāśramād vicyutaś ca yaḥ |
BRP022.026.2/ sandaṁśayātanāmadhye patatas tāv ubhāv api || 26 ||
BRP022.027.1/ divā svapneṣu syandante ye narā brahmacāriṇaḥ |
BRP022.027.2/ putrair adhyāpitā ye tu te patanti śvabhojane || 27 ||
BRP022.028.1/ ete cānye ca narakāḥ śataśo 'tha sahasraśaḥ |
BRP022.028.2/ yeṣu duṣkṛtakarmāṇaḥ pacyante yātanāgatāḥ || 28 ||
BRP022.029.1/ tathaiva pāpāny etāni tathānyāni sahasraśaḥ |
BRP022.029.2/ bhujyante jātipuruṣair narakāntaragocaraiḥ || 29 ||
BRP022.030.1/ varṇāśramaviruddhaṁ ca karma kurvanti ye narāḥ |
BRP022.030.2/ karmaṇā manasā vācā nirayeṣu patanti te || 30 ||
BRP022.031.1/ adhaḥśirobhir dṛśyante nārakair divi devatāḥ |
BRP022.031.2/ devāś cādhomukhān sarvān adhaḥ paśyanti nārakān || 31 ||
BRP022.032.1/ sthāvarāḥ kṛmayo 'jvāś ca pakṣiṇaḥ paśavo narāḥ |
BRP022.032.2/ dhārmikās tridaśās tadvan mokṣiṇaś ca yathākramam || 32 ||
BRP022.033.1/ sahasrabhāgaḥ prathamād dvitīyo 'nukramāt tathā |
BRP022.033.2/ sarve hy ete mahābhāgā yāvan muktisamāśrayāḥ || 33 ||
BRP022.034.1/ yāvanto jantavaḥ svarge tāvanto narakaukasaḥ |
BRP022.034.2/ pāpakṛd yāti narakaṁ prāyaścittaparāṅmukhaḥ || 34 ||
BRP022.035.1/ pāpānām anurūpāṇi prāyaścittāni yad yathā |
BRP022.035.2/ tathā tathaiva saṁsmṛtya proktāni paramarṣibhiḥ || 35 ||
BRP022.036.1/ pāpe gurūṇi guruṇi svalpāny alpe ca tadvidaḥ |
BRP022.036.2/ prāyaścittāni viprendrā jaguḥ svāyambhuvādayaḥ || 36 ||
BRP022.037.1/ prāyaścittāny aśeṣāṇi tapaḥkarmātmakāni vai |
BRP022.037.2/ yāni teṣām aśeṣāṇāṁ kṛṣṇānusmaraṇaṁ param || 37 ||
BRP022.038.1/ kṛte pāpe 'nutāpo vai yasya puṁsaḥ prajāyate |
BRP022.038.2/ prāyaścittaṁ tu tasyaikaṁ harisaṁsmaraṇaṁ param || 38 ||
BRP022.039.1/ prātar niśi tathā sandhyāmadhyāhnādiṣu saṁsmaran |
BRP022.039.2/ nārāyaṇam avāpnoti sadyaḥ pāpakṣayān naraḥ || 39 ||
BRP022.040.1/ viṣṇusaṁsmaraṇāt kṣīṇasamastakleśasañcayaḥ |
BRP022.040.2/ muktiṁ prayāti bho viprā viṣṇos tasyānukīrtanāt || 40 ||
BRP022.041.1/ vāsudeve mano yasya japahomārcanādiṣu |
BRP022.041.2/ tasyāntarāyo viprendrā devendratvādikaṁ phalam || 41 ||
BRP022.042.1/ kva nākapṛṣṭhagamanaṁ punarāvṛttilakṣaṇam |
BRP022.042.2/ kva japo vāsudeveti muktibījam anuttamam || 42 ||
BRP022.043.1/ tasmād aharniśaṁ viṣṇuṁ saṁsmaran puruṣo dvijaḥ |
BRP022.043.2/ na yāti narakaṁ śuddhaḥ saṅkṣīṇākhilapātakaḥ || 43 ||
BRP022.044.1/ manaḥprītikaraḥ svargo narakas tadviparyayaḥ |
BRP022.044.2/ narakasvargasañjñe vai pāpapuṇye dvijottamāḥ || 44 ||
[Page 90 ]
BRP022.045.1/ vastv ekam eva duḥkhāya sukhāyerṣyodayāya ca |
BRP022.045.2/ kopāya ca yatas tasmād vastu duḥkhātmakaṁ kutaḥ || 45 ||
BRP022.046.1/ tad eva prītaye bhūtvā punar duḥkhāya jāyate |
BRP022.046.2/ tad eva kopālayataḥ prasādāya ca jāyate || 46 ||
BRP022.047.1/ tasmād duḥkhātmakaṁ nāsti na ca kiñcit sukhātmakam |
BRP022.047.2/ manasaḥ pariṇāmo 'yaṁ sukhaduḥkhādilakṣaṇaḥ || 47 ||
BRP022.048.1/ jñānam eva paraṁ brahmājñānaṁ bandhāya ceṣyate |
BRP022.048.2/ jñānātmakam idaṁ viśvaṁ na jñānād vidyate param || 48 ||
BRP022.049.1/ vidyāvidye hi bho viprā jñānam evāvadhāryatām |
BRP022.049.2/ evam etad mayākhyātaṁ bhavatāṁ maṇḍalaṁ bhuvaḥ || 49 ||
BRP022.050.1/ pātālāni ca sarvāṇi tathaiva narakā dvijāḥ |
BRP022.050.2/ samudrāḥ parvatāś caiva dvīpā varṣāṇi nimnagāḥ |
BRP022.050.3/ saṅkṣepāt sarvam ākhyātaṁ kiṁ bhūyaḥ śrotum icchatha || 50 ||

23. Chapter 23 :: Description of the heavenly worlds; Viṣṇu and his Śakti

[Note: [ SS 59-61]

BRP023.001.0/ munaya ūcuḥ:

BRP023.001.1/ kathitaṁ bhavatā sarvam asmākaṁ sakalaṁ tathā |
BRP023.001.2/ bhuvarlokādikāṁl lokāñ śrotum icchāmahe vayam || 1 ||
BRP023.002.1/ tathaiva grahasaṁsthānaṁ pramāṇāni yathā tathā |
BRP023.002.2/ samācakṣva mahābhāga yathāval lomaharṣaṇa || 2 ||

BRP023.003.0/ lomaharṣaṇa uvāca:

BRP023.003.1/ ravicandramasor yāvan mayūkhair avabhāsyate |
BRP023.003.2/ sasamudrasaricchailā tāvatī pṛthivī smṛtā || 3 ||
BRP023.004.1/ yāvatpramāṇā pṛthivī vistāraparimaṇḍalā |
BRP023.004.2/ nabhas tāvatpramāṇaṁ hi vistāraparimaṇḍalam || 4 ||
BRP023.005.1/ bhūmer yojanalakṣe tu sauraṁ viprās tu maṇḍalam |
BRP023.005.2/ lakṣe divākarāc cāpi maṇḍalaṁ śaśinaḥ sthitam || 5 ||
BRP023.006.1/ pūrṇe śatasahasre tu yojanānāṁ niśākarāt |
BRP023.006.2/ nakṣatramaṇḍalaṁ kṛtsnam upariṣṭāt prakāśate || 6 ||
BRP023.007.1/ dvilakṣe cottare viprā budho nakṣatramaṇḍalāt |
BRP023.007.2/ tāvatpramāṇabhāge tu budhasyāpy uśanā sthitaḥ || 7 ||
BRP023.008.1/ aṅgārako 'pi śukrasya tatpramāṇe vyavasthitaḥ |
BRP023.008.2/ lakṣadvayena bhaumasya sthito devapurohitaḥ || 8 ||
BRP023.009.1/ saurir bṛhaspater ūrdhvaṁ dvilakṣe samavasthitaḥ |
BRP023.009.2/ saptarṣimaṇḍalaṁ tasmāl lakṣam ekaṁ dvijottamāḥ || 9 ||
BRP023.010.1/ ṛṣibhyas tu sahasrāṇāṁ śatād ūrdhvaṁ vyavasthitaḥ |
BRP023.010.2/ meḍhībhūtaḥ samastasya jyotiś cakrasya vai dhruvaḥ || 10 ||
[Page 91 ]
BRP023.011.1/ trailokyam etat kathitaṁ saṅkṣepeṇa dvijottamāḥ |
BRP023.011.2/ ijyāphalasya bhūr eṣā ijyā cātra pratiṣṭhitā || 11 ||
BRP023.012.1/ dhruvād ūrdhvaṁ maharloko yatra te kalpavāsinaḥ |
BRP023.012.2/ ekayojanakoṭī tu maharloko vidhīyate || 12 ||
BRP023.013.1/ dve koṭyau tu jano loko yatra te brahmaṇaḥ sutāḥ |
BRP023.013.2/ sanandanādyāḥ kathitā viprāś cāmalacetasaḥ || 13 ||
BRP023.014.1/ caturguṇottaraṁ cordhvaṁ janalokāt tapaḥ smṛtam |
BRP023.014.2/ vairājā yatra te devāḥ sthitā dehavivarjitāḥ || 14 ||
BRP023.015.1/ ṣaḍguṇena tapolokāt satyaloko virājate |
BRP023.015.2/ apunarmārakaṁ yatra siddhādimunisevitam || 15 ||
BRP023.016.1/ pādagamyaṁ tu yat kiñcid vastv asti pṛthivīmayam |
BRP023.016.2/ sa bhūrlokaḥ samākhyāto vistāro 'sya mayoditaḥ || 16 ||
BRP023.017.1/ bhūmisūryāntaraṁ yat tu siddhādimunisevitam |
BRP023.017.2/ bhuvarlokas tu so 'py ukto dvitīyo munisattamāḥ || 17 ||
BRP023.018.1/ dhruvasūryāntaraṁ yat tu niyutāni caturdaśa |
BRP023.018.2/ svarlokaḥ so 'pi kathito lokasaṁsthānacintakaiḥ || 18 ||
BRP023.019.1/ trailokyam etat kṛtakaṁ vipraiś ca paripaṭhyate |
BRP023.019.2/ janas tapas tathā satyam iti cākṛtakaṁ trayam || 19 ||
BRP023.020.1/ kṛtakākṛtako madhye maharloka iti smṛtaḥ |
BRP023.020.2/ śūnyo bhavati kalpānte yo 'ntaṁ na ca vinaśyati || 20 ||
BRP023.021.1/ ete sapta mahālokā mayā vaḥ kathitā dvijāḥ |
BRP023.021.2/ pātālāni ca saptaiva brahmāṇḍasyaiṣa vistaraḥ || 21 ||
BRP023.022.1/ etad aṇḍakaṭāhena tiryag ūrdhvam adhas tathā |
BRP023.022.2/ kapitthasya yathā bījaṁ sarvato vai samāvṛtam || 22 ||
BRP023.023.1/ daśottareṇa payasā dvijāś cāṇḍaṁ ca tad vṛtam |
BRP023.023.2/ sa cāmbuparivāro 'sau vahninā veṣṭito bahiḥ || 23 ||
BRP023.024.1/ vahnis tu vāyunā vāyur viprās tu nabhasāvṛtaḥ |
BRP023.024.2/ ākāśo 'pi muniśreṣṭhā mahatā pariveṣṭitaḥ || 24 ||
BRP023.025.1/ daśottarāṇy aśeṣāṇi viprāś caitāni sapta vai |
BRP023.025.2/ mahāntaṁ ca samāvṛtya pradhānaṁ samavasthitam || 25 ||
BRP023.026.1/ anantasya na tasyāntaḥ saṅkhyānaṁ cāpi vidyate |
BRP023.026.2/ tad anantam asaṅkhyātaṁ pramāṇenāpi vai yataḥ || 26 ||
BRP023.027.1/ hetubhūtam aśeṣasya prakṛtiḥ sā parā dvijāḥ |
BRP023.027.2/ aṇḍānāṁ tu sahasrāṇāṁ sahasrāṇy ayutāni ca || 27 ||
BRP023.028.1/ īdṛśānāṁ tathā tatra koṭikoṭiśatāni ca |
BRP023.028.2/ dāruṇy agnir yathā tailaṁ tile tadvat pumān iha || 28 ||
[Page 92 ]
BRP023.029.1/ pradhāne 'vasthito vyāpī cetanātmanivedanaḥ |
BRP023.029.2/ pradhānaṁ ca pumāṁś caiva sarvabhūtānubhūtayā || 29 ||
BRP023.030.1/ viṣṇuśaktyā dvijaśreṣṭhā dhṛtau saṁśrayadharmiṇau |
BRP023.030.2/ tayoḥ saiva pṛthagbhāve kāraṇaṁ saṁśrayasya ca || 30 ||
BRP023.031.1/ kṣobhakāraṇabhūtā ca sargakāle dvijottamāḥ |
BRP023.031.2/ yathā śaityaṁ jale vāto bibharti kaṇikāgatam || 31 ||
BRP023.032.1/ jagac chaktis tathā viṣṇoḥ pradhānapuruṣātmakam |
BRP023.032.2/ yathā ca pādapo mūlaskandhaśākhādisaṁyutaḥ || 32 ||
BRP023.033.1/ ādyabījāt prabhavati bījāny anyāni vai tataḥ |
BRP023.033.2/ prabhavanti tatas tebhyo bhavanty anye pare drumāḥ || 33 ||
BRP023.034.1/ te 'pi tallakṣaṇadravyakāraṇānugatā dvijāḥ |
BRP023.034.2/ evam avyākṛtāt pūrvaṁ jāyante mahadādayaḥ || 34 ||
BRP023.035.1/ viśeṣāntās tatas tebhyaḥ sambhavanti surādayaḥ |
BRP023.035.2/ tebhyaś ca putrās teṣāṁ tu putrāṇāṁ parame sutāḥ || 35 ||
BRP023.036.1/ bījād vṛkṣapraroheṇa yathā nāpacayas taroḥ |
BRP023.036.2/ bhūtānāṁ bhūtasargeṇa naivāsty apacayas tathā || 36 ||
BRP023.037.1/ sannidhānād yathākāśakālādyāḥ kāraṇaṁ taroḥ |
BRP023.037.2/ tathaivāpariṇāmena viśvasya bhagavān hariḥ || 37 ||
BRP023.038.1/ vrīhibīje yathā mūlaṁ nālaṁ pattrāṅkurau tathā |
BRP023.038.2/ kāṇḍakoṣās tathā puṣpaṁ kṣīraṁ tadvac ca taṇḍulaḥ || 38 ||
BRP023.039.1/ tuṣāḥ kaṇāś ca santo vai yānty āvirbhāvam ātmanaḥ |
BRP023.039.2/ prarohahetusāmagryam āsādya munisattamāḥ || 39 ||
BRP023.040.1/ tathā karmasv anekeṣu devādyās tanavaḥ sthitāḥ |
BRP023.040.2/ viṣṇuśaktiṁ samāsādya praroham upayānti vai || 40 ||
BRP023.041.1/ sa ca viṣṇuḥ paraṁ brahma yataḥ sarvam idaṁ jagat |
BRP023.041.2/ jagac ca yo yatra cedaṁ yasmin vilayam eṣyati || 41 ||
BRP023.042.1/ tad brahma paramaṁ dhāma sadasat paramaṁ padam |
BRP023.042.2/ yasya sarvam abhedena jagad etac carācaram || 42 ||
BRP023.043.1/ sa eva mūlaprakṛtir vyaktarūpī jagac ca saḥ |
BRP023.043.2/ tasminn eva layaṁ sarvaṁ yāti tatra ca tiṣṭhati || 43 ||
BRP023.044.1/ kartā kriyāṇāṁ sa ca ijyate kratuḥ |
BRP023.044.2/ sa eva tatkarmaphalaṁ ca tasya yat |
BRP023.044.3/ yugādi yasmāc ca bhaved aśeṣato |
BRP023.044.4/ harer na kiñcid vyatiriktam asti tat || 44 ||

24. Chapter 24 :: Nārāyaṇa as Śiśumāra and the cycle of water

[Page 93 ] [Note: [ SS 61-62]

BRP024.001.0/ lomaharṣaṇa uvāca:

BRP024.001.1/ tārāmayaṁ bhagavataḥ śiśumārākṛti prabhoḥ |
BRP024.001.2/ divi rūpaṁ harer yat tu tasya pucche sthito dhruvaḥ || 1 ||
BRP024.002.1/ saeṣa bhraman bhrāmayati candrādityādikān grahān |
BRP024.002.2/ bhramantam anu taṁ yānti nakṣatrāṇi ca cakravat || 2 ||
BRP024.003.1/ sūryācandramasau tārā nakṣatrāṇi grahaiḥ saha |
BRP024.003.2/ vātānīkamayair bandhair dhruve baddhāni tāni vai || 3 ||
BRP024.004.1/ śiśumārākṛti proktaṁ yad rūpaṁ jyotiṣāṁ divi |
BRP024.004.2/ nārāyaṇaḥ paraṁ dhāma tasyādhāraḥ svayaṁ hṛdi || 4 ||
BRP024.005.1/ uttānapādatanayas tam ārādhya prajāpatim |
BRP024.005.2/ sa tārāśiśumārasya dhruvaḥ pucche vyavasthitaḥ || 5 ||
BRP024.006.1/ ādhāraḥ śiśumārasya sarvādhyakṣo janārdanaḥ |
BRP024.006.2/ dhruvasya śiśumāraś ca dhruve bhānur vyavasthitaḥ || 6 ||
BRP024.007.1/ tad ādhāraṁ jagac cedaṁ sadevāsuramānuṣam |
BRP024.007.2/ yena viprā vidhānena tan me śṛṇuta sāmpratam || 7 ||
BRP024.008.1/ vivasvān aṣṭabhir māsair grasaty apo rasātmikāḥ |
BRP024.008.2/ varṣaty ambu tataś cānnam annādam akhilaṁ jagat || 8 ||
BRP024.009.1/ vivasvān aṁśubhis tīkṣṇair ādāya jagato jalam |
BRP024.009.2/ somaṁ puṣyaty athenduś ca vāyunāḍīmayair divi || 9 ||
BRP024.010.1/ jalair vikṣipyate 'bhreṣu dhūmāgnyanilamūrtiṣu |
BRP024.010.2/ na bhraśyanti yatas tebhyo jalāny abhrāṇi tāny ataḥ || 10 ||
BRP024.011.1/ abhrasthāḥ prapatanty āpo vāyunā samudīritāḥ |
BRP024.011.2/ saṁskāraṁ kālajanitaṁ viprāś cāsādya nirmalāḥ || 11 ||
BRP024.012.1/ saritsamudrā bhaumās tu tathāpaḥ prāṇisambhavāḥ |
BRP024.012.2/ catuṣprakārā bhagavān ādatte savitā dvijāḥ || 12 ||
BRP024.013.1/ ākāśagaṅgāsalilaṁ tathāhṛtya gabhastimān |
BRP024.013.2/ anabhragatam evorvyāṁ sadyaḥ kṣipati raśmibhiḥ || 13 ||
BRP024.014.1/ tasya saṁsparśanirdhūtapāpapaṅko dvijottamāḥ |
BRP024.014.2/ na yāti narakaṁ martyo divyaṁ snānaṁ hi tat smṛtam || 14 ||
BRP024.015.1/ dṛṣṭasūryaṁ hi tad vāri pataty abhrair vinā divaḥ |
BRP024.015.2/ ākāśagaṅgāsalilaṁ tad gobhiḥ kṣipyate raveḥ || 15 ||
BRP024.016.1/ kṛttikādiṣu ṛkṣeṣu viṣameṣv ambu yad divaḥ |
BRP024.016.2/ dṛṣṭvārkaṁ patitaṁ jñeyaṁ tad gāṅgaṁ diggajohnitam || 16 ||
BRP024.017.1/ yugmarkṣeṣu tu yat toyaṁ pataty arkodgitaṁ divaḥ |
BRP024.017.2/ tat sūryaraśmibhiḥ sadyaḥ samādāya nirasyate || 17 ||
BRP024.018.1/ ubhayaṁ puṇyam atyarthaṁ nṛṇāṁ pāpaharaṁ dvijāḥ |
BRP024.018.2/ ākāśagaṅgāsalilaṁ divyaṁ snānaṁ dvijottamāḥ || 18 ||
[Page 94 ]
BRP024.019.1/ yat tu meghaiḥ samutsṛṣṭaṁ vāri tat prāṇināṁ dvijāḥ |
BRP024.019.2/ puṣṇāty oṣadhayaḥ sarvā jīvanāyāmṛtaṁ hi tat || 19 ||
BRP024.020.1/ tena vṛddhiṁ parāṁ nītaḥ sakalaś cauṣadhīgaṇaḥ |
BRP024.020.2/ sādhakaḥ phalapākāntaḥ prajānāṁ tu prajāyate || 20 ||
BRP024.021.1/ tena yajñān yathāproktān mānavāḥ śāstracakṣuṣaḥ |
BRP024.021.2/ kurvate 'harahaś caiva devān āpyāyayanti te || 21 ||
BRP024.022.1/ evaṁ yajñāś ca vedāś ca varṇāś ca dvijapūrvakāḥ |
BRP024.022.2/ sarvadevanikāyāś ca paśubhūtagaṇāś ca ye || 22 ||
BRP024.023.1/ vṛṣṭyā dhṛtam idaṁ sarvaṁ jagat sthāvarajaṅgamam |
BRP024.023.2/ sāpi niṣpādyate vṛṣṭiḥ savitrā munisattamāḥ || 23 ||
BRP024.024.1/ ādhārabhūtaḥ savitur dhruvo munivarottamāḥ |
BRP024.024.2/ dhruvasya śiśumāro 'sau so 'pi nārāyaṇāśrayaḥ || 24 ||
BRP024.025.1/ hṛdi nārāyaṇas tasya śiśumārasya saṁsthitaḥ |
BRP024.025.2/ vibhartā sarvabhūtānām ādibhūtaḥ sanātanaḥ || 25 ||
BRP024.026.1/ evaṁ mayā muniśreṣṭhā brahmāṇḍaṁ samudāhṛtam |
BRP024.026.2/ bhūsamudrādibhir yuktaṁ kim anyac chrotum icchatha || 26 ||

25. Chapter 25 :: Places of pilgrimage

[Note: [ SS 62-65]

BRP025.001.0/ munaya ūcuḥ:

BRP025.001.1/ pṛthivyāṁ yāni tīrthāni puṇyāny āyatanāni ca |
BRP025.001.2/ vaktum arhasi dharmajña śrotuṁ no vartate manaḥ || 1 ||

BRP025.002.0/ lomaharṣaṇa uvāca:

BRP025.002.1/ yasya hastau ca pādau ca manaś caiva susaṁyatam |
BRP025.002.2/ vidyā tapaś ca kīrtiś ca sa tīrthaphalam aśnute || 2 ||
BRP025.003.1/ mano viśuddhaṁ puruṣasya tīrthaṁ |
BRP025.003.2/ vācāṁ tathā cendriyanigrahaś ca |
BRP025.003.3/ etāni tīrthāni śarīrajāni |
BRP025.003.4/ svargasya mārgaṁ pratibodhayanti || 3 ||
BRP025.004.1/ cittam antargataṁ duṣṭaṁ tīrthasnānair na śudhyati |
BRP025.004.2/ śataśo 'pi jalair dhautaṁ surābhāṇḍam ivāśuci || 4 ||
BRP025.005.1/ na tīrthāni na dānāni na vratāni na cāśramāḥ |
BRP025.005.2/ duṣṭāśayaṁ dambharuciṁ punanti vyutthitendriyam || 5 ||
BRP025.006.1/ indriyāṇi vaśe kṛtvā yatra yatra vasen naraḥ |
BRP025.006.2/ tatra tatra kurukṣetraṁ prayāgaṁ puṣkaraṁ tathā || 6 ||
BRP025.007.1/ tasmāc chṛṇudhvaṁ vakṣyāmi tīrthāny āyatanāni ca |
BRP025.007.2/ saṅkṣepeṇa muniśreṣṭhāḥ pṛthivyāṁ yāni kāni vai || 7 ||
[Page 95 ]
BRP025.008.1/ vistareṇa na śakyante vaktuṁ varṣaśatair api |
BRP025.008.2/ prathamaṁ puṣkaraṁ tīrthaṁ naimiṣāraṇyam eva ca || 8 ||
BRP025.009.1/ prayāgaṁ ca pravakṣyāmi dharmāraṇyaṁ dvijottamāḥ |
BRP025.009.2/ dhenukaṁ campakāraṇyaṁ saindhavāraṇyam eva ca || 9 ||
BRP025.010.1/ puṇyaṁ ca magadhāraṇyaṁ daṇḍakāraṇyam eva ca |
BRP025.010.2/ gayā prabhāsaṁ śrītīrthaṁ divyaṁ kanakhalaṁ tathā || 10 ||
BRP025.011.1/ bhṛgutuṅgaṁ hiraṇyākṣaṁ bhīmāraṇyaṁ kuśasthalīm |
BRP025.011.2/ lohākulaṁ sakedāraṁ mandarāraṇyam eva ca || 11 ||
BRP025.012.1/ mahābalaṁ koṭitīrthaṁ sarvapāpaharaṁ tathā |
BRP025.012.2/ rūpatīrthaṁ śūkaravaṁ cakratīrthaṁ mahāphalam || 12 ||
BRP025.013.1/ yogatīrthaṁ somatīrthaṁ tīrthaṁ sāhoṭakaṁ tathā |
BRP025.013.2/ tīrthaṁ kokāmukhaṁ puṇyaṁ badarīśailam eva ca || 13 ||
BRP025.014.1/ somatīrthaṁ tuṅgakūṭaṁ tīrthaṁ skandāśramaṁ tathā |
BRP025.014.2/ koṭitīrthaṁ cāgnipadaṁ tīrthaṁ pañcaśikhaṁ tathā || 14 ||
BRP025.015.1/ dharmodbhavaṁ koṭitīrthaṁ tīrthaṁ bādhapramocanam |
BRP025.015.2/ gaṅgādvāraṁ pañcakūṭaṁ madhyakesaram eva ca || 15 ||
BRP025.016.1/ cakraprabhaṁ mataṅgaṁ ca kruśadaṇḍaṁ ca viśrutam |
BRP025.016.2/ daṁṣṭrākuṇḍaṁ viṣṇutīrthaṁ sārvakāmikam eva ca || 16 ||
BRP025.017.1/ tīrthaṁ matsyatilaṁ caiva badarī suprabhaṁ tathā |
BRP025.017.2/ brahmakuṇḍaṁ vahnikuṇḍaṁ tīrthaṁ satyapadaṁ tathā || 17 ||
BRP025.018.1/ catuḥsrotaś catuḥśṛṅgaṁ śailaṁ dvādaśadhārakam |
BRP025.018.2/ mānasaṁ sthūlaśṛṅgaṁ ca sthūladaṇḍaṁ tathorvaśī || 18 ||
BRP025.019.1/ lokapālaṁ manuvaraṁ somāhvaśailam eva ca |
BRP025.019.2/ sadāprabhaṁ merukuṇḍaṁ tīrthaṁ somābhiṣecanam || 19 ||
BRP025.020.1/ mahāsrotaṁ koṭarakaṁ pañcadhāraṁ tridhārakam |
BRP025.020.2/ saptadhāraikadhāraṁ ca tīrthaṁ cāmarakaṇṭakam || 20 ||
BRP025.021.1/ śālagrāmaṁ cakratīrthaṁ koṭidrumam anuttamam |
BRP025.021.2/ bilvaprabhaṁ devahradaṁ tīrthaṁ viṣṇuhradaṁ tathā || 21 ||
BRP025.022.1/ śaṅkhaprabhaṁ devakuṇḍaṁ tīrthaṁ vajrāyudhaṁ tathā |
BRP025.022.2/ agniprabhaṁ ca punnāgaṁ devaprabham anuttamam || 22 ||
BRP025.023.1/ vidyādharaṁ sagāndharvaṁ śrītīrthaṁ brahmaṇo hradam |
BRP025.023.2/ sātīrthaṁ lokapālākhyaṁ maṇipuragiriṁ tathā || 23 ||
[Page 96 ]
BRP025.024.1/ tīrthaṁ pañcahradaṁ caiva puṇyaṁ piṇḍārakaṁ tathā |
BRP025.024.2/ malavyaṁ goprabhāvaṁ ca govaraṁ vaṭamūlakam || 24 ||
BRP025.025.1/ snānadaṇḍaṁ prayāgaṁ ca guhyaṁ viṣṇupadaṁ tathā |
BRP025.025.2/ kanyāśramaṁ vāyukuṇḍaṁ jambūmārgaṁ tathottamam || 25 ||
BRP025.026.1/ gabhastitīrthaṁ ca tathā yayātipatanaṁ śuci |
BRP025.026.2/ koṭitīrthaṁ bhadravaṭaṁ mahākālavanaṁ tathā || 26 ||
BRP025.027.1/ narmadātīrtham aparaṁ tīrthavajraṁ tathārbudam |
BRP025.027.2/ piṅgutīrthaṁ savāsiṣṭhaṁ tīrthaṁ ca pṛthasaṅgamam || 27 ||
BRP025.028.1/ tīrthaṁ daurvāsikaṁ nāma tathā piñjarakaṁ śubham |
BRP025.028.2/ ṛṣitīrthaṁ brahmatuṅgaṁ vasutīrthaṁ kumārikam || 28 ||
BRP025.029.1/ śakratīrthaṁ pañcanadaṁ reṇukātīrtham eva ca |
BRP025.029.2/ paitāmahaṁ ca vimalaṁ rudrapādaṁ tathottamam || 29 ||
BRP025.030.1/ maṇimattaṁ ca kāmākhyaṁ kṛṣṇatīrthaṁ kuśāvilam |
BRP025.030.2/ yajanaṁ yājanaṁ caiva tathaiva brahmavālukam || 30 ||
BRP025.031.1/ puṣpanyāsaṁ puṇḍarīkaṁ maṇipūraṁ tathottaram |
BRP025.031.2/ dīrghasattraṁ hayapadaṁ tīrthaṁ cānaśanaṁ tathā || 31 ||
BRP025.032.1/ gaṅgodbhedaṁ śivodbhedaṁ narmadodbhedam eva ca |
BRP025.032.2/ vastrāpadaṁ dāruvalaṁ chāyārohaṇam eva ca || 32 ||
BRP025.033.1/ siddheśvaraṁ mitravalaṁ kālikāśramam eva ca |
BRP025.033.2/ vaṭāvaṭaṁ bhadravaṭaṁ kauśāmbī ca divākaram || 33 ||
BRP025.034.1/ dvīpaṁ sārasvataṁ caiva vijayaṁ kāmadaṁ tathā |
BRP025.034.2/ rudrakoṭiṁ sumanasaṁ tīrthaṁ sadrāvanāmitam || 34 ||
BRP025.035.1/ syamantapañcakaṁ tīrthaṁ brahmatīrthaṁ sudarśanam |
BRP025.035.2/ satataṁ pṛthivīsarvaṁ pāriplavapṛthūdakau || 35 ||
BRP025.036.1/ daśāśvamedhikaṁ tīrthaṁ sarpijaṁ viṣayāntikam |
BRP025.036.2/ koṭitīrthaṁ pañcanadaṁ vārāhaṁ yakṣiṇīhradam || 36 ||
BRP025.037.1/ puṇḍarīkaṁ somatīrthaṁ muñjavaṭaṁ tathottamam |
BRP025.037.2/ badarīvanam āsīnaṁ ratnamūlakam eva ca || 37 ||
BRP025.038.1/ lokadvāraṁ pañcatīrthaṁ kapilātīrtham eva ca |
BRP025.038.2/ sūryatīrthaṁ śaṅkhinī ca gavāṁ bhavanam eva ca || 38 ||
BRP025.039.1/ tīrthaṁ ca yakṣarājasya brahmāvartaṁ sutīrthakam |
BRP025.039.2/ kāmeśvaraṁ mātritīrthaṁ tīrthaṁ śītavanaṁ tathā || 39 ||
[Page 97 ]
BRP025.040.1/ snānalomāpahaṁ caiva māsasaṁsarakaṁ tathā |
BRP025.040.2/ daśāśvamedhaṁ kedāraṁ brahmodumbaram eva ca || 40 ||
BRP025.041.1/ saptarṣikuṇḍaṁ ca tathā tīrthaṁ devyāḥ sujambukam |
BRP025.041.2/ īṭāspadaṁ koṭikūṭaṁ kindānaṁ kiñjapaṁ tathā || 41 ||
BRP025.042.1/ kāraṇḍavaṁ cāvedhyaṁ ca triviṣṭapam athāparam |
BRP025.042.2/ pāṇiṣātaṁ miśrakaṁ ca madhūvaṭamanojavau || 42 ||
BRP025.043.1/ kauśikī devatīrthaṁ ca tīrthaṁ ca ṛṇamocanam |
BRP025.043.2/ divyaṁ ca nṛgadhūmākhyaṁ tīrthaṁ viṣṇupadaṁ tathā || 43 ||
BRP025.044.1/ amarāṇāṁ hradaṁ puṇyaṁ koṭitīrthaṁ tathāparam |
BRP025.044.2/ śrīkuñjaṁ śālitīrthaṁ ca naimiṣeyaṁ ca viśrutam || 44 ||
BRP025.045.1/ brahmasthānaṁ somatīrthaṁ kanyātīrthaṁ tathaiva ca |
BRP025.045.2/ brahmatīrthaṁ manastīrthaṁ tīrthaṁ vai kārupāvanam || 45 ||
BRP025.046.1/ saugandhikavanaṁ caiva maṇitīrthaṁ sarasvatī |
BRP025.046.2/ īśānatīrthaṁ pravaraṁ pāvanaṁ pāñcayajñikam || 46 ||
BRP025.047.1/ triśūladhāraṁ māhendraṁ devasthānaṁ kṛtālayam |
BRP025.047.2/ śākambharī devatīrthaṁ suvarṇākhyaṁ kilaṁ hradam || 47 ||
BRP025.048.1/ kṣīraśravaṁ virūpākṣaṁ bhṛgutīrthaṁ kuśodbhavam |
BRP025.048.2/ brahmatīrthaṁ brahmayoniṁ nīlaparvatam eva ca || 48 ||
BRP025.049.1/ kubjāmbakaṁ bhadravaṭaṁ vasiṣṭhapadam eva ca |
BRP025.049.2/ svargadvāraṁ prajādvāraṁ kālikāśramam eva ca || 49 ||
BRP025.050.1/ rudrāvartaṁ sugandhāśvaṁ kapilāvanam eva ca |
BRP025.050.2/ bhadrakarṇahradaṁ caiva śaṅkukarṇahradaṁ tathā || 50 ||
BRP025.051.1/ saptasārasvataṁ caiva tīrtham auśanasaṁ tathā |
BRP025.051.2/ kapālamocanaṁ caiva avakīrṇaṁ ca kāmyakam || 51 ||
BRP025.052.1/ catuḥsāmudrikaṁ caiva śatakiṁ ca sahasrikam |
BRP025.052.2/ reṇukaṁ pañcavaṭakaṁ vimocanam athaujasam || 52 ||
BRP025.053.1/ sthāṇutīrthaṁ kuros tīrthaṁ svargadvāraṁ kuśadhvajam |
BRP025.053.2/ viśveśvaraṁ mānavakaṁ kūpaṁ nārāyaṇāśrayam || 53 ||
BRP025.054.1/ gaṅgāhradaṁ vaṭaṁ caiva badarīpāṭanaṁ tathā |
BRP025.054.2/ indramārgam ekarātraṁ kṣīrakāvāsam eva ca || 54 ||
BRP025.055.1/ somatīrthaṁ dadhīcaṁ ca śrutatīrthaṁ ca bho dvijāḥ |
BRP025.055.2/ koṭitīrthasthalīṁ caiva bhadrakālīhradaṁ tathā || 55 ||
BRP025.056.1/ arundhatīvanaṁ caiva brahmāvartaṁ tathottamam |
BRP025.056.2/ aśvavedī kubjāvanaṁ yamunāprabhavaṁ tathā || 56 ||
[Page 98 ]
BRP025.057.1/ vīraṁ pramokṣaṁ sindhūttham ṛṣa kulyā sakṛttikam |
BRP025.057.2/ urvīsaṅkramaṇaṁ caiva māyāvidyodbhavaṁ tathā || 57 ||
BRP025.058.1/ mahāśramo vaitasikārūpaṁ sundarikāśramam |
BRP025.058.2/ bāhutīrthaṁ cārunadīṁ vimalāśokam eva ca || 58 ||
BRP025.059.1/ tīrthaṁ pañcanadaṁ caiva mārkaṇḍeyasya dhīmataḥ |
BRP025.059.2/ somatīrthaṁ sitodaṁ ca tīrthaṁ matsyodarīṁ tathā || 59 ||
BRP025.060.1/ sūryaprabhaṁ sūryatīrtham aśokavanam eva ca |
BRP025.060.2/ aruṇāspadaṁ kāmadaṁ ca śukratīrthaṁ savālukam || 60 ||
BRP025.061.1/ piśācamocanaṁ caiva subhadrāhradam eva ca |
BRP025.061.2/ kuṇḍaṁ vimaladaṇḍasya tīrthaṁ caṇḍeśvarasya ca || 61 ||
BRP025.062.1/ jyeṣṭhasthānahradaṁ caiva puṇyaṁ brahmasaraṁ tathā |
BRP025.062.2/ jaigīṣavyaguhā caiva harikeśavanaṁ tathā || 62 ||
BRP025.063.1/ ajāmukhasaraṁ caiva ghaṇṭākarṇahradaṁ tathā |
BRP025.063.2/ puṇḍarīkahradaṁ caiva vāpī karkoṭakasya ca || 63 ||
BRP025.064.1/ suvarṇasyodapānaṁ ca śvetatīrthahradaṁ tathā |
BRP025.064.2/ kuṇḍaṁ ghargharikāyāś ca śyāmakūpaṁ ca candrikā || 64 ||
BRP025.065.1/ śmaśānastambhakūpaṁ ca vināyakahradaṁ tathā |
BRP025.065.2/ kūpaṁ sindhūdbhavaṁ caiva puṇyaṁ brahmasaraṁ tathā || 65 ||
BRP025.066.1/ rudrāvāsaṁ tathā tīrthaṁ nāgatīrthaṁ pulomakam |
BRP025.066.2/ bhaktahradaṁ kṣīrasaraḥ pretādhāraṁ kumārakam || 66 ||
BRP025.067.1/ brahmāvartaṁ kuśāvartaṁ dadhikarṇodapānakam |
BRP025.067.2/ śṛṅgatīrthaṁ mahātīrthaṁ tīrthaśreṣṭhā mahānadī || 67 ||
BRP025.068.1/ divyaṁ brahmasaraṁ puṇyaṁ gayāśīrṣākṣayaṁ vaṭam |
BRP025.068.2/ dakṣiṇaṁ cottaraṁ caiva gomayaṁ rūpaśītikam || 68 ||
BRP025.069.1/ kapilāhradaṁ gṛdhravaṭaṁ sāvitrīhradam eva ca |
BRP025.069.2/ prabhāsanaṁ sītavanaṁ yonidvāraṁ ca dhenukam || 69 ||
BRP025.070.1/ dhanyakaṁ kokilākhyaṁ ca mataṅgahradam eva ca |
BRP025.070.2/ pitṛkūpaṁ rudratīrthaṁ śakratīrthaṁ sumālinam || 70 ||
BRP025.071.1/ brahmasthānaṁ saptakuṇḍaṁ maṇiratnahradaṁ tathā |
[Page 99 ]
BRP025.071.2/ kauśikyaṁ bharataṁ caiva tīrthaṁ jyeṣṭhālikā tathā || 71 ||
BRP025.072.1/ viśveśvaraṁ kalpasaraḥ kanyāsaṁvetyam eva ca |
BRP025.072.2/ niścīvā prabhavaś caiva vasiṣṭhāśramam eva ca || 72 ||
BRP025.073.1/ devakūṭaṁ ca kūpaṁ ca vasiṣṭhāśramam eva ca |
BRP025.073.2/ vīrāśramaṁ brahmasaro brahmavīrāvakāpilī || 73 ||
BRP025.074.1/ kumāradhārā śrīdhārā gaurīśikharam eva ca |
BRP025.074.2/ śunaḥ kuṇḍo 'tha tīrthaṁ ca nanditīrthaṁ tathaiva ca || 74 ||
BRP025.075.1/ kumāravāsaṁ śrīvāsam aurvīśītārtham eva ca |
BRP025.075.2/ kumbhakarṇahradaṁ caiva kauśikīhradam eva ca || 75 ||
BRP025.076.1/ dharmatīrthaṁ kāmatīrthaṁ tīrtham uddālakaṁ tathā |
BRP025.076.2/ sandhyātīrthaṁ kāratoyaṁ kapilaṁ lohitārṇavam || 76 ||
BRP025.077.1/ śoṇodbhavaṁ vaṁśagulmam ṛṣabhaṁ kalatīrthakam |
BRP025.077.2/ puṇyāvatīhradaṁ tīrthaṁ tīrthaṁ badarikāśramam || 77 ||
BRP025.078.1/ rāmatīrthaṁ pitṛvanaṁ virajātīrtham eva ca |
BRP025.078.2/ mārkaṇḍeyavanaṁ caiva kṛṣṇatīrthaṁ tathā vaṭam || 78 ||
BRP025.079.1/ rohiṇīkūpapravaram indradyumnasaraṁ ca yat |
BRP025.079.2/ sānugartaṁ samāhendraṁ śrītīrthaṁ śrīnadaṁ tathā || 79 ||
BRP025.080.1/ iṣutīrthaṁ vārṣabhaṁ ca kāverīhradam eva ca |
BRP025.080.2/ kanyātīrthaṁ ca gokarṇaṁ gāyatrīsthānam eva ca || 80 ||
BRP025.081.1/ badarīhradam anyac ca madhyasthānaṁ vikarṇakam |
BRP025.081.2/ jātīhradaṁ devakūpaṁ kuśapravaṇam eva ca || 81 ||
BRP025.082.1/ sarvadevavrataṁ caiva kanyāśramahradaṁ tathā |
BRP025.082.2/ tathānyad vālakhilyānāṁ sapūrvāṇāṁ tathāparam || 82 ||
BRP025.083.1/ tathānyac ca maharṣīṇām akhaṇḍitahradaṁ tathā |
BRP025.083.2/ tīrtheṣv eteṣu vidhivat samyak śraddhāsamanvitaḥ || 83 ||
[Page 100 ]
BRP025.084.1/ snānaṁ karoti yo martyaḥ sopavāso jitendriyaḥ |
BRP025.084.2/ devān ṛṣīn manuṣyāṁś ca pitṝn santarpya ca kramāt || 84 ||
BRP025.085.1/ abhyarcya devatās tatra sthitvā ca rajanītrayam |
BRP025.085.2/ pṛthak pṛthak phalaṁ teṣu pratitīrtheṣu bho dvijāḥ || 85 ||
BRP025.086.1/ prāpnoti hayamedhasya naro nāsty atra saṁśayaḥ |
BRP025.086.2/ yas tv idaṁ śṛṇuyān nityaṁ tīrthamāhātmyam uttamam |
BRP025.086.3/ paṭhec ca śrāvayed vāpi sarvapāpaiḥ pramucyate || 86 ||

26. Chapter 26 :: The dialogical setting for Brahman's narration

[Note: [ SS 66]

BRP026.001.0/ munaya ūcuḥ:

BRP026.001.1/ pṛthivyām uttamāṁ bhūmiṁ dharmakāmārthamokṣadām |
BRP026.001.2/ tīrthānām uttamaṁ tīrthaṁ brūhi no vadatāṁ vara || 1 ||

BRP026.002.0/ lomaharṣaṇa uvāca:

BRP026.002.1/ imaṁ praśnaṁ mama guruṁ papracchur munayaḥ purā |
BRP026.002.2/ tam ahaṁ sampravakṣyāmi yat pṛcchadhvaṁ dvijottamāḥ || 2 ||
BRP026.003.1/ svāśrame sumahāpuṇye nānāpuṣpopaśobhite |
BRP026.003.2/ nānādrumalatākīrṇe nānāmṛgagaṇair yute || 3 ||
BRP026.004.1/ punnāgaiḥ karṇikāraiś ca saralair devadārubhiḥ |
BRP026.004.2/ śālais tālais tamālaiś ca panasair dhavakhādiraiḥ || 4 ||
BRP026.005.1/ pāṭalāśokabakulaiḥ karavīraiḥ sacampakaiḥ |
BRP026.005.2/ anyaiś ca vividhair vṛkṣair nānāpuṣpopaśobhitaiḥ || 5 ||
BRP026.006.1/ kurukṣetre samāsīnaṁ vyāsaṁ matimatāṁ varam |
BRP026.006.2/ mahābhāratakartāraṁ sarvaśāstraviśāradam || 6 ||
BRP026.007.1/ adhyātmaniṣṭhaṁ sarvajñaṁ sarvabhūtahite ratam |
BRP026.007.2/ purāṇāgamavaktāraṁ vedavedāṅgapāragam || 7 ||
BRP026.008.1/ parāśarasutaṁ śāntaṁ padmapattrāyatekṣaṇam |
BRP026.008.2/ draṣṭum abhyāyayuḥ prītyā munayaḥ saṁśitavratāḥ || 8 ||
BRP026.009.1/ kaśyapo jamadagniś ca bharadvājo 'tha gautamaḥ |
BRP026.009.2/ vasiṣṭho jaiminir dhaumyo mārkaṇḍeyo 'tha vālmikiḥ || 9 ||
BRP026.010.1/ viśvāmitraḥ śatānando vātsyo gārgyo 'tha āsuriḥ |
BRP026.010.2/ sumantur bhārgavo nāma kaṇvo medhātithir guruḥ || 10 ||
BRP026.011.1/ māṇḍavyaś cyavano dhūmro hy asito devalas tathā |
BRP026.011.2/ maudgalyas tṛṇayajñaś ca pippalādo 'kṛtavraṇaḥ || 11 ||
BRP026.012.1/ saṁvartaḥ kauśiko raibhyo maitreyo haritas tathā |
BRP026.012.2/ śāṇḍilyaś ca vibhāṇḍaś ca durvāsā lomaśas tathā || 12 ||
BRP026.013.1/ nāradaḥ parvataś caiva vaiśampāyanagālavau |
BRP026.013.2/ bhāskariḥ pūraṇaḥ sūtaḥ pulastyaḥ kapilas tathā || 13 ||
[Page 101 ]
BRP026.014.1/ ulūkaḥ pulaho vāyur devasthānaś caturbhujaḥ |
BRP026.014.2/ sanatkumāraḥ pailaś ca kṛṣṇaḥ kṛṣṇānubhautikaḥ || 14 ||
BRP026.015.1/ etair munivaraiś cānyair vṛtaḥ satyavatīsutaḥ |
BRP026.015.2/ rarāja sa muniḥ śrīmān nakṣatrair iva candramāḥ || 15 ||
BRP026.016.1/ tān āgatān munīn sarvān pūjayām āsa vedavit |
BRP026.016.2/ te 'pi taṁ pratipūjyaiva kathāṁ cakruḥ parasparam || 16 ||
BRP026.017.1/ kathānte te muniśreṣṭhāḥ kṛṣṇaṁ satyavatīsutam |
BRP026.017.2/ papracchuḥ saṁśayaṁ sarve tapovananivāsinaḥ || 17 ||

BRP026.018.0/ munaya ūcuḥ:

BRP026.018.1/ mune vedāṁś ca śāstrāṇi purāṇāgamabhāratam |
BRP026.018.2/ bhūtaṁ bhavyaṁ bhaviṣyaṁ ca sarvaṁ jānāsi vāṅmayam || 18 ||
BRP026.019.1/ kaṣṭe 'smin duḥkhabahule niḥsāre bhavasāgare |
BRP026.019.2/ rāgagrāhākule raudre viṣayodakasamplave || 19 ||
BRP026.020.1/ indriyāvartakalile dṛṣṭormiśatasaṅkule |
BRP026.020.2/ mohapaṅkāvile durge lobhagambhīradustare || 20 ||
BRP026.021.1/ nimajjaj jagad ālokya nirālambam acetanam |
BRP026.021.2/ pṛcchāmas tvāṁ mahābhāgaṁ brūhi no munisattama || 21 ||
BRP026.022.1/ śreyaḥ kim atra saṁsāre bhairave lomaharṣaṇe |
BRP026.022.2/ upadeśapradānena lokān uddhartum arhasi || 22 ||
BRP026.023.1/ durlabhaṁ paramaṁ kṣetraṁ vaktum arhasi mokṣadam |
BRP026.023.2/ pṛthivyāṁ karmabhūmiṁ ca śrotum icchāmahe vayam || 23 ||
BRP026.024.1/ kṛtvā kila naraḥ samyak karma bhūmau yathoditam |
BRP026.024.2/ prāpnoti paramāṁ siddhiṁ narakaṁ ca vikarmataḥ || 24 ||
BRP026.025.1/ mokṣakṣetre tathā mokṣaṁ prāpnoti puruṣaḥ sudhīḥ |
BRP026.025.2/ tasmād brūhi mahāprājña yat pṛṣṭo 'si dvijottama || 25 ||
BRP026.026.1/ śrutvā tu vacanaṁ teṣāṁ munīnāṁ bhāvitātmanām |
BRP026.026.2/ vyāsaḥ provāca bhagavān bhūtabhavyabhaviṣyavit || 26 ||

BRP026.027.0/ vyāsa uvāca:

BRP026.027.1/ śṛṇudhvaṁ munayaḥ sarve vakṣyāmi yadi pṛcchatha |
BRP026.027.2/ yaḥ saṁvādo 'bhavat pūrvam ṛṣīṇāṁ brahmaṇā saha || 27 ||
BRP026.028.1/ merupṛṣṭhe tu vistīrṇe nānāratnavibhūṣite |
BRP026.028.2/ nānādrumalatākīrṇe nānāpuṣpopaśobhite || 28 ||
BRP026.029.1/ nānāpakṣirute ramye nānāprasavanākule |
BRP026.029.2/ nānāsattvasamākīrṇe nānāścaryasamanvite || 29 ||
BRP026.030.1/ nānāvarṇaśilākīrṇe nānādhātuvibhūṣite |
BRP026.030.2/ nānāmunijanākīrṇe nānāśramasamanvite || 30 ||
BRP026.031.1/ tatrāsīnaṁ jagannāthaṁ jagadyoniṁ caturmukham |
BRP026.031.2/ jagatpatiṁ jagadvandyaṁ jagadādhāram īśvaram || 31 ||
[Page 102 ]
BRP026.032.1/ devadānavagandharvair yakṣavidyādharoragaiḥ |
BRP026.032.2/ munisiddhāpsarobhiś ca vṛtam anyair divālayaiḥ || 32 ||
BRP026.033.1/ kecit stuvanti taṁ devaṁ kecid gāyanti cāgrataḥ |
BRP026.033.2/ kecid vādyāni vādyante kecin nṛtyanti cāpare || 33 ||
BRP026.034.1/ evaṁ pramudite kāle sarvabhūtasamāgame |
BRP026.034.2/ nānākusumagandhāḍhye dakṣiṇānilasevite || 34 ||
BRP026.035.1/ bhṛgvādyās taṁ tadā devaṁ praṇipatya pitāmaham |
BRP026.035.2/ imam artham ṛṣivarāḥ papracchuḥ pitaraṁ dvijāḥ || 35 ||

BRP026.036.0/ ṛṣaya ūcuḥ:

BRP026.036.1/ bhagavañ śrotum icchāmaḥ karmabhūmiṁ mahītale |
BRP026.036.2/ vaktum arhasi deveśa mokṣakṣetraṁ ca durlabham || 36 ||

BRP026.037.0/ vyāsa uvāca:

BRP026.037.1/ teṣāṁ vacanam ākarṇya prāha brahmā sureśvaraḥ |
BRP026.037.2/ papracchus te yathā praśnaṁ tat sarvaṁ munisattamāḥ || 37 ||

27. Chapter 27 :: Description of Bhāratavarṣa

[Note: [ SS 66-69]

BRP027.001.0/ brahmovāca:

BRP027.001.1/ śṛṇudhvaṁ munayaḥ sarve yad vo vakṣyāmi sāmpratam |
BRP027.001.2/ purāṇaṁ vedasambaddhaṁ bhuktimuktipradaṁ śubham || 1 ||
BRP027.002.1/ pṛthivyāṁ bhārataṁ varṣaṁ karmabhūmir udāhṛtā |
BRP027.002.2/ karmaṇaḥ phalabhūmiś ca svargaṁ ca narakaṁ tathā || 2 ||
BRP027.003.1/ tasmin varṣe naraḥ pāpaṁ kṛtvā dharmaṁ ca bho dvijāḥ |
BRP027.003.2/ avaśyaṁ phalam āpnoti aśubhasya śubhasya ca || 3 ||
BRP027.004.1/ brāhmaṇādyāḥ svakaṁ karma kṛtvā samyak susaṁyatāḥ |
BRP027.004.2/ prāpnuvanti parāṁ siddhiṁ tasmin varṣe na saṁśayaḥ || 4 ||
BRP027.005.1/ dharmaṁ cārthaṁ ca kāmaṁ ca mokṣaṁ ca dvijasattamāḥ |
BRP027.005.2/ prāpnoti puruṣaḥ sarvaṁ tasmin varṣe susaṁyataḥ || 5 ||
BRP027.006.1/ indrādyāś ca surāḥ sarve tasmin varṣe dvijottamāḥ |
BRP027.006.2/ kṛtvā suśobhanaṁ karma devatvaṁ pratipedire || 6 ||
BRP027.007.1/ anye 'pi lebhire mokṣaṁ puruṣāḥ saṁyatendriyāḥ |
BRP027.007.2/ tasmin varṣe budhāḥ śāntā vītarāgā vimatsarāḥ || 7 ||
BRP027.008.1/ ye cāpi svarge tiṣṭhanti vimānena gatajvarāḥ |
BRP027.008.2/ te 'pi kṛtvā śubhaṁ karma tasmin varṣe divaṁ gatāḥ || 8 ||
BRP027.009.1/ nivāsaṁ bhārate varṣa ākāṅkṣanti sadā surāḥ |
BRP027.009.2/ svargāpavargaphalade tat paśyāmaḥ kadā vayam || 9 ||
[Page 103 ]

BRP027.010.0/ munaya ūcuḥ:

BRP027.010.1/ yad etad bhavatā proktaṁ karma nānyatra puṇyadam |
BRP027.010.2/ pāpāya vā suraśreṣṭha varjayitvā ca bhāratam || 10 ||
BRP027.011.1/ tataḥ svargaś ca mokṣaś ca madhyamaṁ tac ca gamyate |
BRP027.011.2/ na khalv anyatra martyānāṁ bhūmau karma vidhīyate || 11 ||
BRP027.012.1/ tasmād vistarato brahmann asmākaṁ bhārataṁ vada |
BRP027.012.2/ yadi te 'sti dayāsmāsu yathāvasthitir eva ca || 12 ||
BRP027.013.1/ tasmād varṣam idaṁ nātha ye vāsmin varṣaparvatāḥ |
BRP027.013.2/ bhedāś ca tasya varṣasya brūhi sarvān aśeṣataḥ || 13 ||

BRP027.014.0/ brahmovāca:

BRP027.014.1/ śṛṇudhvaṁ bhārataṁ varṣaṁ navabhedena bho dvijāḥ |
BRP027.014.2/ samudrāntaritā jñeyās te samāś ca parasparam || 14 ||
BRP027.015.1/ indradvīpaḥ kaśeruś ca tāmravarṇo gabhastimān |
BRP027.015.2/ nāgadvīpas tathā saumyo gāndharvo vāruṇas tathā || 15 ||
BRP027.016.1/ ayaṁ tu navamas teṣāṁ dvīpaḥ sāgarasaṁvṛtaḥ |
BRP027.016.2/ yojanānāṁ sahasraṁ vai dvīpo 'yaṁ dakṣiṇottaraḥ || 16 ||
BRP027.017.1/ pūrve kirātā yasyāsan paścime yavanās tathā |
BRP027.017.2/ brāhmaṇāḥ kṣatriyā vaiśyāḥ śūdrāś cānte sthitā dvijāḥ || 17 ||
BRP027.018.1/ ijyāyuddhavaṇijyādyaiḥ karmabhiḥ kṛtapāvanāḥ |
BRP027.018.2/ teṣāṁ saṁvyavahāraś ca ebhiḥ karmabhir iṣyate || 18 ||
BRP027.019.1/ svargāpavargahetuś ca puṇyaṁ pāpaṁ ca vai tathā |
BRP027.019.2/ mahendro malayaḥ sahyaḥ śuktimān ṛkṣaparvataḥ || 19 ||
BRP027.020.1/ vindhyaś ca pāriyātraś ca saptaivātra kulācalāḥ |
BRP027.020.2/ teṣāṁ sahasraśaś cānye bhūdharā ye samīpagāḥ || 20 ||
BRP027.021.1/ vistārocchrayiṇo ramyā vipulāś citrasānavaḥ |
BRP027.021.2/ kolāhalaḥ sa vaibhrājo mandaro dardalācalaḥ || 21 ||
BRP027.022.1/ vātandhayo vaidyutaś ca mainākaḥ surasas tathā |
BRP027.022.2/ tuṅgaprastho nāgagirir godhanaḥ pāṇḍarācalaḥ || 22 ||
BRP027.023.1/ puṣpagirir vaijayanto raivato 'rbuda eva ca |
BRP027.023.2/ ṛṣyamūkaḥ sa gomanthaḥ kṛtaśailaḥ kṛtācalaḥ || 23 ||
BRP027.024.1/ śrīpārvataś cakoraś ca śataśo 'nye ca parvatāḥ |
BRP027.024.2/ tair vimiśrā janapadā mlecchādyāś caiva bhāgaśaḥ || 24 ||
BRP027.025.1/ taiḥ pīyante saricchreṣṭhās tā budhyadhvaṁ dvijottamāḥ |
BRP027.025.2/ gaṅgā sarasvatī sindhuś candrabhāgā tathāparā || 25 ||
BRP027.026.1/ yamunā śatadrur vipāśā vitastairāvatī kuhūḥ |
BRP027.026.2/ gomatī dhūtapāpā ca bāhudā ca dṛṣadvatī || 26 ||
[Page 104 ]
BRP027.027.1/ vipāśā devikā cakṣur niṣṭhīvā gaṇḍakī tathā |
BRP027.027.2/ kauśikī cāpagā caiva himavatpādaniḥsṛtāḥ || 27 ||
BRP027.028.1/ devasmṛtir devavatī vātaghnī sindhur eva ca |
BRP027.028.2/ veṇyā tu candanā caiva sadānīrā mahī tathā || 28 ||
BRP027.029.1/ carmaṇvatī vṛṣī caiva vidiśā vedavaty api |
BRP027.029.2/ siprā hy avantī ca tathā pāriyātrānugāḥ smṛtāḥ || 29 ||
BRP027.030.1/ śoṇā mahānadī caiva narmadā surathā kriyā |
BRP027.030.2/ mandākinī daśārṇā ca citrakūṭā tathāparā || 30 ||
BRP027.031.1/ citrotpalā vetravatī karamodā piśācikā |
BRP027.031.2/ tathānyātilaghuśroṇī vipāpmā śaivalā nadī || 31 ||
BRP027.032.1/ sadherujā śaktimatī śakunī tridivā kramuḥ |
BRP027.032.2/ ṛkṣapādaprasūtā vai tathānyā vegavāhinī || 32 ||
BRP027.033.1/ siprā payoṣṇī nirvindhyā tāpī caiva saridvarā |
BRP027.033.2/ veṇā vaitaraṇī caiva sinīvālī kumudvatī || 33 ||
BRP027.034.1/ toyā caiva mahāgaurī durgā cāntaḥśilā tathā |
BRP027.034.2/ vindhyapādaprasūtās tā nadyaḥ puṇyajalāḥ śubhāḥ || 34 ||
BRP027.035.1/ godāvarī bhīmarathī kṛṣṇaveṇā tathāpagā |
BRP027.035.2/ tuṅgabhadrā suprayogā tathānyā pāpanāśinī || 35 ||
BRP027.036.1/ sahyapādaviniṣkrāntā ity etāḥ saritāṁ varāḥ |
BRP027.036.2/ kṛtamālā tāmraparṇī puṣyajā pratyalāvatī || 36 ||
BRP027.037.1/ malayādrisamudbhūtāḥ puṇyāḥ śītajalās tv imāḥ |
BRP027.037.2/ pitṛsomarṣikulyā ca vañjulā tridivā ca yā || 37 ||
BRP027.038.1/ lāṅgulinī vaṁśakarā mahendraprabhavāḥ smṛtāḥ |
BRP027.038.2/ suvikālā kumārī ca manūgā mandagāminī || 38 ||
BRP027.039.1/ kṣayāpalāsinī caiva śuktimatprabhavāḥ smṛtāḥ |
BRP027.039.2/ sarvāḥ puṇyāḥ sarasvatyaḥ sarvā gaṅgāḥ samudragāḥ || 39 ||
BRP027.040.1/ viśvasya mātaraḥ sarvāḥ sarvāḥ pāpaharāḥ smṛtāḥ |
BRP027.040.2/ anyāḥ sahasraśaḥ proktāḥ kṣudranadyo dvijottamāḥ || 40 ||
BRP027.041.1/ prāvṛṭkālavahāḥ santi sadākālavahāś ca yāḥ |
BRP027.041.2/ matsyā mukuṭakulyāś ca kuntalāḥ kāśikośalāḥ || 41 ||
BRP027.042.1/ andhrakāś ca kaliṅgāś ca śamakāś ca vṛkaiḥ saha |
BRP027.042.2/ madhyadeśā janapadāḥ prāyaśo 'mī prakīrtitāḥ || 42 ||
BRP027.043.1/ sahyasya cottare yas tu yatra godāvarī nadī |
BRP027.043.2/ pṛthivyām api kṛtsnāyāṁ sa pradeśo manoramaḥ || 43 ||
[Page 105 ]
BRP027.044.1/ govardhanapuraṁ ramyaṁ bhārgavasya mahātmanaḥ |
BRP027.044.2/ vāhīkarāṭadhānāś ca sutīrāḥ kālatoyadāḥ || 44 ||
BRP027.045.1/ aparāntāś ca śūdrāś ca vāhlikāś ca sakeralāḥ |
BRP027.045.2/ gāndhārā yavanāś caiva sindhusauvīramadrakāḥ || 45 ||
BRP027.046.1/ śatadruhāḥ kaliṅgāś ca pāradā hārabhūṣikāḥ |
BRP027.046.2/ māṭharāś caiva kanakāḥ kaikeyā dambhamālikāḥ || 46 ||
BRP027.047.1/ kṣatriyopamadeśāś ca vaiśyaśūdrakulāni ca |
BRP027.047.2/ kāmbojāś caiva viprendrā barbarāś ca salaukikāḥ || 47 ||
BRP027.048.1/ vīrāś caiva tuṣārāś ca pahlavādhāyatā narāḥ |
BRP027.048.2/ ātreyāś ca bharadvājāḥ puṣkalāś ca daśerakāḥ || 48 ||
BRP027.049.1/ lampakāḥ śunaśokāś ca kulikā jāṅgalaiḥ saha |
BRP027.049.2/ auṣadhyaś calacandrā ca kirātānāṁ ca jātayaḥ || 49 ||
BRP027.050.1/ tomarā haṁsamārgāś ca kāśmīrāḥ karuṇās tathā |
BRP027.050.2/ śūlikāḥ kuhakāś caiva māgadhāś ca tathaiva ca || 50 ||
BRP027.051.1/ ete deśā udīcyās tu prācyān deśān nibodhata |
BRP027.051.2/ andhā vāmaṅkurākāś ca vallakāś ca makhāntakāḥ || 51 ||
BRP027.052.1/ tathāpare 'ṅgā vaṅgāś ca maladā mālavartikāḥ |
BRP027.052.2/ bhadratuṅgāḥ pratijayā bhāryāṅgāś cāpamardakāḥ || 52 ||
BRP027.053.1/ prāgjyotiṣāś ca madrāś ca videhās tāmraliptakāḥ |
BRP027.053.2/ mallā magadhakā nandāḥ prācyā janapadās tathā || 53 ||
BRP027.054.1/ athāpare janapadā dakṣiṇāpathavāsinaḥ |
BRP027.054.2/ pūrṇāś ca kevalāś caiva golāṅgūlās tathaiva ca || 54 ||
BRP027.055.1/ ṛṣikā muṣikāś caiva kumārā rāmaṭhāḥ śakāḥ |
BRP027.055.2/ mahārāṣṭrā māhiṣakāḥ kaliṅgāś caiva sarvaśaḥ || 55 ||
BRP027.056.1/ ābhīrāḥ saha vaiśikyā aṭavyāḥ saravāś ca ye |
BRP027.056.2/ pulindāś caiva mauleyā vaidarbhā daṇḍakaiḥ saha || 56 ||
BRP027.057.1/ paulikā maulikāś caiva aśmakā bhojavardhanāḥ |
BRP027.057.2/ kaulikāḥ kuntalāś caiva dambhakā nīlakālakāḥ || 57 ||
BRP027.058.1/ dākṣiṇātyās tv amī deśā aparāntān nibodhata |
BRP027.058.2/ śūrpārakāḥ kālidhanā lolās tālakaṭaiḥ saha || 58 ||
BRP027.059.1/ ity ete hy aparāntāś ca śṛṇudhvaṁ vindhyavāsinaḥ |
BRP027.059.2/ malajāḥ karkaśāś caiva melakāś colakaiḥ saha || 59 ||
[Page 106 ]
BRP027.060.1/ uttamārṇā daśārṇāś ca bhojāḥ kiṣkindhakaiḥ saha |
BRP027.060.2/ toṣalāḥ kośalāś caiva traipurā vaidiśās tathā || 60 ||
BRP027.061.1/ tumburās tu carāś caiva yavanāḥ pavanaiḥ saha |
BRP027.061.2/ abhayā ruṇḍikerāś ca carcarā hotradhartayaḥ || 61 ||
BRP027.062.1/ ete janapadāḥ sarve tatra vindhyanivāsinaḥ |
BRP027.062.2/ ato deśān pravakṣyāmi parvatāśrayiṇaś ca ye || 62 ||
BRP027.063.1/ nīhārās tuṣamārgāś ca kuravas tuṅgaṇāḥ khasāḥ |
BRP027.063.2/ karṇaprāvaraṇāś caiva ūrṇā darghāḥ sakuntakāḥ || 63 ||
BRP027.064.1/ citramārgā mālavāś ca kirātās tomaraiḥ saha |
BRP027.064.2/ kṛtatretādikaś cātra caturyugakṛto vidhiḥ || 64 ||
BRP027.065.1/ evaṁ tu bhārataṁ varṣaṁ navasaṁsthānasaṁsthitam |
BRP027.065.2/ dakṣiṇe parato yasya pūrve caiva mahodadhiḥ || 65 ||
BRP027.066.1/ himavān uttareṇāsya kārmukasya yathā guṇaḥ |
BRP027.066.2/ tad etad bhārataṁ varṣaṁ sarvabījaṁ dvijottamāḥ || 66 ||
BRP027.067.1/ brahmatvam amareśatvaṁ devatvaṁ marutāṁ tathā |
BRP027.067.2/ mṛgayakṣāpsaroyoniṁ tadvat sarpasarīsṛpāḥ || 67 ||
BRP027.068.1/ sthāvarāṇāṁ ca sarveṣāṁ mito viprāḥ śubhāśubhaiḥ |
BRP027.068.2/ prayānti karmabhūr viprā nānyā lokeṣu vidyate || 68 ||
BRP027.069.1/ devānām api bho viprāḥ sadaivaiṣa manorathaḥ |
BRP027.069.2/ api mānuṣyam āpsyāmo devatvāt pracyutāḥ kṣitau || 69 ||
BRP027.070.1/ manuṣyaḥ kurute yat tu tan na śakyaṁ surāsuraiḥ |
BRP027.070.2/ tatkarmanigaḍagrastais tatkarmakṣapaṇonmukhaiḥ || 70 ||
BRP027.071.1/ na bhāratasamaṁ varṣaṁ pṛthivyām asti bho dvijāḥ |
BRP027.071.2/ yatra viprādayo varṇāḥ prāpnuvanty abhivāñchitam || 71 ||
BRP027.072.1/ dhanyās te bhārate varṣe jāyante ye narottamāḥ |
BRP027.072.2/ dharmārthakāmamokṣāṇāṁ prāpnuvanti mahāphalam || 72 ||
BRP027.073.1/ prāpyate yatra tapasaḥ phalaṁ paramadurlabham |
BRP027.073.2/ sarvadānaphalaṁ caiva sarvayajñaphalaṁ tathā || 73 ||
BRP027.074.1/ tīrthayātrāphalaṁ caiva gurusevāphalaṁ tathā |
BRP027.074.2/ devatārādhanaphalaṁ svādhyāyasya phalaṁ dvijāḥ || 74 ||
BRP027.075.1/ yatra devāḥ sadā hṛṣṭā janma vāñchanti śobhanam |
BRP027.075.2/ nānāvrataphalaṁ caiva nānāśāstraphalaṁ tathā || 75 ||
BRP027.076.1/ ahiṁsādiphalaṁ samyak phalaṁ sarvābhivāñchitam |
BRP027.076.2/ brahmacaryaphalaṁ caiva gārhasthyena ca yat phalam || 76 ||
BRP027.077.1/ yat phalaṁ vanavāsena sannyāsena ca yat phalam |
BRP027.077.2/ iṣṭāpūrtaphalaṁ caiva tathānyac chubhakarmaṇām || 77 ||
BRP027.078.1/ prāpyate bhārate varṣe na cānyatra dvijottamāḥ |
BRP027.078.2/ kaḥ śaknoti guṇān vaktuṁ bhāratasyākhilān dvijāḥ || 78 ||
[Page 107 ]
BRP027.079.1/ evaṁ samyaṅ mayā proktaṁ bhārataṁ varṣam uttamam |
BRP027.079.2/ sarvapāpaharaṁ puṇyaṁ dhanyaṁ buddhivivardhanam || 79 ||
BRP027.080.1/ ya idaṁ śṛṇuyān nityaṁ paṭhed vā niyatendriyaḥ |
BRP027.080.2/ sarvapāpair vinirmukto viṣṇulokaṁ sa gacchati || 80 ||

28. Chapter 28 :: Description of Oṇḍradeśa; on worship of the sun and of Rāmeśvara

[Note: [ SS 69-71]

BRP028.001.0/ brahmovāca:

BRP028.001.1/ tatrāste bhārate varṣe dakṣiṇodadhisaṁsthitaḥ |
BRP028.001.2/ oṇḍradeśa iti khyātaḥ svargamokṣapradāyakaḥ || 1 ||
BRP028.002.1/ samudrād uttaraṁ tāvad yāvad virajamaṇḍalam |
BRP028.002.2/ deśo 'sau puṇyaśīlānāṁ guṇaiḥ sarvair alaṅkṛtaḥ || 2 ||
BRP028.003.1/ tatra deśaprasūtā ye brāhmaṇāḥ saṁyatendriyāḥ |
BRP028.003.2/ tapaḥsvādhyāyaniratā vandyāḥ pūjyāś ca te sadā || 3 ||
BRP028.004.1/ śrāddhe dāne vivāhe ca yajñe vācāryakarmaṇi |
BRP028.004.2/ praśastāḥ sarvakāryeṣu tatradeśodbhavā dvijāḥ || 4 ||
BRP028.005.1/ ṣaṭkarmaniratās tatra brāhmaṇā vedapāragāḥ |
BRP028.005.2/ itihāsavidaś caiva purāṇārthaviśāradāḥ || 5 ||
BRP028.006.1/ sarvaśāstrārthakuśalā yajvāno vītamatsarāḥ |
BRP028.006.2/ agnihotraratāḥ kecit kecit smārtāgnitatparāḥ || 6 ||
BRP028.007.1/ putradāradhanair yuktā dātāraḥ satyavādinaḥ |
BRP028.007.2/ nivasanty utkale puṇye yajñotsavavibhūṣite || 7 ||
BRP028.008.1/ itare 'pi trayo varṇāḥ kṣatriyādyāḥ susaṁyatāḥ |
BRP028.008.2/ svakarmaniratāḥ śāntās tatra tiṣṭhanti dhārmikāḥ || 8 ||
BRP028.009.1/ koṇāditya iti khyātas tasmin deśe vyavasthitaḥ |
BRP028.009.2/ yaṁ dṛṣṭvā bhāskaraṁ martyaḥ sarvapāpaiḥ pramucyate || 9 ||

BRP028.010.0/ munaya ūcuḥ:

BRP028.010.1/ śrotum icchāma tad brūhi kṣetraṁ sūryasya sāmpratam |
BRP028.010.2/ tasmin deśe suraśreṣṭha yatrāste sa divākaraḥ || 10 ||

BRP028.011.0/ brahmovāca:

BRP028.011.1/ lavaṇasyodadhes tīre pavitre sumanohare |
BRP028.011.2/ sarvatra vālukākīrṇe deśe sarvaguṇānvite || 11 ||
BRP028.012.1/ campakāśokabakulaiḥ karavīraiḥ sapāṭalaiḥ |
BRP028.012.2/ punnāgaiḥ karṇikāraiś ca bakulair nāgakesaraiḥ || 12 ||
BRP028.013.1/ tagarair dhavabāṇaiś ca atimuktaiḥ sakubjakaiḥ |
BRP028.013.2/ mālatīkundapuṣpaiś ca tathānyair mallikādibhiḥ || 13 ||
BRP028.014.1/ ketakīvanakhaṇḍaiś ca sarvartukusumojjvalaiḥ |
BRP028.014.2/ kadambair lakucaiḥ śālaiḥ panasair devadārubhiḥ || 14 ||
[Page 108 ]
BRP028.015.1/ saralair mucukundaiś ca candanaiś ca sitetaraiḥ |
BRP028.015.2/ aśvatthaiḥ saptaparṇaiś ca āmrair āmrātakais tathā || 15 ||
BRP028.016.1/ tālaiḥ pūgaphalaiś caiva nārikeraiḥ kapitthakaiḥ |
BRP028.016.2/ anyaiś ca vividhair vṛkṣaiḥ sarvataḥ samalaṅkṛtam || 16 ||
BRP028.017.1/ kṣetraṁ tatra raveḥ puṇyam āste jagati viśrutam |
BRP028.017.2/ samantād yojanaṁ sāgraṁ bhuktimuktiphalapradam || 17 ||
BRP028.018.1/ āste tatra svayaṁ devaḥ sahasrāṁśur divākaraḥ |
BRP028.018.2/ koṇāditya iti khyāto bhuktimuktiphalapradaḥ || 18 ||
BRP028.019.1/ māghe māsi site pakṣe saptamyāṁ saṁyatendriyaḥ |
BRP028.019.2/ kṛtopavāso yatretya snātvā tu makarālaye || 19 ||
BRP028.020.1/ kṛtaśauco viśuddhātmā smaran devaṁ divākaram |
BRP028.020.2/ sāgare vidhivat snātvā śarvaryante samāhitaḥ || 20 ||
BRP028.021.1/ devān ṛṣīn manuṣyāṁś ca pitṝn santarpya ca dvijāḥ |
BRP028.021.2/ uttīrya vāsasī dhaute paridhāya sunirmale || 21 ||
BRP028.022.1/ ācamya prayato bhūtvā tīre tasya mahodadheḥ |
BRP028.022.2/ upaviśyodaye kāle prāṅmukhaḥ savitus tadā || 22 ||
BRP028.023.1/ vilikhya padmaṁ medhāvī raktacandanavāriṇā |
BRP028.023.2/ aṣṭapattraṁ kesarāḍhyaṁ vartulaṁ cordhvakarṇikam || 23 ||
BRP028.024.1/ tilataṇḍulatoyaṁ ca raktacandanasaṁyutam |
BRP028.024.2/ raktapuṣpaṁ sadarbhaṁ ca prakṣipet tāmrabhājane || 24 ||
BRP028.025.1/ tāmrābhāve 'rkapattrasya puṭe kṛtvā tilādikam |
BRP028.025.2/ pidhāya tan muniśreṣṭhāḥ pātraṁ pātreṇa vinyaset || 25 ||
BRP028.026.1/ karanyāsāṅgavinyāsaṁ kṛtvāṅgair hṛdayādibhiḥ |
BRP028.026.2/ ātmānaṁ bhāskaraṁ dhyātvā samyak śraddhāsamanvitaḥ || 26 ||
BRP028.027.1/ madhye cāgnidale dhīmān nairṛte śvasane dale |
BRP028.027.2/ kāmārigocare caiva punar madhye ca pūjayet || 27 ||
BRP028.028.1/ prabhūtaṁ vimalaṁ sāram ārādhyaṁ paramaṁ sukham |
BRP028.028.2/ sampūjya padmam āvāhya gaganāt tatra bhāskaram || 28 ||
BRP028.029.1/ karṇikopari saṁsthāpya tato mudrāṁ pradarśayet |
BRP028.029.2/ kṛtvā snānādikaṁ sarvaṁ dhyātvā taṁ susamāhitaḥ || 29 ||
BRP028.030.1/ sitapadmopari raviṁ tejobimbe vyavasthitam |
BRP028.030.2/ piṅgākṣaṁ dvibhujaṁ raktaṁ padmapattrāruṇāmbaram || 30 ||
BRP028.031.1/ sarvalakṣaṇasaṁyuktaṁ sarvābharaṇabhūṣitam |
BRP028.031.2/ surūpaṁ varadaṁ śāntaṁ prabhāmaṇḍalamaṇḍitam || 31 ||
BRP028.032.1/ udyantaṁ bhāskaraṁ dṛṣṭvā sāndrasindūrasannibham |
BRP028.032.2/ tatas tat pātram ādāya jānubhyāṁ dharaṇīṁ gataḥ || 32 ||
[Page 109 ]
BRP028.033.1/ kṛtvā śirasi tat pātram ekacittas tu vāgyataḥ |
BRP028.033.2/ tryakṣareṇa tu mantreṇa sūryāyārghyaṁ nivedayet || 33 ||
BRP028.034.1/ adīkṣitas tu tasyaiva nāmnaivārghaṁ prayacchati |
BRP028.034.2/ śraddhayā bhāvayuktena bhaktigrāhyo ravir yataḥ || 34 ||
BRP028.035.1/ agninirṛtivāyvīśamadhyapūrvādidikṣu ca |
BRP028.035.2/ hṛc chiraś ca śikhāvarmanetrāṇy astraṁ ca pūjayet || 35 ||
BRP028.036.1/ dattvārghyaṁ gandhadhūpaṁ ca dīpaṁ naivedyam eva ca |
BRP028.036.2/ japtvā stutvā namas kṛtvā mudrāṁ baddhvā visarjayet || 36 ||
BRP028.037.1/ ye vārghyaṁ samprayacchanti sūryāya niyatendriyāḥ |
BRP028.037.2/ brāhmaṇāḥ kṣatriyā vaiśyāḥ striyaḥ śūdrāś ca saṁyatāḥ || 37 ||
BRP028.038.1/ bhaktibhāvena satataṁ viśuddhenāntarātmanā |
BRP028.038.2/ te bhuktvābhimatān kāmān prāpnuvanti parāṁ gatim || 38 ||
BRP028.039.1/ trailokyadīpakaṁ devaṁ bhāskaraṁ gaganecaram |
BRP028.039.2/ ye saṁśrayanti manujās te syuḥ sukhasya bhājanam || 39 ||
BRP028.040.1/ yāvan na dīyate cārghyaṁ bhāskarāya yathoditam |
BRP028.040.2/ tāvan na pūjayed viṣṇuṁ śaṅkaraṁ vā sureśvaram || 40 ||
BRP028.041.1/ tasmāt prayatnam āsthāya dadyād arghyaṁ dine dine |
BRP028.041.2/ ādityāya śucir bhūtvā puṣpair gandhair manoramaiḥ || 41 ||
BRP028.042.1/ evaṁ dadāti yaś cārghyaṁ saptamyāṁ susamāhitaḥ |
BRP028.042.2/ ādityāya śuciḥ snātaḥ sa labhed īpsitaṁ phalam || 42 ||
BRP028.043.1/ rogād vimucyate rogī vittārthī labhate dhanam |
BRP028.043.2/ vidyāṁ prāpnoti vidyārthī sutārthī putravān bhavet || 43 ||
BRP028.044.1/ yaṁ yaṁ kāmam abhidhyāyan sūryāyārghyaṁ prayacchati |
BRP028.044.2/ tasya tasya phalaṁ samyak prāpnoti puruṣaḥ sudhīḥ || 44 ||
BRP028.045.1/ snātvā vai sāgare dattvā sūryāyārghyaṁ praṇamya ca |
BRP028.045.2/ naro vā yadi vā nārī sarvakāmaphalaṁ labhet || 45 ||
BRP028.046.1/ tataḥ sūryālayaṁ gacchet puṣpam ādāya vāgyataḥ |
BRP028.046.2/ praviśya pūjayed bhānuṁ kṛtvā tu triḥ pradakṣiṇam || 46 ||
BRP028.047.1/ pūjayet parayā bhaktyā koṇārkaṁ munisattamāḥ |
BRP028.047.2/ gandhaiḥ puṣpais tathā dīpair dhūpair naivedyakair api || 47 ||
[Page 110 ]
BRP028.048.1/ daṇḍavat praṇipātaiś ca jayaśabdais tathā stavaiḥ |
BRP028.048.2/ evaṁ sampūjya taṁ devaṁ sahasrāṁśuṁ jagatpatim || 48 ||
BRP028.049.1/ daśānām aśvamedhānāṁ phalaṁ prāpnoti mānavaḥ |
BRP028.049.2/ sarvapāpavinirmukto yuvā divyavapur naraḥ || 49 ||
BRP028.050.1/ saptāvarān sapta parān vaṁśān uddhṛtya bho dvijāḥ |
BRP028.050.2/ vimānenārkavarṇena kāmagena suvarcasā || 50 ||
BRP028.051.1/ upagīyamāno gandharvaiḥ sūryalokaṁ sa gacchati |
BRP028.051.2/ bhuktvā tatra varān bhogān yāvad ābhūtasamplavam || 51 ||
BRP028.052.1/ puṇyakṣayād ihāyātaḥ pravare yogināṁ kule |
BRP028.052.2/ caturvedo bhaved vipraḥ svadharmanirataḥ śuciḥ || 52 ||
BRP028.053.1/ yogaṁ vivasvataḥ prāpya tato mokṣam avāpnuyāt |
BRP028.053.2/ caitre māsi site pakṣe yātrāṁ damanabhañjikām || 53 ||
BRP028.054.1/ yaḥ karoti naras tatra pūrvoktaṁ sa phalaṁ labhet |
BRP028.054.2/ śayanotthāpane bhānoḥ saṅkrāntyāṁ viṣuvāyane || 54 ||
BRP028.055.1/ vāre raves tithau caiva parvakāle 'thavā dvijāḥ |
BRP028.055.2/ ye tatra yātrāṁ kurvanti śraddhayā saṁyatendriyāḥ || 55 ||
BRP028.056.1/ vimānenārkavarṇena sūryalokaṁ vrajanti te |
BRP028.056.2/ āste tatra mahādevas tīre nadanadīpateḥ || 56 ||
BRP028.057.1/ rāmeśvara iti khyātaḥ sarvakāmaphalapradaḥ |
BRP028.057.2/ ye taṁ paśyanti kāmāriṁ snātvā samyaṅ mahodadhau || 57 ||
BRP028.058.1/ gandhaiḥ puṣpais tathā dhūpair dīpair naivedyakair varaiḥ |
BRP028.058.2/ praṇipātais tathā stotrair gītair vādyair manoharaiḥ || 58 ||
BRP028.059.1/ rājasūyaphalaṁ samyag vājimedhaphalaṁ tathā |
BRP028.059.2/ prāpnuvanti mahātmānaḥ saṁsiddhiṁ paramāṁ tathā || 59 ||
BRP028.060.1/ kāmagena vimānena kiṅkiṇījālamālinā |
BRP028.060.2/ upagīyamānā gandharvaiḥ śivalokaṁ vrajanti te || 60 ||
BRP028.061.1/ āhūtasamplavaṁ yāvad bhuktvā bhogān manoramān |
BRP028.061.2/ puṇyakṣayād ihāgatya cāturvedā bhavanti te || 61 ||
BRP028.062.1/ śāṅkaraṁ yogam āsthāya tato mokṣaṁ vrajanti te |
BRP028.062.2/ yas tatra savituḥ kṣetre prāṇāṁs tyajati mānavaḥ || 62 ||
BRP028.063.1/ sa sūryalokam āsthāya devavan modate divi |
BRP028.063.2/ punar mānuṣatāṁ prāpya rājā bhavati dhārmikaḥ || 63 ||
BRP028.064.1/ yogaṁ raveḥ samāsādya tato mokṣam avāpnuyāt |
BRP028.064.2/ evaṁ mayā muniśreṣṭhāḥ proktaṁ kṣetraṁ sudurlabham || 64 ||
BRP028.065.1/ koṇārkasyodadhes tīre bhuktimuktiphalapradaḥ || 65 ||

29. Chapter 29 :: On worship of the sun

[Page 111 ] [Note: [ SS 71-73]

BRP029.001.0/ munaya ūcuḥ:

BRP029.001.1/ śruto 'smābhiḥ suraśreṣṭha bhavatā yad udāhṛtam |
BRP029.001.2/ bhāskarasya paraṁ kṣetraṁ bhuktimuktiphalapradam || 1 ||
BRP029.002.1/ na tṛptim adhigacchāmaḥ śṛṇvantaḥ sukhadāṁ kathām |
BRP029.002.2/ tava vaktrodbhavāṁ puṇyām ādityasyāghanāśinīm || 2 ||
BRP029.003.1/ ataḥ paraṁ suraśreṣṭha brūhi no vadatāṁ vara |
BRP029.003.2/ devapūjāphalaṁ yac ca yac ca dānaphalaṁ prabho || 3 ||
BRP029.004.1/ praṇipāte namaskāre tathā caiva pradakṣiṇe |
BRP029.004.2/ dīpadhūpapradāne ca sammārjanavidhau ca yat || 4 ||
BRP029.005.1/ upavāse ca yat puṇyaṁ yat puṇyaṁ naktabhojane |
BRP029.005.2/ arghaś ca kīdṛśaḥ proktaḥ kutra vā sampradīyate || 5 ||
BRP029.006.1/ kathaṁ ca kriyate bhaktiḥ kathaṁ devaḥ prasīdati |
BRP029.006.2/ etat sarvaṁ suraśreṣṭha śrotum icchāmahe vayam || 6 ||

BRP029.007.0/ brahmovāca:

BRP029.007.1/ arghyaṁ pūjādikaṁ sarvaṁ bhāskarasya dvijottamāḥ |
BRP029.007.2/ bhaktiṁ śraddhāṁ samādhiṁ ca kathyamānaṁ nibodhata || 7 ||
BRP029.008.1/ manasā bhāvanā bhaktir iṣṭā śraddhā ca kīrtyate |
BRP029.008.2/ dhyānaṁ samādhir ity uktaṁ śṛṇudhvaṁ susamāhitāḥ || 8 ||
BRP029.009.1/ tatkathāṁ śrāvayed yas tu tadbhaktān pūjayīta vā |
BRP029.009.2/ agniśuśrūṣakaś caiva sa vai bhaktaḥ sanātanaḥ || 9 ||
BRP029.010.1/ taccittas tanmanāś caiva devapūjārataḥ sadā |
BRP029.010.2/ tatkarmakṛd bhaved yas tu sa vai bhaktaḥ sanātanaḥ || 10 ||
BRP029.011.1/ devārthe kriyamāṇāni yaḥ karmāṇy anumanyate |
BRP029.011.2/ kīrtanād vā paro viprāḥ sa vai bhaktataro naraḥ || 11 ||
BRP029.012.1/ nābhyasūyeta tadbhaktān na nindyāc cānyadevatām |
BRP029.012.2/ ādityavratacārī ca sa vai bhaktataro naraḥ || 12 ||
BRP029.013.1/ gacchaṁs tiṣṭhan svapañ jighrann unmiṣan nimiṣann api |
BRP029.013.2/ yaḥ smared bhāskaraṁ nityaṁ sa vai bhaktataro naraḥ || 13 ||
BRP029.014.1/ evaṁvidhā tv iyaṁ bhaktiḥ sadā kāryā vijānatā |
BRP029.014.2/ bhaktyā samādhinā caiva stavena manasā tathā || 14 ||
BRP029.015.1/ kriyate niyamo yas tu dānaṁ viprāya dīyate |
BRP029.015.2/ pratigṛhṇanti taṁ devā manuṣyāḥ pitaras tathā || 15 ||
BRP029.016.1/ pattraṁ puṣpaṁ phalaṁ toyaṁ yad bhaktyā samupāhṛtam |
BRP029.016.2/ pratigṛhṇanti tad devā nāstikān varjayanti ca || 16 ||
[Page 112 ]
BRP029.017.1/ bhāvaśuddhiḥ prayoktavyā niyamācārasaṁyutā |
BRP029.017.2/ bhāvaśuddhyā kriyate yat tat sarvaṁ saphalaṁ bhavet || 17 ||
BRP029.018.1/ stutijapyopahāreṇa pūjayāpi vivasvataḥ |
BRP029.018.2/ upavāsena bhaktyā vai sarvapāpaiḥ pramucyate || 18 ||
BRP029.019.1/ praṇidhāya śiro bhūmyāṁ namaskāraṁ karoti yaḥ |
BRP029.019.2/ tatkṣaṇāt sarvapāpebhyo mucyate nātra saṁśayaḥ || 19 ||
BRP029.020.1/ bhaktiyukto naro yo 'sau raveḥ kuryāt pradakṣiṇām |
BRP029.020.2/ pradakṣiṇīkṛtā tena saptadvīpā vasundharā || 20 ||
BRP029.021.1/ sūryaṁ manasi yaḥ kṛtvā kuryād vyomapradakṣiṇām |
BRP029.021.2/ pradakṣiṇīkṛtās tena sarve devā bhavanti hi || 21 ||
BRP029.022.1/ ekāhāro naro bhūtvā ṣaṣṭhyāṁ yo 'rcayate ravim |
BRP029.022.2/ niyamavratacārī ca bhaved bhaktisamanvitaḥ || 22 ||
BRP029.023.1/ saptamyāṁ vā mahābhāgāḥ so 'śvamedhaphalaṁ labhet |
BRP029.023.2/ ahorātropavāsena pūjayed yas tu bhāskaram || 23 ||
BRP029.024.1/ saptamyām athavā ṣaṣṭhyāṁ sa yāti paramāṁ gatim |
BRP029.024.2/ kṛṣṇapakṣasya saptamyāṁ sopavāso jitendriyaḥ || 24 ||
BRP029.025.1/ sarvaratnopahāreṇa pūjayed yas tu bhāskaram |
BRP029.025.2/ padmaprabheṇa yānena sūryalokaṁ sa gacchati || 25 ||
BRP029.026.1/ śuklapakṣasya saptamyām upavāsaparo naraḥ |
BRP029.026.2/ sarvaśuklopahāreṇa pūjayed yas tu bhāskaram || 26 ||
BRP029.027.1/ sarvapāpavinirmuktaḥ sūryalokaṁ sa gacchati |
BRP029.027.2/ arkasampuṭasaṁyuktam udakaṁ prasṛtaṁ pibet || 27 ||
BRP029.028.1/ kramavṛddhyā caturviṁśam ekaikaṁ kṣapayet punaḥ |
BRP029.028.2/ dvābhyāṁ saṁvatsarābhyāṁ tu samāptaniyamo bhavet || 28 ||
BRP029.029.1/ sarvakāmapradā hy eṣā praśastā hy arkasaptamī |
BRP029.029.2/ śuklapakṣasya saptamyāṁ yadādityadinaṁ bhavet || 29 ||
BRP029.030.1/ saptamī vijayā nāma tatra dattaṁ mahat phalam |
BRP029.030.2/ snānaṁ dānaṁ tapo homa upavāsas tathaiva ca || 30 ||
BRP029.031.1/ sarvaṁ vijayasaptamyāṁ mahāpātakanāśanam |
BRP029.031.2/ ye cādityadine prāpte śrāddhaṁ kurvanti mānavāḥ || 31 ||
BRP029.032.1/ yajanti ca mahāśvetaṁ te labhante yathepsitam |
BRP029.032.2/ yeṣāṁ dharmyāḥ kriyāḥ sarvāḥ sadaivoddiśya bhāskaram || 32 ||
BRP029.033.1/ na kule jāyate teṣāṁ daridro vyādhito 'pi vā |
BRP029.033.2/ śvetayā raktayā vāpi pītamṛttikayāpi vā || 33 ||
BRP029.034.1/ upalepanakartā tu cintitaṁ labhate phalam |
BRP029.034.2/ citrabhānuṁ vicitrais tu kusumaiś ca sugandhibhiḥ || 34 ||
BRP029.035.1/ pūjayet sopavāso yaḥ sa kāmān īpsitāṁl labhet |
BRP029.035.2/ ghṛtena dīpaṁ prajvālya tilatailena vā punaḥ || 35 ||
[Page 113 ]
BRP029.036.1/ ādityaṁ pūjayed yas tu cakṣuṣā na sa hīyate |
BRP029.036.2/ dīpadātā naro nityaṁ jñānadīpena dīpyate || 36 ||
BRP029.037.1/ tilāḥ pavitraṁ tailaṁ vā tilagodānam uttamam |
BRP029.037.2/ agnikārye ca dīpe ca mahāpātakanāśanam || 37 ||
BRP029.038.1/ dīpaṁ dadāti yo nityaṁ devatāyataneṣu ca |
BRP029.038.2/ catuṣpatheṣu rathyāsu rūpavān subhago bhavet || 38 ||
BRP029.039.1/ havirbhiḥ prathamaḥ kalpo dvitīyaś cauṣadhīrasaiḥ |
BRP029.039.2/ vasāmedosthiniryāsair na tu deyaḥ kathañcana || 39 ||
BRP029.040.1/ bhaved ūrdhvagatir dīpo na kadācid adhogatiḥ |
BRP029.040.2/ dātā dīpyati cāpy evaṁ na tiryaggatim āpnuyāt || 40 ||
BRP029.041.1/ jvalamānaṁ sadā dīpaṁ na haren nāpi nāśayet |
BRP029.041.2/ dīpahartā naro bandhaṁ nāśaṁ krodhaṁ tamo vrajet || 41 ||
BRP029.042.1/ dīpadātā svargaloke dīpamāleva rājate |
BRP029.042.2/ yaḥ samālabhate nityaṁ kuṅkumāgurucandanaiḥ || 42 ||
BRP029.043.1/ sampadyate naraḥ pretya dhanena yaśasā śriyā |
BRP029.043.2/ raktacandanasammiśrai raktapuṣpaiḥ śucir naraḥ || 43 ||
BRP029.044.1/ udaye 'rghyaṁ sadā dattvā siddhiṁ saṁvatsarāl labhet |
BRP029.044.2/ udayāt parivarteta yāvad astamane sthitaḥ || 44 ||
BRP029.045.1/ japann abhimukhaḥ kiñcin mantraṁ stotram athāpi vā |
BRP029.045.2/ ādityavratam etat tu mahāpātakanāśanam || 45 ||
BRP029.046.1/ arghyeṇa sahitaṁ caiva sarve sāṅgaṁ pradāpayet |
BRP029.046.2/ udaye śraddhayā yuktaḥ sarvapāpaiḥ pramucyate || 46 ||
BRP029.047.1/ suvarṇadhenuanaḍvāhavasudhāvastrasaṁyutam |
BRP029.047.2/ arghyapradātā labhate saptajanmānugaṁ phalam || 47 ||
BRP029.048.1/ agnau toye 'ntarikṣe ca śucau bhūmyāṁ tathaiva ca |
BRP029.048.2/ pratimāyāṁ tathā piṇḍyāṁ deyam arghyaṁ prayatnataḥ || 48 ||
BRP029.049.1/ nāpasavyaṁ na savyaṁ ca dadyād abhimukhaḥ sadā |
BRP029.049.2/ saghṛtaṁ guggulaṁ vāpi raver bhaktisamanvitaḥ || 49 ||
BRP029.050.1/ tatkṣaṇāt sarvapāpebhyo mucyate nātra saṁśayaḥ |
BRP029.050.2/ śrīvāsaṁ caturasraṁ ca devadāruṁ tathaiva ca || 50 ||
BRP029.051.1/ karpūrāgarudhūpāni dattvā vai svargagāminaḥ |
BRP029.051.2/ ayane tūttare sūryam athavā dakṣiṇāyane || 51 ||
BRP029.052.1/ pūjayitvā viśeṣeṇa sarvapāpaiḥ pramucyate |
BRP029.052.2/ viṣuveṣūparāgeṣu ṣaḍaśītimukheṣu ca || 52 ||
[Page 114 ]
BRP029.053.1/ pūjayitvā viśeṣeṇa sarvapāpaiḥ pramucyate |
BRP029.053.2/ evaṁ velāsu sarvāsu sarvakālaṁ ca mānavaḥ || 53 ||
BRP029.054.1/ bhaktyā pūjayate yo 'rkaṁ so 'rkaloke mahīyate |
BRP029.054.2/ kṛsaraiḥ pāyasaiḥ pūpaiḥ phalamūlaghṛtaudanaiḥ || 54 ||
BRP029.055.1/ baliṁ kṛtvā tu sūryāya sarvān kāmān avāpnuyāt |
BRP029.055.2/ ghṛtena tarpaṇaṁ kṛtvā sarvasiddho bhaven naraḥ || 55 ||
BRP029.056.1/ kṣīreṇa tarpaṇaṁ kṛtvā manas tāpair na yujyate |
BRP029.056.2/ dadhnā tu tarpaṇaṁ kṛtvā kāryasiddhiṁ labhen naraḥ || 56 ||
BRP029.057.1/ snānārtham āhared yas tu jalaṁ bhānoḥ samāhitaḥ |
BRP029.057.2/ tīrtheṣu śucitāpannaḥ sa yāti paramāṁ gatim || 57 ||
BRP029.058.1/ chattraṁ dhvajaṁ vitānaṁ vā patākāṁ cāmarāṇi ca |
BRP029.058.2/ śraddhayā bhānave dattvā gatim iṣṭām avāpnuyāt || 58 ||
BRP029.059.1/ yad yad dravyaṁ naro bhaktyā ādityāya prayacchati |
BRP029.059.2/ tat tasya śatasāhasram utpādayati bhāskaraḥ || 59 ||
BRP029.060.1/ mānasaṁ vācikaṁ vāpi kāyajaṁ yac ca duṣkṛtam |
BRP029.060.2/ sarvaṁ sūryaprasādena tad aśeṣaṁ vyapohati || 60 ||
BRP029.061.1/ ekāhenāpi yad bhānoḥ pūjāyāḥ prāpyate phalam |
BRP029.061.2/ yathoktadakṣiṇair viprair na tat kratuśatair api || 61 ||

30. Chapter 30 :: The sun as highest deity; his twelve-fold shape; Mitra's instruction to Nārada

[Note: [ SS 73-76]

BRP030.001.0/ munaya ūcuḥ:

BRP030.001.1/ aho devasya māhātmyaṁ śrutam evaṁ jagatpate |
BRP030.001.2/ bhāskarasya suraśreṣṭha vadatas teṣu durlabham || 1 ||
BRP030.002.1/ bhūyaḥ prabrūhi deveśa yat pṛcchāmo jagatpate |
BRP030.002.2/ śrotum icchāmahe brahman paraṁ kautūhalaṁ hi naḥ || 2 ||
BRP030.003.1/ gṛhastho brahmacārī ca vānaprastho 'tha bhikṣukaḥ |
BRP030.003.2/ ya icchen mokṣam āsthātuṁ devatāṁ kāṁ yajeta saḥ || 3 ||
BRP030.004.1/ kuto hy asyākṣayaḥ svargaḥ kuto niḥśreyasaṁ param |
BRP030.004.2/ svargataś caiva kiṁ kuryād yena na cyavate punaḥ || 4 ||
BRP030.005.1/ devānāṁ cātra ko devaḥ pitṝṇāṁ caiva kaḥ pitā |
BRP030.005.2/ yasmāt parataraṁ nāsti tan me brūhi sureśvara || 5 ||
BRP030.006.1/ kutaḥ sṛṣṭam idaṁ viśvaṁ sarvaṁ sthāvarajaṅgamam |
BRP030.006.2/ pralaye ca kam abhyeti tad bhavān vaktum arhati || 6 ||

BRP030.007.0/ brahmovāca:

BRP030.007.1/ udyann evaiṣa kurute jagad vitimiraṁ karaiḥ |
BRP030.007.2/ nātaḥ parataro devaḥ kaścid anyo dvijottamāḥ || 7 ||
[Page 115 ]
BRP030.008.1/ anādinidhano hy eṣa puruṣaḥ śāśvato 'vyayaḥ |
BRP030.008.2/ tāpayaty eṣa trīṁl lokān bhavan raśmibhir ulbaṇaḥ || 8 ||
BRP030.009.1/ sarvadevamayo hy eṣa tapatāṁ tapano varaḥ |
BRP030.009.2/ sarvasya jagato nāthaḥ sarvasākṣī jagatpatiḥ || 9 ||
BRP030.010.1/ saṅkṣipaty eṣa bhūtāni tathā visṛjate punaḥ |
BRP030.010.2/ eṣa bhāti tapaty eṣa varṣaty eṣa gabhastibhiḥ || 10 ||
BRP030.011.1/ eṣa dhātā vidhātā ca bhūtādir bhūtabhāvanaḥ |
BRP030.011.2/ na hy eṣa kṣayam āyāti nityam akṣayamaṇḍalaḥ || 11 ||
BRP030.012.1/ pitṝṇāṁ ca pitā hy eṣa devatānāṁ hi devatā |
BRP030.012.2/ dhruvaṁ sthānaṁ smṛtaṁ hy etad yasmān na cyavate punaḥ || 12 ||
BRP030.013.1/ sargakāle jagat kṛtsnam ādityāt samprasūyate |
BRP030.013.2/ pralaye ca tam abhyeti bhāskaraṁ dīptatejasam || 13 ||
BRP030.014.1/ yoginaś cāpy asaṅkhyātās tyaktvā gṛhakalevaram |
BRP030.014.2/ vāyur bhūtvā viśanty asmiṁs tejorāśau divākare || 14 ||
BRP030.015.1/ asya raśmisahasrāṇi śākhā iva vihaṅgamāḥ |
BRP030.015.2/ vasanty āśritya munayaḥ saṁsiddhā daivataiḥ saha || 15 ||
BRP030.016.1/ gṛhasthā janakādyāś ca rājāno yogadharmiṇaḥ |
BRP030.016.2/ vālakhilyādayaś caiva ṛṣayo brahmavādinaḥ || 16 ||
BRP030.017.1/ vānaprasthāś ca ye cānye vyāsādyā bhikṣavas tathā |
BRP030.017.2/ yogam āsthāya sarve te praviṣṭāḥ sūryamaṇḍalam || 17 ||
BRP030.018.1/ śuko vyāsasutaḥ śrīmān yogadharmam avāpya saḥ |
BRP030.018.2/ ādityakiraṇān gatvā hy apunarbhāvam āsthitaḥ || 18 ||
BRP030.019.1/ śabdamātraśrutimukhā brahmaviṣṇuśivādayaḥ |
BRP030.019.2/ pratyakṣo 'yaṁ paro devaḥ sūryas timiranāśanaḥ || 19 ||
BRP030.020.1/ tasmād anyatra bhaktir hi na kāryā śubham icchatā |
BRP030.020.2/ yasmād dṛṣṭer agamyās te devā viṣṇupurogamāḥ || 20 ||
BRP030.021.1/ ato bhavadbhiḥ satatam abhyarcyo bhagavān raviḥ |
BRP030.021.2/ sa hi mātā pitā caiva kṛtsnasya jagato guruḥ || 21 ||
BRP030.022.1/ anādyo lokanātho 'sau raśmimālī jagatpatiḥ |
BRP030.022.2/ mitratve ca sthito yasmāt tapas tepe dvijottamāḥ || 22 ||
BRP030.023.1/ anādinidhano brahmā nityaś cākṣaya eva ca |
BRP030.023.2/ sṛṣṭvā sasāgarān dvīpān bhuvanāni caturdaśa || 23 ||
BRP030.024.1/ lokānāṁ sa hitārthāya sthitaś candrasarittaṭe |
BRP030.024.2/ sṛṣṭvā prajāpatīn sarvān sṛṣṭvā ca vividhāḥ prajāḥ || 24 ||
BRP030.025.1/ tataḥ śatasahasrāṁśur avyaktaś ca punaḥ svayam |
BRP030.025.2/ kṛtvā dvādaśadhātmānam ādityam upapadyate || 25 ||
[Page 116 ]
BRP030.026.1/ indro dhātātha parjanyas tvaṣṭā pūṣāryamā bhagaḥ |
BRP030.026.2/ vivasvān viṣṇur aṁśaś ca varuṇo mitra eva ca || 26 ||
BRP030.027.1/ ābhir dvādaśabhis tena sūryeṇa paramātmanā |
BRP030.027.2/ kṛtsnaṁ jagad idaṁ vyāptaṁ mūrtibhiś ca dvijottamāḥ || 27 ||
BRP030.028.1/ tasya yā prathamā mūrtir ādityasyendrasañjñitā |
BRP030.028.2/ sthitā sā devarājatve devānāṁ ripunāśinī || 28 ||
BRP030.029.1/ dvitīyā tasya yā mūrtir nāmnā dhāteti kīrtitā |
BRP030.029.2/ sthitā prajāpatitvena vividhāḥ sṛjate prajāḥ || 29 ||
BRP030.030.1/ tṛtīyārkasya yā mūrtiḥ parjanya iti viśrutā |
BRP030.030.2/ megheṣv eva sthitā sā tu varṣate ca gabhastibhiḥ || 30 ||
BRP030.031.1/ caturthī tasya yā mūrtir nāmnā tvaṣṭeti viśrutā |
BRP030.031.2/ sthitā vanaspatau sā tu oṣadhīṣu ca sarvataḥ || 31 ||
BRP030.032.1/ pañcamī tasya yā mūrtir nāmnā pūṣeti viśrutā |
BRP030.032.2/ anne vyavasthitā sā tu prajāṁ puṣṇāti nityaśaḥ || 32 ||
BRP030.033.1/ mūrtiḥ ṣaṣṭhī raver yā tu aryamā iti viśrutā |
BRP030.033.2/ vāyoḥ saṁsaraṇā sā tu deveṣv eva samāśritā || 33 ||
BRP030.034.1/ bhānor yā saptamī mūrtir nāmnā bhageti viśrutā |
BRP030.034.2/ bhūyiṣv avasthitā sā tu śarīreṣu ca dehinām || 34 ||
BRP030.035.1/ mūrtir yā tv aṣṭamī tasya vivasvān iti viśrutā |
BRP030.035.2/ agnau pratiṣṭhitā sā tu pacaty annaṁ śarīriṇām || 35 ||
BRP030.036.1/ navamī citrabhānor yā mūrtir viṣṇuś ca nāmataḥ |
BRP030.036.2/ prādurbhavati sā nityaṁ devānām arisūdanī || 36 ||
BRP030.037.1/ daśamī tasya yā mūrtir aṁśumān iti viśrutā |
BRP030.037.2/ vāyau pratiṣṭhitā sā tu prahlādayati vai prajāḥ || 37 ||
BRP030.038.1/ mūrtis tv ekādaśī bhānor nāmnā varuṇasañjñitā |
BRP030.038.2/ jaleṣv avasthitā sā tu prajāṁ puṣṇāti nityaśaḥ || 38 ||
BRP030.039.1/ mūrtir yā dvādaśī bhānor nāmnā mitreti sañjñitā |
BRP030.039.2/ lokānāṁ sā hitārthāya sthitā candrasarittaṭe || 39 ||
BRP030.040.1/ vāyubhakṣas tapas tepe sthitvā maitreṇa cakṣuṣā |
BRP030.040.2/ anugṛhṇan sadā bhaktān varair nānāvidhais tu saḥ || 40 ||
BRP030.041.1/ evaṁ sā jagatāṁ mūrtir hitā vihitā purā |
BRP030.041.2/ tatra mitraḥ sthito yasmāt tasmān mitraṁ paraṁ smṛtam || 41 ||
[Page 117 ]
BRP030.042.1/ ābhir dvādaśabhis tena savitrā paramātmanā |
BRP030.042.2/ kṛtsnaṁ jagad idaṁ vyāptaṁ mūrtibhiś ca dvijottamāḥ || 42 ||
BRP030.043.1/ tasmād dhyeyo namasyaś ca dvādaśasthāsu mūrtiṣu |
BRP030.043.2/ bhaktimadbhir narair nityaṁ tadgatenāntarātmanā || 43 ||
BRP030.044.1/ ity evaṁ dvādaśādityān namaskṛtvā tu mānavaḥ |
BRP030.044.2/ nityaṁ śrutvā paṭhitvā ca sūryaloke mahīyate || 44 ||

BRP030.045.0/ munaya ūcuḥ:

BRP030.045.1/ yadi tāvad ayaṁ sūryaś cādidevaḥ sanātanaḥ |
BRP030.045.2/ tataḥ kasmāt tapas tepe varepsuḥ prākṛto yathā || 45 ||

BRP030.046.0/ brahmovāca:

BRP030.046.1/ etad vaḥ sampravakṣyāmi paraṁ guhyaṁ vibhāvasoḥ |
BRP030.046.2/ pṛṣṭaṁ mitreṇa yat pūrvaṁ nāradāya mahātmane || 46 ||
BRP030.047.1/ prāṅ mayoktās tu yuṣmabhyaṁ raver dvādaśa mūrtayaḥ |
BRP030.047.2/ mitraś ca varuṇaś cobhau tāsāṁ tapasi saṁsthitau || 47 ||
BRP030.048.1/ abbhakṣo varuṇas tāsāṁ tasthau paścimasāgare |
BRP030.048.2/ mitro mitravane cāsmin vāyubhakṣo 'bhavat tadā || 48 ||
BRP030.049.1/ atha merugireḥ śṛṅgāt pracyuto gandhamādanāt |
BRP030.049.2/ nāradas tu mahāyogī sarvāṁl lokāṁś caran vaśī || 49 ||
BRP030.050.1/ ājagāmātha tatraiva yatra mitro 'carat tapaḥ |
BRP030.050.2/ taṁ dṛṣṭvā tu tapasyantaṁ tasya kautūhalaṁ hy abhūt || 50 ||
BRP030.051.1/ yo 'kṣayaś cāvyayaś caiva vyaktāvyaktaḥ sanātanaḥ |
BRP030.051.2/ dhṛtam ekātmakaṁ yena trailokyaṁ sumahātmanā || 51 ||
BRP030.052.1/ yaḥ pitā sarvadevānāṁ parāṇām api yaḥ paraḥ |
BRP030.052.2/ ayajad devatāḥ kās tu pitṝn vā kān asau yajet |
BRP030.052.3/ iti sañcintya manasā taṁ devaṁ nārado 'bravīt || 52 ||

BRP030.053.0/ nārada uvāca:

BRP030.053.1/ vedeṣu sapurāṇeṣu sāṅgopāṅgeṣu gīyase |
BRP030.053.2/ tvam ajaḥ śāśvato dhātā tvaṁ nidhānam anuttamam || 53 ||
BRP030.054.1/ bhūtaṁ bhavyaṁ bhavac caiva tvayi sarvaṁ pratiṣṭhitam |
BRP030.054.2/ catvāraś cāśramā deva gṛhasthādyās tathaiva hi || 54 ||
BRP030.055.1/ yajanti tvām aharahas tvāṁ mūrtitvaṁ samāśritam |
BRP030.055.2/ pitā mātā ca sarvasya daivataṁ tvaṁ hi śāśvatam || 55 ||
BRP030.056.1/ yajase pitaraṁ kaṁ tvaṁ devaṁ vāpi na vidmahe || 56 ||

BRP030.057.0/ mitra uvāca:

BRP030.057.1/ avācyam etad vaktavyaṁ paraṁ guhyaṁ sanātanam |
BRP030.057.2/ tvayi bhaktimati brahman pravakṣyāmi yathātatham || 57 ||
BRP030.058.1/ yat tat sūkṣmam avijñeyam avyaktam acalaṁ dhruvam |
BRP030.058.2/ indriyair indriyārthaiś ca sarvabhūtair vivarjitam || 58 ||
[Page 118 ]
BRP030.059.1/ sa hy antarātmā bhūtānāṁ kṣetrajñaś caiva kathyate |
BRP030.059.2/ triguṇād vyatirikto 'sau puruṣaś caiva kalpitaḥ || 59 ||
BRP030.060.1/ hiraṇyagarbho bhagavān saiva buddhir iti smṛtaḥ |
BRP030.060.2/ mahān iti ca yogeṣu pradhānam iti kathyate || 60 ||
BRP030.061.1/ sāṅkhye ca kathyate yoge nāmabhir bahudhātmakaḥ |
BRP030.061.2/ sa ca trirūpo viśvātmā śarvo 'kṣara iti smṛtaḥ || 61 ||
BRP030.062.1/ dhṛtam ekātmakaṁ tena trailokyam idam ātmanā |
BRP030.062.2/ aśarīraḥ śarīreṣu sarveṣu nivasaty asau || 62 ||
BRP030.063.1/ vasann api śarīreṣu na sa lipyeta karmabhiḥ |
BRP030.063.2/ mamāntarātmā tava ca ye cānye dehasaṁsthitāḥ || 63 ||
BRP030.064.1/ sarveṣāṁ sākṣibhūto 'sau na grāhyaḥ kenacit kvacit |
BRP030.064.2/ saguṇo nirguṇo viśvo jñānagamyo hy asau smṛtaḥ || 64 ||
BRP030.065.1/ sarvataḥpāṇipādāntaḥ sarvatokṣiśiromukhaḥ |
BRP030.065.2/ sarvataḥśrutimāṁl loke sarvam āvṛtya tiṣṭhati || 65 ||
BRP030.066.1/ viśvamūrdhā viśvabhujo viśvapādākṣināsikaḥ |
BRP030.066.2/ ekaś carati vai kṣetre svairacārī yathāsukham || 66 ||
BRP030.067.1/ kṣetrāṇīha śarīrāṇi teṣāṁ caiva yathāsukham |
BRP030.067.2/ tāni vetti sa yogātmā tataḥ kṣetrajña ucyate || 67 ||
BRP030.068.1/ avyakte ca pure śete puruṣas tena cocyate |
BRP030.068.2/ viśvaṁ bahuvidhaṁ jñeyaṁ sa ca sarvatra ucyate || 68 ||
BRP030.069.1/ tasmāt sa bahurūpatvād viśvarūpa iti smṛtaḥ |
BRP030.069.2/ tasyaikasya mahattvaṁ hi sa caikaḥ puruṣaḥ smṛtaḥ || 69 ||
BRP030.070.1/ mahāpuruṣaśabdaṁ hi bibharty ekaḥ sanātanaḥ |
BRP030.070.2/ sa tu vidhikriyāyattaḥ sṛjaty ātmānam ātmanā || 70 ||
BRP030.071.1/ śatadhā sahasradhā caiva tathā śatasahasradhā |
BRP030.071.2/ koṭiśaś ca karoty eṣa pratyagātmānam ātmanā || 71 ||
BRP030.072.1/ ākāśāt patitaṁ toyaṁ yāti svādvantaraṁ yathā |
BRP030.072.2/ bhūme rasaviśeṣeṇa tathā guṇarasāt tu saḥ || 72 ||
BRP030.073.1/ eka eva yathā vāyur deheṣv eva hi pañcadhā |
BRP030.073.2/ ekatvaṁ ca pṛthaktvaṁ ca tathā tasya na saṁśayaḥ || 73 ||
BRP030.074.1/ sthānāntaraviśeṣāc ca yathāgnir labhate parām |
BRP030.074.2/ sañjñāṁ tathā mune so 'yaṁ brahmādiṣu tathāpnuyāt || 74 ||
BRP030.075.1/ yathā dīpasahasrāṇi dīpa ekaḥ prasūyate |
BRP030.075.2/ tathā rūpasahasrāṇi sa ekaḥ samprasūyate || 75 ||
BRP030.076.1/ yadā sa budhyaty ātmānaṁ tadā bhavati kevalaḥ |
BRP030.076.2/ ekatvapralaye cāsya bahutvaṁ ca pravartate || 76 ||
BRP030.077.1/ nityaṁ hi nāsti jagati bhūtaṁ sthāvarajaṅgamam |
BRP030.077.2/ akṣayaś cāprameyaś ca sarvagaś ca sa ucyate || 77 ||
[Page 119 ]
BRP030.078.1/ tasmād avyaktam utpannaṁ triguṇaṁ dvijasattamāḥ |
BRP030.078.2/ avyaktāvyaktabhāvasthā yā sā prakṛtir ucyate || 78 ||
BRP030.079.1/ tāṁ yoniṁ brahmaṇo viddhi yo 'sau sadasadātmakaḥ |
BRP030.079.2/ loke ca pūjyate yo 'sau daive pitrye ca karmaṇi || 79 ||
BRP030.080.1/ nāsti tasmāt paro hy anyaḥ pitā devo 'pi vā dvijāḥ |
BRP030.080.2/ ātmanā sa tu vijñeyas tatas taṁ pūjayāmy aham || 80 ||
BRP030.081.1/ svargeṣv api hi ye kecit taṁ namasyanti dehinaḥ |
BRP030.081.2/ tena gacchanti devarṣe tenoddiṣṭaphalāṁ gatim || 81 ||
BRP030.082.1/ taṁ devāḥ svāśramasthāś ca nānāmūrtisamāśritāḥ |
BRP030.082.2/ bhaktyā sampūjayanty ādyaṁ gatiś caiṣāṁ dadāti saḥ || 82 ||
BRP030.083.1/ sa hi sarvagataś caiva nirguṇaś caiva kathyate |
BRP030.083.2/ evaṁ matvā yathājñānaṁ pūjayāmi divākaram || 83 ||
BRP030.084.1/ ye ca tadbhāvitā loka ekatattvaṁ samāśritāḥ |
BRP030.084.2/ etad apy adhikaṁ teṣāṁ yad ekaṁ praviśanty uta || 84 ||
BRP030.085.1/ iti guhyasamuddeśas tava nārada kīrtitaḥ |
BRP030.085.2/ asmadbhaktyāpi devarṣe tvayāpi paramaṁ smṛtam || 85 ||
BRP030.086.1/ surair vā munibhir vāpi purāṇair varadaṁ smṛtam |
BRP030.086.2/ sarve ca paramātmānaṁ pūjayanti divākaram || 86 ||

BRP030.087.0/ brahmovāca:

BRP030.087.1/ evam etat purākhyātaṁ nāradāya tu bhānunā |
BRP030.087.2/ mayāpi ca samākhyātā kathā bhānor dvijottamāḥ || 87 ||
BRP030.088.1/ idam ākhyānam ākhyeyaṁ mayākhyātaṁ dvijottamāḥ |
BRP030.088.2/ na hy anādityabhaktāya idaṁ deyaṁ kadācana || 88 ||
BRP030.089.1/ yaś caitac chrāvayen nityaṁ yaś caiva śṛṇuyān naraḥ |
BRP030.089.2/ sa sahasrārciṣaṁ devaṁ praviśen nātra saṁśayaḥ || 89 ||
BRP030.090.1/ mucyetārtas tathā rogāc chrutvemām āditaḥ kathām |
BRP030.090.2/ jijñāsur labhate jñānaṁ gatim iṣṭāṁ tathaiva ca || 90 ||
BRP030.091.1/ kṣaṇena labhate 'dhvānam idaṁ yaḥ paṭhate mune |
BRP030.091.2/ yo yaṁ kāmayate kāmaṁ sa taṁ prāpnoty asaṁśayam || 91 ||
BRP030.092.1/ tasmād bhavadbhiḥ satataṁ smartavyo bhagavān raviḥ |
BRP030.092.2/ sa ca dhātā vidhātā ca sarvasya jagataḥ prabhuḥ || 92 ||

31. Chapter 31 :: Various aspects of the sun; the 12 Ādityas; the 21 names of the sun

[Page 120 ] [Note: [ SS 76-77]

BRP031.001.0/ brahmovāca:

BRP031.001.1/ ādityamūlam akhilaṁ trailokyaṁ munisattamāḥ |
BRP031.001.2/ bhavaty asmāj jagat sarvaṁ sadevāsuramānuṣam || 1 ||
BRP031.002.1/ rudropendramahendrāṇāṁ viprendratridivaukasām |
BRP031.002.2/ mahādyutimatāṁ caiva tejo 'yaṁ sārvalaukikam || 2 ||
BRP031.003.1/ sarvātmā sarvalokeśo devadevaḥ prajāpatiḥ |
BRP031.003.2/ sūrya eva trilokasya mūlaṁ paramadaivatam || 3 ||
BRP031.004.1/ agnau prāstāhutiḥ samyag ādityam upatiṣṭhate |
BRP031.004.2/ ādityāj jāyate vṛṣṭir vṛṣṭer annaṁ tataḥ prajāḥ || 4 ||
BRP031.005.1/ sūryāt prasūyate sarvaṁ tatra caiva pralīyate |
BRP031.005.2/ bhāvābhāvau hi lokānām ādityān niḥsṛtau purā || 5 ||
BRP031.006.1/ etat tu dhyānināṁ dhyānaṁ mokṣaś cāpy eṣa mokṣiṇām |
BRP031.006.2/ tatra gacchanti nirvāṇaṁ jāyante 'smāt punaḥ punaḥ || 6 ||
BRP031.007.1/ kṣaṇā muhūrtā divasā niśā pakṣāś ca nityaśaḥ |
BRP031.007.2/ māsāḥ saṁvatsarāś caiva ṛtavaś ca yugāni ca || 7 ||
BRP031.008.1/ athādityād ṛte hy eṣāṁ kālasaṅkhyā na vidyate |
BRP031.008.2/ kālād ṛte na niyamo nāgnau viharaṇakriyā || 8 ||
BRP031.009.1/ ṛtūnām avibhāgaś tataḥ puṣpaphalaṁ kutaḥ |
BRP031.009.2/ kuto vai sasyaniṣpattis tṛṇauṣadhigaṇaḥ kutaḥ || 9 ||
BRP031.010.1/ abhāvo vyavahārāṇāṁ jantūnāṁ divi ceha ca |
BRP031.010.2/ jagatprabhāvād viśate bhāskarād vāritaskarāt || 10 ||
BRP031.011.1/ nāvṛṣṭyā tapate sūryo nāvṛṣṭyā pariśuṣyati |
BRP031.011.2/ nāvṛṣṭyā paridhiṁ dhatte vāriṇā dīpyate raviḥ || 11 ||
BRP031.012.1/ vasante kapilaḥ sūryo grīṣme kāñcanasannibhaḥ |
BRP031.012.2/ śveto varṣāsu varṇena pāṇḍuḥ śaradi bhāskaraḥ || 12 ||
BRP031.013.1/ hemante tāmravarṇābhaḥ śiśire lohito raviḥ |
BRP031.013.2/ iti varṇāḥ samākhyātāḥ sūryasya ṛtusambhavāḥ || 13 ||
BRP031.014.1/ ṛtusvabhāvavarṇaiś ca sūryaḥ kṣemasubhikṣakṛt |
BRP031.014.2/ athādityasya nāmāni sāmānyāni dvijottamāḥ || 14 ||
BRP031.015.1/ dvādaśaiva pṛthaktvena tāni vakṣyāmy aśeṣataḥ |
BRP031.015.2/ ādityaḥ savitā sūryo mihiro 'rkaḥ prabhākaraḥ || 15 ||
BRP031.016.1/ mārtaṇḍo bhāskaro bhānuś citrabhānur divākaraḥ |
BRP031.016.2/ ravir dvādaśabhis teṣāṁ jñeyaḥ sāmānyanāmabhiḥ || 16 ||
BRP031.017.1/ viṣṇur dhātā bhagaḥ pūṣā mitrendrau varuṇo 'ryamā |
BRP031.017.2/ vivasvān aṁśumāṁs tvaṣṭā parjanyo dvādaśaḥ smṛtaḥ || 17 ||
BRP031.018.1/ ity ete dvādaśādityāḥ pṛthaktvena vyavasthitāḥ |
BRP031.018.2/ uttiṣṭhanti sadā hy ete māsair dvādaśabhiḥ kramāt || 18 ||
BRP031.019.1/ viṣṇus tapati caitre tu vaiśākhe cāryamā tathā |
BRP031.019.2/ vivasvāñ jyeṣṭhamāse tu āṣāḍhe cāṁśumān smṛtaḥ || 19 ||
[Page 121 ]
BRP031.020.1/ parjanyaḥ śrāvaṇe māsi varuṇaḥ prauṣṭhasañjñake |
BRP031.020.2/ indra āśvayuje māsi dhātā tapati kārttike || 20 ||
BRP031.021.1/ mārgaśīrṣe tathā mitraḥ pauṣe pūṣā divākaraḥ |
BRP031.021.2/ māghe bhagas tu vijñeyas tvaṣṭā tapati phālgune || 21 ||
BRP031.022.1/ śatair dvādaśabhir viṣṇū raśmibhir dīpyate sadā |
BRP031.022.2/ dīpyate gosahasreṇa śataiś ca tribhir aryamā || 22 ||
BRP031.023.1/ dviḥsaptakair vivasvāṁs tu aṁśumān pañcabhis tribhiḥ |
BRP031.023.2/ vivasvān iva parjanyo varuṇaś cāryamā tathā || 23 ||
BRP031.024.1/ mitravad bhagavāṁs tvaṣṭā sahasreṇa śatena ca |
BRP031.024.2/ indras tu dviguṇaiḥ ṣaḍbhir dhātaikādaśabhiḥ śataiḥ || 24 ||
BRP031.025.1/ sahasreṇa tu mitro vai pūṣā tu navabhiḥ śataiḥ |
BRP031.025.2/ uttaropakrame 'rkasya vardhante raśmayas tathā || 25 ||
BRP031.026.1/ dakṣiṇopakrame bhūyo hrasante sūryaraśmayaḥ |
BRP031.026.2/ evaṁ raśmisahasraṁ tu sūryalokād anugraham || 26 ||
BRP031.027.1/ evaṁ nāmnāṁ caturviṁśad eka eṣāṁ prakīrtitaḥ |
BRP031.027.2/ vistareṇa sahasraṁ tu punar anyat prakīrtitam || 27 ||

BRP031.028.0/ munaya ūcuḥ:

BRP031.028.1/ ye tannāmasahasreṇa stuvanty arkaṁ prajāpate |
BRP031.028.2/ teṣāṁ bhavati kiṁ puṇyaṁ gatiś ca parameśvara || 28 ||

BRP031.029.0/ brahmovāca:

BRP031.029.1/ śṛṇudhvaṁ muniśārdūlāḥ sārabhūtaṁ sanātanam |
BRP031.029.2/ alaṁ nāmasahasreṇa paṭhann evaṁ stavaṁ śubham || 29 ||
BRP031.030.1/ yāni nāmāni guhyāni pavitrāṇi śubhāni ca |
BRP031.030.2/ tāni vaḥ kīrtayiṣyāmi śṛṇudhvaṁ bhāskarasya vai || 30 ||
BRP031.031.1/ vikartano vivasvāṁś ca mārtaṇḍo bhāskaro raviḥ |
BRP031.031.2/ lokaprakāśakaḥ śrīmāṁl lokacakṣur maheśvaraḥ || 31 ||
BRP031.032.1/ lokasākṣī trilokeśaḥ kartā hartā tamisrahā |
BRP031.032.2/ tapanas tāpanaś caiva śuciḥ saptāśvavāhanaḥ || 32 ||
BRP031.033.1/ gabhastihasto brahmā ca sarvadevanamaskṛtaḥ |
BRP031.033.2/ ekaviṁśati ity eṣa stava iṣṭaḥ sadā raveḥ || 33 ||
BRP031.034.1/ śarīrārogyadaś caiva dhanavṛddhiyaśaskaraḥ |
BRP031.034.2/ stavarāja iti khyātas triṣu lokeṣu viśrutaḥ || 34 ||
BRP031.035.1/ ya etena dvijaśreṣṭhā dvisandhye 'stamanodaye |
BRP031.035.2/ stauti sūryaṁ śucir bhūtvā sarvapāpaiḥ pramucyate || 35 ||
BRP031.036.1/ mānasaṁ vācikaṁ vāpi dehajaṁ karmajaṁ tathā |
BRP031.036.2/ ekajapyena tat sarvaṁ naśyaty arkasya sannidhau || 36 ||
BRP031.037.1/ ekajapyaś ca homaś ca sandhyopāsanam eva ca |
BRP031.037.2/ dhūpamantrārghyamantraś ca balimantras tathaiva ca || 37 ||
[Page 122 ]
BRP031.038.1/ annapradāne dāne ca praṇipāte pradakṣiṇe |
BRP031.038.2/ pūjito 'yaṁ mahāmantraḥ sarvapāpaharaḥ śubhaḥ || 38 ||
BRP031.039.1/ tasmād yūyaṁ prayatnena stavenānena vai dvijāḥ |
BRP031.039.2/ stuvīdhvaṁ varadaṁ devaṁ sarvakāmaphalapradam || 39 ||

32. Chapter 32 :: The birth of Vivasvat; story of Sañjñā and Mārtaṇḍa

[Note: [ SS 77-80]

BRP032.001.0/ munaya ūcuḥ:

BRP032.001.1/ nirguṇaḥ śāśvato devas tvayā prokto divākaraḥ |
BRP032.001.2/ punar dvādaśadhā jātaḥ śruto 'smābhis tvayoditaḥ || 1 ||
BRP032.002.1/ sa kathaṁ tejaso raśmiḥ striyā garbhe mahādyutiḥ |
BRP032.002.2/ sambhūto bhāskaro jātas tatra naḥ saṁśayo mahān || 2 ||

BRP032.003.0/ brahmovāca:

BRP032.003.1/ dakṣasya hi sutāḥ śreṣṭhā babhūvuḥ ṣaṣṭiḥ śobhanāḥ |
BRP032.003.2/ aditir ditir danuś caiva vinatādyās tathaiva ca || 3 ||
BRP032.004.1/ dakṣas tāḥ pradadau kanyāḥ kaśyapāya trayodaśa |
BRP032.004.2/ aditir janayām āsa devāṁs tribhuvaneśvarān || 4 ||
BRP032.005.1/ daityān ditir danuś cogrān dānavān baladarpitān |
BRP032.005.2/ vinatādyās tathā cānyāḥ suṣuvuḥ sthānujaṅgamān || 5 ||
BRP032.006.1/ tasyātha putradauhitraiḥ pautradauhitrakādibhiḥ |
BRP032.006.2/ vyāptam etaj jagat sarvaṁ teṣāṁ tāsāṁ ca vai mune || 6 ||
BRP032.007.1/ teṣāṁ kaśyapaputrāṇāṁ pradhānā devatāgaṇāḥ |
BRP032.007.2/ sāttvikā rājasāś cānye tāmasāś ca gaṇāḥ smṛtāḥ || 7 ||
BRP032.008.1/ devān yajñabhujaś cakre tathā tribhuvaneśvarān |
BRP032.008.2/ sraṣṭā brahmavidāṁ śreṣṭhaḥ parameṣṭhī prajāpatiḥ || 8 ||
BRP032.009.1/ tān abādhanta sahitāḥ sāpatnyād daityadānavāḥ |
BRP032.009.2/ tato nirākṛtān putrān daiteyair dānavais tathā || 9 ||
BRP032.010.1/ hataṁ tribhuvanaṁ dṛṣṭvā aditir munisattamāḥ |
BRP032.010.2/ ācchinad yajñabhāgāṁś ca kṣudhā sampīḍitān bhṛśam || 10 ||
BRP032.011.1/ ārādhanāya savituḥ paraṁ yatnaṁ pracakrame |
BRP032.011.2/ ekāgrā niyatāhārā paraṁ niyamam āsthitā |
BRP032.011.3/ tuṣṭāva tejasāṁ rāśiṁ gaganasthaṁ divākaram || 11 ||

BRP032.012.0/ aditir uvāca:

BRP032.012.1/ namas tubhyaṁ paraṁ sūkṣmaṁ supuṇyaṁ bibhrate 'tulam |
BRP032.012.2/ dhāma dhāmavatām īśaṁ dhāmādhāraṁ ca śāśvatam || 12 ||
[Page 123 ]
BRP032.013.1/ jagatām upakārāya tvām ahaṁ staumi gopate |
BRP032.013.2/ ādadānasya yad rūpaṁ tīvraṁ tasmai namāmy aham || 13 ||
BRP032.014.1/ grahītum aṣṭamāsena kālenāmbumayaṁ rasam |
BRP032.014.2/ bibhratas tava yad rūpam atitīvraṁ natāsmi tat || 14 ||
BRP032.015.1/ sametam agnisomābhyāṁ namas tasmai guṇātmane |
BRP032.015.2/ yad rūpam ṛgyajuḥsāmnām aikyena tapate tava || 15 ||
BRP032.016.1/ viśvam etat trayīsañjñaṁ namas tasmai vibhāvaso |
BRP032.016.2/ yat tu tasmāt paraṁ rūpam om ity uktvābhisaṁhitam |
BRP032.016.3/ asthūlaṁ sthūlam amalaṁ namas tasmai sanātana || 16 ||

BRP032.017.0/ brahmovāca:

BRP032.017.1/ evaṁ sā niyatā devī cakre stotram aharniśam |
BRP032.017.2/ nirāhārā vivasvantam ārirādhayiṣur dvijāḥ || 17 ||
BRP032.018.1/ tataḥ kālena mahatā bhagavāṁs tapano dvijāḥ |
BRP032.018.2/ pratyakṣatām agāt tasyā dākṣāyaṇyā dvijottamāḥ || 18 ||
BRP032.019.1/ sā dadarśa mahākūṭaṁ tejaso 'mbarasaṁvṛtam |
BRP032.019.2/ bhūmau ca saṁsthitaṁ bhāsvajjvālābhir atidurdṛśam |
BRP032.019.3/ taṁ dṛṣṭvā ca tato devī sādhvasaṁ paramaṁ gatā || 19 ||

BRP032.021.0/ aditir uvāca:

BRP032.021.1/ jagadādya prasīdeti na tvāṁ paśyāmi gopate |
BRP032.021.2/ prasādaṁ kuru paśyeyaṁ yad rūpaṁ te divākara |
BRP032.021.3/ bhaktānukampaka vibho tvadbhaktān pāhi me sutān || 21 ||

BRP032.022.0/ brahmovāca:

BRP032.022.1/ tataḥ sa tejasas tasmād āvirbhūto vibhāvasuḥ |
BRP032.022.2/ adṛśyata tadādityas taptatāmropamaḥ prabhuḥ || 22 ||
BRP032.023.1/ tatas tāṁ praṇatāṁ devīṁ tasyāsandarśane dvijāḥ |
BRP032.023.2/ prāha bhāsvān vṛṇuṣvaikaṁ varaṁ matto yam icchasi || 23 ||
BRP032.024.1/ praṇatā śirasā sā tu jānupīḍitamedinī |
BRP032.024.2/ pratyuvāca vivasvantaṁ varadaṁ samupasthitam || 24 ||

BRP032.025.0/ aditir uvāca:

BRP032.025.1/ deva prasīda putrāṇāṁ hṛtaṁ tribhuvanaṁ mama |
BRP032.025.2/ yajñabhāgāś ca daiteyair dānavaiś ca balādhikaiḥ || 25 ||
BRP032.026.1/ tannimittaṁ prasādaṁ tvaṁ kuruṣva mama gopate |
BRP032.026.2/ aṁśena teṣāṁ bhrātṛtvaṁ gatvā tān nāśaye ripūn || 26 ||
BRP032.027.1/ yathā me tanayā bhūyo yajñabhāgabhujaḥ prabho |
BRP032.027.2/ bhaveyur adhipāś caiva trailokyasya divākara || 27 ||
BRP032.028.1/ tathānukalpaṁ putrāṇāṁ suprasanno rave mama |
BRP032.028.2/ kuru prasannārtihara kāryaṁ kartā ucyate || 28 ||

BRP032.029.0/ brahmovāca:

BRP032.029.1/ tatas tām āha bhagavān bhāskaro vāritaskaraḥ |
BRP032.029.2/ praṇatām aditiṁ viprāḥ prasādasumukho vibhuḥ || 29 ||
[Page 124 ]

BRP032.030.0/ sūrya uvāca:

BRP032.030.1/ sahasrāṁśena te garbhaḥ sambhūyāham aśeṣataḥ |
BRP032.030.2/ tvatputraśatrūn dakṣo 'haṁ nāśayāmy āśu nirvṛtaḥ || 30 ||

BRP032.031.0/ brahmovāca:

BRP032.031.1/ ity uktvā bhagavān bhāsvān antardhānam upāgataḥ |
BRP032.031.2/ nivṛttā sāpi tapasaḥ samprāptākhilavāñchitā || 31 ||
BRP032.032.1/ tato raśmisahasrāt tu suṣumnākhyo raveḥ karaḥ |
BRP032.032.2/ tataḥ saṁvatsarasyānte tatkāmapūraṇāya saḥ || 32 ||
BRP032.033.1/ nivāsaṁ savitā cakre devamātus tadodare |
BRP032.033.2/ kṛcchracāndrāyaṇādīṁś ca sā cakre susamāhitā || 33 ||
BRP032.034.1/ śucinā dhārayāmy enaṁ divyaṁ garbham iti dvijāḥ |
BRP032.034.2/ tatas tāṁ kaśyapaḥ prāha kiñcitkopaplutākṣaram || 34 ||

BRP032.035.0/ kaśyapa uvāca:

BRP032.035.1/ kiṁ mārayasi garbhāṇḍam iti nityopavāsinī |

BRP032.035.1a/ brahmovāca:

BRP032.035.2/ sā ca taṁ prāha garbhāṇḍam etat paśyeti kopanā |
BRP032.035.3/ na māritaṁ vipakṣāṇāṁ mṛtyur eva bhaviṣyati || 35 ||
BRP032.036.1/ ity uktvā taṁ tadā garbham utsasarja surāraṇiḥ |
BRP032.036.2/ jājvalyamānaṁ tejobhiḥ patyur vacanakopitā || 36 ||
BRP032.037.1/ taṁ dṛṣṭvā kaśyapo garbham udyadbhāskaravarcasam |
BRP032.037.2/ tuṣṭāva praṇato bhūtvā vāgbhir ādyābhir ādarāt || 37 ||
BRP032.038.1/ saṁstūyamānaḥ sa tadā garbhāṇḍāt prakaṭo 'bhavat |
BRP032.038.2/ padmapattrasavarṇābhas tejasā vyāptadiṅmukhaḥ || 38 ||
BRP032.039.1/ athāntarikṣād ābhāṣya kaśyapaṁ munisattamam |
BRP032.039.2/ satoyameghagambhīrā vāg uvācāśarīriṇī || 39 ||

BRP032.040.0/ vāg uvāca:

BRP032.040.1/ māritantepataḥ proktam etad aṇḍaṁ tvayāditeḥ |
BRP032.040.2/ tasmān mune sutas te 'yaṁ mārtaṇḍākhyo bhaviṣyati || 40 ||
BRP032.041.1/ haniṣyaty asurāṁś cāyaṁ yajñabhāgaharān arīn |
BRP032.041.2/ devā niśamyeti vaco gaganāt samupāgatam || 41 ||
BRP032.042.1/ praharṣam atulaṁ yātā dānavāś ca hataujasaḥ |
BRP032.042.2/ tato yuddhāya daiteyān ājuhāva śatakratuḥ || 42 ||
BRP032.043.1/ saha devair mudā yukto dānavāś ca tam abhyayuḥ |
BRP032.043.2/ teṣāṁ yuddham abhūd ghoraṁ devānām asuraiḥ saha || 43 ||
BRP032.044.1/ śastrāstravṛṣṭisandīptasamastabhuvanāntaram |
BRP032.044.2/ tasmin yuddhe bhagavatā mārtaṇḍena nirīkṣitāḥ || 44 ||
BRP032.045.1/ tejasā dahyamānās te bhasmībhūtā mahāsurāḥ |
BRP032.045.2/ tataḥ praharṣam atulaṁ prāptāḥ sarve divaukasaḥ || 45 ||
BRP032.046.1/ tuṣṭuvus tejasāṁ yoniṁ mārtaṇḍam aditiṁ tathā |
BRP032.046.2/ svādhikārāṁs tataḥ prāptā yajñabhāgāṁś ca pūrvavat || 46 ||
[Page 125 ]
BRP032.047.1/ bhagavān api mārtaṇḍaḥ svādhikāram athākarot |
BRP032.047.2/ kadambapuṣpavad bhāsvān adhaś cordhvaṁ ca raśmibhiḥ |
BRP032.047.3/ vṛto 'gnipiṇḍasadṛśo dadhre nātisphuṭaṁ vapuḥ || 47 ||

BRP032.048.0/ munaya ūcuḥ:

BRP032.048.1/ kathaṁ kāntataraṁ paścād rūpaṁ saṁlabdhavān raviḥ |
BRP032.048.2/ kadambagolakākāraṁ tan me brūhi jagatpate || 48 ||

BRP032.049.0/ brahmovāca:

BRP032.049.1/ tvaṣṭā tasmai dadau kanyāṁ sañjñāṁ nāma vivasvate |
BRP032.049.2/ prasādya praṇato bhūtvā viśvakarmā prajāpatiḥ || 49 ||
BRP032.050.1/ trīṇy apatyāny asau tasyāṁ janayām āsa gopatiḥ |
BRP032.050.2/ dvau putrau sumahābhāgau kanyāṁ ca yamunāṁ tathā || 50 ||
BRP032.051.1/ yat tejo 'bhyadhikaṁ tasya mārtaṇḍasya vivasvataḥ |
BRP032.051.2/ tenātitāpayām āsa trīṁl lokān sacarācarān || 51 ||
BRP032.052.1/ tad rūpaṁ golakākāraṁ dṛṣṭvā sañjñā vivasvataḥ |
BRP032.052.2/ asahantī mahat tejaḥ svāṁ chāyāṁ vākyam abravīt || 52 ||

BRP032.053.0/ sañjñovāca:

BRP032.053.1/ ahaṁ yāsyāmi bhadraṁ te svam eva bhavanaṁ pituḥ |
BRP032.053.2/ nirvikāraṁ tvayātraiva stheyaṁ macchāsanāc chubhe || 53 ||
BRP032.054.1/ imau ca bālakau mahyaṁ kanyā ca varavarṇinī |
BRP032.054.2/ sambhāvyā naiva cākhyeyam idaṁ bhagavate tvayā || 54 ||

BRP032.055.0/ chāyovāca:

BRP032.055.1/ ā kacagrahaṇād devi ā śāpān naiva karhicit |
BRP032.055.2/ ākhyāsyāmi mataṁ tubhyaṁ gamyatāṁ yatra vāñchitam || 55 ||
BRP032.056.1/ ity uktā vrīḍitā sañjñā jagāma pitṛmandiram |
BRP032.056.2/ vatsarāṇāṁ sahasraṁ tu vasamānā pitur gṛhe || 56 ||
BRP032.057.1/ bhartuḥ samīpaṁ yāhīti pitroktā sā punaḥ punaḥ |
BRP032.057.2/ āgacchad vaḍavā bhūtvā kurūn athottarāṁs tataḥ || 57 ||
BRP032.058.1/ tatra tepe tapaḥ sādhvī nirāhārā dvijottamāḥ |
BRP032.058.2/ pituḥ samīpaṁ yātāyāṁ sañjñāyāṁ vākyatatparā || 58 ||
BRP032.059.1/ tadrūpadhāriṇī chāyā bhāskaraṁ samupasthitā |
BRP032.059.2/ tasyāṁ ca bhagavān sūryaḥ sañjñeyam iti cintayan || 59 ||
BRP032.060.1/ tathaiva janayām āsa dvau putrau kanyakāṁ tathā |
BRP032.060.2/ sañjñā tu pārthivī teṣām ātmajānāṁ tathākarot || 60 ||
BRP032.061.1/ snehaṁ na pūrvajātānāṁ tathā kṛtavatī tu sā |
BRP032.061.2/ manus tat kṣāntavāṁs tasyā yamas tasyā na cakṣame || 61 ||
BRP032.062.1/ bahudhā pīḍyamānas tu pituḥ patyā suduḥkhitaḥ |
BRP032.062.2/ sa vai kopāc ca bālyāc ca bhāvino 'rthasya vai balāt |
BRP032.062.3/ padā santarjayām āsa na tu dehe nyapātayat || 62 ||

BRP032.063.0/ chāyovāca:

BRP032.063.1/ padā tarjayase yasmāt pitur bhāryāṁ garīyasīm |
BRP032.063.2/ tasmāt tavaiṣa caraṇaḥ patiṣyati na saṁśayaḥ || 63 ||
[Page 126 ]

BRP032.064.0/ brahmovāca:

BRP032.064.1/ yamas tu tena śāpena bhṛśaṁ pīḍitamānasaḥ |
BRP032.064.2/ manunā saha dharmātmā pitre sarvaṁ nyavedayat || 64 ||

BRP032.065.0/ yama uvāca:

BRP032.065.1/ snehena tulyam asmāsu mātā deva na vartate |
BRP032.065.2/ visṛjya jyāyasaṁ bhaktyā kanīyāṁsaṁ bubhūṣati || 65 ||
BRP032.066.1/ tasyāṁ mayodyataḥ pādo na tu dehe nipātitaḥ |
BRP032.066.2/ bālyād vā yadi vā mohāt tad bhavān kṣantum arhasi || 66 ||
BRP032.067.1/ śapto 'haṁ tāta kopena jananyā tanayo yataḥ |
BRP032.067.2/ tato manye na jananīm imāṁ vai tapatāṁ vara || 67 ||
BRP032.068.1/ tava prasādāc caraṇo bhagavan na pated yathā |
BRP032.068.2/ mātṛśāpād ayaṁ me 'dya tathā cintaya gopate || 68 ||

BRP032.069.0/ ravir uvāca:

BRP032.069.1/ asaṁśayaṁ mahat putra bhaviṣyaty atra kāraṇam |
BRP032.069.2/ yena tvām āviśat krodho dharmajñaṁ dharmaśīlinam || 69 ||
BRP032.070.1/ sarveṣām eva śāpānāṁ pratighāto hi vidyate |
BRP032.070.2/ na tu mātrābhiśaptānāṁ kvacic chāpanivartanam || 70 ||
BRP032.071.1/ na śakyam etan mithyā tu kartuṁ mātur vacas tava |
BRP032.071.2/ kiñcit te 'haṁ vidhāsyāmi putrasnehād anugraham || 71 ||
BRP032.072.1/ kṛmayo māṁsam ādāya prayāsyanti mahītalam |
BRP032.072.2/ kṛtaṁ tasyā vacaḥ satyaṁ tvaṁ ca trāto bhaviṣyasi || 72 ||

BRP032.073.0/ brahmovāca:

BRP032.073.1/ ādityas tv abravīc chāyāṁ kimarthaṁ tanayeṣu vai |
BRP032.073.2/ tulyeṣv apy adhikaḥ sneha ekaṁ prati kṛtas tvayā || 73 ||
BRP032.074.1/ nūnaṁ naiṣāṁ tvaṁ jananī sañjñā kāpi tvam āgatā |
BRP032.074.2/ nirguṇeṣv apy apatyeṣu mātā śāpaṁ na dāsyati || 74 ||
BRP032.075.1/ sā tatpariharantī ca śāpād bhītā tadā raveḥ |
BRP032.075.2/ kathayām āsa vṛttāntaṁ sa śrutvā śvaśuraṁ yayau || 75 ||
BRP032.076.1/ sa cāpi taṁ yathānyāyam arcayitvā tadā ravim |
BRP032.076.2/ nirdagdhukāmaṁ roṣeṇa sāntvayānas tam abravīt || 76 ||

BRP032.077.0/ viśvakarmovāca:

BRP032.077.1/ tavātitejasā vyāptam idaṁ rūpaṁ suduḥsaham |
BRP032.077.2/ asahantī tu tat sañjñā vane carati vai tapaḥ || 77 ||
BRP032.078.1/ drakṣyate tāṁ bhavān adya svāṁ bhāryāṁ śubhacāriṇīm |
BRP032.078.2/ rūpārthaṁ bhavato 'raṇye carantīṁ sumahat tapaḥ || 78 ||
BRP032.079.1/ śrutaṁ me brahmaṇo vākyaṁ tava tejovarodhane |
BRP032.079.2/ rūpaṁ nirvartayāmy adya tava kāntaṁ divaspate || 79 ||

BRP032.080.0/ brahmovāca:

BRP032.080.1/ tatas tatheti taṁ prāha tvaṣṭāraṁ bhagavān raviḥ |
BRP032.080.2/ tato vivasvato rūpaṁ prāg āsīt parimaṇḍalam || 80 ||
[Page 127 ]
BRP032.081.1/ viśvakarmā tv anujñātaḥ śākadvīpe vivasvatā |
BRP032.081.2/ bhramim āropya tattejaḥśātanāyopacakrame || 81 ||
BRP032.082.1/ bhramatāśeṣajagatāṁ nābhibhūtena bhāsvatā |
BRP032.082.2/ samudrādrivanopetā tv āruroha mahī nabhaḥ || 82 ||
BRP032.083.1/ gaganaṁ cākhilaṁ viprāḥ sacandragrahatārakam |
BRP032.083.2/ adhogataṁ mahābhāgā babhūvākṣiptam ākulam || 83 ||
BRP032.084.1/ vikṣiptasalilāḥ sarve babhūvuś ca tathārṇavāḥ |
BRP032.084.2/ vyabhidyanta mahāśailāḥ śīrṇasānunibandhanāḥ || 84 ||
BRP032.085.1/ dhruvādhārāṇy aśeṣāṇi dhiṣṇyāni munisattamāḥ |
BRP032.085.2/ truṭyadraśminibandhīni bandhanāni adho yayuḥ || 85 ||
BRP032.086.1/ vegabhramaṇasampātavāyukṣiptāḥ sahasraśaḥ |
BRP032.086.2/ vyaśīryanta mahāmeghā ghorārāvavirāviṇaḥ || 86 ||
BRP032.087.1/ bhāsvadbhramaṇavibhrāntabhūmyākāśarasātalam |
BRP032.087.2/ jagad ākulam atyarthaṁ tadāsīn munisattamāḥ || 87 ||
BRP032.088.1/ trailokyam ākulaṁ vīkṣya bhramamāṇaṁ surarṣayaḥ |
BRP032.088.2/ devāś ca brahmaṇā sārdhaṁ bhāsvantam abhituṣṭuvuḥ || 88 ||
BRP032.089.1/ ādidevo 'si devānāṁ jātas tvaṁ bhūtaye bhuvaḥ |
BRP032.089.2/ sargasthityantakāleṣu tridhā bhedena tiṣṭhasi || 89 ||
BRP032.090.1/ svasti te 'stu jagannātha gharmavarṣadivākara |
BRP032.090.2/ indrādayas tadā devā likhyamānam athāstuvan || 90 ||
BRP032.091.1/ jaya deva jagatsvāmiñ jayāśeṣajagatpate |
BRP032.091.2/ ṛṣayaś ca tataḥ sapta vasiṣṭhātripurogamāḥ || 91 ||
BRP032.092.1/ tuṣṭuvur vividhaiḥ stotraiḥ svasti svastītivādinaḥ |
BRP032.092.2/ vedoktibhir athāgryābhir vālakhilyāś ca tuṣṭuvuḥ || 92 ||
BRP032.093.1/ agnir ādyāś ca bhāsvantaṁ likhyamānaṁ mudā yutāḥ |
BRP032.093.2/ tvaṁ nātha mokṣiṇāṁ mokṣo dhyeyas tvaṁ dhyānināṁ paraḥ || 93 ||
BRP032.094.1/ tvaṁ gatiḥ sarvabhūtānāṁ karmakāṇḍavivartinām |
BRP032.094.2/ sampūjyas tvaṁ tu deveśa śaṁ no 'stu jagatāṁ pate || 94 ||
BRP032.095.1/ śaṁ no 'stu dvipade nityaṁ śaṁ naś cāstu catuṣpade |
BRP032.095.2/ tato vidyādharagaṇā yakṣarākṣasapannagāḥ || 95 ||
BRP032.096.1/ kṛtāñjalipuṭāḥ sarve śirobhiḥ praṇatā ravim |
BRP032.096.2/ ūcus te vividhā vāco manaḥśrotrasukhāvahāḥ || 96 ||
BRP032.097.1/ sahyaṁ bhavatu tejas te bhūtānāṁ bhūtabhāvana |
BRP032.097.2/ tato hāhāhūhūś caiva nāradas tumburus tathā || 97 ||
BRP032.098.1/ upagāyitum ārabdhā gāndharvakuśalā ravim |
BRP032.098.2/ ṣaḍjamadhyamagāndhāragānatrayaviśāradāḥ || 98 ||
BRP032.099.1/ mūrchanābhiś ca tālaiś ca samprayogaiḥ sukhapradam |
BRP032.099.2/ viśvācī ca ghṛtācī ca urvaśy atha tilottamāḥ || 99 ||
BRP032.100.1/ menakā sahajanyā ca rambhā cāpsarasāṁ varā |
BRP032.100.2/ nanṛtur jagatām īśe likhyamāne vibhāvasau || 100 ||
[Page 128 ]
BRP032.101.1/ bhāvahāvavilāsādyān kurvatyo 'bhinayān bahūn |
BRP032.101.2/ prāvādyanta tatas tatra vīṇā veṇvādijharjharāḥ || 101 ||
BRP032.102.1/ paṇavāḥ puṣkarāś caiva mṛdaṅgāḥ paṭahānakāḥ |
BRP032.102.2/ devadundubhayaḥ śaṅkhāḥ śataśo 'tha sahasraśaḥ || 102 ||
BRP032.103.1/ gāyadbhiś caiva nṛtyadbhir gandharvair apsarogaṇaiḥ |
BRP032.103.2/ tūryavāditraghoṣaiś ca sarvaṁ kolāhalīkṛtam || 103 ||
BRP032.104.1/ tataḥ kṛtāñjalipuṭā bhaktinamrātmamūrtayaḥ |
BRP032.104.2/ likhyamānaṁ sahasrāṁśuṁ praṇemuḥ sarvadevatāḥ || 104 ||
BRP032.105.1/ tataḥ kolāhale tasmin sarvadevasamāgame |
BRP032.105.2/ tejasaḥ śātanaṁ cakre viśvakarmā śanaiḥ śanaiḥ || 105 ||
BRP032.106.1/ ājānulikhitaś cāsau nipuṇaṁ viśvakarmaṇā |
BRP032.106.2/ nābhyanandat tu likhanaṁ tatas tenāvatāritaḥ || 106 ||
BRP032.107.1/ na tu nirbhartsitaṁ rūpaṁ tejaso hananena tu |
BRP032.107.2/ kāntāt kāntataraṁ rūpam adhikaṁ śuśubhe tataḥ || 107 ||
BRP032.108.1/ iti himajalagharmakālahetor |
BRP032.108.2/ harakamalāsanaviṣṇusaṁstutasya |
BRP032.108.3/ tadupari likhanaṁ niśamya bhānor |
BRP032.108.4/ vrajati divākaralokam āyuṣo 'nte || 108 ||
BRP032.109.1/ evaṁ janma raveḥ pūrvaṁ babhūva munisattamāḥ |
BRP032.109.2/ rūpaṁ ca paramaṁ tasya mayā samparikīrtitam || 109 ||

33. Chapter 33 :: On the origin of the sun; the 108 names of the sun

[Note: [ SS 80-81]

BRP033.001.0/ munaya ūcuḥ:

BRP033.001.1/ bhūyo 'pi kathayāsmākaṁ kathāṁ sūryasamāśritām |
BRP033.001.2/ na tṛptim adhigacchāmaḥ śṛṇvantas tāṁ kathāṁ śubhām || 1 ||
BRP033.002.1/ yo 'yaṁ dīpto mahātejā vahnirāśisamaprabhaḥ |
BRP033.002.2/ etad veditum icchāmaḥ prabhāvo 'sya kutaḥ prabho || 2 ||

BRP033.003.0/ brahmovāca:

BRP033.003.1/ tamobhūteṣu lokeṣu naṣṭe sthāvarajaṅgame |
BRP033.003.2/ prakṛter guṇahetus tu pūrvaṁ buddhir ajāyata || 3 ||
BRP033.004.1/ ahaṅkāras tato jāto mahābhūtapravartakaḥ |
BRP033.004.2/ vāyvagnir āpaḥ khaṁ bhūmis tatas tv aṇḍam ajāyata || 4 ||
BRP033.005.1/ tasminn aṇḍe tv ime lokāḥ sapta caiva pratiṣṭhitāḥ |
BRP033.005.2/ pṛthivī saptabhir dvīpaiḥ samudraiś caiva saptabhiḥ || 5 ||
BRP033.006.1/ tatraivāvasthito hy āsīd ahaṁ viṣṇur maheśvaraḥ |
BRP033.006.2/ vimūḍhās tāmasāḥ sarve pradhyāyanti tam īśvaram || 6 ||
BRP033.007.1/ tato vai sumahātejāḥ prādurbhūtas tamonudaḥ |
BRP033.007.2/ dhyānayogena cāsmābhir vijñātaḥ savitā tadā || 7 ||
[Page 129 ]
BRP033.008.1/ jñātvā ca paramātmānaṁ sarva eva pṛthak pṛthak |
BRP033.008.2/ divyābhiḥ stutibhir devaḥ stuto 'smābhis tadeśvaraḥ || 8 ||
BRP033.009.1/ ādidevo 'si devānām aiśvaryāc ca tvam īśvaraḥ |
BRP033.009.2/ ādikartāsi bhūtānāṁ devadevo divākaraḥ || 9 ||
BRP033.010.1/ jīvanaḥ sarvabhūtānāṁ devagandharvarakṣasām |
BRP033.010.2/ munikinnarasiddhānāṁ tathaivoragapakṣiṇām || 10 ||
BRP033.011.1/ tvaṁ brahmā tvaṁ mahādevas tvaṁ viṣṇus tvaṁ prajāpatiḥ |
BRP033.011.2/ vāyur indraś ca somaś ca vivasvān varuṇas tathā || 11 ||
BRP033.012.1/ tvaṁ kālaḥ sṛṣṭikartā ca hartā bhartā tathā prabhuḥ |
BRP033.012.2/ saritaḥ sāgarāḥ śailā vidyudindradhanūṁṣi ca || 12 ||
BRP033.013.1/ pralayaḥ prabhavaś caiva vyaktāvyaktaḥ sanātanaḥ |
BRP033.013.2/ īśvarāt parato vidyā vidyāyāḥ parataḥ śivaḥ || 13 ||
BRP033.014.1/ śivāt parataro devas tvam eva parameśvaraḥ |
BRP033.014.2/ sarvataḥpāṇipādāntaḥ sarvatokṣiśiromukhaḥ || 14 ||
BRP033.015.1/ sahasrāṁśuḥ sahasrāsyaḥ sahasracaraṇekṣaṇaḥ |
BRP033.015.2/ bhūtādir bhūr bhuvaḥ svaś ca mahaḥ satyaṁ tapo janaḥ || 15 ||
BRP033.016.1/ pradīptaṁ dīpanaṁ divyaṁ sarvalokaprakāśakam |
BRP033.016.2/ durnirīkṣaṁ surendrāṇāṁ yad rūpaṁ tasya te namaḥ || 16 ||
BRP033.017.1/ surasiddhagaṇair juṣṭaṁ bhṛgvatripulahādibhiḥ |
BRP033.017.2/ stutaṁ paramam avyaktaṁ yad rūpaṁ tasya te namaḥ || 17 ||
BRP033.018.1/ vedyaṁ vedavidāṁ nityaṁ sarvajñānasamanvitam |
BRP033.018.2/ sarvadevātidevasya yad rūpaṁ tasya te namaḥ || 18 ||
BRP033.019.1/ viśvakṛd viśvabhūtaṁ ca vaiśvānarasurārcitam |
BRP033.019.2/ viśvasthitam acintyaṁ ca yad rūpaṁ tasya te namaḥ || 19 ||
BRP033.020.1/ paraṁ yajñāt paraṁ vedāt paraṁ lokāt paraṁ divaḥ |
BRP033.020.2/ paramātmety abhikhyātaṁ yad rūpaṁ tasya te namaḥ || 20 ||
BRP033.021.1/ avijñeyam anālakṣyam adhyānagatam avyayam |
BRP033.021.2/ anādinidhanaṁ caiva yad rūpaṁ tasya te namaḥ || 21 ||
BRP033.022.1/ namo namaḥ kāraṇakāraṇāya |
BRP033.022.2/ namo namaḥ pāpavimocanāya |
BRP033.022.3/ namo namas te ditijārdanāya |
BRP033.022.4/ namo namo rogavimocanāya || 22 ||
BRP033.023.1/ namo namaḥ sarvavarapradāya |
BRP033.023.2/ namo namaḥ sarvasukhapradāya |
BRP033.023.3/ namo namaḥ sarvadhanapradāya |
BRP033.023.4/ namo namaḥ sarvamatipradāya || 23 ||
BRP033.024.1/ stutaḥ sa bhagavān evaṁ taijasaṁ rūpam āsthitaḥ |
BRP033.024.2/ uvāca vācā kalyāṇyā ko varo vaḥ pradīyatām || 24 ||

BRP033.025.0/ devā ūcuḥ:

BRP033.025.1/ tavātitaijasaṁ rūpaṁ na kaścit soḍhum utsahet |
BRP033.025.2/ sahanīyaṁ tad bhavatu hitāya jagataḥ prabho || 25 ||
[Page 130 ]
BRP033.026.1/ evam astv iti so 'py uktvā bhagavān ādikṛt prabhuḥ |
BRP033.026.2/ lokānāṁ kāryasiddhyarthaṁ gharmavarṣahimapradaḥ || 26 ||
BRP033.027.1/ tataḥ sāṅkhyāś ca yogāś ca ye cānye mokṣakāṅkṣiṇaḥ |
BRP033.027.2/ dhyāyanti dhyāyino devaṁ hṛdayasthaṁ divākaram || 27 ||
BRP033.028.1/ sarvalakṣaṇahīno 'pi yukto vā sarvapātakaiḥ |
BRP033.028.2/ sarvaṁ ca tarate pāpaṁ devam arkaṁ samāśritaḥ || 28 ||
BRP033.029.1/ agnihotraṁ ca vedāś ca yajñāś ca bahudakṣiṇāḥ |
BRP033.029.2/ bhānor bhaktinamaskārakalāṁ nārhanti ṣoḍaśīm || 29 ||
BRP033.030.1/ tīrthānāṁ paramaṁ tīrthaṁ maṅgalānāṁ ca maṅgalam |
BRP033.030.2/ pavitraṁ ca pavitrāṇāṁ prapadyante divākaram || 30 ||
BRP033.031.1/ śakrādyaiḥ saṁstutaṁ devaṁ ye namasyanti bhāskaram |
BRP033.031.2/ sarvakilbiṣanirmuktāḥ sūryalokaṁ vrajanti te || 31 ||

BRP033.032.0/ munaya ūcuḥ:

BRP033.032.1/ cirāt prabhṛti no brahmañ śrotum icchā pravartate |
BRP033.032.2/ nāmnām aṣṭaśataṁ brūhi yat tvayoktaṁ purā raveḥ || 32 ||

BRP033.033.0/ brahmovāca:

BRP033.033.1/ aṣṭottaraśataṁ nāmnāṁ śṛṇudhvaṁ gadato mama |
BRP033.033.2/ bhāskarasya paraṁ guhyaṁ svargamokṣapradaṁ dvijāḥ || 33 ||
BRP033.034.1/ oṁ sūryo 'ryamā bhagas tvaṣṭā pūṣārkaḥ savitā raviḥ |
BRP033.034.2/ gabhastimān ajaḥ kālo mṛtyur dhātā prabhākaraḥ || 34 ||
BRP033.035.1/ pṛthivy āpaś ca tejaś ca khaṁ vāyuś ca parāyaṇam |
BRP033.035.2/ somo bṛhaspatiḥ śukro budho 'ṅgāraka eva ca || 35 ||
BRP033.036.1/ indro vivasvān dīptāṁśuḥ śuciḥ śauriḥ śanaiścaraḥ |
BRP033.036.2/ brahmā viṣṇuś ca rudraś ca skando vaiśravaṇo yamaḥ || 36 ||
BRP033.037.1/ vaidyuto jāṭharaś cāgnir aindhanas tejasāṁ patiḥ |
BRP033.037.2/ dharmadhvajo vedakartā vedāṅgo vedavāhanaḥ || 37 ||
BRP033.038.1/ kṛtaṁ tretā dvāparaś ca kaliḥ sarvāmarāśrayaḥ |
BRP033.038.2/ kalākāṣṭhāmuhūrtāś ca kṣapā yāmās tathā kṣaṇāḥ || 38 ||
BRP033.039.1/ saṁvatsarakaro 'śvatthaḥ kālacakro vibhāvasuḥ |
BRP033.039.2/ puruṣaḥ śāśvato yogī vyaktāvyaktaḥ sanātanaḥ || 39 ||
BRP033.040.1/ kālādhyakṣaḥ prajādhyakṣo viśvakarmā tamonudaḥ |
BRP033.040.2/ varuṇaḥ sāgaro 'ṁśaś ca jīmūto jivano 'rihā || 40 ||
BRP033.041.1/ bhūtāśrayo bhūtapatiḥ sarvalokanamaskṛtaḥ |
BRP033.041.2/ sraṣṭā saṁvartako vahniḥ sarvasyādir alolupaḥ || 41 ||
BRP033.042.1/ anantaḥ kapilo bhānuḥ kāmadaḥ sarvatomukhaḥ |
BRP033.042.2/ jayo viśālo varadaḥ sarvabhūtaniṣevitaḥ || 42 ||
BRP033.043.1/ manaḥ suparṇo bhūtādiḥ śīghragaḥ prāṇadhāraṇaḥ |
BRP033.043.2/ dhanvantarir dhūmaketur ādidevo 'diteḥ sutaḥ || 43 ||
[Page 131 ]
BRP033.044.1/ dvādaśātmā ravir dakṣaḥ pitā mātā pitāmahaḥ |
BRP033.044.2/ svargadvāraṁ prajādvāraṁ mokṣadvāraṁ triviṣṭapam || 44 ||
BRP033.045.1/ dehakartā praśāntātmā viśvātmā viśvatomukhaḥ |
BRP033.045.2/ carācarātmā sūkṣmātmā maitreyaḥ karuṇānvitaḥ || 45 ||
BRP033.046.1/ etad vai kīrtanīyasya sūryasyāmitatejasaḥ |
BRP033.046.2/ nāmnām aṣṭaśataṁ ramyaṁ mayā proktaṁ dvijottamāḥ || 46 ||
BRP033.047.1/ suragaṇapitṛyakṣasevitaṁ hy |
BRP033.047.2/ asuraniśākarasiddhavanditam |
BRP033.047.3/ varakanakahutāśanaprabhaṁ |
BRP033.047.4/ praṇipatito 'smi hitāya bhāskaram || 47 ||
BRP033.048.1/ sūryodaye yaḥ susamāhitaḥ paṭhet |
BRP033.048.2/ sa putradārān dhanaratnasañcayān |
BRP033.048.3/ labheta jātismaratāṁ naraḥ sa tu |
BRP033.048.4/ smṛtiṁ ca medhāṁ ca sa vindate parām || 48 ||
BRP033.049.1/ imaṁ stavaṁ devavarasya yo naraḥ |
BRP033.049.2/ prakīrtayec chuddhamanāḥ samāhitaḥ |
BRP033.049.3/ vimucyate śokadavāgnisāgarāl |
BRP033.049.4/ labheta kāmān manasā yathepsitān || 49 ||

34. Chapter 34 :: Story of Satī; the birth of Umā

[Note: [ SS 81-83]

BRP034.001.0/ brahmovāca:

BRP034.001.1/ yo 'sau sarvagato devas tripurāris trilocanaḥ |
BRP034.001.2/ umāpriyakaro rudraś candrārdhakṛtaśekharaḥ || 1 ||
BRP034.002.1/ vidrāvya vibudhān sarvān siddhavidyādharān ṛṣīn |
BRP034.002.2/ gandharvayakṣanāgāṁś ca tathānyāṁś ca samāgatān || 2 ||
BRP034.003.1/ jaghāna pūrvaṁ dakṣasya yajato dharaṇītale |
BRP034.003.2/ yajñaṁ samṛddhaṁ ratnāḍhyaṁ sarvasambhārasambhṛtam || 3 ||
BRP034.004.1/ yasya pratāpasantrastāḥ śakrādyās tridivaukasaḥ |
BRP034.004.2/ śāntiṁ na lebhire viprāḥ kailāsaṁ śaraṇaṁ gatāḥ || 4 ||
BRP034.005.1/ sa āste tatra varadaḥ śūlapāṇir vṛṣadhvajaḥ |
BRP034.005.2/ pinākapāṇir bhagavān dakṣayajñavināśanaḥ || 5 ||
BRP034.006.1/ mahādevo 'kale deśe kṛttivāsā vṛṣadhvajaḥ |
BRP034.006.2/ ekāmrake muniśreṣṭhāḥ sarvakāmaprado haraḥ || 6 ||

BRP034.007.0/ munaya ūcuḥ:

BRP034.007.1/ kimarthaṁ sa bhavo devaḥ sarvabhūtahite rataḥ |
BRP034.007.2/ jaghāna yajñaṁ dakṣasya devaiḥ sarvair alaṅkṛtam || 7 ||
BRP034.008.1/ na hy alpaṁ kāraṇaṁ tatra prabho manyāmahe vayam |
BRP034.008.2/ śrotum icchāmahe brūhi paraṁ kautūhalaṁ hi naḥ || 8 ||
[Page 132 ]

BRP034.009.0/ brahmovāca:

BRP034.009.1/ dakṣasyāsann aṣṭa kanyā yāś caivaṁ patisaṅgatāḥ |
BRP034.009.2/ svebhyo gṛhebhyaś cānīya tāḥ pitābhyarcayad gṛhe || 9 ||
BRP034.010.1/ tatas tv abhyarcitā viprā nyavasaṁs tāḥ pitur gṛhe |
BRP034.010.2/ tāsāṁ jyeṣṭhā satī nāma patnī yā tryambakasya vai || 10 ||
BRP034.011.1/ nājuhāvātmajāṁ tāṁ vai dakṣo rudram abhidviṣan |
BRP034.011.2/ akarot sannatiṁ dakṣe na ca kāñcin maheśvaraḥ || 11 ||
BRP034.012.1/ jāmātā śvaśure tasmin svabhāvāt tejasi sthitaḥ |
BRP034.012.2/ tato jñātvā satī sarvās tās tu prāptāḥ pitur gṛham || 12 ||
BRP034.013.1/ jagāma sāpy anāhūtā satī tu svapitur gṛham |
BRP034.013.2/ tābhyo hīnāṁ pitā cakre satyāḥ pūjām asammatām |
BRP034.013.3/ tato 'bravīt sā pitaraṁ devī krodhasamākulā || 13 ||

BRP034.014.0/ saty uvāca:

BRP034.014.1/ yavīyasībhyaḥ śreṣṭhāhaṁ kiṁ na pūjasi māṁ prabho |
BRP034.014.2/ asatkṛtām avasthāṁ yaḥ kṛtavān asi garhitām |
BRP034.014.3/ ahaṁ jyeṣṭhā variṣṭhā ca māṁ tvaṁ satkartum arhasi || 14 ||

BRP034.015.0/ brahmovāca:

BRP034.015.1/ evam ukto 'bravīd enāṁ dakṣaḥ saṁraktalocanaḥ || 15 ||

BRP034.016.0/ dakṣa uvāca:

BRP034.016.1/ tvattaḥ śreṣṭhā variṣṭhāś ca pūjyā bālāḥ sutā mama |
BRP034.016.2/ tāsāṁ ye caiva bhartāras te me bahumatāḥ sati || 16 ||
BRP034.017.1/ brahmiṣṭhāś ca vratasthāś ca mahāyogāḥ sudhārmikāḥ |
BRP034.017.2/ guṇaiś caivādhikāḥ ślāghyāḥ sarve te tryambakāt sati || 17 ||
BRP034.018.1/ vasiṣṭho 'triḥ pulastyaś ca aṅgirāḥ pulahaḥ kratuḥ |
BRP034.018.2/ bhṛgur marīciś ca tathā śreṣṭhā jāmātaro mama || 18 ||
BRP034.019.1/ taiś cāpi spardhate śarvaḥ sarve te caiva taṁ prati |
BRP034.019.2/ tena tvāṁ na bubhūṣāmi pratikūlo hi me bhavaḥ || 19 ||
BRP034.020.1/ ity uktavāṁs tadā dakṣaḥ sampramūḍhena cetasā |
BRP034.020.2/ śāpārtham ātmanaś caiva yenoktā vai maharṣayaḥ |
BRP034.020.3/ tathoktā pitaraṁ sā vai kruddhā devī tam abravīt || 20 ||

BRP034.021.0/ saty uvāca:

BRP034.021.1/ vāṅmanaḥkarmabhir yasmād aduṣṭāṁ māṁ vigarhasi |
BRP034.021.2/ tasmāt tyajāmy ahaṁ deham imaṁ tāta tavātmajam || 21 ||

BRP034.022.0/ brahmovāca:

BRP034.022.1/ tatas tenāpamānena satī duḥkhād amarṣitā |
BRP034.022.2/ abravīd vacanaṁ devī namaskṛtya svayambhuve || 22 ||

BRP034.023.0/ saty uvāca:

BRP034.023.1/ yenāham apadehā vai punar dehena bhāsvatā |
BRP034.023.2/ tatrāpy aham asammūḍhā sambhūtā dhārmikī punaḥ |
BRP034.023.3/ gaccheyaṁ dharmapatnītvaṁ tryambakasyaiva dhīmataḥ || 23 ||
[Page 133 ]

BRP034.024.0/ brahmovāca:

BRP034.024.1/ tatraivātha samāsīnā ruṣṭātmānaṁ samādadhe |
BRP034.024.2/ dhārayām āsa cāgneyīṁ dhāraṇām ātmanātmani || 24 ||
BRP034.025.1/ tataḥ svātmānam utthāpya vāyunā samudīritaḥ |
BRP034.025.2/ sarvāṅgebhyo viniḥsṛtya vahnir bhasma cakāra tām || 25 ||
BRP034.026.1/ tad upaśrutya nidhanaṁ satyā devyāḥ sa śūladhṛk |
BRP034.026.2/ saṁvādaṁ ca tayor buddhvā yāthātathyena śaṅkaraḥ |
BRP034.026.3/ dakṣasya ca vināśāya cukopa bhagavān prabhuḥ || 26 ||

BRP034.027.0/ śrīśaṅkara uvāca:

BRP034.027.1/ yasmād avamatā dakṣa sahasaivāgatā satī |
BRP034.027.2/ praśastāś cetarāḥ sarvās tvatsutā bhartṛbhiḥ saha || 27 ||
BRP034.028.1/ tasmād vaivasvate prāpte punar ete maharṣayaḥ |
BRP034.028.2/ utpatsyanti dvitīye vai tava yajñe hy ayonijāḥ || 28 ||
BRP034.029.1/ hute vai brahmaṇaḥ sattre cākṣuṣasyāntare manoḥ |
BRP034.029.2/ abhivyāhṛtya saptarṣīn dakṣaṁ so 'bhyaśapat punaḥ || 29 ||
BRP034.030.1/ bhavitā mānuṣo rājā cākṣuṣasyāntare manoḥ |
BRP034.030.2/ prācīnabarhiṣaḥ pautraḥ putraś cāpi pracetasaḥ || 30 ||
BRP034.031.1/ dakṣa ity eva nāmnā tvaṁ māriṣāyāṁ janiṣyasi |
BRP034.031.2/ kanyāyāṁ śākhināṁ caiva prāpte vai cākṣuṣāntare || 31 ||
BRP034.032.1/ ahaṁ tatrāpi te vighnam ācariṣyāmi durmate |
BRP034.032.2/ dharmakāmārthayukteṣu karmasv iha punaḥ punaḥ || 32 ||
BRP034.033.1/ tato vai vyāhṛto dakṣo rudraṁ so 'bhyaśapat punaḥ || 33 ||

BRP034.034.0/ dakṣa uvāca:

BRP034.034.1/ yasmāt tvaṁ matkṛte krūra ṛṣīn vyāhṛtavān asi |
BRP034.034.2/ tasmāt sārdhaṁ surair yajñe na tvāṁ yakṣyanti vai dvijāḥ || 34 ||
BRP034.035.1/ kṛtvāhutiṁ tava krūra apaḥ spṛśanti karmasu |
BRP034.035.2/ ihaiva vatsyase loke divaṁ hitvāyugakṣayāt |
BRP034.035.3/ tato devais tu te sārdhaṁ na tu pūjā bhaviṣyati || 35 ||

BRP034.036.0/ rudra uvāca:

BRP034.036.1/ cāturvarṇyaṁ tu devānāṁ te cāpy ekatra bhuñjate |
BRP034.036.2/ na bhokṣye sahitas tais tu tato bhokṣyāmy ahaṁ pṛthak || 36 ||
BRP034.037.1/ sarveṣāṁ caiva lokānām ādir bhūrloka ucyate |
BRP034.037.2/ tam ahaṁ dhārayāmy ekaḥ svecchayā na tavājñayā || 37 ||
BRP034.038.1/ tasmin dhṛte sarvalokāḥ sarve tiṣṭhanti śāśvatāḥ |
BRP034.038.2/ tasmād ahaṁ vasāmīha satataṁ na tavājñayā || 38 ||

BRP034.039.0/ brahmovāca:

BRP034.039.1/ tato 'bhivyāhṛto dakṣo rudreṇāmitatejasā |
BRP034.039.2/ svāyambhuvīṁ tanuṁ tyaktvā utpanno mānuṣeṣv iha || 39 ||
BRP034.040.1/ yadā gṛhapatir dakṣo yajñānām īśvaraḥ prabhuḥ |
BRP034.040.2/ samasteneha yajñena so 'yajad daivataiḥ saha || 40 ||
[Page 134 ]
BRP034.041.1/ atha devī satī yat te prāpte vaivasvate 'ntare |
BRP034.041.2/ menāyāṁ tām umāṁ devīṁ janayām āsa śailarāṭ || 41 ||
BRP034.042.1/ sā tu devī satī pūrvam āsīt paścād umābhavat |
BRP034.042.2/ sahavratā bhavasyaiṣā naitayā mucyate bhavaḥ || 42 ||
BRP034.043.1/ yāvad icchati saṁsthānaṁ prabhur manvantareṣv iha |
BRP034.043.2/ mārīcaṁ kaśyapaṁ devī yathāditir anuvratā || 43 ||
BRP034.044.1/ sārdhaṁ nārāyaṇaṁ śrīs tu maghavantaṁ śacī yathā |
BRP034.044.2/ viṣṇuṁ kīrtir uṣā sūryaṁ vasiṣṭhaṁ cāpy arundhatī || 44 ||
BRP034.045.1/ naitāṁs tu vijahaty etā bhartṝn devyaḥ kathañcana |
BRP034.045.2/ evaṁ prācetaso dakṣo jajñe vai cākṣuṣe 'ntare || 45 ||
BRP034.046.1/ prācīnabarhiṣaḥ pautraḥ putraś cāpi pracetasām |
BRP034.046.2/ daśabhyas tu pracetobhyo māriṣāyāṁ punar nṛpa || 46 ||
BRP034.047.1/ jajñe rudrābhiśāpena dvitīyam iti naḥ śrutam |
BRP034.047.2/ bhṛgvādayas tu te sarve jajñire vai maharṣayaḥ || 47 ||
BRP034.048.1/ ādye tretāyuge pūrvaṁ manor vaivasvatasya ha |
BRP034.048.2/ devasya mahato yajñe vāruṇīṁ bibhratas tanum || 48 ||
BRP034.049.1/ ity eṣo 'nuśayo hy āsīt tayor jātyantare gataḥ |
BRP034.049.2/ prajāpateś ca dakṣasya tryambakasya ca dhīmataḥ || 49 ||
BRP034.050.1/ tasmān nānuśayaḥ kāryo vareṣv iha kadācana |
BRP034.050.2/ jātyantaragatasyāpi bhāvitasya śubhāśubhaiḥ |
BRP034.050.3/ jantor na bhūtaye khyātis tan na kāryaṁ vijānatā || 50 ||

BRP034.051.0/ munaya ūcuḥ:

BRP034.051.1/ kathaṁ roṣeṇa sā pūrvaṁ dakṣasya duhitā satī |
BRP034.051.2/ tyaktvā dehaṁ punar jātā girirājagṛhe prabho || 51 ||
BRP034.052.1/ dehāntare kathaṁ tasyāḥ pūrvadeho babhūva ha |
BRP034.052.2/ bhavena saha saṁyogaḥ saṁvādaś ca tayoḥ katham || 52 ||
BRP034.053.1/ svayaṁvaraḥ kathaṁ vṛttas tasmin mahati janmani |
BRP034.053.2/ vivāhaś ca jagannātha sarvāścaryasamanvitaḥ || 53 ||
BRP034.054.1/ tat sarvaṁ vistarād brahman vaktum arhasi sāmpratam |
BRP034.054.2/ śrotum icchāmahe puṇyāṁ kathāṁ cātimanoharām || 54 ||

BRP034.055.0/ brahmovāca:

BRP034.055.1/ śṛṇudhvaṁ muniśārdūlāḥ kathāṁ pāpapraṇāśinīm |
BRP034.055.2/ umāśaṅkarayoḥ puṇyāṁ sarvakāmaphalapradām || 55 ||
BRP034.056.1/ kadācit svagṛhāt prāptaṁ kaśyapaṁ dvipadāṁ varam |
BRP034.056.2/ apṛcchad dhimavān vṛttaṁ loke khyātikaraṁ hitam || 56 ||
BRP034.057.1/ kenākṣayāś ca lokāḥ syuḥ khyātiś ca paramā mune |
BRP034.057.2/ tathaiva cārcanīyatvaṁ satsu tat kathayasva me || 57 ||
[Page 135 ]

BRP034.058.0/ kaśyapa uvāca:

BRP034.058.1/ apatyena mahābāho sarvam etad avāpyate |
BRP034.058.2/ mamākhyātir apatyena brahmaṇā ṛṣibhiḥ saha || 58 ||
BRP034.059.1/ kiṁ na paśyasi śailendra yato māṁ paripṛcchasi |
BRP034.059.2/ vartayiṣyāmi yac cāpi yathādṛṣṭaṁ purācala || 59 ||
BRP034.060.1/ vārāṇasīm ahaṁ gacchann apaśyaṁ saṁsthitaṁ divi |
BRP034.060.2/ vimānaṁ sunavaṁ divyam anaupamyaṁ mahardhimat || 60 ||
BRP034.061.1/ tasyādhastād ārtanādaṁ gartasthāne śṛṇomy aham |
BRP034.061.2/ tam ahaṁ tapasā jñātvā tatraivāntarhitaḥ sthitaḥ || 61 ||
BRP034.062.1/ athāgāt tatra śailendra vipro niyamavāñ śuciḥ |
BRP034.062.2/ tīrthābhiṣekapūtātmā pare tapasi saṁsthitaḥ || 62 ||
BRP034.063.1/ atha sa vrajamānas tu vyāghreṇābhīṣito dvijaḥ |
BRP034.063.2/ viveśa taṁ tadā deśaṁ sa garto yatra bhūdhara || 63 ||
BRP034.064.1/ gartāyāṁ vīraṇastambe lambamānāṁs tadā munīn |
BRP034.064.2/ apaśyad ārto duḥkhārtāṁs tān apṛcchac ca sa dvijaḥ || 64 ||

BRP034.065.0/ dvija uvāca:

BRP034.065.1/ ke yūyaṁ vīraṇastambe lambamānā hy adhomukhāḥ |
BRP034.065.2/ duḥkhitāḥ kena mokṣaś ca yuṣmākaṁ bhavitānaghāḥ || 65 ||

BRP034.066.0/ pitara ūcuḥ:

BRP034.066.1/ vayaṁ te kṛtapuṇyasya pitaraḥ sapitāmahāḥ |
BRP034.066.2/ prapitāmahāś ca kliśyāmas tava duṣṭena karmaṇā || 66 ||
BRP034.067.1/ narako 'yaṁ mahābhāga gartarūpeṇa saṁsthitaḥ |
BRP034.067.2/ tvaṁ cāpi vīraṇastambas tvayi lambāmahe vayam || 67 ||
BRP034.068.1/ yāvat tvaṁ jīvase vipra tāvad eva vayaṁ sthitāḥ |
BRP034.068.2/ mṛte tvayi gamiṣyāmo narakaṁ pāpacetasaḥ || 68 ||
BRP034.069.1/ yadi tvaṁ dārasaṁyogaṁ kṛtvāpatyaṁ guṇottaram |
BRP034.069.2/ utpādayasi tenāsmān mucyema vayam enasaḥ || 69 ||
BRP034.070.1/ nānyena tapasā putra tīrthānāṁ ca phalena ca |
BRP034.070.2/ etat kuru mahābuddhe tārayasva pitṝn bhayāt || 70 ||

BRP034.071.0/ kaśyapa uvāca:

BRP034.071.1/ sa tatheti pratijñāya ārādhya vṛṣabhadhvajam |
BRP034.071.2/ pitṝn gartāt samuddhṛtya gaṇapān pracakāra ha || 71 ||
BRP034.072.1/ svayaṁ rudrasya dayitaḥ suveśo nāma nāmataḥ |
BRP034.072.2/ sammato balavāṁś caiva rudrasya gaṇapo 'bhavat || 72 ||
BRP034.073.1/ tasmāt kṛtvā tapo ghoram apatyaṁ guṇavad bhṛśam |
BRP034.073.2/ utpādayasva śailendra sutāṁ tvaṁ varavarṇinīm || 73 ||

BRP034.074.0/ brahmovāca:

BRP034.074.1/ sa evam uktvā ṛṣiṇā śailendro niyamasthitaḥ |
BRP034.074.2/ tapaś cakārāpy atulaṁ yena tuṣṭir abhūn mama || 74 ||
BRP034.075.1/ tadā tam utpapātāhaṁ varado 'smīti cābravam |
BRP034.075.2/ brūhi tuṣṭo 'smi śailendra tapasānena suvrata || 75 ||
[Page 136 ]

BRP034.076.0/ himavān uvāca:

BRP034.076.1/ bhagavan putram icchāmi guṇaiḥ sarvair alaṅkṛtam |
BRP034.076.2/ evaṁ varaṁ prayacchasva yadi tuṣṭo 'si me prabho || 76 ||

BRP034.077.0/ brahmovāca:

BRP034.077.1/ tasya tad vacanaṁ śrutvā girirājasya bho dvijāḥ |
BRP034.077.2/ tadā tasmai varaṁ cāhaṁ dattavān manasepsitam || 77 ||
BRP034.078.1/ kanyā bhavitrī śailendra tapasānena suvrata |
BRP034.078.2/ yasyāḥ prabhāvāt sarvatra kīrtim āpsyasi śobhanām || 78 ||
BRP034.079.1/ arcitaḥ sarvadevānāṁ tīrthakoṭisamāvṛtaḥ |
BRP034.079.2/ pāvanaś caiva puṇyena devānām api sarvataḥ || 79 ||
BRP034.080.1/ jyeṣṭhā ca sā bhavitrī te anye cātra tataḥ śubhe || 80 ||
BRP034.081.1/ so 'pi kālena śailendro menāyām udapādayat |
BRP034.081.2/ aparṇām ekaparṇāṁ ca tathā caivaikapāṭalām || 81 ||
BRP034.082.1/ nyagrodham ekaparṇaṁ tu pāṭalaṁ caikapāṭalām |
BRP034.082.2/ aśitvā tv ekaparṇāṁ tu aniketas tapo 'carat || 82 ||
BRP034.083.1/ śataṁ varṣasahasrāṇāṁ duścaraṁ devadānavaiḥ |
BRP034.083.2/ āhāram ekaparṇaṁ tu ekaparṇā samācarat || 83 ||
BRP034.084.1/ pāṭalena tathaikena vidadhe caikapāṭalā |
BRP034.084.2/ pūrṇe varṣasahasre tu āhāraṁ tāḥ pracakratuḥ || 84 ||
BRP034.085.1/ aparṇā tu nirāhārā tāṁ mātā pratyabhāṣata |
BRP034.085.2/ niṣedhayantī co meti mātṛsnehena duḥkhitā || 85 ||
BRP034.086.1/ sā tathoktā tayā mātrā devī duścaracāriṇī |
BRP034.086.2/ tenaiva nāmnā lokeṣu vikhyātā surapūjitā || 86 ||
BRP034.087.1/ etat tu trikumārīkaṁ jagat sthāvarajaṅgamam |
BRP034.087.2/ etāsāṁ tapasāṁ vṛttaṁ yāvad bhūmir dhariṣyati || 87 ||
BRP034.088.1/ tapaḥśarīrās tāḥ sarvās tisro yogaṁ samāśritāḥ |
BRP034.088.2/ sarvāś caiva mahābhāgās tathā ca sthirayauvanāḥ || 88 ||
BRP034.089.1/ tā lokamātaraś caiva brahmacāriṇya eva ca |
BRP034.089.2/ anugṛhṇanti lokāṁś ca tapasā svena sarvadā || 89 ||
BRP034.090.1/ umā tāsāṁ variṣṭhā ca jyeṣṭhā ca varavarṇinī |
BRP034.090.2/ mahāyogabalopetā mahādevam upasthitā || 90 ||
BRP034.091.1/ dattakaś cośanā tasya putraḥ sa bhṛgunandanaḥ |
BRP034.091.2/ āsīt tasyaikaparṇā tu devalaṁ suṣuve sutam || 91 ||
BRP034.092.1/ yā tu tāsāṁ kumārīṇāṁ tṛtīyā hy ekapāṭalā |
BRP034.092.2/ putraṁ sā tam alarkasya jaigīṣavyam upasthitā || 92 ||
[Page 137 ]
BRP034.093.1/ tasyāś ca śaṅkhalikhitau smṛtau putrāv ayonijau |
BRP034.093.2/ umā tu yā mayā tubhyaṁ kīrtitā varavarṇinī || 93 ||
BRP034.094.1/ atha tasyās tapoyogāt trailokyam akhilaṁ tadā |
BRP034.094.2/ pradhūpitam ihālakṣya vacas tām aham abravam || 94 ||
BRP034.095.1/ devi kiṁ tapasā lokāṁs tāpayiṣyasi śobhane |
BRP034.095.2/ tvayā sṛṣṭam idaṁ sarvaṁ mā kṛtvā tad vināśaya || 95 ||
BRP034.096.1/ tvaṁ hi dhārayase lokān imān sarvān svatejasā |
BRP034.096.2/ brūhi kiṁ te jaganmātaḥ prārthitaṁ sampratīha naḥ || 96 ||

BRP034.097.0/ devy uvāca:

BRP034.097.1/ yadarthaṁ tapaso hy asya caraṇaṁ me pitāmaha |
BRP034.097.2/ tvam eva tad vijānīṣe tataḥ pṛcchasi kiṁ punaḥ || 97 ||

BRP034.098.0/ brahmovāca:

BRP034.098.1/ tatas tām abravaṁ cāhaṁ yadarthaṁ tapyase śubhe |
BRP034.098.2/ sa tvāṁ svayam upāgamya ihaiva varayiṣyati || 98 ||
BRP034.099.1/ śarva eva patiḥ śreṣṭhaḥ sarvalokeśvareśvaraḥ |
BRP034.099.2/ vayaṁ sadaiva yasyeme vaśyā vai kiṅkarāḥ śubhe || 99 ||
BRP034.100.1/ sa devadevaḥ parameśvaraḥ svayaṁ |
BRP034.100.2/ svayambhur āyāsyati devi te 'ntikam |
BRP034.100.3/ udārarūpo vikṛtādirūpaḥ |
BRP034.100.4/ samānarūpo 'pi na yasya kasyacit || 100 ||
BRP034.101.1/ maheśvaraḥ parvatalokavāsī |
BRP034.101.2/ carācareśaḥ prathamo 'prameyaḥ |
BRP034.101.3/ vinendunā hīndrasamānavarcasā |
BRP034.101.4/ vibhīṣaṇaṁ rūpam ivāsthito yaḥ || 101 ||

35. Chapter 35 :: Umā and Rudra: her devotion to Rudra; Śiva as a child and the crocodile

[Note: [ SS 84-85]

BRP035.001.0/ brahmovāca:

BRP035.001.1/ tatas tām abruvan devās tadā gatvā tu sundarīm |
BRP035.001.2/ devi śīghreṇa kālena dhūrjaṭir nīlalohitaḥ || 1 ||
BRP035.002.1/ sa bhartā tava deveśo bhavitā mā tapaḥ kṛthāḥ |
BRP035.002.2/ tataḥ pradakṣiṇīkṛtya devā viprā gireḥ sutām || 2 ||
BRP035.003.1/ jagmuś cādarśanaṁ tasyāḥ sā cāpi virarāma ha |
BRP035.003.2/ sā devī sūktam ity evam uktvā svasyāśrame śubhe || 3 ||
BRP035.004.1/ dvāri jātam aśokaṁ ca samupāśritya cāsthitā |
BRP035.004.2/ athāgāc candratilakas tridaśārtiharo haraḥ || 4 ||
BRP035.005.1/ vikṛtaṁ rūpam āsthāya hrasvo bāhuka eva ca |
BRP035.005.2/ vibhagnanāsiko bhūtvā kubjaḥ keśāntapiṅgalaḥ || 5 ||
BRP035.006.1/ uvāca vikṛtāsyaś ca devi tvāṁ varayāmy aham |
BRP035.006.2/ athomā yogasaṁsiddhā jñātvā śaṅkaram āgatam || 6 ||
[Page 138 ]
BRP035.007.1/ antarbhāvaviśuddhātmā kṛpānuṣṭhānalipsayā |
BRP035.007.2/ tam uvācārghapādyābhyāṁ madhuparkeṇa caiva ha || 7 ||
BRP035.008.1/ sampūjya sumanobhis taṁ brāhmaṇaṁ brāhmaṇapriyā || 8 ||

BRP035.009.0/ devy uvāca:

BRP035.009.1/ bhagavan na svatantrāhaṁ pitā me tv agraṇīr gṛhe |
BRP035.009.2/ sa prabhur mama dāne vai kanyāhaṁ dvijapuṅgava || 9 ||
BRP035.010.1/ gatvā yācasva pitaraṁ mama śailendram avyayam |
BRP035.010.2/ sa ced dadāti māṁ vipra tubhyaṁ tad ucitaṁ mama || 10 ||

BRP035.011.0/ brahmovāca:

BRP035.011.1/ tataḥ sa bhagavān devas tathaiva vikṛtaḥ prabhuḥ |
BRP035.011.2/ uvāca śailarājānaṁ sutāṁ me yaccha śailarāṭ || 11 ||
BRP035.012.1/ sa taṁ vikṛtarūpeṇa jñātvā rudram athāvyayam |
BRP035.012.2/ bhītaḥ śāpāc ca vimanā idaṁ vacanam abravīt || 12 ||

BRP035.013.0/ śailendra uvāca:

BRP035.013.1/ bhagavan nāvamanye 'haṁ brāhmaṇān bhuvi devatāḥ |
BRP035.013.2/ manīṣitaṁ tu yat pūrvaṁ tac chṛṇuṣva mahāmate || 13 ||
BRP035.014.1/ svayaṁvaro me duhitur bhavitā viprapūjitaḥ |
BRP035.014.2/ varayed yaṁ svayaṁ tatra sa bhartāsyā bhaviṣyati || 14 ||
BRP035.015.1/ tac chrutvā śailavacanaṁ bhagavān vṛṣabhadhvajaḥ |
BRP035.015.2/ devyāḥ samīpam āgatya idam āha mahāmanāḥ || 15 ||

BRP035.016.0/ śiva uvāca:

BRP035.016.1/ devi pitrā tv anujñātaḥ svayaṁvara iti śrutiḥ |
BRP035.016.2/ tatra tvaṁ varayitrī yaṁ sa te bhartā bhaved iti || 16 ||
BRP035.017.1/ tad āpṛcchya gamiṣyāmi durlabhāṁ tvāṁ varānane |
BRP035.017.2/ rūpavantaṁ samutsṛjya vṛṇoṣy asadṛśaṁ katham || 17 ||

BRP035.018.0/ brahmovāca:

BRP035.018.1/ tenoktā sā tadā tatra bhāvayantī tadīritam |
BRP035.018.2/ bhāvaṁ ca rudranihitaṁ prasādaṁ manasas tathā || 18 ||
BRP035.019.1/ samprāpyovāca deveśaṁ mā te 'bhūd buddhir anyathā |
BRP035.019.2/ ahaṁ tvāṁ varayiṣyāmi nādbhutaṁ tu kathañcana || 19 ||
BRP035.020.1/ athavā te 'sti sandeho mayi vipra kathañcana |
BRP035.020.2/ ihaiva tvāṁ mahābhāga varayāmi manogatam || 20 ||

BRP035.021.0/ brahmovāca:

BRP035.021.1/ gṛhītvā stabakaṁ sā tu hastābhyāṁ tatra saṁsthitā |
BRP035.021.2/ skandhe śambhoḥ samādhāya devī prāha vṛto 'si me || 21 ||
BRP035.022.1/ tataḥ sa bhagavān devas tayā devyā vṛtas tadā |
BRP035.022.2/ uvāca tam aśokaṁ vai vācā sañjīvayann iva || 22 ||

BRP035.023.0/ śiva uvāca:

BRP035.023.1/ yasmāt tava supuṇyena stabakena vṛto 'smy aham |
BRP035.023.2/ tasmāt tvaṁ jarayā tyaktas tv amaraḥ sambhaviṣyasi || 23 ||
[Page 139 ]
BRP035.024.1/ kāmarūpī kāmapuṣpaḥ kāmado dayito mama |
BRP035.024.2/ sarvābharaṇapuṣpāḍhyaḥ sarvapuṣpaphalopagaḥ || 24 ||
BRP035.025.1/ sarvānnabhakṣakaś caiva amṛtasvāda eva ca |
BRP035.025.2/ sarvagandhaś ca devānāṁ bhaviṣyasi dṛḍhapriyaḥ || 25 ||
BRP035.026.1/ nirbhayaḥ sarvalokeṣu bhaviṣyasi sunirvṛtaḥ |
BRP035.026.2/ āśramaṁ vedam atyarthaṁ citrakūṭeti viśrutam || 26 ||
BRP035.027.1/ yo hi yāsyati puṇyārthī so 'śvamedham avāpsyati |
BRP035.027.2/ yas tu tatra mṛtaś cāpi brahmalokaṁ sa gacchati || 27 ||
BRP035.028.1/ yaś cātra niyamair yuktaḥ prāṇān samyak parityajet |
BRP035.028.2/ sa devyās tapasā yukto mahāgaṇapatir bhavet || 28 ||

BRP035.029.0/ brahmovāca:

BRP035.029.1/ evam uktvā tadā deva āpṛcchya himavatsutām |
BRP035.029.2/ antardadhe jagatsraṣṭā sarvabhūtapa īśvaraḥ || 29 ||
BRP035.030.1/ sāpi devī gate tasmin bhagavaty amitātmani |
BRP035.030.2/ tata evonmukhī bhūtvā śilāyāṁ sambabhūva ha || 30 ||
BRP035.031.1/ unmukhī sā bhave tasmin maheśe jagatāṁ prabhau |
BRP035.031.2/ niśeva candrarahitā na babhau vimanās tadā || 31 ||
BRP035.032.1/ atha śuśrāva śabdaṁ ca bālasyārtasya śailajā |
BRP035.032.2/ sarasy udakasampūrṇe samīpe cāśramasya ca || 32 ||
BRP035.033.1/ sa kṛtvā bālarūpaṁ tu devadevaḥ svayaṁ śivaḥ |
BRP035.033.2/ krīḍāhetoḥ saromadhye grāhagrasto 'bhavat tadā || 33 ||
BRP035.034.1/ yogamāyāṁ samāsthāya prapañcodbhavakāraṇam |
BRP035.034.2/ tad rūpaṁ saraso madhye kṛtvaivaṁ samabhāṣata || 34 ||

BRP035.035.0/ bāla uvāca:

BRP035.035.1/ trātu māṁ kaścid ity āha grāheṇa hṛtacetasam |
BRP035.035.2/ dhik kaṣṭaṁ bāla evāham aprāptārthamanorathaḥ || 35 ||
BRP035.036.1/ prayāmi nidhanaṁ vaktre grāhasyāsya durātmanaḥ |
BRP035.036.2/ śocāmi na svakaṁ dehaṁ grāhagrastaḥ suduḥkhitaḥ || 36 ||
BRP035.037.1/ yathā śocāmi pitaraṁ mātaraṁ ca tapasvinīm |
BRP035.037.2/ grāhagṛhītaṁ māṁ śrutvā prāptaṁ nidhanam utsukau || 37 ||
BRP035.038.1/ priyaputrāv ekaputrau prāṇān nūnaṁ tyajiṣyataḥ |
BRP035.038.2/ aho bata sukaṣṭaṁ vai yo 'haṁ bālo 'kṛtāśramaḥ |
BRP035.038.3/ antargrāheṇa grastas tu yāsyāmi nidhanaṁ kila || 38 ||

BRP035.039.0/ brahmovāca:

BRP035.039.1/ śrutvā tu devī taṁ nādaṁ viprasyārtasya śobhanā |
BRP035.039.2/ utthāya prasthitā tatra yatra tiṣṭhaty asau dvijaḥ || 39 ||
[Page 140 ]
BRP035.040.1/ sāpaśyad induvadanā bālakaṁ cārurūpiṇam |
BRP035.040.2/ grāhasya mukham āpannaṁ vepamānam avasthitam || 40 ||
BRP035.041.1/ so 'pi grāhavaraḥ śrīmān dṛṣṭvā devīm upāgatām |
BRP035.041.2/ taṁ gṛhītvā drutaṁ yāto madhyaṁ sarasa eva hi || 41 ||
BRP035.042.1/ sa kṛṣyamāṇas tejasvī nādam ārtaṁ tadākarot |
BRP035.042.2/ athāha devī duḥkhārtā bālaṁ dṛṣṭvā grahāvṛtam || 42 ||

BRP035.043.0/ pārvaty uvāca:

BRP035.043.1/ grāharāja mahāsattva bālakaṁ hy ekaputrakam |
BRP035.043.2/ vimuñcemaṁ mahādaṁṣṭra kṣipraṁ bhīmaparākrama || 43 ||

BRP035.044.0/ grāha uvāca:

BRP035.044.1/ yo devi divase ṣaṣṭhe prathamaṁ samupaiti mām |
BRP035.044.2/ sa āhāro mama purā vihito lokakartṛbhiḥ || 44 ||
BRP035.045.1/ so 'yaṁ mama mahābhāge ṣaṣṭhe 'hani girīndraje |
BRP035.045.2/ brahmaṇā prerito nūnaṁ nainaṁ mokṣye kathañcana || 45 ||

BRP035.046.0/ devy uvāca:

BRP035.046.1/ yan mayā himavacchṛṅge caritaṁ tapa uttamam |
BRP035.046.2/ tena bālam imaṁ muñca grāharāja namo 'stu te || 46 ||

BRP035.047.0/ grāha uvāca:

BRP035.047.1/ mā vyayas tapaso devi bhṛśaṁ bāle śubhānane |
BRP035.047.2/ yad bravīmi kuru śreṣṭhe tathā mokṣam avāpsyati || 47 ||

BRP035.048.0/ devy uvāca:

BRP035.048.1/ grāhādhipa vadasvāśu yat satām avigarhitam |
BRP035.048.2/ tat kṛtaṁ nātra sandeho yato me brāhmaṇāḥ priyāḥ || 48 ||

BRP035.049.0/ grāha uvāca:

BRP035.049.1/ yat kṛtaṁ vai tapaḥ kiñcid bhavatyā svalpam uttamam |
BRP035.049.2/ tat sarvaṁ me prayacchāśu tato mokṣam avāpsyati || 49 ||

BRP035.050.0/ devy uvāca:

BRP035.050.1/ janmaprabhṛti yat puṇyaṁ mahāgrāha kṛtaṁ mayā |
BRP035.050.2/ tat te sarvaṁ mayā dattaṁ bālaṁ muñca mahāgraha || 50 ||

BRP035.051.0/ brahmovāca:

BRP035.051.1/ prajajvāla tato grāhas tapasā tena bhūṣitaḥ |
BRP035.051.2/ āditya iva madhyāhne durnirīkṣas tadābhavat |
BRP035.051.3/ uvāca caivaṁ tuṣṭātmā devīṁ lokasya dhāriṇīm || 51 ||

BRP035.052.0/ grāha uvāca:

BRP035.052.1/ devi kiṁ kṛtyam etat te suniścitya mahāvrate |
BRP035.052.2/ tapaso 'py arjanaṁ duḥkhaṁ tasya tyāgo na śasyate || 52 ||
BRP035.053.1/ gṛhāṇa tapa eva tvaṁ bālaṁ cemaṁ sumadhyame |
BRP035.053.2/ tuṣṭo 'smi te viprabhaktyā varaṁ tasmād dadāmi te |
BRP035.053.3/ sā tv evam uktā grāheṇa uvācedaṁ mahāvratā || 53 ||

BRP035.054.0/ devy uvāca:

BRP035.054.1/ dehenāpi mayā grāha rakṣyo vipraḥ prayatnataḥ |
BRP035.054.2/ tapaḥ punar mayā prāpyaṁ na prāpyo brāhmaṇaḥ punaḥ || 54 ||
[Page 141 ]
BRP035.055.1/ suniścitya mahāgrāha kṛtaṁ bālasya mokṣaṇam |
BRP035.055.2/ na viprebhyas tapaḥ śreṣṭhaṁ śreṣṭhā me brāhmaṇā matāḥ || 55 ||
BRP035.056.1/ dattvā cāhaṁ na gṛhṇāmi grāhendra vihitaṁ hi te |
BRP035.056.2/ nahi kaścin naro grāha pradattaṁ punar āharet || 56 ||
BRP035.057.1/ dattam etan mayā tubhyaṁ nādadāni hi tat punaḥ |
BRP035.057.2/ tvayy eva ramatām etad bālaś cāyaṁ vimucyatām || 57 ||

BRP035.058.0/ brahmovāca:

BRP035.058.1/ tathoktas tāṁ praśasyātha muktvā bālaṁ namasya ca |
BRP035.058.2/ devīm ādityāvabhāsas tatraivāntaradhīyata || 58 ||
BRP035.059.1/ bālo 'pi sarasas tīre mukto grāheṇa vai tadā |
BRP035.059.2/ svapnalabdha ivārthaughas tatraivāntaradhīyata || 59 ||
BRP035.060.1/ tapaso 'pacayaṁ matvā devī himagirīndrajā |
BRP035.060.2/ bhūya eva tapaḥ kartum ārebhe niyamasthitā || 60 ||
BRP035.061.1/ kartukāmāṁ tapo bhūyo jñātvā tāṁ śaṅkaraḥ svayam |
BRP035.061.2/ provāca vacanaṁ viprā mā kṛthās tapa ity uta || 61 ||
BRP035.062.1/ mahyam etat tapo devi tvayā dattaṁ mahāvrate |
BRP035.062.2/ tat tenaivākṣayaṁ tubhyaṁ bhaviṣyati sahasradhā || 62 ||
BRP035.063.1/ iti labdhvā varaṁ devī tapaso 'kṣayam uttamam |
BRP035.063.2/ svayaṁvaram udīkṣantī tasthau prītā mudā yutā || 63 ||
BRP035.064.1/ idaṁ paṭhed yo hi naraḥ sadaiva |
BRP035.064.2/ bālānubhāvācaraṇaṁ hi śambhoḥ |
BRP035.064.3/ sa dehabhedaṁ samavāpya pūto |
BRP035.064.4/ bhaved gaṇeśas tu kumāratulyaḥ || 64 ||

36. Chapter 36 :: Umā's self-choice; the wedding of Śiva and Umā

[Note: [ SS 85-87]

BRP036.001.0/ brahmovāca:

BRP036.001.1/ vistṛte himavatpṛṣṭhe vimānaśatasaṅkule |
BRP036.001.2/ abhavat sa tu kālena śailaputryāḥ svayaṁvaraḥ || 1 ||
BRP036.002.1/ atha parvatarājo 'sau himavān dhyānakovidaḥ |
BRP036.002.2/ duhitur devadevena jñātvā tad abhimantritam || 2 ||
BRP036.003.1/ jānann api mahāśailaḥ samayārakṣaṇepsayā |
BRP036.003.2/ svayaṁvaraṁ tato devyāḥ sarvalokeṣv aghoṣayat || 3 ||
BRP036.004.1/ devadānavasiddhānāṁ sarvalokanivāsinām |
BRP036.004.2/ vṛṇuyāt parameśānaṁ samakṣaṁ yadi me sutā || 4 ||
BRP036.005.1/ tad eva sukṛtaṁ ślāghyaṁ mamābhyudayasammatam |
BRP036.005.2/ iti sañcintya śailendraḥ kṛtvā hṛdi maheśvaram || 5 ||
BRP036.006.1/ ābrahmakeṣu deveṣu devyāḥ śailendrasattamaḥ |
BRP036.006.2/ kṛtvā ratnākulaṁ deśaṁ svayaṁvaram acīkarat || 6 ||
[Page 142 ]
BRP036.007.1/ athaivam āghoṣitamātra eva |
BRP036.007.2/ svayaṁvare tatra nagendraputryāḥ |
BRP036.007.3/ devādayaḥ sarvajagannivāsāḥ |
BRP036.007.4/ samāyayus tatra gṛhītaveśāḥ || 7 ||
BRP036.008.1/ praphullapadmāsanasanniviṣṭaḥ |
BRP036.008.2/ siddhair vṛto yogibhir aprameyaiḥ |
BRP036.008.3/ vijñāpitas tena mahīdhrarājñā |
BRP036.008.4/ āgatas tadāhaṁ tridivair upetaḥ || 8 ||
BRP036.009.1/ akṣṇāṁ sahasraṁ surarāṭ sa bibhrad |
BRP036.009.2/ divyāṅgahārasragudārarūpaḥ |
BRP036.009.3/ airāvataṁ sarvagajendramukhyaṁ |
BRP036.009.4/ sravanmadāsārakṛtapravāham || 9 ||
BRP036.010.1/ āruhya sarvāmararāṭ sa vajraṁ |
BRP036.010.2/ bibhrat samāgāt purataḥ surāṇām |
BRP036.010.3/ tejaḥprabhāvādhikatulyarūpī |
BRP036.010.4/ prodbhāsayan sarvadiśo vivasvān || 10 ||
BRP036.011.1/ haimaṁ vimānaṁ savalatpatākam |
BRP036.011.2/ ārūḍha āgāt tvaritaṁ javena |
BRP036.011.3/ maṇipradīptojjvalakuṇḍalaś ca |
BRP036.011.4/ vahnyarkatejaḥpratime vimāne || 11 ||
BRP036.012.1/ samabhyagāt kaśyapasūnur eka |
BRP036.012.2/ ādityamadhyād bhaganāmadhārī |
BRP036.012.3/ pīnāṅgayaṣṭiḥ sukṛtāṅgahāra BRP036.012.4/ tejobalājñāsadṛśaprabhāvaḥ || 12 ||
BRP036.013.1/ daṇḍaṁ samāgṛhya kṛtānta āgād |
BRP036.013.2/ āruhya bhīmaṁ mahiṣaṁ javena |
BRP036.013.3/ mahāmahīdhrocchrayapīnagātraḥ |
BRP036.013.4/ svarṇādiratnāñcitacāruveśaḥ || 13 ||
BRP036.014.1/ samīraṇaḥ sarvajagadvibhartā |
BRP036.014.2/ vimānam āruhya samabhyagād dhi |
BRP036.014.3/ santāpayan sarvasurāsureśāṁs |
BRP036.014.4/ tejodhikas tejasi sanniviṣṭaḥ || 14 ||
BRP036.015.1/ vahniḥ samabhyetya surendramadhye |
BRP036.015.2/ jvalan pratasthau varaveśadhārī |
BRP036.015.3/ nānāmaṇiprajvalitāṅgayaṣṭir |
BRP036.015.4/ jagadvaraṁ divyavimānam agryam || 15 ||
BRP036.016.1/ āruhya sarvadraviṇādhipeśaḥ |
BRP036.016.2/ sa rājarājas tvarito 'bhyagāc ca |
BRP036.016.3/ āpyāyayan sarvasurāsureśān |
BRP036.016.4/ kāntyā ca veśena ca cārurūpaḥ || 16 ||
BRP036.017.1/ jvalan mahāratnavicitrarūpaṁ |
BRP036.017.2/ vimānam āruhya śaśī samāyāt |
[Page 143 ]
BRP036.017.3/ śyāmāṅgayaṣṭiḥ suvicitraveśaḥ |
BRP036.017.4/ sarvāṅga ābaddhasugandhimālyaḥ || 17 ||
BRP036.018.1/ tārkṣyaṁ samāruhya mahīdhrakalpaṁ |
BRP036.018.2/ gadādharo 'sau tvaritaḥ sametaḥ |
BRP036.018.3/ athāśvinau cāpi bhiṣagvarau dvāv |
BRP036.018.4/ ekaṁ vimānaṁ tvarayādhiruhya || 18 ||
BRP036.019.1/ manoharau prajvalacāruveśau |
BRP036.019.2/ ājagmatur devavarau suvīrau |
BRP036.019.3/ sahasranāgaḥ sphuradagnivarṇaṁ |
BRP036.019.4/ bibhrat tadānīṁ jvalanārkatejāḥ || 19 ||
BRP036.020.1/ sārdhaṁ sa nāgair aparair mahātmā |
BRP036.020.2/ vimānam āruhya samabhyagāc ca |
BRP036.020.3/ diteḥ sutānāṁ ca mahāsurāṇāṁ |
BRP036.020.4/ vahnyarkaśakrānilatulyabhāsām || 20 ||
BRP036.021.1/ varānurūpaṁ pravidhāya veśaṁ |
BRP036.021.2/ vṛndaṁ samāgāt purataḥ surāṇām |
BRP036.021.3/ gandharvarājaḥ sa ca cārurūpī |
BRP036.021.4/ divyāṅgado divyavimānacārī || 21 ||
BRP036.022.1/ gandharvasaṅghaiḥ sahito 'psarobhiḥ |
BRP036.022.2/ śakrājñayā tatra samājagāma |
BRP036.022.3/ anye ca devās tridivāt tadānīṁ |
BRP036.022.4/ pṛthak pṛthak cārugṛhītaveśāḥ || 22 ||
BRP036.023.1/ ājagmur āruhya vimānapṛṣṭhaṁ |
BRP036.023.2/ gandharvayakṣoragakinnarāś ca |
BRP036.023.3/ śacīpatis tatra surendramadhye |
BRP036.023.4/ rarāja rājādhikalakṣyamūrtiḥ || 23 ||
BRP036.024.1/ ājñābalaiśvaryakṛtapramodaḥ |
BRP036.024.2/ svayaṁvaraṁ taṁ samalañcakāra |
BRP036.024.3/ hetus trilokasya jagatprasūter |
BRP036.024.4/ mātā ca teṣāṁ sasurāsurāṇām || 24 ||
BRP036.025.1/ patnī ca śambhoḥ puruṣasya dhīmato |
BRP036.025.2/ gītā purāṇe prakṛtiḥ parā yā |
BRP036.025.3/ dakṣasya kopād dhimavadgṛhaṁ sā |
BRP036.025.4/ kāryārthamāyāt tridivaukasāṁ hi || 25 ||
BRP036.026.1/ vimānapṛṣṭhe maṇihemajuṣṭe |
BRP036.026.2/ sthitā valaccāmaravījitāṅgī |
BRP036.026.3/ sarvartupuṣpāṁ susugandhamālāṁ |
BRP036.026.4/ pragṛhya devī prasabhaṁ pratasthe || 26 ||

BRP036.027.0/ brahmovāca:

BRP036.027.1/ mālāṁ pragṛhya devyāṁ tu sthitāyāṁ devasaṁsadi |
BRP036.027.2/ śakrādyair āgatair devaiḥ svayaṁvara upāgate || 27 ||
[Page 144 ]
BRP036.028.1/ devyā jijñāsayā śambhur bhūtvā pañcaśikhaḥ śiśuḥ |
BRP036.028.2/ utsaṅgatalasaṁsupto babhūva sahasā vibhuḥ || 28 ||
BRP036.029.1/ tato dadarśa taṁ devī śiśuṁ pañcaśikhaṁ sthitam |
BRP036.029.2/ jñātvā taṁ samavadhyānāj jagṛhe prītisaṁyutā || 29 ||
BRP036.030.1/ atha sā śuddhasaṅkalpā kāṅkṣitaṁ prāpya satpatim |
BRP036.030.2/ nivṛttā ca tadā tasthau kṛtvā sā hṛdi taṁ vibhum || 30 ||
BRP036.031.1/ tato dṛṣṭvā śiśuṁ devā devyā utsaṅgavartinam |
BRP036.031.2/ ko 'yam atreti sammantrya cukruśur bhṛśamohitāḥ || 31 ||
BRP036.032.1/ vajram āhārayat tasya bāhum utkṣipya vṛtrahā |
BRP036.032.2/ sa bāhur utthitas tasya tathaiva samatiṣṭhata || 32 ||
BRP036.033.1/ stambhitaḥ śiśurūpeṇa devadevena śambhunā |
BRP036.033.2/ vajraṁ kṣeptuṁ na śaśāka vṛtrahā calituṁ na ca || 33 ||
BRP036.034.1/ bhago nāma tato deva ādityaḥ kāśyapo balī |
BRP036.034.2/ utkṣipya āyudhaṁ dīptaṁ chettum icchan vimohitaḥ || 34 ||
BRP036.035.1/ tasyāpi bhagavān bāhuṁ tathaivāstambhayat tadā |
BRP036.035.2/ balaṁ tejaś ca yogaś ca tathaivāstambhayad vibhuḥ || 35 ||
BRP036.036.1/ śiraḥ prakampayan viṣṇuḥ śaṅkaraṁ samavaikṣata |
BRP036.036.2/ atha teṣu sthiteṣv evaṁ manyumatsu sureṣu ca || 36 ||
BRP036.037.1/ ahaṁ paramasaṁvigno dhyānam āsthāya sādaram |
BRP036.037.2/ buddhavān devadeveśam umotsaṅge samāsthitam || 37 ||
BRP036.038.1/ jñātvāhaṁ parameśānaṁ śīghram utthāya sādaram |
BRP036.038.2/ vavande caraṇaṁ śambhoḥ stutavāṁs tam ahaṁ dvijāḥ || 38 ||
BRP036.039.1/ purāṇaiḥ sāmasaṅgītaiḥ puṇyākhyair guhyanāmabhiḥ |
BRP036.039.2/ ajas tvam ajaro devaḥ sraṣṭā vibhuḥ parāparam || 39 ||
BRP036.040.1/ pradhānaṁ puruṣo yas tvaṁ brahma dhyeyaṁ tad akṣaram |
BRP036.040.2/ amṛtaṁ paramātmā ca īśvaraḥ kāraṇaṁ mahat || 40 ||
BRP036.041.1/ brahmasṛk prakṛteḥ sraṣṭā sarvakṛt prakṛteḥ paraḥ |
BRP036.041.2/ iyaṁ ca prakṛtir devī sadā te sṛṣṭikāraṇam || 41 ||
BRP036.042.1/ patnīrūpaṁ samāsthāya jagatkāraṇam āgatā |
BRP036.042.2/ namas tubhyaṁ mahādeva devyā vai sahitāya ca || 42 ||
BRP036.043.1/ prasādāt tava deveśa niyogāc ca mayā prajāḥ |
BRP036.043.2/ devādyās tu imāḥ sṛṣṭā mūḍhās tvadyogamāyayā || 43 ||
BRP036.044.1/ kuru prasādam eteṣāṁ yathāpūrvaṁ bhavantv ime |
BRP036.044.2/ tata evam ahaṁ viprā vijñāpya parameśvaram || 44 ||
BRP036.045.1/ stambhitān sarvadevāṁs tān idaṁ cāhaṁ tadoktavān |
BRP036.045.2/ mūḍhāś ca devatāḥ sarvā nainaṁ budhyata śaṅkaram || 45 ||
BRP036.046.1/ gacchadhvaṁ śaraṇaṁ śīghram enam eva maheśvaram |
BRP036.046.2/ sārdhaṁ mayaiva deveśaṁ paramātmānam avyayam || 46 ||
[Page 145 ]
BRP036.047.1/ tatas te stambhitāḥ sarve tathaiva tridivaukasaḥ |
BRP036.047.2/ praṇemur manasā śarvaṁ bhāvaśuddhena cetasā || 47 ||
BRP036.048.1/ atha teṣāṁ prasanno 'bhūd devadevo maheśvaraḥ |
BRP036.048.2/ yathāpūrvaṁ cakārāśu devatānāṁ tanūs tadā || 48 ||
BRP036.049.1/ tata evaṁ pravṛtte tu sarvadevanivāraṇe |
BRP036.049.2/ vapuś cakāra deveśas tryakṣaṁ paramam adbhutam || 49 ||
BRP036.050.1/ tejasā tasya te dhvastāś cakṣuḥ sarve nyamīlayan |
BRP036.050.2/ tebhyaḥ sa paramaṁ cakṣuḥ svavapurdṛṣṭiśaktimat || 50 ||
BRP036.051.1/ prādāt paramadeveśam apaśyaṁs te tadā vibhum |
BRP036.051.2/ te dṛṣṭvā parameśānaṁ tṛtīyekṣaṇadhāriṇam || 51 ||
BRP036.052.1/ śakrādyā menire devāḥ sarva eva sureśvarāḥ |
BRP036.052.2/ tasya devī tadā hṛṣṭā samakṣaṁ tridivaukasām || 52 ||
BRP036.053.1/ pādayoḥ sthāpayām āsa sraṅmālām amitadyutiḥ |
BRP036.053.2/ sādhu sādhv iti te hocuḥ sarve devāḥ punar vibhum || 53 ||
BRP036.054.1/ saha devyā namaś cakruḥ śirobhir bhūtalāśritaiḥ |
BRP036.054.2/ athāsminn antare viprās tam ahaṁ daivataiḥ saha || 54 ||
BRP036.055.1/ himavantaṁ mahāśailam uktavāṁś ca mahādyutim |
BRP036.055.2/ ślāghyaḥ pūjyaś ca vandyaś ca sarveṣāṁ tvaṁ mahān asi || 55 ||
BRP036.056.1/ śarveṇa saha sambandho yasya te 'bhyudayo mahān |
BRP036.056.2/ kriyatāṁ cārur udvāhaḥ kimarthaṁ sthīyate param |
BRP036.056.3/ tataḥ praṇamya himavāṁs tadā māṁ pratyabhāṣata || 56 ||

BRP036.057.0/ himavān uvāca:

BRP036.057.1/ tvam eva kāraṇaṁ deva yasya sarvodaye mama |
BRP036.057.2/ prasādaḥ sahasotpanno hetuś cāpi tvam eva hi |
BRP036.057.3/ udvāhas tu yadā yādṛk tad vidhatsva pitāmaha || 57 ||

BRP036.058.0/ brahmovāca:

BRP036.058.1/ tata evaṁ vacaḥ śrutvā girirājasya bho dvijāḥ |
BRP036.058.2/ udvāhaḥ kriyatāṁ deva ity ahaṁ coktavān vibhum || 58 ||
BRP036.059.1/ mām āha śaṅkaro devo yatheṣṭam iti lokapaḥ |
BRP036.059.2/ tatkṣaṇāc ca tato viprā asmābhir nirmitaṁ puram || 59 ||
BRP036.060.1/ udvāhārthaṁ maheśasya nānāratnopaśobhitam |
BRP036.060.2/ ratnāni maṇayaś citrā hemamauktikam eva ca || 60 ||
BRP036.061.1/ mūrtimanta upāgamya alañcakruḥ purottamam |
BRP036.061.2/ citrā mārakatī bhūmiḥ suvarṇastambhaśobhitā || 61 ||
BRP036.062.1/ bhāsvatsphaṭikabhittiś ca muktāhārapralambitā |
BRP036.062.2/ tasmin dvāri pure ramya udvāhārthaṁ vinirmitā || 62 ||
BRP036.063.1/ śuśubhe devadevasya maheśasya mahātmanaḥ |
BRP036.063.2/ somādityau samaṁ tatra tāpayantau mahāmaṇī || 63 ||
BRP036.064.1/ saurabheyaṁ manoramyaṁ gandham ādāya mārutaḥ |
BRP036.064.2/ pravavau sukhasaṁsparśo bhavabhaktiṁ pradarśayan || 64 ||
[Page 146 ]
BRP036.065.1/ samudrās tatra catvāraḥ śakrādyāś ca surottamāḥ |
BRP036.065.2/ devanadyo mahānadyaḥ siddhā munaya eva ca || 65 ||
BRP036.066.1/ gandharvāpsarasaḥ sarve nāgā yakṣāḥ sarākṣasāḥ |
BRP036.066.2/ audakāḥ khecarāś cānye kinnarā devacāraṇāḥ || 66 ||
BRP036.067.1/ tumburur nārado hāhā hūhūś caiva tu sāmagāḥ |
BRP036.067.2/ ramyāṇy ādāya vādyāni tatrājagmus tadā puram || 67 ||
BRP036.068.1/ ṛṣayas tu kathās tatra vedagītās tapodhanāḥ |
BRP036.068.2/ puṇyān vaivāhikān mantrāñ jepuḥ saṁhṛṣṭamānasāḥ || 68 ||
BRP036.069.1/ jagato mātaraḥ sarvā devakanyāś ca kṛtsnaśaḥ |
BRP036.069.2/ gāyanti harṣitāḥ sarvā udvāhe parameṣṭhinaḥ || 69 ||
BRP036.070.1/ ṛtavaḥ ṣaṭ samaṁ tatra nānāgandhasukhāvahāḥ |
BRP036.070.2/ udvāhaḥ śaṅkarasyeti mūrtimanta upasthitāḥ || 70 ||
BRP036.071.1/ nīlajīmūtasaṅkāśair mantradhvanipraharṣibhiḥ |
BRP036.071.2/ kekāyamānaiḥ śikhibhir nṛtyamānaiś ca sarvaśaḥ || 71 ||
BRP036.072.1/ vilolapiṅgalaspaṣṭavidyullekhāvihāsitā |
BRP036.072.2/ kumudāpīḍaśuklābhir balākābhiś ca śobhitā || 72 ||
BRP036.073.1/ pratyagrasañjātaśilīndhrakandalī BRP036.073.2/ latādrumādyudgatapallavā śubhā |
BRP036.073.3/ śubhāmbudhārāpraṇayaprabodhitair |
BRP036.073.4/ mahālasair bhekagaṇaiś ca nāditā || 73 ||
BRP036.074.1/ priyeṣu mānoddhatamānasānāṁ |
BRP036.074.2/ manasvinīnām api kāminīnām |
BRP036.074.3/ mayūrakekābhirutaiḥ kṣaṇena |
BRP036.074.4/ manoharair mānavibhaṅgahetubhiḥ || 74 ||
BRP036.075.1/ tathā vivarṇojjvalacārumūrtinā |
BRP036.075.2/ śaśāṅkalekhākuṭilena sarvataḥ |
BRP036.075.3/ payodasaṅghātasamīpavartinā |
BRP036.075.4/ mahendracāpena bhṛśaṁ virājitā || 75 ||
BRP036.076.1/ vicitrapuṣpāmbubhavaiḥ sugandhibhir |
BRP036.076.2/ ghanāmbusamparkatayā suśītalaiḥ |
BRP036.076.3/ vikampayantī pavanair manoharaiḥ |
BRP036.076.4/ surāṅganānām alakāvalīḥ śubhāḥ || 76 ||
BRP036.077.1/ garjatpayodasthagitendubimbā |
BRP036.077.2/ navāmbusiktodakacārudūrvā |
BRP036.077.3/ nirīkṣitā sādaram utsukābhir |
BRP036.077.4/ niśvāsadhūmraṁ pathikāṅganābhiḥ || 77 ||
BRP036.078.1/ haṁsanūpuraśabdāḍhyā samunnatapayodharā |
BRP036.078.2/ caladvidyullatāhārā spaṣṭapadmavilocanā || 78 ||
[Page 147 ]
BRP036.079.1/ asitajaladadhīradhvānavitrastahaṁsā |
BRP036.079.2/ vimalasaliladhārotpātanamrotpalāgrā |
BRP036.079.3/ surabhikusumareṇukḷptasarvāṅgaśobhā |
BRP036.079.4/ giriduhitṛvivāhe prāvṛḍ āvirbabhūva || 79 ||
BRP036.080.1/ meghakañcukanirmuktā padmakośodbhavastanī |
BRP036.080.2/ haṁsanūpuranihrādā sarvasasyadigantarā || 80 ||
BRP036.081.1/ vistīrṇapulinaśroṇī kūjatsārasamekhalā |
BRP036.081.2/ praphullendīvaraśyāmavilocanamanoharā || 81 ||
BRP036.082.1/ pakvabimbādharapuṭā kundadantaprahāsinī |
BRP036.082.2/ navaśyāmalatāśyāmaromarājipuraskṛtā || 82 ||
BRP036.083.1/ candrāṁśuhāravargeṇa kaṇṭhorasthalagāminā |
BRP036.083.2/ prahlādayantī cetāṁsi sarveṣāṁ tridivaukasām || 83 ||
BRP036.084.1/ samadālikulodgītamadhurasvarabhāṣiṇī |
BRP036.084.2/ calatkumudasaṅghātacārukuṇḍalaśobhinī || 84 ||
BRP036.085.1/ raktāśokapraśākhotthapallavāṅgulidhāriṇī |
BRP036.085.2/ tatpuṣpasañcayamayair vāsobhiḥ samalaṅkṛtā || 85 ||
BRP036.086.1/ raktotpalāgracaraṇā jātīpuṣpanakhāvalī |
BRP036.086.2/ kadalīstambhavāmorūḥ śaśāṅkavadanā tathā || 86 ||
BRP036.087.1/ sarvalakṣaṇasampannā sarvālaṅkārabhūṣitā |
BRP036.087.2/ premṇā spṛśati kānteva sānurāgā manoramā || 87 ||
BRP036.088.1/ nirmuktāsitameghakañcukapaṭā pūrṇendubimbānanā |
BRP036.088.2/ nīlāmbhojavilocanā ravikaraprodbhinnapadmastanī |
BRP036.088.3/ nānāpuṣparajaḥsugandhipavanaprahrādanī cetasāṁ |
BRP036.088.4/ tatrāsīt kalahaṁsanūpuraravā devyā vivāhe śarat || 88 ||
BRP036.089.1/ atyarthaśītalāmbhobhiḥ plāvayantau diśaḥ sadā |
BRP036.089.2/ ṛtū hemantaśiśirau ājagmatur atidyutī || 89 ||
BRP036.090.1/ tābhyām ṛtubhyāṁ samprāpto himavān sa nagottamaḥ |
BRP036.090.2/ prāleyacūrṇavarṣibhyāṁ kṣipraṁ raupyaharo babhau || 90 ||
BRP036.091.1/ tena prāleyavarṣeṇa ghanenaiva himālayaḥ |
BRP036.091.2/ agādhena tadā reje kṣīroda iva sāgaraḥ || 91 ||
BRP036.092.1/ ṛtupāryayasamprāpto babhūva sa mahāgiriḥ |
BRP036.092.2/ sādhūpacārāt sahasā kṛtārtha iva durjanaḥ || 92 ||
BRP036.093.1/ prāleyapaṭalacchannaiḥ śṛṅgais tu śuśubhe nagaḥ |
BRP036.093.2/ chattrair iva mahābhāgaiḥ pāṇḍaraiḥ pṛthivīpatiḥ || 93 ||
BRP036.094.1/ manobhavodrekakarāḥ surāṇāṁ |
BRP036.094.2/ surāṅganānāṁ ca muhuḥ samīrāḥ |
BRP036.094.3/ svacchāmbupūrṇāś ca tathā nalinyaḥ |
BRP036.094.4/ padmotpalānāṁ kusumair upetāḥ || 94 ||
[Page 148 ]
BRP036.095.1/ vivāhe gurukanyāyā vasantaḥ samagād ṛtuḥ || 95 ||
BRP036.096.1/ īṣatsamudbhinnapayodharāgrā |
BRP036.096.2/ nāryo yathā ramyatarā babhūvuḥ |
BRP036.096.3/ nātyuṣṇaśītāni payaḥsarāṁsi |
BRP036.096.4/ kiñjalkacūrṇaiḥ kapilīkṛtāni |
BRP036.096.5/ cakrāhvayugmair upanāditāni |
BRP036.096.6/ yayuḥ prahṛṣṭāḥ suradantimukhyāḥ || 96 ||
BRP036.097.1/ priyaṅgūś cūtataravaś cūtāṁś cāpi priyaṅgavaḥ |
BRP036.097.2/ tarjayanta ivānyonyaṁ mañjarībhiś cakāśire || 97 ||
BRP036.098.1/ himaśṛṅgeṣu śukleṣu tilakāḥ kusumotkarāḥ |
BRP036.098.2/ śuśubhuḥ kāryam uddiśya vṛddhā iva samāgatāḥ || 98 ||
BRP036.099.1/ phullāśokalatās tatra rejire śālasaṁśritāḥ |
BRP036.099.2/ kāminya iva kāntānāṁ kaṇṭhālambitabāhavaḥ || 99 ||
BRP036.100.1/ tasminn ṛtau śubhrakadambanīpās |
BRP036.100.2/ tālāḥ stamālāḥ saralāḥ kapitthāḥ || 100 ||
BRP036.101.1/ aśokasarjārjunakovidārāḥ |
BRP036.101.2/ punnāganāgeśvarakarṇikārāḥ |
BRP036.101.3/ lavaṅgatālāgurusaptaparṇā |
BRP036.101.4/ nyagrodhaśobhāñjananārikelāḥ || 101 ||
BRP036.102.1/ vṛkṣās tathānye phalapuṣpavanto |
BRP036.102.2/ dṛśyā babhūvuḥ sumanoharāṅgāḥ |
BRP036.102.3/ jalāśayāś caiva suvarṇatoyāś |
BRP036.102.4/ cakrāṅgakāraṇḍavahaṁsajuṣṭāḥ || 102 ||
BRP036.103.1/ koyaṣṭidātyūhabalākayuktā |
BRP036.103.2/ dṛśyās tu padmotpalamīnapūrṇāḥ |
BRP036.103.3/ khagāś ca nānāvidhabhūṣitāṅgā |
BRP036.103.4/ dṛśyās tu vṛkṣeṣu sucitrapakṣāḥ || 103 ||
BRP036.104.1/ krīḍāsu yuktān atha tarjayantaḥ |
BRP036.104.2/ kurvanti śabdaṁ madaneritāṅgāḥ |
BRP036.104.3/ tasmin girāv adrisutāvivāhe |
BRP036.104.4/ vavuś ca vātāḥ sukhaśītalāṅgāḥ || 104 ||
BRP036.105.1/ puṣpāṇi śubhrāṇy api pātayantaḥ |
BRP036.105.2/ śanair nagebhyo malayādrijātāḥ |
BRP036.105.3/ tathaiva sarve ṛtavaś ca puṇyāś |
BRP036.105.4/ cakāśire 'nyonyavimiśritāṅgāḥ || 105 ||
BRP036.106.1/ yeṣāṁ suliṅgāni ca kīrtitāni |
BRP036.106.2/ te tatra āsan sumanojñarūpāḥ || 106 ||
BRP036.107.1/ samadālikulodgītaśilākusumasañcayaiḥ |
BRP036.107.2/ parasparaṁ hi mālatyo bhāvayantyo virejire || 107 ||
[Page 149 ]
BRP036.108.1/ nīlāni nīlāmburuhaiḥ payāṁsi |
BRP036.108.2/ gaurāṇi gauraiś ca mṛṇāladaṇḍaiḥ |
BRP036.108.3/ raktaiś ca raktāni bhṛśaṁ kṛtāni |
BRP036.108.4/ mattadvirephāvalijuṣṭapattraiḥ || 108 ||
BRP036.109.1/ haimāni vistīrṇajaleṣu keṣucin |
BRP036.109.2/ nirantaraṁ cārutarāṇi keṣucit |
BRP036.109.3/ vaidūryanālāni saraḥsu keṣucit |
BRP036.109.4/ prajajñire padmavanāni sarvataḥ || 109 ||
BRP036.110.1/ vāpyas tatrābhavan ramyāḥ kamalotpalapuṣpitāḥ |
BRP036.110.2/ nānāvihaṅgasañjuṣṭā haimasopānapaṅktayaḥ || 110 ||
BRP036.111.1/ śṛṅgāṇi tasya tu gireḥ karṇikāraiḥ supuṣpitaiḥ |
BRP036.111.2/ samucchritāny aviralair hemānīva babhur dvijāḥ || 111 ||
BRP036.112.1/ īṣadvibhinnakusumaiḥ pāṭalaiś cāpi pāṭalāḥ |
BRP036.112.2/ sambabhūvur diśaḥ sarvāḥ pavanākampimūrtibhiḥ || 112 ||
BRP036.113.1/ kṛṣṇārjunā daśaguṇā nīlāśokamahīruhāḥ |
BRP036.113.2/ girau vavṛdhire phullāḥ spardhayantaḥ parasparam || 113 ||
BRP036.114.1/ cārurāvavijuṣṭāni kiṁśukānāṁ vanāni ca |
BRP036.114.2/ parvatasya nitambeṣu sarveṣu ca virejire || 114 ||
BRP036.115.1/ tamālagulmais tasyāsīc chobhā himavatas tadā |
BRP036.115.2/ nīlajīmūtasaṅghātair nilīnair iva sandhiṣu || 115 ||
BRP036.116.1/ nikāmapuṣpaiḥ suviśālaśākhaiḥ |
BRP036.116.2/ samucchritaiś candanacampakaiś ca |
BRP036.116.3/ pramattapuṁskokilasampralāpair |
BRP036.116.4/ himācalo 'tīva tadā rarāja || 116 ||
BRP036.117.1/ śrutvā śabdaṁ mṛdumadakalaṁ sarvataḥ kokilānāṁ |
BRP036.117.2/ cañcatpakṣāḥ samadhurataraṁ nīlakaṇṭhā vineduḥ |
BRP036.117.3/ teṣāṁ śabdair upacitabalaḥ puṣpacāpeṣuhastaḥ |
BRP036.117.4/ sajjībhūtas tridaśavanitā veddhum aṅgeṣv anaṅgaḥ || 117 ||
BRP036.118.1/ paṭuḥ sūryātapaś cāpi prāyaśo 'lpajalāśayaḥ |
BRP036.118.2/ devīvivāhasamaye grīṣma āgād dhimācalam || 118 ||
BRP036.119.1/ sa cāpi tarubhis tatra bahubhiḥ kusumotkaraiḥ |
BRP036.119.2/ śobhayām āsa śṛṅgāṇi prāleyādreḥ samantataḥ || 119 ||
BRP036.120.1/ tathāpi ca girau tatra vāyavaḥ sumanoharāḥ |
BRP036.120.2/ vavuḥ pāṭalavistīrṇakadambārjunagandhinaḥ || 120 ||
BRP036.121.1/ vāpyaḥ praphullapadmaughakesarāruṇamūrtayaḥ |
BRP036.121.2/ abhavaṁs taṭasaṅghuṣṭaphalahaṁsakadambakāḥ || 121 ||
BRP036.122.1/ tathā kurabakāś cāpi kusumāpāṇḍumūrtayaḥ |
BRP036.122.2/ sarveṣu nagaśṛṅgeṣu bhramarāvalisevitāḥ || 122 ||
[Page 150 ]
BRP036.123.1/ bakulāś ca nitambeṣu viśāleṣu mahībhṛtaḥ |
BRP036.123.2/ utsasarja manojñāni kusumāni samantataḥ || 123 ||
BRP036.124.1/ iti kusumavicitrasarvavṛkṣā |
BRP036.124.2/ vividhavihaṅgamanādaramyadeśāḥ |
BRP036.124.3/ himagiritanayāvivāhabhūtyai |
BRP036.124.4/ ṣaḍ upayayur ṛtavo munipravīrāḥ || 124 ||
BRP036.125.1/ tata evaṁ pravṛtte tu sarvabhūtasamāgame |
BRP036.125.2/ nānāvādyasamākīrṇe ahaṁ tatra dvijātayaḥ || 125 ||
BRP036.126.1/ śailaputrīm alaṅkṛtya yogyābharaṇasampadā |
BRP036.126.2/ puraṁ praveśitavāṁs tāṁ svayam ādāya bho dvijāḥ || 126 ||
BRP036.127.1/ tatas tu punar eveśam ahaṁ caivoktavān vibhum |
BRP036.127.2/ havir juhomi vahnau te upādhyāyapade sthitaḥ || 127 ||
BRP036.128.1/ dadāsi mahyaṁ yady ājñāṁ kartavyo 'yaṁ kriyāvidhiḥ |
BRP036.128.2/ mām āha śaṅkaraś caivaṁ devadevo jagatpatiḥ || 128 ||

BRP036.129.0/ śiva uvāca:

BRP036.129.1/ yad uddiṣṭaṁ sureśāna tat kuruṣva yathepsitam |
BRP036.129.2/ kartāsmi vacanaṁ sarvaṁ brahmaṁs tava jagadvibho || 129 ||

BRP036.130.0/ brahmovāca:

BRP036.130.1/ tataś cāhaṁ prahṛṣṭātmā kuśān ādāya satvaram |
BRP036.130.2/ hastaṁ devasya devyāś ca yogabandhena yuktavān || 130 ||
BRP036.131.1/ jvalanaś ca svayaṁ tatra kṛtāñjalipuṭaḥ sthitaḥ |
BRP036.131.2/ śrutigītair mahāmantrair mūrtimadbhir upasthitaiḥ || 131 ||
BRP036.132.1/ yathoktavidhinā hutvā sarpis tad amṛtaṁ haviḥ |
BRP036.132.2/ tatas taṁ jvalanaṁ sarvaṁ kārayitvā pradakṣiṇam || 132 ||
BRP036.133.1/ muktvā hastasamāyogaṁ sahitaḥ sarvadaivataiḥ |
BRP036.133.2/ putraiś ca mānasaiḥ siddhaiḥ prahṛṣṭenāntarātmanā || 133 ||
BRP036.134.1/ vṛtta udvāhakāle tu praṇamya ca vṛṣadhvajam |
BRP036.134.2/ yogenaiva tayor viprās tad umāparameśayoḥ || 134 ||
BRP036.135.1/ udvāhaḥ sa paro vṛtto yaṁ devā na viduḥ kvacit |
BRP036.135.2/ iti vaḥ sarvam ākhyātaṁ svayaṁvaram idaṁ śubham |
BRP036.135.3/ udvāhaś caiva devasya śṛṇudhvaṁ paramādbhutam || 135 ||

37. Chapter 37 :: Praise of Śiva by the gods

[Page 151 ] [Note: [ SS 87-88]

BRP037.001.0/ brahmovāca:

BRP037.001.1/ atha vṛtte vivāhe tu bhavasyāmitatejasaḥ |
BRP037.001.2/ praharṣam atulaṁ gatvā devāḥ śakrapurogamāḥ |
BRP037.001.3/ tuṣṭuvur vāgbhir ādyābhiḥ praṇemus te maheśvaram || 1 ||

BRP037.002.0/ devā ūcuḥ:

BRP037.002.1/ namaḥ parvataliṅgāya parvateśāya vai namaḥ |
BRP037.002.2/ namaḥ pavanavegāya virūpāyājitāya ca |
BRP037.002.3/ namaḥ kleśavināśāya dātre ca śubhasampadām || 2 ||
BRP037.003.1/ namo nīlaśikhaṇḍāya ambikāpataye namaḥ |
BRP037.003.2/ namaḥ pavanarūpāya śatarūpāya vai namaḥ || 3 ||
BRP037.004.1/ namo bhairavarūpāya virūpanayanāya ca |
BRP037.004.2/ namaḥ sahasranetrāya sahasracaraṇāya ca || 4 ||
BRP037.005.1/ namo devavayasyāya vedāṅgāya namo namaḥ |
BRP037.005.2/ viṣṭambhanāya śakrasya bāhvor vedāṅkurāya ca || 5 ||
BRP037.006.1/ carācarādhipataye śamanāya namo namaḥ |
BRP037.006.2/ salilāśayaliṅgāya yugāntāya namo namaḥ || 6 ||
BRP037.007.1/ namaḥ kapālamālāya kapālasūtradhāriṇe |
BRP037.007.2/ namaḥ kapālahastāya daṇḍine gadine namaḥ || 7 ||
BRP037.008.1/ namas trailokyanāthāya paśulokaratāya ca |
BRP037.008.2/ namaḥ khaṭvāṅgahastāya pramathārtiharāya ca || 8 ||
BRP037.009.1/ namo yajñaśirohantre kṛṣṇakeśāpahāriṇe |
BRP037.009.2/ bhaganetranipātāya pūṣṇo dantaharāya ca || 9 ||
BRP037.010.1/ namaḥ pinākaśūlāsikhaḍgamudgaradhāriṇe |
BRP037.010.2/ namo 'stu kālakālāya tṛtīyanayanāya ca || 10 ||
BRP037.011.1/ antakāntakṛte caiva namaḥ parvatavāsine |
BRP037.011.2/ suvarṇaretase caiva namaḥ kuṇḍaladhāriṇe || 11 ||
BRP037.012.1/ daityānāṁ yoganāśāya yogināṁ gurave namaḥ |
BRP037.012.2/ śaśāṅkādityanetrāya lalāṭanayanāya ca || 12 ||
BRP037.013.1/ namaḥ śmaśānarataye śmaśānavaradāya ca |
BRP037.013.2/ namo daivatanāthāya tryambakāya namo namaḥ || 13 ||
BRP037.014.1/ gṛhasthasādhave nityaṁ jaṭile brahmacāriṇe |
BRP037.014.2/ namo muṇḍārdhamuṇḍāya paśūnāṁ pataye namaḥ || 14 ||
BRP037.015.1/ salile tapyamānāya yogaiśvaryapradāya ca |
BRP037.015.2/ namaḥ śāntāya dāntāya pralayotpattikāriṇe || 15 ||
BRP037.016.1/ namo 'nugrahakartre ca sthitikartre namo namaḥ |
BRP037.016.2/ namo rudrāya vasava ādityāyāśvine namaḥ || 16 ||
[Page 152 ]
BRP037.017.1/ namaḥ pitre 'tha sāṅkhyāya viśvedevāya vai namaḥ |
BRP037.017.2/ namaḥ śarvāya ugrāya śivāya varadāya ca || 17 ||
BRP037.018.1/ namo bhīmāya senānye paśūnāṁ pataye namaḥ |
BRP037.018.2/ śucaye vairihānāya sadyojātāya vai namaḥ || 18 ||
BRP037.019.1/ mahādevāya citrāya vicitrāya ca vai namaḥ |
BRP037.019.2/ pradhānāyāprameyāya kāryāya kāraṇāya ca || 19 ||
BRP037.020.1/ puruṣāya namas te 'stu puruṣecchākarāya ca |
BRP037.020.2/ namaḥ puruṣasaṁyogapradhānaguṇakāriṇe || 20 ||
BRP037.021.1/ pravartakāya prakṛteḥ puruṣasya ca sarvaśaḥ |
BRP037.021.2/ kṛtākṛtasya satkartre phalasaṁyogadāya ca || 21 ||
BRP037.022.1/ kālajñāya ca sarveṣāṁ namo niyamakāriṇe |
BRP037.022.2/ namo vaiṣamyakartre ca guṇānāṁ vṛttidāya ca || 22 ||
BRP037.023.1/ namas te devadeveśa namas te bhūtabhāvana |
BRP037.023.2/ śiva saumyamukho draṣṭuṁ bhava saumyo hi naḥ prabho || 23 ||

BRP037.024.0/ brahmovāca:

BRP037.024.1/ evaṁ sa bhagavān devo jagatpatir umāpatiḥ |
BRP037.024.2/ stūyamānaḥ suraiḥ sarvair amarān idam abravīt || 24 ||

BRP037.025.0/ śrīśaṅkara uvāca:

BRP037.025.1/ draṣṭuṁ sukhaś ca saumyaś ca devānām asmi bhoḥ surāḥ |
BRP037.025.2/ varaṁ varayata kṣipraṁ dātāsmi tam asaṁśayam || 25 ||

BRP037.026.0/ brahmovāca:

BRP037.026.1/ tatas te praṇatāḥ sarve surā ūcus trilocanam || 26 ||

BRP037.027.0/ devā ūcuḥ:

BRP037.027.1/ tavaiva bhagavan haste vara eṣo 'vatiṣṭhatām |
BRP037.027.2/ yadā kāryaṁ tadā nas tvaṁ dāsyase varam īpsitam || 27 ||

BRP037.028.0/ brahmovāca:

BRP037.028.1/ evam astv iti tān uktvā visṛjya ca surān haraḥ |
BRP037.028.2/ lokāṁś ca pramathaiḥ sārdhaṁ viveśa bhavanaṁ svakam || 28 ||
BRP037.029.1/ yas tu harotsavam adbhutam enaṁ |
BRP037.029.2/ gāyati daivataviprasamakṣam |
BRP037.029.3/ so 'pratirūpagaṇeśasamāno |
BRP037.029.4/ dehaviparyayam etya sukhī syāt || 29 ||

BRP037.030.0/ brahmovāca:

BRP037.030.1/ vipravaryāḥ stavaṁ hīmaṁ śṛṇuyād vā paṭhec ca yaḥ |
BRP037.030.2/ sa sarvalokago devaiḥ pūjyate 'mararāḍ iva || 30 ||

38. Chapter 38 :: Story of how Kāma was burnt by Śiva; Menā's reproach of Śiva

[Page 153 ] [Note: [ SS 88-89]

BRP038.001.0/ brahmovāca:

BRP038.001.1/ praviṣṭe bhavanaṁ deve sūpaviṣṭe varāsane |
BRP038.001.2/ sa vakro manmathaḥ krūro devaṁ veddhumanā bhavat || 1 ||
BRP038.002.1/ tam anācārasaṁyuktaṁ durātmānaṁ kulādhamam |
BRP038.002.2/ lokān sarvān pīḍayantaṁ sarvāṅgāvaraṇātmakam || 2 ||
BRP038.003.1/ ṛṣīṇāṁ vighnakartāraṁ niyamānāṁ vrataiḥ saha |
BRP038.003.2/ cakrāhvayasya rūpeṇa ratyā saha samāgatam || 3 ||
BRP038.004.1/ athātatāyinaṁ viprā veddhukāmaṁ sureśvaraḥ |
BRP038.004.2/ nayanena tṛtīyena sāvajñaṁ samavaikṣata || 4 ||
BRP038.005.1/ tato 'sya netrajo vahnir jvālāmālāsahasravān |
BRP038.005.2/ sahasā ratibhartāram adahat saparicchadam || 5 ||
BRP038.006.1/ sa dahyamānaḥ karuṇam ārto 'krośata visvaram |
BRP038.006.2/ prasādayaṁś ca taṁ devaṁ papāta dharaṇītale || 6 ||
BRP038.007.1/ atha so 'gniparītāṅgo manmatho lokatāpanaḥ |
BRP038.007.2/ papāta sahasā mūrchāṁ kṣaṇena samapadyata || 7 ||
BRP038.008.1/ patnī tu karuṇaṁ tasya vilalāpa suduḥkhitā |
BRP038.008.2/ devīṁ devaṁ ca duḥkhārtā ayācat karuṇāvatī || 8 ||
BRP038.009.1/ tasyāś ca karuṇāṁ jñātvā devau tau karuṇātmakau |
BRP038.009.2/ ūcatus tāṁ samālokya samāśvāsya ca duḥkhitām || 9 ||

BRP038.010.0/ umāmaheśvarāv ūcatuḥ:

BRP038.010.1/ dagdha eva dhruvaṁ bhadre nāsyotpattir iheṣyate |
BRP038.010.2/ aśarīro 'pi te bhadre kāryaṁ sarvaṁ kariṣyati || 10 ||
BRP038.011.1/ yadā tu viṣṇur bhagavān vasudevasutaḥ śubhe |
BRP038.011.2/ tadā tasya suto yaś ca patis te sambhaviṣyati || 11 ||

BRP038.012.0/ brahmovāca:

BRP038.012.1/ tataḥ sā tu varaṁ labdhvā kāmapatnī śubhānanā |
BRP038.012.2/ jagāmeṣṭaṁ tadā deśaṁ prītiyuktā gataklamā || 12 ||
BRP038.013.1/ dagdhvā kāmaṁ tato viprāḥ sa tu devo vṛṣadhvajaḥ |
BRP038.013.2/ reme tatromayā sārdhaṁ prahṛṣṭas tu himācale || 13 ||
BRP038.014.1/ kandareṣu ca ramyeṣu padminīṣu guhāsu ca |
BRP038.014.2/ nirjhareṣu ca ramyeṣu karṇikāravaneṣu ca || 14 ||
BRP038.015.1/ nadītīreṣu kānteṣu kinnarācariteṣu ca |
BRP038.015.2/ śṛṅgeṣu śailarājasya taḍāgeṣu saraḥsu ca || 15 ||
BRP038.016.1/ vanarājiṣu ramyāsu nānāpakṣiruteṣu ca |
BRP038.016.2/ tīrtheṣu puṇyatoyeṣu munīnām āśrameṣu ca || 16 ||
BRP038.017.1/ eteṣu puṇyeṣu manohareṣu |
BRP038.017.2/ deśeṣu vidyādharabhūṣiteṣu |
BRP038.017.3/ gandharvayakṣāmaraseviteṣu |
BRP038.017.4/ reme sa devyā sahitas trinetraḥ || 17 ||
[Page 154 ]
BRP038.018.1/ devaiḥ sahendrair muniyakṣasiddhair |
BRP038.018.2/ gandharvavidyādharadaityamukhyaiḥ |
BRP038.018.3/ anyaiś ca sarvair vividhair vṛto 'sau |
BRP038.018.4/ tasmin nage harṣam avāpa śambhuḥ || 18 ||
BRP038.019.1/ nṛtyanti tatrāpsarasaḥ sureśā |
BRP038.019.2/ gāyanti gandharvagaṇāḥ prahṛṣṭāḥ |
BRP038.019.3/ divyāni vādyāny atha vādayanti |
BRP038.019.4/ kecid drutaṁ devavaraṁ stuvanti || 19 ||
BRP038.020.1/ evaṁ sa devaḥ svagaṇair upeto |
BRP038.020.2/ mahābalaiḥ śakrayamāgnitulyaiḥ |
BRP038.020.3/ devyāḥ priyārthaṁ bhaganetrahantā |
BRP038.020.4/ giriṁ na tatyāja tadā mahātmā || 20 ||

BRP038.021.0/ ṛṣaya ūcuḥ:

BRP038.021.1/ devyāḥ samaṁ tu bhagavāṁs tiṣṭhaṁs tatra sa kāmahā |
BRP038.021.2/ akarot kiṁ mahādeva etad icchāma veditum || 21 ||

BRP038.022.0/ brahmovāca:

BRP038.022.1/ bhagavān himavacchṛṅge sa hi devyāḥ priyecchayā |
BRP038.022.2/ gaṇeśair vividhākārair hāsaṁ sañjanayan muhuḥ || 22 ||
BRP038.023.1/ devīṁ bālendutilako ramayaṁś ca rarāma ca |
BRP038.023.2/ mahānubhāvaiḥ sarvajñaiḥ kāmarūpadharaiḥ śubhaiḥ || 23 ||
BRP038.024.1/ atha devy āsasādaikā mātaraṁ parameśvarī |
BRP038.024.2/ āsīnāṁ kāñcane śubhra āsane paramādbhute || 24 ||
BRP038.025.1/ atha dṛṣṭvā satīṁ devīm āgatāṁ surarūpiṇīm |
BRP038.025.2/ āsanena mahārheṇa 'sampādayad aninditām |
BRP038.025.3/ āsīnāṁ tām athovāca menā himavataḥ priyā || 25 ||

BRP038.026.0/ menovāca:

BRP038.026.1/ cirasyāgamanaṁ te 'dya vada putri śubhekṣaṇe |
BRP038.026.2/ daridrā krīḍanais tvaṁ hi bhartrā krīḍasi saṅgatā || 26 ||
BRP038.027.1/ ye daridrā bhavanti sma tathaiva ca nirāśrayāḥ |
BRP038.027.2/ ume ta evaṁ krīḍanti yathā tava patiḥ śubhe || 27 ||

BRP038.028.0/ brahmovāca:

BRP038.028.1/ saivam uktātha mātrā tu nātihṛṣṭamanā bhavat |
BRP038.028.2/ mahatyā kṣamayā yuktā na kiñcit tām uvāca ha |
BRP038.028.3/ visṛṣṭā ca tadā mātrā gatvā devam uvāca ha || 28 ||

BRP038.029.0/ pārvaty uvāca:

BRP038.029.1/ bhagavan devadeveśa neha vatsyāmi bhūdhare |
BRP038.029.2/ anyaṁ kuru mamāvāsaṁ bhuvaneṣu mahādyute || 29 ||

BRP038.030.0/ deva uvāca:

BRP038.030.1/ sadā tvam ucyamānā vai mayā vāsārtham īśvari |
BRP038.030.2/ anyaṁ na rocitavatī vāsaṁ vai devi karhicit || 30 ||
[Page 155 ]
BRP038.031.1/ idānīṁ svayam eva tvaṁ vāsam anyatra śobhane |
BRP038.031.2/ kasmān mṛgayase devi brūhi tan me śucismite || 31 ||

BRP038.032.0/ devy uvāca:

BRP038.032.1/ gṛhaṁ gatāsmi deveśa pitur adya mahātmanaḥ |
BRP038.032.2/ dṛṣṭvā ca tatra me mātā vijane lokabhāvane || 32 ||
BRP038.033.1/ āsanādibhir abhyarcya sā mām evam abhāṣata |
BRP038.033.2/ ume tava sadā bhartā daridraḥ krīḍanaiḥ śubhe || 33 ||
BRP038.034.1/ krīḍate nahi devānāṁ krīḍā bhavati tādṛśī |
BRP038.034.2/ yat kila tvaṁ mahādeva gaṇaiś ca vividhais tathā |
BRP038.034.3/ ramase tad aniṣṭaṁ hi mama mātur vṛṣadhvaja || 34 ||

BRP038.035.0/ brahmovāca:

BRP038.035.1/ tato devaḥ prahasyāha devīṁ hāsayituṁ prabhuḥ || 35 ||

BRP038.036.0/ deva uvāca:

BRP038.036.1/ evam eva na sandehaḥ kasmān manyur abhūt tava |
BRP038.036.2/ kṛttivāsā hy avāsāś ca śmaśānanilayaś ca ha || 36 ||
BRP038.037.1/ aniketo hy araṇyeṣu parvatānāṁ guhāsu ca |
BRP038.037.2/ vicarāmi gaṇair nagnair vṛto 'mbhojavilocane || 37 ||
BRP038.038.1/ mā krudho devi mātre tvaṁ tathyaṁ mātāvadat tava |
BRP038.038.2/ nahi mātṛsamo bandhur jantūnām asti bhūtale || 38 ||

BRP038.039.0/ devy uvāca:

BRP038.039.1/ na me 'sti bandhubhiḥ kiñcit kṛtyaṁ suravareśvara |
BRP038.039.2/ tathā kuru mahādeva yathāhaṁ sukham āpnuyām || 39 ||

BRP038.040.0/ brahmovāca:

BRP038.040.1/ śrutvā sa devyā vacanaṁ sureśas |
BRP038.040.2/ tasyāḥ priyārthe svagiriṁ vihāya |
BRP038.040.3/ jagāma meruṁ surasiddhasevitaṁ |
BRP038.040.4/ bhāryāsahāyaḥ svagaṇaiś ca yuktaḥ || 40 ||

39. Chapter 39 :: Destruction of Dakṣa's sacrifice by Śiva

[Note: [ SS 89-91]

BRP039.001.0/ ṛṣaya ūcuḥ:

BRP039.001.1/ prācetasasya dakṣasya kathaṁ vaivasvate 'ntare |
BRP039.001.2/ vināśam agamad brahman hayamedhaḥ prajāpateḥ || 1 ||
BRP039.002.1/ devyā manyukṛtaṁ buddhvā kruddhaḥ sarvātmakaḥ prabhuḥ |
BRP039.002.2/ kathaṁ vināśito yajño dakṣasyāmitatejasaḥ |
BRP039.002.3/ mahādevena roṣād vai tan naḥ prabrūhi vistarāt || 2 ||

BRP039.003.0/ brahmovāca:

BRP039.003.1/ varṇayiṣyāmi vo viprā mahādevena vai yathā |
BRP039.003.2/ krodhād vidhvaṁsito yajño devyāḥ priyacikīrṣayā || 3 ||
[Page 156 ]
BRP039.004.1/ purā meror dvijaśreṣṭhāḥ śṛṅgaṁ trailokyapūjitam |
BRP039.004.2/ jyotiḥsthalaṁ nāma citraṁ sarvaratnavibhūṣitam || 4 ||
BRP039.005.1/ aprameyam anādhṛṣyaṁ sarvalokanamaskṛtam |
BRP039.005.2/ tatra devo giritaṭe sarvadhātuvicitrite || 5 ||
BRP039.006.1/ paryaṅka iva vistīrṇa upaviṣṭo babhūva ha |
BRP039.006.2/ śailarājasutā cāsya nityaṁ pārśvasthitābhavat || 6 ||
BRP039.007.1/ ādityāś ca mahātmāno vasavaś ca mahaujasaḥ |
BRP039.007.2/ tathaiva ca mahātmānāv aśvinau bhiṣajāṁ varau || 7 ||
BRP039.008.1/ tathā vaiśravaṇo rājā guhyakaiḥ parivāritaḥ |
BRP039.008.2/ yakṣāṇām īśvaraḥ śrīmān kailāsanilayaḥ prabhuḥ || 8 ||
BRP039.009.1/ upāsate mahātmānam uśanā ca mahāmuniḥ |
BRP039.009.2/ sanatkumārapramukhās tathaiva paramarṣayaḥ || 9 ||
BRP039.010.1/ aṅgiraḥpramukhāś caiva tathā devarṣayo 'pi ca |
BRP039.010.2/ viśvāvasuś ca gandharvas tathā nāradaparvatau || 10 ||
BRP039.011.1/ apsarogaṇasaṅghāś ca samājagmur anekaśaḥ |
BRP039.011.2/ vavau sukhaśivo vāyur nānāgandhavahaḥ śuciḥ || 11 ||
BRP039.012.1/ sarvartukusumopetaḥ puṣpavanto 'bhavan drumāḥ |
BRP039.012.2/ tathā vidyādharāḥ sādhyāḥ siddhāś caiva tapodhanāḥ || 12 ||
BRP039.013.1/ mahādevaṁ paśupatiṁ paryupāsata tatra vai |
BRP039.013.2/ bhūtāni ca tathānyāni nānārūpadharāṇy atha || 13 ||
BRP039.014.1/ rākṣasāś ca mahāraudrāḥ piśācāś ca mahābalāḥ |
BRP039.014.2/ bahurūpadharā dhṛṣṭā nānāpraharaṇāyudhāḥ || 14 ||
BRP039.015.1/ devasyānucarās tatra tasthur vaiśvānaropamāḥ |
BRP039.015.2/ nandīśvaraś ca bhagavān devasyānumate sthitaḥ || 15 ||
BRP039.016.1/ pragṛhya jvalitaṁ śūlaṁ dīpyamānaṁ svatejasā |
BRP039.016.2/ gaṅgā ca saritāṁ śreṣṭhā sarvatīrthajalodbhavā || 16 ||
BRP039.017.1/ paryupāsata taṁ devaṁ rūpiṇī dvijasattamāḥ |
BRP039.017.2/ evaṁ sa bhagavāṁs tatra pūjyamānaḥ surarṣibhiḥ || 17 ||
BRP039.018.1/ devaiś ca sumahābhāgair mahādevo vyatiṣṭhata |
BRP039.018.2/ kasyacit tv atha kālasya dakṣo nāma prajāpatiḥ || 18 ||
BRP039.019.1/ pūrvoktena vidhānena yakṣyamāṇo 'bhyapadyata |
BRP039.019.2/ tatas tasya makhe devāḥ sarve śakrapurogamāḥ || 19 ||
BRP039.020.1/ svargasthānād athāgamya dakṣam āpedire tathā |
BRP039.020.2/ te vimānair mahātmāno jvaladbhir jvalanaprabhāḥ || 20 ||
BRP039.021.1/ devasyānumate 'gacchan gaṅgādvāram iti śrutiḥ |
BRP039.021.2/ gandharvāpsarasākīrṇaṁ nānādrumalatāvṛtam || 21 ||
BRP039.022.1/ ṛṣisiddhaiḥ parivṛtaṁ dakṣaṁ dharmabhṛtāṁ varam |
BRP039.022.2/ pṛthivyām antarikṣe ca ye ca svarlokavāsinaḥ || 22 ||
BRP039.023.1/ sarve prāñjalayo bhūtvā upatasthuḥ prajāpatim |
BRP039.023.2/ ādityā vasavo rudrāḥ sādhyāḥ sarve marudgaṇāḥ || 23 ||
[Page 157 ]
BRP039.024.1/ viṣṇunā sahitāḥ sarva āgatā yajñabhāginaḥ |
BRP039.024.2/ ūṣmapā dhūmapāś caiva ājyapāḥ somapās tathā || 24 ||
BRP039.025.1/ aśvinau marutaś caiva nānādevagaṇaiḥ saha |
BRP039.025.2/ ete cānye ca bahavo bhūtagrāmās tathaiva ca || 25 ||
BRP039.026.1/ jarāyujāṇḍajāś caiva tathaiva svedajodbhidaḥ |
BRP039.026.2/ āgatāḥ sattriṇaḥ sarve devāḥ strībhiḥ saharṣibhiḥ || 26 ||
BRP039.027.1/ virājante vimānasthā dīpyamānā ivāgnayaḥ |
BRP039.027.2/ tān dṛṣṭvā manyunāviṣṭo dadhīcir vākyam abravīt || 27 ||

BRP039.028.0/ dadhīcir uvāca:

BRP039.028.1/ apūjyapūjane caiva pūjyānāṁ cāpy apūjane |
BRP039.028.2/ naraḥ pāpam avāpnoti mahad vai nātra saṁśayaḥ || 28 ||

BRP039.029.0/ brahmovāca:

BRP039.029.1/ evam uktvā tu viprarṣiḥ punar dakṣam abhāṣata || 29 ||

BRP039.030.0/ dadhīcir uvāca:

BRP039.030.1/ pūjyaṁ ca paśubhartāraṁ kasmān nārcayase prabhum || 30 ||

BRP039.031.0/ dakṣa uvāca:

BRP039.031.1/ santi me bahavo rudrāḥ śūlahastāḥ kapardinaḥ |
BRP039.031.2/ ekādaśasthānagatā nānyaṁ vidmo maheśvaram || 31 ||

BRP039.032.0/ dadhīcir uvāca:

BRP039.032.1/ sarveṣām ekamantro 'yaṁ mameśo na nimantritaḥ |
BRP039.032.2/ yathāhaṁ śaṅkarād ūrdhvaṁ nānyaṁ paśyāmi daivatam |
BRP039.032.3/ tathā dakṣasya vipulo yajño 'yaṁ na bhaviṣyati || 32 ||

BRP039.033.0/ dakṣa uvāca:

BRP039.033.1.0/ dakṣa uvāca: viṣṇoś ca bhāgā vividhāḥ pradattās |
BRP039.033.2/ tathā ca rudrebhya uta pradattāḥ |
BRP039.033.3/ anye 'pi devā nijabhāgayuktā |
BRP039.033.4/ dadāmi bhāgaṁ na tu śaṅkarāya || 33 ||
[Page 158 ]

BRP039.034.0/ brahmovāca:

BRP039.034.1/ gatās tu devatā jñātvā śailarājasutā tadā |
BRP039.034.2/ uvāca vacanaṁ śarvaṁ devaṁ paśupatiṁ patim || 34 ||

BRP039.035.0/ umovāca:

BRP039.035.1/ bhagavan kutra yānty ete devāḥ śakrapurogamāḥ |
BRP039.035.2/ brūhi tattvena tattvajña saṁśayo me mahān ayam || 35 ||

BRP039.036.0/ maheśvara uvāca:

BRP039.036.1/ dakṣo nāma mahābhāge prajānāṁ patir uttamaḥ |
BRP039.036.2/ hayamedhena yajate tatra yānti divaukasaḥ || 36 ||

BRP039.037.0/ devy uvāca:

BRP039.037.1/ yajñam etaṁ mahābhāga kimarthaṁ nānugacchasi |
BRP039.037.2/ kena vā pratiṣedhena gamanaṁ te na vidyate || 37 ||

BRP039.038.0/ maheśvara uvāca:

BRP039.038.1/ surair eva mahābhāge sarvam etad anuṣṭhitam |
BRP039.038.2/ yajñeṣu mama sarveṣu na bhāga upakalpitaḥ || 38 ||
BRP039.039.1/ pūrvāgatena gantavyaṁ mārgeṇa varavarṇini |
BRP039.039.2/ na me surāḥ prayacchanti bhāgaṁ yajñasya dharmataḥ || 39 ||

BRP039.040.0/ umovāca:

BRP039.040.1/ bhagavan sarvadeveṣu prabhāvābhyadhiko guṇaiḥ |
BRP039.040.2/ ajeyaś cāpy adhṛṣyaś ca tejasā yaśasā śriyā || 40 ||
BRP039.041.1/ anena tu mahābhāga pratiṣedhena bhāgataḥ |
BRP039.041.2/ atīva duḥkham āpannā vepathuś ca mahān ayam || 41 ||
BRP039.042.1/ kiṁ nāma dānaṁ niyamaṁ tapo vā |
BRP039.042.2/ kuryām ahaṁ yena patir mamādya |
BRP039.042.3/ labheta bhāgaṁ bhagavān acintyo |
BRP039.042.4/ yajñasya cendrādyamarair vicitram || 42 ||

BRP039.043.0/ brahmovāca:

BRP039.043.1/ evaṁ bruvāṇāṁ bhagavān vicintya |
BRP039.043.2/ patnīṁ prahṛṣṭaḥ kṣubhitām uvāca |

BRP039.043.0/ maheśvara uvāca:

BRP039.043.3/ na vetsi māṁ devi kṛśodarāṅgi |
BRP039.043.4/ kiṁ nāma yuktaṁ vacanaṁ tavedam || 43 ||
BRP039.044.1/ ahaṁ vijānāmi viśālanetre |
BRP039.044.2/ dhyānena sarve ca vidanti santaḥ |
BRP039.044.3/ tavādya mohena sahendradevā |
BRP039.044.4/ lokatrayaṁ sarvam atho vinaṣṭam || 44 ||
BRP039.045.1/ mām adhvareśaṁ nitarāṁ stuvanti |
BRP039.045.2/ rathantaraṁ sāma gāyanti mahyam |
BRP039.045.3/ māṁ brāhmaṇā brahmamantrair yajanti |
BRP039.045.4/ mamādhvaryavaḥ kalpayante ca bhāgam || 45 ||
[Page 159 ]

BRP039.046.0/ devy uvāca:

BRP039.046.1/ vikatthase prākṛtavat sarvastrījanasaṁsadi |
BRP039.046.2/ stauṣi garvāyase cāpi svam ātmānaṁ na saṁśayaḥ || 46 ||

BRP039.047.0/ bhagavān uvāca:

BRP039.047.1/ nātmānaṁ staumi deveśi yathā tvam anugacchasi |
BRP039.047.2/ saṁsrakṣyāmi varārohe bhāgārthe varavarṇini || 47 ||

BRP039.048.0/ brahmovāca:

BRP039.048.1/ ity uktvā bhagavān patnīm umāṁ prāṇair api priyām |
BRP039.048.2/ so 'sṛjad bhagavān vaktrād bhūtaṁ krodhāgnisambhavam || 48 ||
BRP039.049.1/ tam uvāca makhaṁ gaccha dakṣasya tvaṁ maheśvaraḥ |
BRP039.049.2/ nāśayāśu kratuṁ tasya dakṣasya madanujñayā || 49 ||

BRP039.050.0/ brahmovāca:

BRP039.050.1/ tato rudraprayuktena siṁhaveṣeṇa līlayā |
BRP039.050.2/ devyā manyukṛtaṁ jñātvā hato dakṣasya sa kratuḥ || 50 ||
BRP039.051.1/ manyunā ca mahābhīmā bhadrakālī maheśvarī |
BRP039.051.2/ ātmanaḥ karmasākṣitve tena sārdhaṁ sahānugā || 51 ||
BRP039.052.1/ sa eṣa bhagavān krodhaḥ pretāvāsakṛtālayaḥ |
BRP039.052.2/ vīrabhadreti vikhyāto devyā manyupramārjakaḥ || 52 ||
BRP039.053.1/ so 'sṛjad romakūpebhya ātmanaiva gaṇeśvarān |
BRP039.053.2/ rudrānugān gaṇān raudrān rudravīryaparākramān || 53 ||
BRP039.054.1/ rudrasyānucarāḥ sarve sarve rudraparākramāḥ |
BRP039.054.2/ te nipetus tatas tūrṇaṁ śataśo 'tha sahasraśaḥ || 54 ||
BRP039.055.1/ tataḥ kilakilāśabda ākāśaṁ pūrayann iva |
BRP039.055.2/ samabhūt sumahān viprāḥ sarvarudragaṇaiḥ kṛtaḥ || 55 ||
BRP039.056.1/ tena śabdena mahatā trastāḥ sarve divaukasaḥ |
BRP039.056.2/ parvatāś ca vyaśīryanta cakampe ca vasundharā || 56 ||
BRP039.057.1/ marutaś ca vavuḥ krūrāś cukṣubhe varuṇālayaḥ |
BRP039.057.2/ agnayo vai na dīpyante na cādīpyata bhāskaraḥ || 57 ||
BRP039.058.1/ grahā naiva prakāśante nakṣatrāṇi na tārakāḥ |
BRP039.058.2/ ṛṣayo na prabhāsante na devā na ca dānavāḥ || 58 ||
BRP039.059.1/ evaṁ hi timirībhūte nirdahanti gaṇeśvarāḥ |
BRP039.059.2/ prabhañjanty apare yūpān ghorān utpāṭayanti ca || 59 ||
BRP039.060.1/ praṇadanti tathā cānye vikurvanti tathā pare |
BRP039.060.2/ tvaritaṁ vai pradhāvanti vāyuvegā manojavāḥ || 60 ||
BRP039.061.1/ cūrṇyante yajñapātrāṇi yajñasyāyatanāni ca |
BRP039.061.2/ śīryamāṇāny adṛśyanta tārā iva nabhastalāt || 61 ||
[Page 160 ]
BRP039.062.1/ divyānnapānabhakṣyāṇāṁ rāśayaḥ parvatopamāḥ |
BRP039.062.2/ kṣīranadyas tathā cānyā ghṛtapāyasakardamāḥ || 62 ||
BRP039.063.1/ madhumaṇḍodakā divyāḥ khaṇḍaśarkaravālukāḥ |
BRP039.063.2/ ṣaḍrasān nivahanty anyā guḍakulyā manoramāḥ || 63 ||
BRP039.064.1/ uccāvacāni māṁsāni bhakṣyāṇi vividhāni ca |
BRP039.064.2/ yāni kāni ca divyāni lehyacoṣyāṇi yāni ca || 64 ||
BRP039.065.1/ bhuñjanti vividhair vaktrair vilumpanti kṣipanti ca |
BRP039.065.2/ rudrakopā mahākopāḥ kālāgnisadṛśopamāḥ || 65 ||
BRP039.066.1/ bhakṣayanto 'tha śailābhā bhīṣayantaś ca sarvataḥ |
BRP039.066.2/ krīḍanti vividhākārāś cikṣipuḥ surayoṣitaḥ || 66 ||
BRP039.067.1/ evaṁ gaṇāś ca tair yukto vīrabhadraḥ pratāpavān |
BRP039.067.2/ rudrakopaprayuktaś ca sarvadevaiḥ surakṣitam || 67 ||
BRP039.068.1/ taṁ yajñam adahac chīghraṁ bhadrakālyāḥ samīpataḥ |
BRP039.068.2/ cakrur anye tathā nādān sarvabhūtabhayaṅkarān || 68 ||
BRP039.069.1/ chittvā śiro 'nye yajñasya vyanadanta bhayaṅkaram |
BRP039.069.2/ tataḥ śakrādayo devā dakṣaś caiva prajāpatiḥ |
BRP039.069.3/ ūcuḥ prāñjalayo bhūtvā kathyatāṁ ko bhavān iti || 69 ||

BRP039.070.0/ vīrabhadra uvāca:

BRP039.070.1/ nāhaṁ devo na daityo vā na ca bhoktum ihāgataḥ |
BRP039.070.2/ naiva draṣṭuṁ ca devendrā na ca kautūhalānvitāḥ || 70 ||
BRP039.071.1/ dakṣayajñavināśārthaṁ samprāpto 'haṁ surottamāḥ |
BRP039.071.2/ vīrabhadreti vikhyāto rudrakopād viniḥsṛtaḥ || 71 ||
BRP039.072.1/ bhadrakālī ca vikhyātā devyāḥ krodhād vinirgatā |
BRP039.072.2/ preṣitā devadevena yajñāntikam upāgatā || 72 ||
BRP039.073.1/ śaraṇaṁ gaccha rājendra devadevam umāpatim |
BRP039.073.2/ varaṁ krodho 'pi devasya na varaḥ paricārakaiḥ || 73 ||

BRP039.074.0/ brahmovāca:

BRP039.074.1/ nikhātotpāṭitair yūpair apaviddhais tatas tataḥ |
BRP039.074.2/ utpatadbhiḥ patadbhiś ca gṛdhrair āmiṣagṛdhnubhiḥ || 74 ||
BRP039.075.1/ pakṣavātavinirdhūtaiḥ śivārutavināditaiḥ |
BRP039.075.2/ sa tasya yajño nṛpater bādhyamānas tadā gaṇaiḥ || 75 ||
BRP039.076.1/ āsthāya mṛgarūpaṁ vai kham evābhyapatat tadā |
BRP039.076.2/ taṁ tu yajñaṁ tathārūpaṁ gacchantam upalabhya saḥ || 76 ||
BRP039.077.1/ dhanur ādāya bāṇaṁ ca tadartham agamat prabhuḥ |
BRP039.077.2/ tatas tasya gaṇeśasya krodhād amitatejasaḥ || 77 ||
BRP039.078.1/ lalāṭāt prasṛto ghoraḥ svedabindur babhūva ha |
BRP039.078.2/ tasmin patitamātre ca svedabindau tadā bhuvi || 78 ||
BRP039.079.1/ prādurbhūto mahān agnir jvalatkālānalopamaḥ |
BRP039.079.2/ tatrodapadyata tadā puruṣo dvijasattamāḥ || 79 ||
BRP039.080.1/ hrasvo 'timātro raktākṣo haricchmaśrur vibhīṣaṇaḥ |
BRP039.080.2/ ūrdhvakeśo 'tiromāṅgaḥ śoṇakarṇas tathaiva ca || 80 ||
[Page 161 ]
BRP039.081.1/ karālakṛṣṇavarṇaś ca raktavāsās tathaiva ca |
BRP039.081.2/ taṁ yajñaṁ sa mahāsattvo 'dahat kakṣam ivānalaḥ || 81 ||
BRP039.082.1/ devāś ca pradrutāḥ sarve gatā bhītā diśo daśa |
BRP039.082.2/ tena tasmin vicaratā vikrameṇa tadā tu vai || 82 ||
BRP039.083.1/ pṛthivī vyacalat sarvā saptadvīpā samantataḥ |
BRP039.083.2/ mahābhūte pravṛtte tu devalokabhayaṅkare || 83 ||
BRP039.084.1/ tadā cāhaṁ mahādevam abravaṁ pratipūjayan |
BRP039.084.2/ bhavate 'pi surāḥ sarve bhāgaṁ dāsyanti vai prabho || 84 ||
BRP039.085.1/ kriyatāṁ pratisaṁhāraḥ sarvadeveśvara tvayā |
BRP039.085.2/ imāś ca devatāḥ sarvā ṛṣayaś ca sahasraśaḥ || 85 ||
BRP039.086.1/ tava krodhān mahādeva na śāntim upalebhire |
BRP039.086.2/ yaś caiṣa puruṣo jātaḥ svedajas te surarṣabha || 86 ||
BRP039.087.1/ jvaro nāmaiṣa dharmajña lokeṣu pracariṣyati |
BRP039.087.2/ ekībhūtasya na hy asya dhāraṇe tejasaḥ prabho || 87 ||
BRP039.088.1/ samarthā sakalā pṛthvī bahudhā sṛjyatām ayam |
BRP039.088.2/ ity uktaḥ sa mayā devo bhāge cāpi prakalpite || 88 ||
BRP039.089.1/ bhagavān māṁ tathety āha devadevaḥ pinākadhṛk |
BRP039.089.2/ parāṁ ca prītim agamat sa svayaṁ ca pinākadhṛk || 89 ||
BRP039.090.1/ dakṣo 'pi manasā devaṁ bhavaṁ śaraṇam anvagāt |
BRP039.090.2/ prāṇāpānau samārudhya cakṣuḥsthāne prayatnataḥ || 90 ||
BRP039.091.1/ vidhārya sarvato dṛṣṭiṁ bahudṛṣṭir amitrajit |
BRP039.091.2/ smitaṁ kṛtvābravīd vākyaṁ brūhi kiṁ karavāṇi te || 91 ||
BRP039.092.1/ śrāvite ca mahākhyāne devānāṁ pitṛbhiḥ saha |
BRP039.092.2/ tam uvācāñjaliṁ kṛtvā dakṣo devaṁ prajāpatiḥ |
BRP039.092.3/ bhītaḥ śaṅkitacittas tu sabāṣpavadanekṣaṇaḥ || 92 ||

BRP039.093.0/ dakṣa uvāca:

BRP039.093.1/ yadi prasanno bhagavān yadi vāhaṁ tava priyaḥ |
BRP039.093.2/ yadi cāham anugrāhyo yadi deyo varo mama || 93 ||
BRP039.094.1/ yad bhakṣyaṁ bhakṣitaṁ pītaṁ trāsitaṁ yac ca nāśitam |
BRP039.094.2/ cūrṇīkṛtāpaviddhaṁ ca yajñasambhāram īdṛśam || 94 ||
BRP039.095.1/ dīrghakālena mahatā prayatnena ca sañcitam |
BRP039.095.2/ na ca mithyā bhaven mahyaṁ tvatprasādān maheśvara || 95 ||

BRP039.096.0/ brahmovāca:

BRP039.096.1/ tathāstv ity āha bhagavān bhaganetraharo haraḥ |
BRP039.096.2/ dharmādhyakṣaṁ mahādevaṁ tryambakaṁ ca prajāpatiḥ || 96 ||
BRP039.097.1/ jānubhyām avanīṁ gatvā dakṣo labdhvā bhavād varam |
BRP039.097.2/ nāmnāṁ cāṣṭasahasreṇa stutavān vṛṣabhadhvajam || 97 ||

40. Chapter 40 :: Dakṣa's hymn of the thousand names of Śiva; the distribution of fever

[Page 162 ] [Note: [ SS 91-93]

BRP040.001.0/ brahmovāca:

BRP040.001.1/ evaṁ dṛṣṭvā tadā dakṣaḥ śambhor vīryaṁ dvijottamāḥ |
BRP040.001.2/ prāñjaliḥ praṇato bhūtvā saṁstotum upacakrame || 1 ||

BRP040.002.0/ dakṣa uvāca:

BRP040.002.1/ namas te devadeveśa namas te 'ndhakasūdana |
BRP040.002.2/ devendra tvaṁ balaśreṣṭha devadānavapūjita || 2 ||
BRP040.003.1/ sahasrākṣa virūpākṣa tryakṣa yakṣādhipapriya |
BRP040.003.2/ sarvataḥpāṇipādas tvaṁ sarvatokṣiśiromukhaḥ || 3 ||
BRP040.004.1/ sarvataḥśrutimāṁl loke sarvam āvṛtya tiṣṭhasi |
BRP040.004.2/ śaṅkukarṇo mahākarṇaḥ kumbhakarṇo 'rṇavālayaḥ || 4 ||
BRP040.005.1/ gajendrakarṇo gokarṇaḥ śatakarṇo namo 'stu te |
BRP040.005.2/ śatodaraḥ śatāvartaḥ śatajihvaḥ sanātanaḥ || 5 ||
BRP040.006.1/ gāyanti tvāṁ gāyatriṇo arcayanty arkam arkiṇaḥ |
BRP040.006.2/ devadānavagoptā ca brahmā ca tvaṁ śatakratuḥ || 6 ||
BRP040.007.1/ mūrtimāṁs tvaṁ mahāmūrtiḥ samudraḥ sarasāṁ nidhiḥ |
BRP040.007.2/ tvayi sarvā devatā hi gāvo goṣṭha ivāsate || 7 ||
BRP040.008.1/ tvattaḥ śarīre paśyāmi somam agnijaleśvaram |
BRP040.008.2/ ādityam atha viṣṇuṁ ca brahmāṇaṁ sabṛhaspatim || 8 ||
BRP040.009.1/ kriyā karaṇakārye ca kartā kāraṇam eva ca |
BRP040.009.2/ asac ca sadasac caiva tathaiva prabhavāvyayau || 9 ||
BRP040.010.1/ namo bhavāya śarvāya rudrāya varadāya ca |
BRP040.010.2/ paśūnāṁ pataye caiva namo 'stv andhakaghātine || 10 ||
BRP040.011.1/ trijaṭāya triśīrṣāya triśūlavaradhāriṇe |
BRP040.011.2/ tryambakāya trinetrāya tripuraghnāya vai namaḥ || 11 ||
BRP040.012.1/ namaś caṇḍāya muṇḍāya viśvacaṇḍadharāya ca |
BRP040.012.2/ daṇḍine śaṅkukarṇāya daṇḍidaṇḍāya vai namaḥ || 12 ||
BRP040.013.1/ namo 'rdhadaṇḍikeśāya śuṣkāya vikṛtāya ca |
BRP040.013.2/ vilohitāya dhūmrāya nīlagrīvāya vai namaḥ || 13 ||
BRP040.014.1/ namo 'stv apratirūpāya virūpāya śivāya ca |
BRP040.014.2/ sūryāya sūryapataye sūryadhvajapatākine || 14 ||
BRP040.015.1/ namaḥ pramathanāśāya vṛṣaskandhāya vai namaḥ |
BRP040.015.2/ namo hiraṇyagarbhāya hiraṇyakavacāya ca || 15 ||
BRP040.016.1/ hiraṇyakṛtacūḍāya hiraṇyapataye namaḥ |
BRP040.016.2/ śatrughātāya caṇḍāya parṇasaṅghaśayāya ca || 16 ||
BRP040.017.1/ namaḥ stutāya stutaye stūyamānāya vai namaḥ |
BRP040.017.2/ sarvāya sarvabhakṣāya sarvabhūtāntarātmane || 17 ||
BRP040.018.1/ namo homāya mantrāya śukladhvajapatākine |
BRP040.018.2/ namo 'namyāya namyāya namaḥ kilakilāya ca || 18 ||
[Page 163 ]
BRP040.019.1/ namas tvāṁ śayamānāya śayitāyotthitāya ca |
BRP040.019.2/ sthitāya dhāvamānāya kubjāya kuṭilāya ca || 19 ||
BRP040.020.1/ namo nartanaśīlāya mukhavāditrakāriṇe |
BRP040.020.2/ bādhāpahāya lubdhāya gītavāditrakāriṇe || 20 ||
BRP040.021.1/ namo jyeṣṭhāya śreṣṭhāya balapramathanāya ca |
BRP040.021.2/ ugrāya ca namo nityaṁ namaś ca daśabāhave || 21 ||
BRP040.022.1/ namaḥ kapālahastāya sitabhasmapriyāya ca |
BRP040.022.2/ vibhīṣaṇāya bhīmāya bhīṣmavratadharāya ca || 22 ||
BRP040.023.1/ nānāvikṛtavaktrāya khaḍgajihvogradaṁṣṭriṇe |
BRP040.023.2/ pakṣamāsalavārdhāya tumbīvīṇāpriyāya ca || 23 ||
BRP040.024.1/ aghoraghorarūpāya ghorāghoratarāya ca |
BRP040.024.2/ namaḥ śivāya śāntāya namaḥ śāntatamāya ca || 24 ||
BRP040.025.1/ namo buddhāya śuddhāya saṁvibhāgapriyāya ca |
BRP040.025.2/ pavanāya pataṅgāya namaḥ sāṅkhyaparāya ca || 25 ||
BRP040.026.1/ namaś caṇḍaikaghaṇṭāya ghaṇṭājalpāya ghaṇṭine |
BRP040.026.2/ sahasraśataghaṇṭāya ghaṇṭāmālāpriyāya ca || 26 ||
BRP040.027.1/ prāṇadaṇḍāya nityāya namas te lohitāya ca |
BRP040.027.2/ hūṁhūṅkārāya rudrāya bhagākārapriyāya ca || 27 ||
BRP040.028.1/ namo 'pāravate nityaṁ girivṛkṣapriyāya ca |
BRP040.028.2/ namo yajñādhipataye bhūtāya prasutāya ca || 28 ||
BRP040.029.1/ yajñavāhāya dāntāya tapyāya ca bhagāya ca |
BRP040.029.2/ namas taṭāya taṭyāya taṭinīpataye namaḥ || 29 ||
BRP040.030.1/ annadāyānnapataye namas tv annabhujāya ca |
BRP040.030.2/ namaḥ sahasraśīrṣāya sahasracaraṇāya ca || 30 ||
BRP040.031.1/ sahasroddhataśūlāya sahasranayanāya ca |
BRP040.031.2/ namo bālārkavarṇāya bālarūpadharāya ca || 31 ||
BRP040.032.1/ namo bālārkarūpāya bālakrīḍanakāya ca |
BRP040.032.2/ namaḥ śuddhāya buddhāya kṣobhaṇāya kṣayāya ca || 32 ||
BRP040.033.1/ taraṅgāṅkitakeśāya muktakeśāya vai namaḥ |
BRP040.033.2/ namaḥ ṣaṭkarmaniṣṭhāya trikarmaniyatāya ca || 33 ||
BRP040.034.1/ varṇāśramāṇāṁ vidhivat pṛthagdharmapravartine |
BRP040.034.2/ namaḥ śreṣṭhāya jyeṣṭhāya namaḥ kalakalāya ca || 34 ||
BRP040.035.1/ śvetapiṅgalanetrāya kṛṣṇaraktekṣaṇāya ca |
BRP040.035.2/ dharmakāmārthamokṣāya krathāya krathanāya ca || 35 ||
BRP040.036.1/ sāṅkhyāya sāṅkhyamukhyāya yogādhipataye namaḥ |
BRP040.036.2/ namo rathyādhirathyāya catuṣpathapathāya ca || 36 ||
[Page 164 ]
BRP040.037.1/ kṛṣṇājinottarīyāya vyālayajñopavītine |
BRP040.037.2/ īśāna rudrasaṅghāta harikeśa namo 'stu te || 37 ||
BRP040.038.1/ tryambakāyāmbikānātha vyaktāvyakta namo 'stu te |
BRP040.038.2/ kālakāmadakāmaghna duṣṭodvṛttaniṣūdana || 38 ||
BRP040.039.1/ sarvagarhita sarvaghna sadyojāta namo 'stu te |
BRP040.039.2/ unmādana śatāvartagaṅgātoyārdramūrdhaja || 39 ||
BRP040.040.1/ candrārdhasaṁyugāvarta meghāvarta namo 'stu te |
BRP040.040.2/ namo 'nnadānakartre ca annadaprabhave namaḥ || 40 ||
BRP040.041.1/ annabhoktre ca goptre ca tvam eva pralayānala |
BRP040.041.2/ jarāyujāṇḍajāś caiva svedajodbhijja eva ca || 41 ||
BRP040.042.1/ tvam eva devadeveśa bhūtagrāmaś caturvidhaḥ |
BRP040.042.2/ carācarasya sraṣṭā tvaṁ pratihartā tvam eva ca || 42 ||
BRP040.043.1/ tvam eva brahmā viśveśa apsu brahma vadanti te |
BRP040.043.2/ sarvasya paramā yoniḥ sudhāṁśo jyotiṣāṁ nidhiḥ || 43 ||
BRP040.044.1/ ṛksāmāni tathauṅkāram āhus tvāṁ brahmavādinaḥ |
BRP040.044.2/ hāyi hāyi hare hāyi huvāhāveti vāsakṛt || 44 ||
BRP040.045.1/ gāyanti tvāṁ suraśreṣṭhāḥ sāmagā brahmavādinaḥ |
BRP040.045.2/ yajurmaya ṛṅmayaś ca sāmātharvayutas tathā || 45 ||
BRP040.046.1/ paṭhyase brahmavidbhis tvaṁ kalpopaniṣadāṁ gaṇaiḥ |
BRP040.046.2/ brāhmaṇāḥ kṣatriyā vaiśyāḥ śūdrā varṇāśramāś ca ye || 46 ||
BRP040.047.1/ tvam evāśramasaṅghāś ca vidyut stanitam eva ca |
BRP040.047.2/ saṁvatsaras tvam ṛtavo māsā māsārdham eva ca || 47 ||
BRP040.048.1/ kalā kāṣṭhā nimeṣāś ca nakṣatrāṇi yugāni ca |
BRP040.048.2/ vṛṣāṇāṁ kakudaṁ tvaṁ hi girīṇāṁ śikharāṇi ca || 48 ||
BRP040.049.1/ siṁho mṛgāṇāṁ patayas takṣakānantabhoginām |
BRP040.049.2/ kṣīrodo hy udadhīnāṁ ca mantrāṇāṁ praṇavas tathā || 49 ||
BRP040.050.1/ vajraṁ praharaṇānāṁ ca vratānāṁ satyam eva ca |
BRP040.050.2/ tvam evecchā ca dveṣaś ca rāgo mohaḥ śamaḥ kṣamā || 50 ||
BRP040.051.1/ vyavasāyo dhṛtir lobhaḥ kāmakrodhau jayājayau |
BRP040.051.2/ tvaṁ gadī tvaṁ śarī cāpī khaṭvāṅgī mudgarī tathā || 51 ||
BRP040.052.1/ chettā bhettā prahartā ca netā mantāsi no mataḥ |
BRP040.052.2/ daśalakṣaṇasaṁyukto dharmo 'rthaḥ kāma eva ca || 52 ||
BRP040.053.1/ induḥ samudraḥ saritaḥ palvalāni sarāṁsi ca |
BRP040.053.2/ latāvallyas tṛṇauṣadhyaḥ paśavo mṛgapakṣiṇaḥ || 53 ||
BRP040.054.1/ dravyakarmaguṇārambhaḥ kālapuṣpaphalapradaḥ |
BRP040.054.2/ ādiś cāntaś ca madhyaś ca gāyatry oṅkāra eva ca || 54 ||
BRP040.055.1/ harito lohitaḥ kṛṣṇo nīlaḥ pītas tathā kṣaṇaḥ |
BRP040.055.2/ kadruś ca kapilo babhruḥ kapoto macchakas tathā || 55 ||
[Page 165 ]
BRP040.056.1/ suvarṇaretā vikhyātaḥ suvarṇaś cāpy atho mataḥ |
BRP040.056.2/ suvarṇanāmā ca tathā suvarṇapriya eva ca || 56 ||
BRP040.057.1/ tvam indraś ca yamaś caiva varuṇo dhanado 'nalaḥ |
BRP040.057.2/ utphullaś citrabhānuś ca svarbhānur bhānur eva ca || 57 ||
BRP040.058.1/ hotraṁ hotā ca homyaṁ ca hutaṁ caiva tathā prabhuḥ |
BRP040.058.2/ trisauparṇas tathā brahman yajuṣāṁ śatarudriyam || 58 ||
BRP040.059.1/ pavitraṁ ca pavitrāṇāṁ maṅgalānāṁ ca maṅgalam |
BRP040.059.2/ prāṇaś ca tvaṁ rajaś ca tvaṁ tamaḥ sattvayutas tathā || 59 ||
BRP040.060.1/ prāṇo 'pānaḥ samānaś ca udāno vyāna eva ca |
BRP040.060.2/ unmeṣaś ca nimeṣaś ca kṣuttṛṅjṛmbhā tathaiva ca || 60 ||
BRP040.061.1/ lohitāṅgaś ca daṁṣṭrī ca mahāvaktro mahodaraḥ |
BRP040.061.2/ śuciromā haricchmaśrur ūrdhvakeśaś calācalaḥ || 61 ||
BRP040.062.1/ gītavāditranṛtyāṅgo gītavādanakapriyaḥ |
BRP040.062.2/ matsyo jālo jalo 'jayyo jalavyālaḥ kuṭīcaraḥ || 62 ||
BRP040.063.1/ vikālaś ca sukālaś ca duṣkālaḥ kālanāśanaḥ |
BRP040.063.2/ mṛtyuś caivākṣayo 'ntaś ca kṣamāmāyākarotkaraḥ || 63 ||
BRP040.064.1/ saṁvarto vartakaś caiva saṁvartakabalāhakau |
BRP040.064.2/ ghaṇṭākī ghaṇṭakī ghaṇṭī cūḍālo lavaṇodadhiḥ || 64 ||
BRP040.065.1/ brahmā kālāgnivaktraś ca daṇḍī muṇḍas tridaṇḍadhṛk |
BRP040.065.2/ caturyugaś caturvedaś caturhotraś catuṣpathaḥ || 65 ||
BRP040.066.1/ cāturāśramyanetā ca cāturvarṇyakaraś ca ha |
BRP040.066.2/ kṣarākṣaraḥ priyo dhūrto gaṇair gaṇyo gaṇādhipaḥ || 66 ||
BRP040.067.1/ raktamālyāmbaradharo girīśo girijāpriyaḥ |
BRP040.067.2/ śilpīśaḥ śilpinaḥ śreṣṭhaḥ sarvaśilpipravartakaḥ || 67 ||
BRP040.068.1/ bhaganetrāntakaś caṇḍaḥ pūṣṇo dantavināśanaḥ |
BRP040.068.2/ svāhā svadhā vaṣaṭkāro namaskāra namo 'stu te || 68 ||
BRP040.069.1/ gūḍhavrataś ca gūḍhaś ca gūḍhavrataniṣevitaḥ |
BRP040.069.2/ taraṇas tāraṇaś caiva sarvabhūteṣu tāraṇaḥ || 69 ||
BRP040.070.1/ dhātā vidhātā sandhātā nidhātā dhāraṇo dharaḥ |
BRP040.070.2/ tapo brahma ca satyaṁ ca brahmacaryaṁ tathārjavam || 70 ||
BRP040.071.1/ bhūtātmā bhūtakṛd bhūto bhūtabhavyabhavodbhavaḥ |
BRP040.071.2/ bhūr bhuvaḥ svaritaś caiva bhūto hy agnir maheśvaraḥ || 71 ||
BRP040.072.1/ brahmāvartaḥ surāvartaḥ kāmāvarta namo 'stu te |
BRP040.072.2/ kāmabimbavinirhantā karṇikārasrajapriyaḥ || 72 ||
BRP040.073.1/ gonetā gopracāraś ca govṛṣeśvaravāhanaḥ |
BRP040.073.2/ trailokyagoptā govindo goptā gogarga eva ca || 73 ||
BRP040.074.1/ akhaṇḍacandrābhimukhaḥ sumukho durmukho 'mukhaḥ |
BRP040.074.2/ caturmukho bahumukho raṇeṣv abhimukhaḥ sadā || 74 ||
[Page 166 ]
BRP040.075.1/ hiraṇyagarbhaḥ śakunir dhanado 'rthapatir virāṭ |
BRP040.075.2/ adharmahā mahādakṣo daṇḍadhāro raṇapriyaḥ || 75 ||
BRP040.076.1/ tiṣṭhan sthiraś ca sthāṇuś ca niṣkampaś ca suniścalaḥ |
BRP040.076.2/ durvāraṇo durviṣaho duḥsaho duratikramaḥ || 76 ||
BRP040.077.1/ durdharo durvaśo nityo durdarpo vijayo jayaḥ |
BRP040.077.2/ śaśaḥ śaśāṅkanayanaśītoṣṇaḥ kṣut tṛṣā jarā || 77 ||
BRP040.078.1/ ādhayo vyādhayaś caiva vyādhihā vyādhipaś ca yaḥ |
BRP040.078.2/ sahyo yajñamṛgavyādho vyādhīnām ākaro 'karaḥ || 78 ||
BRP040.079.1/ śikhaṇḍī puṇḍarīkaś ca puṇḍarīkāvalokanaḥ |
BRP040.079.2/ daṇḍadhṛk cakradaṇḍaś ca raudrabhāgavināśanaḥ || 79 ||
BRP040.080.1/ viṣapo 'mṛtapaś caiva surāpaḥ kṣīrasomapaḥ |
BRP040.080.2/ madhupaś cāpapaś caiva sarvapaś ca balābalaḥ || 80 ||
BRP040.081.1/ vṛṣāṅgarāmbho vṛṣabhas tathā vṛṣabhalocanaḥ |
BRP040.081.2/ vṛṣabhaś caiva vikhyāto lokānāṁ lokasaṁskṛtaḥ || 81 ||
BRP040.082.1/ candrādityau cakṣuṣī te hṛdayaṁ ca pitāmahaḥ |
BRP040.082.2/ agniṣṭomas tathā deho dharmakarmaprasādhitaḥ || 82 ||
BRP040.083.1/ na brahmā na ca govindaḥ purāṇarṣayo na ca |
BRP040.083.2/ māhātmyaṁ vedituṁ śaktā yāthātathyena te śiva || 83 ||
BRP040.084.1/ śivā yā mūrtayaḥ sūkṣmās te mahyaṁ yāntu darśanam |
BRP040.084.2/ tābhir māṁ sarvato rakṣa pitā putram ivaurasam || 84 ||
BRP040.085.1/ rakṣa māṁ rakṣaṇīyo 'haṁ tavānagha namo 'stu te |
BRP040.085.2/ bhaktānukampī bhagavān bhaktaś cāhaṁ sadā tvayi || 85 ||
BRP040.086.1/ yaḥ sahasrāṇy anekāni puṁsām āvṛtya durdṛśām |
BRP040.086.2/ tiṣṭhaty ekaḥ samudrānte sa me goptāstu nityaśaḥ || 86 ||
BRP040.087.1/ yaṁ vinidrā jitaśvāsāḥ sattvasthāḥ samadarśinaḥ |
BRP040.087.2/ jyotiḥ paśyanti yuñjānās tasmai yogātmane namaḥ || 87 ||
BRP040.088.1/ sambhakṣya sarvabhūtāni yugānte samupasthite |
BRP040.088.2/ yaḥ śete jalamadhyasthas taṁ prapadye 'mbuśāyinam || 88 ||
BRP040.089.1/ praviśya vadanaṁ rāhor yaḥ somaṁ pibate niśi |
BRP040.089.2/ grasaty arkaṁ ca svarbhānur bhūtvā somāgnir eva ca || 89 ||
BRP040.090.1/ aṅguṣṭhamātrāḥ puruṣā dehasthāḥ sarvadehinām |
BRP040.090.2/ rakṣantu te ca māṁ nityaṁ nityaṁ cāpyāyayantu mām || 90 ||
BRP040.091.1/ yenāpy utpāditā garbhā apo bhāgagatāś ca ye |
BRP040.091.2/ teṣāṁ svāhā svadhā caiva āpnuvanti svadanti ca || 91 ||
BRP040.092.1/ yena rohanti dehasthāḥ prāṇino rodayanti ca |
BRP040.092.2/ harṣayanti na kṛṣyanti namas tebhyas tu nityaśaḥ || 92 ||
BRP040.093.1/ ye samudre nadīdurge parvateṣu guhāsu ca |
BRP040.093.2/ vṛkṣamūleṣu goṣṭheṣu kāntāragahaneṣu ca || 93 ||
[Page 167 ]
BRP040.094.1/ catuṣpatheṣu rathyāsu catvareṣu sabhāsu ca |
BRP040.094.2/ hastyaśvarathaśālāsu jīrṇodyānālayeṣu ca || 94 ||
BRP040.095.1/ yeṣu pañcasu bhūteṣu diśāsu vidiśāsu ca |
BRP040.095.2/ indrārkayor madhyagatā ye ca candrārkaraśmiṣu || 95 ||
BRP040.096.1/ rasātalagatā ye ca ye ca tasmāt paraṁ gatāḥ |
BRP040.096.2/ namas tebhyo namas tebhyo namas tebhyas tu sarvaśaḥ || 96 ||
BRP040.097.1/ sarvas tvaṁ sarvago devaḥ sarvabhūtapatir bhavaḥ |
BRP040.097.2/ sarvabhūtāntarātmā ca tena tvaṁ na nimantritaḥ || 97 ||
BRP040.098.1/ tvam eva cejyase deva yajñair vividhadakṣiṇaiḥ |
BRP040.098.2/ tvam eva kartā sarvasya tena tvaṁ na nimantritaḥ || 98 ||
BRP040.099.1/ athavā māyayā deva mohitaḥ sūkṣmayā tava |
BRP040.099.2/ tasmāt tu kāraṇād vāpi tvaṁ mayā na nimantritaḥ || 99 ||
BRP040.100.1/ prasīda mama deveśa tvam eva śaraṇaṁ mama |
BRP040.100.2/ tvaṁ gatis tvaṁ pratiṣṭhā ca na cānyo 'stīti me matiḥ || 100 ||

BRP040.101.0/ brahmovāca:

BRP040.101.1/ stutvaivaṁ sa mahādevaṁ virarāma mahāmatiḥ |
BRP040.101.2/ bhagavān api suprītaḥ punar dakṣam abhāṣata || 101 ||

BRP040.102.0/ śrībhagavān uvāca:

BRP040.102.1/ parituṣṭo 'smi te dakṣa stavenānena suvrata |
BRP040.102.2/ bahunā tu kim uktena matsamīpaṁ gamiṣyasi || 102 ||

BRP040.103.0/ brahmovāca:

BRP040.103.1/ tathaivam abravīd vākyaṁ trailokyādhipatir bhavaḥ |
BRP040.103.2/ kṛtvāśvāsakaraṁ vākyaṁ sarvajño vākyasaṁhitam || 103 ||

BRP040.104.0/ śrīśiva uvāca:

BRP040.104.1/ dakṣa duḥkhaṁ na kartavyaṁ yajñavidhvaṁsanaṁ prati |
BRP040.104.2/ ahaṁ yajñahanas tubhyaṁ dṛṣṭam etat purānagha || 104 ||
BRP040.105.1/ bhūyaś ca tvaṁ varam imaṁ matto gṛhṇīṣva suvrata |
BRP040.105.2/ prasannasumukho bhūtvā mamaikāgramanāḥ śṛṇu || 105 ||
BRP040.106.1/ aśvamedhasahasrasya vājapeyaśatasya vai |
BRP040.106.2/ prajāpate matprasādāt phalabhāgī bhaviṣyasi || 106 ||
BRP040.107.1/ vedān ṣaḍaṅgān budhyasva sāṅkhyayogāṁś ca kṛtsnaśaḥ |
BRP040.107.2/ tapaś ca vipulaṁ taptvā duścaraṁ devadānavaiḥ || 107 ||
BRP040.108.1/ abdair dvādaśabhir yuktaṁ gūḍham aprajñaninditam |
BRP040.108.2/ varṇāśramakṛtair dharmair vinītaṁ na kvacit kvacit || 108 ||
BRP040.109.1/ samāgataṁ vyavasitaṁ paśupāśavimokṣaṇam |
BRP040.109.2/ sarveṣām āśramāṇāṁ ca mayā pāśupataṁ vratam || 109 ||
BRP040.110.1/ utpāditaṁ dakṣa śubhaṁ sarvapāpavimocanam |
BRP040.110.2/ asya cīrṇasya yat samyak phalaṁ bhavati puṣkalam |
BRP040.110.3/ tac cāstu sumahābhāga mānasas tyajyatāṁ jvaraḥ || 110 ||

BRP040.111.0/ brahmovāca:

BRP040.111.1/ evam uktvā tu deveśaḥ sapatnīkaḥ sahānugaḥ |
BRP040.111.2/ adarśanam anuprāpto dakṣasyāmitatejasaḥ || 111 ||
[Page 168 ]
BRP040.112.1/ avāpya ca tathā bhāgaṁ yathoktaṁ comayā bhavaḥ |
BRP040.112.2/ jvaraṁ ca sarvadharmajño bahudhā vyabhajat tadā || 112 ||
BRP040.113.1/ śāntyarthaṁ sarvabhūtānāṁ śṛṇudhvam atha vai dvijāḥ |
BRP040.113.2/ śikhābhitāpo nāgānāṁ parvatānāṁ śilājatu || 113 ||
BRP040.114.1/ apāṁ tu nīlikāṁ vidyān nirmoko bhujageṣu ca |
BRP040.114.2/ khorakaḥ saurabheyāṇām ūkharaḥ pṛthivītale || 114 ||
BRP040.115.1/ śunām api ca dharmajñā dṛṣṭipratyavarodhanam |
BRP040.115.2/ randhrāgatam athāśvānāṁ śikhodbhedaś ca barhiṇām || 115 ||
BRP040.116.1/ netrarāgaḥ kokilānāṁ dveṣaḥ prokto mahātmanām |
BRP040.116.2/ janānām api bhedaś ca sarveṣām iti naḥ śrutam || 116 ||
BRP040.117.1/ śukānām api sarveṣāṁ hikkikā procyate jvaraḥ |
BRP040.117.2/ śārdūleṣv atha vai viprāḥ śramo jvara ihocyate || 117 ||
BRP040.118.1/ mānuṣeṣu ca sarvajñā jvaro nāmaiṣa kīrtitaḥ |
BRP040.118.2/ maraṇe janmani tathā madhye cāpi niveśitaḥ || 118 ||
BRP040.119.1/ etan māheśvaraṁ tejo jvaro nāma sudāruṇaḥ |
BRP040.119.2/ namasyaś caiva mānyaś ca sarvaprāṇibhir īśvaraḥ || 119 ||
BRP040.120.1/ imāṁ jvarotpattim adīnamānasaḥ |
BRP040.120.2/ paṭhet sadā yaḥ susamāhito naraḥ |
BRP040.120.3/ vimuktarogaḥ sa naro mudāyuto |
BRP040.120.4/ labheta kāmāṁś ca yathāmanīṣitān || 120 ||
BRP040.121.1/ dakṣaproktaṁ stavaṁ cāpi kīrtayed yaḥ śṛṇoti vā |
BRP040.121.2/ nāśubhaṁ prāpnuyāt kiñcid dīrgham āyur avāpnuyāt || 121 ||
BRP040.122.1/ yathā sarveṣu deveṣu variṣṭho bhagavān bhavaḥ |
BRP040.122.2/ tathā stavo variṣṭho 'yaṁ stavānāṁ dakṣanirmitaḥ || 122 ||
BRP040.123.1/ yaśaḥsvargasuraiśvaryavittādijayakāṅkṣibhiḥ |
BRP040.123.2/ stotavyo bhaktim āsthāya vidyākāmaiś ca yatnataḥ || 123 ||
BRP040.124.1/ vyādhito duḥkhito dīno naro grasto bhayādibhiḥ |
BRP040.124.2/ rājakāryaniyukto vā mucyate mahato bhayāt || 124 ||
BRP040.125.1/ anenaiva ca dehena gaṇānāṁ ca maheśvarāt |
BRP040.125.2/ iha loke sukhaṁ prāpya gaṇarāḍ upajāyate || 125 ||
BRP040.126.1/ na yakṣā na piśācā vā na nāgā na vināyakāḥ |
BRP040.126.2/ kuryur vighnaṁ gṛhe tasya yatra saṁstūyate bhavaḥ || 126 ||
BRP040.127.1/ śṛṇuyād vā idaṁ nārī bhaktyātha bhavabhāvitā |
BRP040.127.2/ pitṛpakṣe bhartṛpakṣe pūjyā bhavati caiva ha || 127 ||
BRP040.128.1/ śṛṇuyād vā idaṁ sarvaṁ kīrtayed vāpy abhīkṣṇaśaḥ |
BRP040.128.2/ tasya sarvāṇi kāryāṇi siddhiṁ gacchanty avighnataḥ || 128 ||
BRP040.129.1/ manasā cintitaṁ yac ca yac ca vācāpy udāhṛtam |
BRP040.129.2/ sarvaṁ sampadyate tasya stavasyāsyānukīrtanāt || 129 ||
BRP040.130.1/ devasya saguhasyātha devyā nandīśvarasya ca |
BRP040.130.2/ baliṁ vibhajataḥ kṛtvā damena niyamena ca || 130 ||
[Page 169 ]
BRP040.131.1/ tataḥ prayukto gṛhṇīyān nāmāny āśu yathākramam |
BRP040.131.2/ īpsitāṁl labhate 'py arthān kāmān bhogāṁś ca mānavaḥ || 131 ||
BRP040.132.1/ mṛtaś ca svargam āpnoti strīsahasrasamāvṛtaḥ |
BRP040.132.2/ sarvakāmasuyukto vā yukto vā sarvapātakaiḥ || 132 ||
BRP040.133.1/ paṭhan dakṣakṛtaṁ stotraṁ sarvapāpaiḥ pramucyate |
BRP040.133.2/ mṛtaś ca gaṇasāyujyaṁ pūjyamānaḥ surāsuraiḥ || 133 ||
BRP040.134.1/ vṛṣeṇa viniyuktena vimānena virājate |
BRP040.134.2/ ābhūtasamplavasthāyī rudrasyānucaro bhavet || 134 ||
BRP040.135.1/ ity āha bhagavān vyāsaḥ parāśarasutaḥ prabhuḥ |
BRP040.135.2/ naitad vedayate kaścin naitac chrāvyaṁ ca kasyacit || 135 ||
BRP040.136.1/ śrutvemaṁ paramaṁ guhyaṁ ye 'pi syuḥ pāpayonayaḥ |
BRP040.136.2/ vaiśyāḥ striyaś ca śūdrāś ca rudralokam avāpnuyuḥ || 136 ||
BRP040.137.1/ śrāvayed yaś ca viprebhyaḥ sadā parvasu parvasu |
BRP040.137.2/ rudralokam avāpnoti dvijo vai nātra saṁśayaḥ || 137 ||

41. Chapter 41 :: Description of Ekāmraka; worship of Śiva

[Note: [ SS 93-94]

BRP041.001.0/ lomaharṣaṇa uvāca:

BRP041.001.1/ śrutvaivaṁ vai muniśreṣṭhāḥ kathāṁ pāpapraṇāśinīm |
BRP041.001.2/ rudrakrodhodbhavāṁ puṇyāṁ vyāsasya vadato dvijāḥ || 1 ||
BRP041.002.1/ pārvatyāś ca tathā roṣaṁ krodhaṁ śambhoś ca duḥsaham |
BRP041.002.2/ utpattiṁ vīrabhadrasya bhadrakālyāś ca sambhavam || 2 ||
BRP041.003.1/ dakṣayajñavināśaṁ ca vīryaṁ śambhos tathādbhutam |
BRP041.003.2/ punaḥ prasādaṁ devasya dakṣasya sumahātmanaḥ || 3 ||
BRP041.004.1/ yajñabhāgaṁ ca rudrasya dakṣasya ca phalaṁ kratoḥ |
BRP041.004.2/ hṛṣṭā babhūvuḥ samprītā vismitāś ca punaḥ punaḥ || 4 ||
BRP041.005.1/ papracchuś ca punar vyāsaṁ kathāśeṣaṁ tathā dvijāḥ |
BRP041.005.2/ pṛṣṭaḥ provāca tān vyāsaḥ kṣetram ekāmrakaṁ punaḥ || 5 ||

BRP041.006.0/ vyāsa uvāca:

BRP041.006.1/ brahmaproktāṁ kathāṁ puṇyāṁ śrutvā tu ṛṣipuṅgavāḥ |
BRP041.006.2/ praśaśaṁsus tadā hṛṣṭā romāñcitatanūruhāḥ || 6 ||

BRP041.007.0/ ṛṣaya ūcuḥ:

BRP041.007.1/ aho devasya māhātmyaṁ tvayā śambhoḥ prakīrtitam |
BRP041.007.2/ dakṣasya ca suraśreṣṭha yajñavidhvaṁsanaṁ tathā || 7 ||
BRP041.008.1/ ekāmrakaṁ kṣetravaraṁ vaktum arhasi sāmpratam |
BRP041.008.2/ śrotum icchāmahe brahman paraṁ kautūhalaṁ hi naḥ || 8 ||

BRP041.009.0/ vyāsa uvāca:

BRP041.009.1/ teṣāṁ tad vacanaṁ śrutvā lokanāthaś caturmukhaḥ |
BRP041.009.2/ provāca śambhos tat kṣetraṁ bhūtale duṣkṛtacchadam || 9 ||
[Page 170 ]

BRP041.010.0/ brahmovāca:

BRP041.010.1/ śṛṇudhvaṁ muniśārdūlāḥ pravakṣyāmi samāsataḥ |
BRP041.010.2/ sarvapāpaharaṁ puṇyaṁ kṣetraṁ paramadurlabham || 10 ||
BRP041.011.1/ liṅgakoṭisamāyuktaṁ vārāṇasīsamaṁ śubham |
BRP041.011.2/ ekāmraketi vikhyātaṁ tīrthāṣṭakasamanvitam || 11 ||
BRP041.012.1/ ekāmravṛkṣas tatrāsīt purā kalpe dvijottamāḥ |
BRP041.012.2/ nāmnā tasyaiva tat kṣetram ekāmrakam iti śrutam || 12 ||
BRP041.013.1/ hṛṣṭapuṣṭajanākīrṇaṁ naranārīsamanvitam |
BRP041.013.2/ vidvāṁsagaṇa bhūyiṣṭhaṁ dhanadhānyādisaṁyutam || 13 ||
BRP041.014.1/ gṛhagopurasambādhaṁ trikacādvārabhūṣitam |
BRP041.014.2/ nānāvaṇiksamākīrṇaṁ nānāratnopaśobhitam || 14 ||
BRP041.015.1/ purāṭṭālakasaṁyuktaṁ rathibhiḥ samalaṅkṛtam |
BRP041.015.2/ rājahaṁsanibhaiḥ śubhraiḥ prāsādair upaśobhitam || 15 ||
BRP041.016.1/ mārgagadvārasaṁyuktaṁ sitaprākāraśobhitam |
BRP041.016.2/ rakṣitaṁ śastrasaṅghaiś ca parikhābhir alaṅkṛtam || 16 ||
BRP041.017.1/ sitaraktais tathā pītaiḥ kṛṣṇaśyāmaiś ca varṇakaiḥ |
BRP041.017.2/ samīraṇoddhatābhiś ca patākābhir alaṅkṛtam || 17 ||
BRP041.018.1/ nityotsavapramuditaṁ nānāvāditranisvanaiḥ |
BRP041.018.2/ vīṇāveṇumṛdaṅgaiś ca kṣepaṇībhir alaṅkṛtam || 18 ||
BRP041.019.1/ devatāyatanair divyaiḥ prākārodyānamaṇḍitaiḥ |
BRP041.019.2/ pūjāvicitraracitaiḥ sarvatra samalaṅkṛtam || 19 ||
BRP041.020.1/ striyaḥ pramuditās tatra dṛśyante tanumadhyamāḥ |
BRP041.020.2/ hārair alaṅkṛtagrīvāḥ padmapattrāyatekṣaṇāḥ || 20 ||
BRP041.021.1/ pīnonnatakucāḥ śyāmāḥ pūrṇacandranibhānanāḥ |
BRP041.021.2/ sthirālakāḥ sukapolāḥ kāñcīnūpuranāditāḥ || 21 ||
BRP041.022.1/ sukeśyaś cārujaghanāḥ karṇāntāyatalocanāḥ |
BRP041.022.2/ sarvalakṣaṇasampannāḥ sarvābharaṇabhūṣitāḥ || 22 ||
BRP041.023.1/ divyavastradharāḥ śubhrāḥ kāścit kāñcanasannibhāḥ |
BRP041.023.2/ haṁsavāraṇagāminyaḥ kucabhārāvanāmitāḥ || 23 ||
BRP041.024.1/ divyagandhānuliptāṅgāḥ karṇābharaṇabhūṣitāḥ |
BRP041.024.2/ madālasāś ca suśroṇyo nityaṁ prahasitānanāḥ || 24 ||
BRP041.025.1/ īṣadvispaṣṭadaśanā bimbauṣṭhā madhurasvarāḥ |
BRP041.025.2/ tāmbūlarañjitamukhā vidagdhāḥ priyadarśanāḥ || 25 ||
BRP041.026.1/ subhagāḥ priyavādinyo nityaṁ yauvanagarvitāḥ |
BRP041.026.2/ divyavastradharāḥ sarvāḥ sadā cāritramaṇḍitāḥ || 26 ||
BRP041.027.1/ krīḍanti tāḥ sadā tatra striyaś cāpsarasopamāḥ |
BRP041.027.2/ sve sve gṛhe pramuditā divā rātrau varānanāḥ || 27 ||
BRP041.028.1/ puruṣās tatra dṛśyante rūpayauvanagarvitāḥ |
BRP041.028.2/ sarvalakṣaṇasampannāḥ sumṛṣṭamaṇikuṇḍalāḥ || 28 ||
[Page 171 ]
BRP041.029.1/ brāhmaṇāḥ kṣatriyā vaiśyāḥ śūdrāś ca munisattamāḥ |
BRP041.029.2/ svadharmaniratās tatra nivasanti sudhārmikāḥ || 29 ||
BRP041.030.1/ anyāś ca tatra tiṣṭhanti vāramukhyāḥ sulocanāḥ |
BRP041.030.2/ ghṛtācīmenakātulyās tathā samatilottamāḥ || 30 ||
BRP041.031.1/ urvaśīsadṛśāś caiva vipracittinibhās tathā |
BRP041.031.2/ viśvācīsahajanyābhāḥ pramlocāsadṛśās tathā || 31 ||
BRP041.032.1/ sarvās tāḥ priyavādinyaḥ sarvā vihasitānanāḥ |
BRP041.032.2/ kalākauśalasaṁyuktāḥ sarvās tā guṇasaṁyutāḥ || 32 ||
BRP041.033.1/ evaṁ paṇyastriyas tatra nṛtyagītaviśāradāḥ |
BRP041.033.2/ nivasanti muniśreṣṭhāḥ sarvastrīguṇagarvitāḥ || 33 ||
BRP041.034.1/ prekṣaṇālāpakuśalāḥ sundaryaḥ priyadarśanāḥ |
BRP041.034.2/ na rūpahīnā durvṛttā na paradrohakārikāḥ || 34 ||
BRP041.035.1/ yāsāṁ kaṭākṣapātena mohaṁ gacchanti mānavāḥ |
BRP041.035.2/ na tatra nirdhanāḥ santi na mūrkhā na paradviṣaḥ || 35 ||
BRP041.036.1/ na rogiṇo na malinā na kadaryā na māyinaḥ |
BRP041.036.2/ na rūpahīnā durvṛttā na paradrohakāriṇaḥ || 36 ||
BRP041.037.1/ tiṣṭhanti mānavās tatra kṣetre jagati viśrute |
BRP041.037.2/ sarvatra sukhasañcāraṁ sarvasattvasukhāvaham || 37 ||
BRP041.038.1/ nānājanasamākīrṇaṁ sarvasasyasamanvitam |
BRP041.038.2/ karṇikāraiś ca panasaiś campakair nāgakesaraiḥ || 38 ||
BRP041.039.1/ pāṭalāśokabakulaiḥ kapitthair bahulair dhavaiḥ |
BRP041.039.2/ cūtanimbakadambaiś ca tathānyaiḥ puṣpajātibhiḥ || 39 ||
BRP041.040.1/ nīpakair dhavakhadirair latābhiś ca virājitam |
BRP041.040.2/ śālais tālais tamālaiś ca nārikelaiḥ śubhāñjanaiḥ || 40 ||
BRP041.041.1/ arjunaiḥ samaparṇaiś ca kovidāraiḥ sapippalaiḥ |
BRP041.041.2/ lakucaiḥ saralair lodhrair hintālair devadārubhiḥ || 41 ||
BRP041.042.1/ palāśair mucukundaiś ca pārijātaiḥ sakubjakaiḥ |
BRP041.042.2/ kadalīvanakhaṇḍaiś ca jambūpūgaphalais tathā || 42 ||
BRP041.043.1/ ketakīkaravīraiś ca atimuktaiś ca kiṁśukaiḥ |
BRP041.043.2/ mandārakundapuṣpaiś ca tathānyaiḥ puṣpajātibhiḥ || 43 ||
BRP041.044.1/ nānāpakṣirutaiḥ sevyair udyānair nandanopamaiḥ |
BRP041.044.2/ phalabhārānatair vṛkṣaiḥ sarvartukusumotkaraiḥ || 44 ||
BRP041.045.1/ cakoraiḥ śatapattraiś ca bhṛṅgarājaiś ca kokilaiḥ |
BRP041.045.2/ kalaviṅkair mayūraiś ca priyaputraiḥ śukais tathā || 45 ||
BRP041.046.1/ jīvañjīvakahārītaiś cātakair vanaveṣṭitaiḥ |
BRP041.046.2/ nānāpakṣigaṇaiś cānyaiḥ kūjadbhir madhurasvaraiḥ || 46 ||
BRP041.047.1/ dīrghikābhis taḍāgaiś ca puṣkariṇībhiś ca vāpibhiḥ |
BRP041.047.2/ nānājalāśayaiś cānyaiḥ padminīkhaṇḍamaṇḍitaiḥ || 47 ||
BRP041.048.1/ kumudaiḥ puṇḍarīkaiś ca tathā nīlotpalaiḥ śubhaiḥ |
BRP041.048.2/ kādambaiś cakravākaiś ca tathaiva jalakukkuṭaiḥ || 48 ||
[Page 172 ]
BRP041.049.1/ kāraṇḍavaiḥ plavair haṁsais tathānyair jalacāribhiḥ |
BRP041.049.2/ evaṁ nānāvidhair vṛkṣaiḥ puṣpair nānāvidhair varaiḥ || 49 ||
BRP041.050.1/ nānājalāśayaiḥ puṇyaiḥ śobhitaṁ tat samantataḥ |
BRP041.050.2/ āste tatra svayaṁ devaḥ kṛttivāsā vṛṣadhvajaḥ || 50 ||
BRP041.051.1/ hitāya sarvalokasya bhuktimuktipradaḥ śivaḥ |
BRP041.051.2/ pṛthivyāṁ yāni tīrthāni saritaś ca sarāṁsi ca || 51 ||
BRP041.052.1/ puṣkariṇyas taḍāgāni vāpyaḥ kūpāś ca sāgarāḥ |
BRP041.052.2/ tebhyaḥ pūrvaṁ samāhṛtya jalabindūn pṛthak pṛthak || 52 ||
BRP041.053.1/ sarvalokahitārthāya rudraḥ sarvasuraiḥ saha |
BRP041.053.2/ tīrthaṁ bindusaro nāma tasmin kṣetre dvijottamāḥ || 53 ||
BRP041.054.1/ cakāra ṛṣibhiḥ sārdhaṁ tena bindusaraḥ smṛtam |
BRP041.054.2/ aṣṭamyāṁ bahule pakṣe mārgaśīrṣe dvijottamāḥ || 54 ||
BRP041.055.1/ yas tatra yātrāṁ kurute viṣuve vijitendriyaḥ |
BRP041.055.2/ vidhivad bindusarasi snātvā śraddhāsamanvitaḥ || 55 ||
BRP041.056.1/ devān ṛṣīn manuṣyāṁś ca pitṝn santarpya vāgyataḥ |
BRP041.056.2/ tilodakena vidhinā nāmagotravidhānavit || 56 ||
BRP041.057.1/ snātvaivaṁ vidhivat tatra so 'śvamedhaphalaṁ labhet |
BRP041.057.2/ grahoparāge viṣuve saṅkrāntyām ayane tathā || 57 ||
BRP041.058.1/ yugādiṣu ṣaḍaśītyāṁ tathānyatra śubhe tithau |
BRP041.058.2/ ye tatra dānaṁ viprebhyaḥ prayacchanti dhanādikam || 58 ||
BRP041.059.1/ anyatīrthāc chataguṇaṁ phalaṁ te prāpnuvanti vai |
BRP041.059.2/ piṇḍaṁ ye samprayacchanti pitṛbhyaḥ sarasas taṭe || 59 ||
BRP041.060.1/ pitṝṇām akṣayāṁ tṛptiṁ te kurvanti na saṁśayaḥ |
BRP041.060.2/ tataḥ śambhor gṛhaṁ gatvā vāgyataḥ saṁyatendriyaḥ || 60 ||
BRP041.061.1/ praviśya pūjayec charvaṁ kṛtvā taṁ triḥ pradakṣiṇam |
BRP041.061.2/ ghṛtakṣīrādibhiḥ snānaṁ kārayitvā bhavaṁ śuciḥ || 61 ||
BRP041.062.1/ candanena sugandhena vilipya kuṅkumena ca |
BRP041.062.2/ tataḥ sampūjayed devaṁ candramaulim umāpatim || 62 ||
BRP041.063.1/ puṣpair nānāvidhair medhyair bilvārkakamalādibhiḥ |
BRP041.063.2/ āgamoktena mantreṇa vedoktena ca śaṅkaram || 63 ||
BRP041.064.1/ adīkṣitas tu nāmnaiva mūlamantreṇa cārcayet |
BRP041.064.2/ evaṁ sampūjya taṁ devaṁ gandhapuṣpānurāgibhiḥ || 64 ||
BRP041.065.1/ dhūpadīpaiś ca naivedyair upahārais tathā stavaiḥ |
BRP041.065.2/ daṇḍavatpraṇipātaiś ca gītair vādyair manoharaiḥ || 65 ||
BRP041.066.1/ nṛtyajapyanamaskārair jayaśabdaiḥ pradakṣiṇaiḥ |
BRP041.066.2/ evaṁ sampūjya vidhivad devadevam umāpatim || 66 ||
BRP041.067.1/ sarvapāpavinirmukto rūpayauvanagarvitaḥ |
BRP041.067.2/ kulaikaviṁśam uddhṛtya divyābharaṇabhūṣitāḥ || 67 ||
[Page 173 ]
BRP041.068.1/ sauvarṇena vimānena kiṅkiṇījālamālinā |
BRP041.068.2/ upagīyamāno gandharvair apsarobhir alaṅkṛtaḥ || 68 ||
BRP041.069.1/ uddyotayan diśaḥ sarvāḥ śivalokaṁ sa gacchati |
BRP041.069.2/ bhuktvā tatra sukhaṁ viprā manasaḥ prītidāyakam || 69 ||
BRP041.070.1/ tallokavāsibhiḥ sārdhaṁ yāvad ābhūtasamplavam |
BRP041.070.2/ tatas tasmād ihāyātaḥ pṛthivyāṁ puṇyasaṅkṣaye || 70 ||
BRP041.071.1/ jāyate yogināṁ gehe caturvedī dvijottamāḥ |
BRP041.071.2/ yogaṁ pāśupataṁ prāpya tato mokṣam avāpnuyāt || 71 ||
BRP041.072.1/ śayanotthāpane caiva saṅkrāntyām ayane tathā |
BRP041.072.2/ aśokākhyāṁ tathāṣṭamyāṁ pavitrāropaṇe tathā || 72 ||
BRP041.073.1/ ye ca paśyanti taṁ devaṁ kṛttivāsasam uttamam |
BRP041.073.2/ vimānenārkavarṇena śivalokaṁ vrajanti te || 73 ||
BRP041.074.1/ sarvakāle 'pi taṁ devaṁ ye paśyanti sumedhasaḥ |
BRP041.074.2/ te 'pi pāpavinirmuktāḥ śivalokaṁ vrajanti vai || 74 ||
BRP041.075.1/ devasya paścime pūrve dakṣiṇe cottare tathā |
BRP041.075.2/ yojanadvitayaṁ sārdhaṁ kṣetraṁ tad bhuktimuktidam || 75 ||
BRP041.076.1/ tasmin kṣetravare liṅgaṁ bhāskareśvarasañjñitam |
BRP041.076.2/ paśyanti ye tu taṁ devaṁ snātvā kuṇḍe maheśvaram || 76 ||
BRP041.077.1/ ādityenārcitaṁ pūrvaṁ devadevaṁ trilocanam |
BRP041.077.2/ sarvapāpavinirmuktā vimānavaram āsthitāḥ || 77 ||
BRP041.078.1/ upagīyamānā gandharvaiḥ śivalokaṁ vrajanti te |
BRP041.078.2/ tiṣṭhanti tatra muditāḥ kalpam ekaṁ dvijottamāḥ || 78 ||
BRP041.079.1/ bhuktvā tu vipulān bhogāñ śivaloke manoramān |
BRP041.079.2/ puṇyakṣayād ihāyātā jāyante pravare kule || 79 ||
BRP041.080.1/ athavā yogināṁ gehe vedavedāṅgapāragāḥ |
BRP041.080.2/ utpadyante dvijavarāḥ sarvabhūtahite ratāḥ || 80 ||
BRP041.081.1/ mokṣaśāstrārthakuśalāḥ sarvatra samabuddhayaḥ |
BRP041.081.2/ yogaṁ śambhor varaṁ prāpya tato mokṣaṁ vrajanti te || 81 ||
BRP041.082.1/ tasmin kṣetravare puṇye liṅgaṁ yad dṛśyate dvijāḥ |
BRP041.082.2/ pūjyāpūjyaṁ ca sarvatra vane rathyāntare 'pi vā || 82 ||
BRP041.083.1/ catuṣpathe śmaśāne vā yatra kutra ca tiṣṭhati |
BRP041.083.2/ dṛṣṭvā tal liṅgam avyagraḥ śraddhayā susamāhitaḥ || 83 ||
BRP041.084.1/ snāpayitvā tu taṁ bhaktyā gandhaiḥ puṣpair manoharaiḥ |
BRP041.084.2/ dhūpair dīpaiḥ sanaivedyair namaskārais tathā stavaiḥ || 84 ||
BRP041.085.1/ daṇḍavatpraṇipātaiś ca nṛtyagītādibhis tathā |
BRP041.085.2/ sampūjyaivaṁ vidhānena śivalokaṁ vrajen naraḥ || 85 ||
BRP041.086.1/ nārī vā dvijaśārdūlāḥ sampūjya śraddhayānvitā |
BRP041.086.2/ pūrvoktaṁ phalam āpnoti nātra kāryā vicāraṇā || 86 ||
[Page 174 ]
BRP041.087.1/ kaḥ śaknoti guṇān vaktuṁ samagrān munisattamāḥ |
BRP041.087.2/ tasya kṣetravarasyātha ṛte devān maheśvarāt || 87 ||
BRP041.088.1/ tasmin kṣetrottame gatvā śraddhayāśraddhayāpi vā |
BRP041.088.2/ mādhavādiṣu māseṣu naro vā yadi vāṅganā || 88 ||
BRP041.089.1/ yasmin yasmiṁs tithau viprāḥ snātvā bindusarombhasi |
BRP041.089.2/ paśyed devaṁ virūpākṣaṁ devīṁ ca varadāṁ śivām || 89 ||
BRP041.090.1/ gaṇaṁ caṇḍaṁ kārttikeyaṁ gaṇeśaṁ vṛṣabhaṁ tathā |
BRP041.090.2/ kalpadrumaṁ ca sāvitrīṁ śivalokaṁ sa gacchati || 90 ||
BRP041.091.1/ snātvā ca kāpile tīrthe vidhivat pāpanāśane |
BRP041.091.2/ prāpnoty abhimatān kāmāñ śivalokaṁ sa gacchati || 91 ||
BRP041.092.1/ yaḥ stambhyaṁ tatra vidhivat karoti niyatendriyaḥ |
BRP041.092.2/ kulaikaviṁśam uddhṛtya śivalokaṁ sa gacchati || 92 ||
BRP041.093.1/ ekāmrake śivakṣetre vārāṇasīsame śubhe |
BRP041.093.2/ snānaṁ karoti yas tatra mokṣaṁ sa labhate dhruvam || 93 ||

42. Chapter 42 :: Description of Viraja; description of Utkala

[Note: [ SS 94-95]

BRP042.001.0/ brahmovāca:

BRP042.001.1/ viraje virajā mātā brahmāṇī sampratiṣṭhitā |
BRP042.001.2/ yasyāḥ sandarśanān martyaḥ punāty āsaptamaṁ kulam || 1 ||
BRP042.002.1/ sakṛd dṛṣṭvā tu tāṁ devīṁ bhaktyāpūjya praṇamya ca |
BRP042.002.2/ naraḥ svavaṁśam uddhṛtya mama lokaṁ sa gacchati || 2 ||
BRP042.003.1/ anyāś ca tatra tiṣṭhanti viraje lokamātaraḥ |
BRP042.003.2/ sarvapāpaharā devyo varadā bhaktivatsalāḥ || 3 ||
BRP042.004.1/ āste vaitaraṇī tatra sarvapāpaharā nadī |
BRP042.004.2/ yasyāṁ snātvā naraśreṣṭhaḥ sarvapāpaiḥ pramucyate || 4 ||
BRP042.005.1/ āste svayambhūs tatraiva kroḍarūpī hariḥ svayam |
BRP042.005.2/ dṛṣṭvā praṇamya taṁ bhaktyā paraṁ viṣṇuṁ vrajanti te || 5 ||
BRP042.006.1/ kāpile gograhe some tīrthe cālābusañjñite |
BRP042.006.2/ mṛtyuñjaye kroḍatīrthe vāsuke siddhakeśvare || 6 ||
BRP042.007.1/ tīrtheṣv eteṣu matimān viraje saṁyatendriyaḥ |
BRP042.007.2/ gatvāṣṭatīrthaṁ vidhivat snātvā devān praṇamya ca || 7 ||
BRP042.008.1/ sarvapāpavinirmukto vimānavaram āsthitaḥ |
BRP042.008.2/ upagīyamāno gandharvair mama loke mahīyate || 8 ||
BRP042.009.1/ viraje yo mama kṣetre piṇḍadānaṁ karoti vai |
BRP042.009.2/ sa karoty akṣayāṁ tṛptiṁ pitṝṇāṁ nātra saṁśayaḥ || 9 ||
BRP042.010.1/ mama kṣetre muniśreṣṭhā viraje ye kalevaram |
BRP042.010.2/ parityajanti puruṣās te mokṣaṁ prāpnuvanti vai || 10 ||
[Page 175 ]
BRP042.011.1/ snātvā yaḥ sāgare martyo dṛṣṭvā ca kapilaṁ harim |
BRP042.011.2/ paśyed devīṁ ca vārāhīṁ sa yāti tridaśālayam || 11 ||
BRP042.012.1/ santi cānyāni tīrthāni puṇyāny āyatanāni ca |
BRP042.012.2/ tatkāle tu muniśreṣṭhā veditavyāni tāni vai || 12 ||
BRP042.013.1/ samudrasyottare tīre tasmin deśe dvijottamāḥ |
BRP042.013.2/ āste guhyaṁ paraṁ kṣetraṁ muktidaṁ pāpanāśanam || 13 ||
BRP042.014.1/ sarvatra vālukākīrṇaṁ pavitraṁ sarvakāmadam |
BRP042.014.2/ daśayojanavistīrṇaṁ kṣetraṁ paramadurlabham || 14 ||
BRP042.015.1/ aśokārjunapunnāgair bakulaiḥ saraladrumaiḥ |
BRP042.015.2/ panasair nārikelaiś ca śālais tālaiḥ kapitthakaiḥ || 15 ||
BRP042.016.1/ campakaiḥ karṇikāraiś ca cūtabilvaiḥ sapāṭalaiḥ |
BRP042.016.2/ kadambaiḥ kovidāraiś ca lakucair nāgakesaraiḥ || 16 ||
BRP042.017.1/ prācīnāmalakair lodhrair nāraṅgair dhavakhādiraiḥ |
BRP042.017.2/ sarjabhūrjāśvakarṇaiś ca tamālair devadārubhiḥ || 17 ||
BRP042.018.1/ mandāraiḥ pārijātaiś ca nyagrodhāgurucandanaiḥ |
BRP042.018.2/ kharjūrāmrātakaiḥ siddhair mucukundaiḥ sakiṁśukaiḥ || 18 ||
BRP042.019.1/ aśvatthaiḥ saptaparṇaiś ca madhudhāraśubhāñjanaiḥ |
BRP042.019.2/ śiṁśapāmalakair nīpair nimbatinduvibhītakaiḥ || 19 ||
BRP042.020.1/ sarvartuphalagandhāḍhyaiḥ sarvartukusumojjvalaiḥ |
BRP042.020.2/ manohlādakaraiḥ śubhrair nānāvihaganāditaiḥ || 20 ||
BRP042.021.1/ śrotraramyaiḥ sumadhurair balanirmadaneritaiḥ |
BRP042.021.2/ manasaḥ prītijanakaiḥ śabdaiḥ khagamukheritaiḥ || 21 ||
BRP042.022.1/ cakoraiḥ śatapattraiś ca bhṛṅgarājais tathā śukaiḥ |
BRP042.022.2/ kokilaiḥ kalaviṅkaiś ca hārītair jīvajīvakaiḥ || 22 ||
BRP042.023.1/ priyaputraiś cātakaiś ca tathānyair madhurasvaraiḥ |
BRP042.023.2/ śrotraramyaiḥ priyakaraiḥ kūjadbhiś cārvadhiṣṭhitaiḥ || 23 ||
BRP042.024.1/ ketakīvanakhaṇḍaiś ca atimuktaiḥ sakubjakaiḥ |
BRP042.024.2/ mālatīkundabāṇaiś ca karavīraiḥ sitetaraiḥ || 24 ||
BRP042.025.1/ jambīrakaruṇāṅkolair dāḍimair bījapūrakaiḥ |
BRP042.025.2/ mātuluṅgaiḥ pūgaphalair hintālaiḥ kadalīvanaiḥ || 25 ||
BRP042.026.1/ anyaiś ca vividhair vṛkṣaiḥ puṣpaiś cānyair manoharaiḥ |
BRP042.026.2/ latāvitānagulmaiś ca vividhaiś ca jalāśayaiḥ || 26 ||
BRP042.027.1/ dīrghikābhis taḍāgaiś ca puṣkariṇībhiś ca vāpibhiḥ |
BRP042.027.2/ nānājalāśayaiḥ puṇyaiḥ padminīkhaṇḍamaṇḍitaiḥ || 27 ||
BRP042.028.1/ sarāṁsi ca manojñāni prasannasalilāni ca |
BRP042.028.2/ kumudaiḥ puṇḍarīkaiś ca tathā nīlotpalaiḥ śubhaiḥ || 28 ||
BRP042.029.1/ kahlāraiḥ kamalaiś cāpi ācitāni samantataḥ |
BRP042.029.2/ kādambaiś cakravākaiś ca tathaiva jalakukkuṭaiḥ || 29 ||
BRP042.030.1/ kāraṇḍavaiḥ plavair haṁsaiḥ kūrmair matsyaiś ca madgubhiḥ |
BRP042.030.2/ dātyūhasārasākīrṇaiḥ koyaṣṭibakaśobhitaiḥ || 30 ||
[Page 176 ]
BRP042.031.1/ etaiś cānyaiś ca kūjadbhiḥ samantāj jalacāribhiḥ |
BRP042.031.2/ khagair jalacaraiś cānyaiḥ kusumaiś ca jalodbhavaiḥ || 31 ||
BRP042.032.1/ evaṁ nānāvidhair vṛkṣaiḥ puṣpaiḥ sthalajalodbhavaiḥ |
BRP042.032.2/ brahmacārigṛhasthaiś ca vānaprasthaiś ca bhikṣubhiḥ || 32 ||
BRP042.033.1/ svadharmaniratair varṇais tathānyaiḥ samalaṅkṛtam |
BRP042.033.2/ hṛṣṭapuṣṭajanākīrṇaṁ naranārīsamākulam || 33 ||
BRP042.034.1/ aśeṣavidyānilayaṁ sarvadharmaguṇākaram |
BRP042.034.2/ evaṁ sarvaguṇopetaṁ kṣetraṁ paramadurlabham || 34 ||
BRP042.035.1/ āste tatra muniśreṣṭhā vikhyātaḥ puruṣottamaḥ |
BRP042.035.2/ yāvad utkalamaryādā dik krameṇa prakīrtitā || 35 ||
BRP042.036.1/ tāvat kṛṣṇaprasādena deśaḥ puṇyatamo hi saḥ |
BRP042.036.2/ yatra tiṣṭhati viśvātmā deśe sa puruṣottamaḥ || 36 ||
BRP042.037.1/ jagadvyāpī jagannāthas tatra sarvaṁ pratiṣṭhitam |
BRP042.037.2/ ahaṁ rudraś ca śakraś ca devāś cāgnipurogamāḥ || 37 ||
BRP042.038.1/ nivasāmo muniśreṣṭhās tasmin deśe sadā vayam |
BRP042.038.2/ gandharvāpsarasaḥ sarvāḥ pitaro devamānuṣāḥ || 38 ||
BRP042.039.1/ yakṣā vidyādharāḥ siddhā munayaḥ saṁśitavratāḥ |
BRP042.039.2/ ṛṣayo vālakhilyāś ca kaśyapādyāḥ prajeśvarāḥ || 39 ||
BRP042.040.1/ suparṇāḥ kinnarā nāgās tathānye svargavāsinaḥ |
BRP042.040.2/ sāṅgāś ca caturo vedāḥ śāstrāṇi vividhāni ca || 40 ||
BRP042.041.1/ itihāsapurāṇāni yajñāś ca varadakṣiṇāḥ |
BRP042.041.2/ nadyaś ca vividhāḥ puṇyās tīrthāny āyatanāni ca || 41 ||
BRP042.042.1/ sāgarāś ca tathā śailās tasmin deśe vyavasthitāḥ |
BRP042.042.2/ evaṁ puṇyatame deśe devarṣipitṛsevite || 42 ||
BRP042.043.1/ sarvopabhogasahite vāsaḥ kasya na rocate |
BRP042.043.2/ śreṣṭhatvaṁ kasya deśasya kiṁ cānyad adhikaṁ tataḥ || 43 ||
BRP042.044.1/ āste yatra svayaṁ devo muktidaḥ puruṣottamaḥ |
BRP042.044.2/ dhanyās te vibudhaprakhyā ye vasanty utkale narāḥ || 44 ||
BRP042.045.1/ tīrtharājajale snātvā paśyanti puruṣottamam |
BRP042.045.2/ svarge vasanti te martyā na te yānti yamālaye || 45 ||
BRP042.046.1/ ye vasanty utkale kṣetre puṇye śrīpuruṣottame |
BRP042.046.2/ saphalaṁ jīvitaṁ teṣām utkalānāṁ sumedhasām || 46 ||
BRP042.047.1/ ye paśyanti suraśreṣṭhaṁ prasannāyatalocanam |
BRP042.047.2/ cārubhrūkeśamukuṭaṁ cārukarṇāvataṁsakam || 47 ||
BRP042.048.1/ cārusmitaṁ cārudantaṁ cārukuṇḍalamaṇḍitam |
BRP042.048.2/ sunāsaṁ sukapolaṁ ca sulalāṭaṁ sulakṣaṇam || 48 ||
BRP042.049.1/ trailokyānandajananaṁ kṛṣṇasya mukhapaṅkajam || 49 ||

43. Chapter 43 :: Story of Indradyumna

[Page 177 ] [Note: [ SS 95-97]

BRP043.001.0/ brahmovāca:

BRP043.001.1/ purā kṛtayuge viprāḥ śakratulyaparākramaḥ |
BRP043.001.2/ babhūva nṛpatiḥ śrīmān indradyumna iti śrutaḥ || 1 ||
BRP043.002.1/ satyavādī śucir dakṣaḥ sarvaśāstraviśāradaḥ |
BRP043.002.2/ rūpavān subhagaḥ śūro dātā bhoktā priyaṁvadaḥ || 2 ||
BRP043.003.1/ yaṣṭā samastayajñānāṁ brahmaṇyaḥ satyasaṅgaraḥ |
BRP043.003.2/ dhanurvede ca vede ca śāstre ca nipuṇaḥ kṛtī || 3 ||
BRP043.004.1/ vallabho naranārīṇāṁ paurṇamāsyāṁ yathā śaśī |
BRP043.004.2/ āditya iva duṣprekṣyaḥ śatrusaṅghabhayaṅkaraḥ || 4 ||
BRP043.005.1/ vaiṣṇavaḥ sattvasampanno jitakrodho jitendriyaḥ |
BRP043.005.2/ adhyetā yogasāṅkhyānāṁ mumukṣur dharmatatparaḥ || 5 ||
BRP043.006.1/ evaṁ sa pālayan pṛthvīṁ rājā sarvaguṇākaraḥ |
BRP043.006.2/ tasya buddhiḥ samutpannā harer ārādhanaṁ prati || 6 ||
BRP043.007.1/ katham ārādhayiṣyāmi devadevaṁ janārdanam |
BRP043.007.2/ kasmin kṣetre 'thavā tīrthe nadītīre tathāśrame || 7 ||
BRP043.008.1/ evaṁ cintāparaḥ so 'tha nirīkṣya manasā mahīm |
BRP043.008.2/ ālokya sarvatīrthāni kṣetrāṇy atha purāṇy api || 8 ||
BRP043.009.1/ tāni sarvāṇi santyajya jagāmāyatanaṁ punaḥ |
BRP043.009.2/ vikhyātaṁ paramaṁ kṣetraṁ muktidaṁ puruṣottamam || 9 ||
BRP043.010.1/ sa gatvā tat kṣetravaraṁ samṛddhabalavāhanaḥ |
BRP043.010.2/ ayajac cāśvamedhena vidhivad bhūridakṣiṇaḥ || 10 ||
BRP043.011.1/ kārayitvā mahotsedhaṁ prāsādaṁ caiva viśrutam |
BRP043.011.2/ tatra saṅkarṣaṇaṁ kṛṣṇaṁ subhadrāṁ sthāpya vīryavān || 11 ||
BRP043.012.1/ pañcatīrthaṁ ca vidhivat kṛtvā tatra mahīpatiḥ |
BRP043.012.2/ snānaṁ dānaṁ tapo homaṁ devatāprekṣaṇaṁ tathā || 12 ||
BRP043.013.1/ bhaktyā cārādhya vidhivat pratyahaṁ puruṣottamam |
BRP043.013.2/ prasādād devadevasya tato mokṣam avāptavān || 13 ||
BRP043.014.1/ mārkaṇḍeyaṁ ca kṛṣṇaṁ ca dṛṣṭvā rāmaṁ ca bho dvijāḥ |
BRP043.014.2/ sāgare cendradyumnākhye snātvā mokṣaṁ labhed dhruvam || 14 ||

BRP043.015.0/ munaya ūcuḥ:

BRP043.015.1/ kasmāt sa nṛpatiḥ pūrvam indradyumno jagatpatiḥ |
BRP043.015.2/ jagāma paramaṁ kṣetraṁ muktidaṁ puruṣottamam || 15 ||
BRP043.016.1/ gatvā tatra suraśreṣṭha kathaṁ sa nṛpasattamaḥ |
BRP043.016.2/ vājimedhena vidhivad iṣṭavān puruṣottamam || 16 ||
BRP043.017.1/ kathaṁ sa sarvaphalade kṣetre paramadurlabhe |
BRP043.017.2/ prāsādaṁ kārayām āsa ceṣṭaṁ trailokyaviśrutam || 17 ||
BRP043.018.1/ kathaṁ sa kṛṣṇaṁ rāmaṁ ca subhadrāṁ ca prajāpate |
BRP043.018.2/ nirmame rājaśārdūlaḥ kṣetraṁ rakṣitavān katham || 18 ||
[Page 178 ]
BRP043.019.1/ kathaṁ tatra mahīpālaḥ prāsāde bhuvanottame |
BRP043.019.2/ sthāpayām āsa matimān kṛṣṇādīṁs tridaśārcitān || 19 ||
BRP043.020.1/ etat sarvaṁ suraśreṣṭha vistareṇa yathātatham |
BRP043.020.2/ vaktum arhasy aśeṣeṇa caritaṁ tasya dhīmataḥ || 20 ||
BRP043.021.1/ na tṛptim adhigacchāmas tava vākyāmṛtena vai |
BRP043.021.2/ śrotum icchāmahe brahman paraṁ kautūhalaṁ hi naḥ || 21 ||

BRP043.022.0/ brahmovāca:

BRP043.022.1/ sādhu sādhu dvijaśreṣṭhā yat pṛcchadhvaṁ purātanam |
BRP043.022.2/ sarvapāpaharaṁ puṇyaṁ bhuktimuktipradaṁ śubham || 22 ||
BRP043.023.1/ vakṣyāmi tasya caritaṁ yathāvṛttaṁ kṛte yuge |
BRP043.023.2/ śṛṇudhvaṁ muniśārdūlāḥ prayatāḥ saṁyatendriyāḥ || 23 ||
BRP043.024.1/ avantī nāma nagarī mālave bhuvi viśrutā |
BRP043.024.2/ babhūva tasya nṛpateḥ pṛthivī kakudopamā || 24 ||
BRP043.025.1/ hṛṣṭapuṣṭajanākīrṇā dṛḍhaprākāratoraṇā |
BRP043.025.2/ dṛḍhayantrārgaladvārā parikhābhir alaṅkṛtā || 25 ||
BRP043.026.1/ nānāvaṇiksamākīrṇā nānābhāṇḍasuvikriyā |
BRP043.026.2/ rathyāpaṇavatī ramyā |
BRP043.026.3/ suvibhaktacatuṣpathā || 26 ||
BRP043.027.1/ gṛhagopurasambādhā vīthībhiḥ samalaṅkṛtā |
BRP043.027.2/ rājahaṁsanibhaiḥ śubhraiś citragrīvair manoharaiḥ || 27 ||
BRP043.028.1/ anekaśatasāhasraiḥ prāsādaiḥ samalaṅkṛtā |
BRP043.028.2/ yajñotsavapramuditā gītavāditranisvanā || 28 ||
BRP043.029.1/ nānāvarṇapatākābhir dhvajaiś ca samalaṅkṛtā |
BRP043.029.2/ hastyaśvarathasaṅkīrṇā padātigaṇasaṅkulā || 29 ||
BRP043.030.1/ nānāyodhasamākīrṇā nānājanapadair yutā |
BRP043.030.2/ brāhmaṇaiḥ kṣatriyair vaiśyaiḥ śūdraiś caiva dvijātibhiḥ || 30 ||
BRP043.031.1/ samṛddhā sā muniśreṣṭhā vidvadbhiḥ samalaṅkṛtā |
BRP043.031.2/ na tatra malināḥ santi na mūrkhā nāpi nirdhanāḥ || 31 ||
BRP043.032.1/ na rogiṇo na hīnāṅgā na dyūtavyasanānvitāḥ |
BRP043.032.2/ sadā hṛṣṭāḥ sumanaso dṛśyante puruṣāḥ striyaḥ || 32 ||
BRP043.033.1/ krīḍanti sma divā rātrau hṛṣṭās tatra pṛthak pṛthak |
BRP043.033.2/ suveṣāḥ puruṣās tatra dṛśyante mṛṣṭakuṇḍalāḥ || 33 ||
BRP043.034.1/ surūpāḥ suguṇāś caiva divyālaṅkārabhūṣitāḥ |
BRP043.034.2/ kāmadevapratīkāśāḥ sarvalakṣaṇalakṣitāḥ || 34 ||
BRP043.035.1/ sukeśāḥ sukapolāś ca sumukhāḥ śmaśrudhāriṇaḥ |
BRP043.035.2/ jñātāraḥ sarvaśāstrāṇāṁ bhettāraḥ śatruvāhinīm || 35 ||
BRP043.036.1/ dātāraḥ sarvaratnānāṁ bhoktāraḥ sarvasampadām |
BRP043.036.2/ striyas tatra muniśreṣṭhā dṛśyante sumanoharāḥ || 36 ||
BRP043.037.1/ haṁsavāraṇagāminyaḥ praphullāmbhojalocanāḥ |
BRP043.037.2/ sumadhyamāḥ sujaghanāḥ pīnonnatapayodharāḥ || 37 ||
[Page 179 ]
BRP043.038.1/ sukeśāś cāruvadanāḥ sukapolāḥ sthirālakāḥ |
BRP043.038.2/ hāvabhāvānatagrīvāḥ karṇābharaṇabhūṣitāḥ || 38 ||
BRP043.039.1/ bimbauṣṭhyo rañjitamukhās tāmbūlena virājitāḥ |
BRP043.039.2/ suvarṇābharaṇopetāḥ sarvālaṅkārabhūṣitāḥ || 39 ||
BRP043.040.1/ śyāmāvadātāḥ suśroṇyaḥ kāñcīnūpuranāditāḥ |
BRP043.040.2/ divyamālyāmbaradharā divyagandhānulepanāḥ || 40 ||
BRP043.041.1/ vidagdhāḥ subhagāḥ kāntāś cārvaṅgyaḥ priyadarśanāḥ |
BRP043.041.2/ rūpalāvaṇyasaṁyuktāḥ sarvāḥ prahasitānanāḥ || 41 ||
BRP043.042.1/ krīḍantyaś ca madonmattāḥ ca |
BRP043.042.2/ gītavādyakathālāpai ramayantyaś ca tāḥ striyaḥ || 42 ||
BRP043.043.1/ vāramukhyāś ca dṛśyante nṛtyagītaviśāradāḥ |
BRP043.043.2/ prekṣaṇālāpakuśalāḥ sarvayoṣidguṇānvitāḥ || 43 ||
BRP043.044.1/ anyāś ca tatra dṛśyante guṇācāryāḥ kulastriyaḥ |
BRP043.044.2/ pativratāś ca subhagā guṇaiḥ sarvair alaṅkṛtāḥ || 44 ||
BRP043.045.1/ vanaiś copavanaiḥ puṇyair udyānaiś ca manoramaiḥ |
BRP043.045.2/ devatāyatanair divyair nānākusumaśobhitaiḥ || 45 ||
BRP043.046.1/ śālais tālais tamālaiś ca bakulair nāgakesaraiḥ |
BRP043.046.2/ pippalaiḥ karṇikāraiś ca candanāgurucampakaiḥ || 46 ||
BRP043.047.1/ punnāgair nārikeraiś ca panasaiḥ saraladrumaiḥ |
BRP043.047.2/ nāraṅgair lakucair lodhraiḥ saptaparṇaiḥ śubhāñjanaiḥ || 47 ||
BRP043.048.1/ cūtabilvakadambaiś ca śiṁśapair dhavakhādiraiḥ |
BRP043.048.2/ pāṭalāśokatagaraiḥ karavīraiḥ sitetaraiḥ || 48 ||
BRP043.049.1/ pītārjunakabhallātaiḥ siddhair āmrātakais tathā |
BRP043.049.2/ nyagrodhāśvatthakāśmaryaiḥ palāśair devadārubhiḥ || 49 ||
BRP043.050.1/ mandāraiḥ pārijātaiś ca tintiḍīkavibhītakaiḥ |
BRP043.050.2/ prācīnāmalakaiḥ plakṣair jambūśirīṣapādapaiḥ || 50 ||
BRP043.051.1/ kāleyaiḥ kāñcanāraiś ca madhujambīratindukaiḥ |
BRP043.051.2/ kharjūrāgastyabakulaiḥ śākhoṭakaharītakaiḥ || 51 ||
BRP043.052.1/ kaṅkolair mucukundaiś ca hintālair bījapūrakaiḥ |
BRP043.052.2/ ketakīvanakhaṇḍaiś ca atimuktaiḥ sakubjakaiḥ || 52 ||
BRP043.053.1/ mallikākundabāṇaiś ca kadalīkhaṇḍamaṇḍitaiḥ |
BRP043.053.2/ mātuluṅgaiḥ pūgaphalaiḥ karuṇaiḥ sindhuvārakaiḥ || 53 ||
BRP043.054.1/ bahuvāraiḥ kovidārair badaraiḥ sakarañjakaiḥ |
BRP043.054.2/ anyaiś ca vividhaiḥ puṣpavṛkṣaiś cānyair manoharaiḥ || 54 ||
BRP043.055.1/ latāgulmair vitānaiś ca udyānair nandanopamaiḥ |
BRP043.055.2/ sadā kusumagandhāḍhyaiḥ sadā phalabharānataiḥ || 55 ||
BRP043.056.1/ nānāpakṣirutai ramyair nānāmṛgagaṇāvṛtaiḥ |
BRP043.056.2/ cakoraiḥ śatapattraiś ca bhṛṅgāraiḥ priyaputrakaiḥ || 56 ||
BRP043.057.1/ kalaviṅkair mayūraiś ca śukaiḥ kokilakais tathā |
BRP043.057.2/ kapotaiḥ khañjarīṭaiś ca śyenaiḥ pārāvatais tathā || 57 ||
[Page 180 ]
BRP043.058.1/ khagaiś cānyair bahuvidhaiḥ śrotraramyair manoramaiḥ |
BRP043.058.2/ saritaḥ puṣkariṇyaś ca sarāṁsi subahūni ca || 58 ||
BRP043.059.1/ anyair jalāśayaiḥ puṇyaiḥ kumudotpalamaṇḍitaiḥ |
BRP043.059.2/ padmaiḥ sitetaraiḥ śubhraiḥ kahlāraiś ca sugandhibhiḥ || 59 ||
BRP043.060.1/ anyair bahuvidhaiḥ puṣpair jalajaiḥ sumanoharaiḥ |
BRP043.060.2/ gandhāmodakarair divyaiḥ sarvartukusumojjvalaiḥ || 60 ||
BRP043.061.1/ haṁsakāraṇḍavākīrṇaiś cakravākopaśobhitaiḥ |
BRP043.061.2/ sārasaiś ca balākaiś ca kūrmair matsyaiḥ sanakrakaiḥ || 61 ||
BRP043.062.1/ jalapādaiḥ kadambaiś ca plavaiś ca jalakukkuṭaiḥ |
BRP043.062.2/ khagair jalacaraiś cānyair nānāravavibhūṣitaiḥ || 62 ||
BRP043.063.1/ nānāvarṇaiḥ sadā hṛṣṭair añcitāni samantataḥ |
BRP043.063.2/ evaṁ nānāvidhaiḥ puṣpair vividhaiś ca jalāśayaiḥ || 63 ||
BRP043.064.1/ vividhaiḥ pādapaiḥ puṇyair udyānair vividhais tathā |
BRP043.064.2/ jalasthalacaraiś caiva vihagaiś cārvadhiṣṭhitaiḥ || 64 ||
BRP043.065.1/ devatāyatanair divyaiḥ śobhitā sā mahāpurī |
BRP043.065.2/ tatrāste bhagavān devas tripurāris trilocanaḥ || 65 ||
BRP043.066.1/ mahākāleti vikhyātaḥ sarvakāmapradaḥ śivaḥ |
BRP043.066.2/ śivakuṇḍe naraḥ snātvā vidhivat pāpanāśane || 66 ||
BRP043.067.1/ devān pitṝn ṛṣīṁś caiva santarpya vidhivad budhaḥ |
BRP043.067.2/ gatvā śivālayaṁ paścāt kṛtvā taṁ triḥ pradakṣiṇam || 67 ||
BRP043.068.1/ praviśya saṁyato bhūtvā dhautavāsā jitendriyaḥ |
BRP043.068.2/ snānaiḥ puṣpais tathā gandhair dhūpair dīpaiś ca bhaktitaḥ || 68 ||
BRP043.069.1/ naivedyair upahāraiś ca gītavādyaiḥ pradakṣiṇaiḥ |
BRP043.069.2/ daṇḍavatpraṇipātaiś ca nṛtyaiḥ stotraiś ca śaṅkaram || 69 ||
BRP043.070.1/ sampūjya vidhivad bhaktyā mahākālaṁ sakṛc chivam |
BRP043.070.2/ aśvamedhasahasrasya phalaṁ prāpnoti mānavaḥ || 70 ||
BRP043.071.1/ pāpaiḥ sarvair vinirmukto vimānaiḥ sārvakāmikaiḥ |
BRP043.071.2/ āruhya tridivaṁ yāti yatra śambhor niketanam || 71 ||
BRP043.072.1/ divyarūpadharaḥ śrīmān divyālaṅkārabhūṣitaḥ |
BRP043.072.2/ bhuṅkte tatra varān bhogān yāvad ābhūtasamplavam || 72 ||
BRP043.073.1/ śivaloke muniśreṣṭhā jarāmaraṇavarjitaḥ |
BRP043.073.2/ puṇyakṣayād ihāyātaḥ pravare brāhmaṇe kule || 73 ||
BRP043.074.1/ caturvedī bhaved vipraḥ sarvaśāstraviśāradaḥ |
BRP043.074.2/ yogaṁ pāśupataṁ prāpya tato mokṣam avāpnuyāt || 74 ||
BRP043.075.1/ āste tatra nadī puṇyā śiprā nāmeti viśrutā |
BRP043.075.2/ tasyāṁ snātas tu vidhivat santarpya pitṛdevatāḥ || 75 ||
BRP043.076.1/ sarvapāpavinirmukto vimānavaram āsthitaḥ |
BRP043.076.2/ bhuṅkte bahuvidhān bhogān svargaloke narottamaḥ || 76 ||
BRP043.077.1/ āste tatraiva bhagavān devadevo janārdanaḥ |
BRP043.077.2/ govindasvāmināmāsau bhuktimuktiprado hariḥ || 77 ||
BRP043.078.1/ taṁ dṛṣṭvā muktim āpnoti trisaptakulasaṁyutaḥ |
BRP043.078.2/ vimānenārkavarṇena kiṅkiṇījālamālinā || 78 ||
[Page 181 ]
BRP043.079.1/ sarvakāmasamṛddhena kāmagenāsthireṇa ca |
BRP043.079.2/ upagīyamāno gandharvair viṣṇuloke mahīyate || 79 ||
BRP043.080.1/ bhuṅkte ca vividhān kāmān nirātaṅko gatajvaraḥ |
BRP043.080.2/ ābhūtasamplavaṁ yāvat surūpaḥ subhagaḥ sukhī || 80 ||
BRP043.081.1/ kālenāgatya matimān brāhmaṇaḥ syān mahītale |
BRP043.081.2/ pravare yogināṁ gehe vedaśāstrārthatattvavit || 81 ||
BRP043.082.1/ vaiṣṇavaṁ yogam āsthāya tato mokṣam avāpnuyāt |
BRP043.082.2/ vikramasvāmināmānaṁ viṣṇuṁ tatraiva bho dvijāḥ || 82 ||
BRP043.083.1/ dṛṣṭvā naro vā nārī vā phalaṁ pūrvoditaṁ labhet |
BRP043.083.2/ anye 'pi tatra tiṣṭhanti devāḥ śakrapurogamāḥ || 83 ||
BRP043.084.1/ mātaraś ca muniśreṣṭhāḥ sarvakāmaphalapradāḥ |
BRP043.084.2/ dṛṣṭvā tān vidhivad bhaktyā sampūjya praṇipatya ca || 84 ||
BRP043.085.1/ sarvapāpavinirmukto naro yāti triviṣṭapam |
BRP043.085.2/ evaṁ sā nagarī ramyā rājasiṁhena pālitā || 85 ||
BRP043.086.1/ nityotsavapramuditā yathendrasyāmarāvatī |
BRP043.086.2/ purāṣṭādaśasaṁyuktā suvistīrṇacatuṣpathā || 86 ||
BRP043.087.1/ dhanurjyāghoṣaninadā siddhasaṅgamabhūṣitā |
BRP043.087.2/ vidyāvadgaṇabhūyiṣṭhā vedanirghoṣanāditā || 87 ||
BRP043.088.1/ itihāsapurāṇāni śāstrāṇi vividhāni ca |
BRP043.088.2/ kāvyālāpakathāś caiva śrūyante 'harniśaṁ dvijāḥ || 88 ||
BRP043.089.1/ evaṁ mayā guṇāḍhyā sā taduyinī?? samudāhṛtā |
BRP043.089.2/ yasyāṁ rājābhavat pūrvam indradyumno mahāmatiḥ || 89 ||

44. Chapter 44 :: Story of Indradyumna (cont.): The journey to the southern ocean

[Note: [ SS 97-98]

BRP044.001.0/ brahmovāca:

BRP044.001.1/ tasyāṁ sa nṛpatiḥ pūrvaṁ kurvan rājyam anuttamam |
BRP044.001.2/ pālayām āsa matimān prajāḥ putrān ivaurasān || 1 ||
BRP044.002.1/ satyavādī mahāprājñaḥ śūraḥ sarvaguṇākaraḥ |
BRP044.002.2/ matimān dharmasampannaḥ sarvaśastrabhṛtāṁ varaḥ || 2 ||
BRP044.003.1/ satyavāñ śīlavān dāntaḥ śrīmān parapurañjayaḥ |
BRP044.003.2/ āditya iva tejobhī rūpair āśvinayor iva || 3 ||
BRP044.004.1/ vardhamānasurāścaryaḥ śakratulyaparākramaḥ |
BRP044.004.2/ śāradendur ivābhāti lakṣaṇaiḥ samalaṅkṛtaḥ || 4 ||
BRP044.005.1/ āhartā sarvayajñānāṁ hayamedhādikṛt tathā |
BRP044.005.2/ dānair yajñais tapobhiś ca tattulyo nāsti bhūpatiḥ || 5 ||
BRP044.006.1/ suvarṇamaṇimuktānāṁ gajāśvānāṁ ca bhūpatiḥ |
BRP044.006.2/ pradadau vipramukhyebhyo yāge yāge mahādhanam || 6 ||
BRP044.007.1/ hastyaśvarathamukhyānāṁ kambalājinavāsasām |
BRP044.007.2/ ratnānāṁ dhanadhānyānām antas tasya na vidyate || 7 ||
[Page 182 ]
BRP044.008.1/ evaṁ sarvadhanair yukto guṇaiḥ sarvair alaṅkṛtaḥ |
BRP044.008.2/ sarvakāmasamṛddhātmā kurvan rājyam akaṇṭakam || 8 ||
BRP044.009.1/ tasyeyaṁ matir utpannā sarvayogeśvaraṁ harim |
BRP044.009.2/ katham ārādhayiṣyāmi bhuktimuktipradaṁ prabhum || 9 ||
BRP044.010.1/ vicārya sarvaśāstrāṇi tantrāṇy āgamavistaram |
BRP044.010.2/ itihāsapurāṇāni vedāṅgāni ca sarvaśaḥ || 10 ||
BRP044.011.1/ dharmaśāstrāṇi sarvāṇi niyamān ṛṣibhāṣitān |
BRP044.011.2/ vedāṅgāni ca śāstrāṇi vidyāsthānāni yāni ca || 11 ||
BRP044.012.1/ guruṁ saṁsevya yatnena brāhmaṇān vedapāragān |
BRP044.012.2/ ādhāya paramāṁ kāṣṭhāṁ kṛtakṛtyo 'bhavat tadā || 12 ||
BRP044.013.1/ samprāpya paramaṁ tattvaṁ vāsudevākhyam avyayam |
BRP044.013.2/ bhrāntijñānād atītas tu mumukṣuḥ saṁyatendriyaḥ || 13 ||
BRP044.014.1/ katham ārādhayiṣyāmi devadevaṁ sanātanam |
BRP044.014.2/ pītavastraṁ caturbāhuṁ śaṅkhacakragadādharam || 14 ||
BRP044.015.1/ vanamālāvṛtoraskaṁ padmapattrāyatekṣaṇam |
BRP044.015.2/ śrīvatsoraḥsamāyuktaṁ mukuṭāṅgadaśobhitam || 15 ||
BRP044.016.1/ svapurāt sa tu niṣkrānta ujjayinyāḥ prajāpatiḥ |
BRP044.016.2/ balena mahatā yuktaḥ sabhṛtyaḥ sapurohitaḥ || 16 ||
BRP044.017.1/ anujagmus tu taṁ sarve rathinaḥ śastrapāṇayaḥ |
BRP044.017.2/ rathair vimānasaṅkāśaiḥ patākādhvajasevitaiḥ || 17 ||
BRP044.018.1/ sādinaś ca tathā sarve prāsatomarapāṇayaḥ |
BRP044.018.2/ aśvaiḥ pavanasaṅkāśair anujagmus tu taṁ nṛpam || 18 ||
BRP044.019.1/ himavatsambhavair mattair vāraṇaiḥ parvatopamaiḥ |
BRP044.019.2/ īṣādantaiḥ sadā mattaiḥ pracaṇḍaiḥ ṣaṣṭihāyanaiḥ || 19 ||
BRP044.020.1/ hemakakṣaiḥ sapatākair ghaṇṭāravavibhūṣitaiḥ |
BRP044.020.2/ anujagmuś ca taṁ sarve gajayuddhaviśāradāḥ || 20 ||
BRP044.021.1/ asaṅkhyeyāś ca pādātā dhanuṣprāsāsipāṇayaḥ |
BRP044.021.2/ divyamālyāmbaradharā divyagandhānulepanāḥ || 21 ||
BRP044.022.1/ anujagmuś ca taṁ sarve yuvāno mṛṣṭakuṇḍalāḥ |
BRP044.022.2/ sarvāstrakuśalāḥ śūrāḥ sadā saṅgrāmalālasāḥ || 22 ||
BRP044.023.1/ antaḥpuranivāsinyaḥ striyaḥ sarvāḥ svalaṅkṛtāḥ |
BRP044.023.2/ bimbauṣṭhacārudaśanāḥ sarvābharaṇabhūṣitāḥ || 23 ||
BRP044.024.1/ divyavastradharāḥ sarvā divyamālyavibhūṣitāḥ |
BRP044.024.2/ divyagandhānuliptāṅgāḥ śaraccandranibhānanāḥ || 24 ||
BRP044.025.1/ sumadhyamāś cāruveṣāś cārukarṇālakāñcitāḥ |
BRP044.025.2/ tāmbūlarañjitamukhā rakṣibhiś ca surakṣitāḥ || 25 ||
BRP044.026.1/ yānair uccāvacaiḥ śubhrair maṇikāñcanabhūṣitaiḥ |
BRP044.026.2/ upagīyamānās tāḥ sarvā gāyanaiḥ stutipāṭhakaiḥ || 26 ||
BRP044.027.1/ veṣṭitāḥ śastrahastaiś ca padmapattrāyatekṣaṇāḥ |
BRP044.027.2/ brāhmaṇāḥ kṣatriyā vaiśyā anujagmuś ca taṁ nṛpam || 27 ||
[Page 183 ]
BRP044.028.1/ vaṇiggrāmagaṇāḥ sarve nānāpuranivāsinaḥ |
BRP044.028.2/ dhanai ratnaiḥ suvarṇaiś ca sadārāḥ saparicchadāḥ || 28 ||
BRP044.029.1/ astravikrayakāś caiva tāmbūlapaṇyajīvinaḥ |
BRP044.029.2/ tṛṇavikrayakāś caiva kāṣṭhavikrayakārakāḥ || 29 ||
BRP044.030.1/ raṅgopajīvinaḥ sarve māṁsavikrayiṇas tathā |
BRP044.030.2/ tailavikrayakāś caiva vastravikrayakās tathā || 30 ||
BRP044.031.1/ phalavikrayiṇaś caiva pattravikrayiṇas tathā |
BRP044.031.2/ tathā javasahārāś ca rajakāś ca sahasraśaḥ || 31 ||
BRP044.032.1/ gopālā nāpitāś caiva tathānye vastrasūcakāḥ |
BRP044.032.2/ meṣapālāś cājapālā mṛgapālāś ca haṁsakāḥ || 32 ||
BRP044.033.1/ dhānyavikrayiṇaś caiva saktuvikrayiṇaś ca ye |
BRP044.033.2/ guḍavikrayikāś caiva tathā lavaṇajīvinaḥ || 33 ||
BRP044.034.1/ gāyanā nartakāś caiva tathā maṅgalapāṭhakāḥ |
BRP044.034.2/ śailūṣāḥ kathakāś caiva purāṇārthaviśāradāḥ || 34 ||
BRP044.035.1/ kavayaḥ kāvyakartāro nānākāvyaviśāradāḥ |
BRP044.035.2/ viṣaghnā gāruḍāś caiva nānāratnaparīkṣakāḥ || 35 ||
BRP044.036.1/ vyokārās tāmrakārāś ca kāṁsyakārāś ca rūṭhakāḥ |
BRP044.036.2/ kauṣakārāś citrakārāḥ kundakārāś ca pāvakāḥ || 36 ||
BRP044.037.1/ daṇḍakārāś cāsikārāḥ surādhūtopajīvinaḥ |
BRP044.037.2/ mallā dūtāś ca kāyasthā ye cānye karmakāriṇaḥ || 37 ||
BRP044.038.1/ tantuvāyā rūpakārā vārtikās tailapāṭhakāḥ |
BRP044.038.2/ lāvajīvās taittirikā mṛgapakṣyupajīvinaḥ || 38 ||
BRP044.039.1/ gajavaidyāś ca vaidyāś ca naravaidyāś ca ye narāḥ |
BRP044.039.2/ vṛkṣavaidyāś ca govaidyā ye cānye chedadāhakāḥ || 39 ||
BRP044.040.1/ ete nāgarakāḥ sarve ye cānye nānukīrtitāḥ |
BRP044.040.2/ anujagmus tu rājānaṁ samastapuravāsinaḥ || 40 ||
[Page 184 ]
BRP044.041.1/ yathā vrajantaṁ pitaraṁ grāmāntaraṁ samutsukāḥ |
BRP044.041.2/ anuyānti yathā putrās tathā taṁ te 'pi nāgarāḥ || 41 ||
BRP044.042.1/ evaṁ sa nṛpatiḥ śrīmān vṛtaḥ sarvair mahājanaiḥ |
BRP044.042.2/ hastyaśvarathapādātair jagāma ca śanaiḥ śanaiḥ || 42 ||
BRP044.043.1/ evaṁ gatvā sa nṛpatir dakṣiṇasyodadhes taṭam |
BRP044.043.2/ sarvais tair dīrghakālena balair anugataḥ prabhuḥ || 43 ||
BRP044.044.1/ dadarśa sāgaraṁ ramyaṁ nṛtyantam iva ca sthitam |
BRP044.044.2/ anekaśatasāhasrair ūrmibhiś ca samākulam || 44 ||
BRP044.045.1/ nānāratnālayaṁ pūrṇaṁ nānāprāṇisamākulam |
BRP044.045.2/ vīcītaraṅgabahulaṁ mahāścaryasamanvitam || 45 ||
BRP044.046.1/ tīrtharājaṁ mahāśabdam apāraṁ subhayaṅkaram |
BRP044.046.2/ meghavṛndapratīkāśam agādhaṁ makarālayam || 46 ||
BRP044.047.1/ matsyaiḥ kūrmaiś ca śaṅkhaiś ca śuktikānakraśaṅkubhiḥ |
BRP044.047.2/ śiṁśumāraiḥ karkaṭaiś ca vṛtaṁ sarpair mahāviṣaiḥ || 47 ||
BRP044.048.1/ lavaṇodaṁ hareḥ sthānaṁ śayanasya nadīpatim |
BRP044.048.2/ sarvapāpaharaṁ puṇyaṁ sarvavāñchāphalapradam || 48 ||
BRP044.049.1/ anekāvartagambhīraṁ dānavānāṁ samāśrayam |
BRP044.049.2/ amṛtasyāraṇiṁ divyaṁ devayonim apāṁ patim || 49 ||
BRP044.050.1/ viśiṣṭaṁ sarvabhūtānāṁ prāṇināṁ jīvadhāraṇam |
BRP044.050.2/ supavitraṁ pavitrāṇāṁ maṅgalānāṁ ca maṅgalam || 50 ||
BRP044.051.1/ tīrthānām uttamaṁ tīrtham avyayaṁ yādasāṁ patim |
BRP044.051.2/ candravṛddhikṣayasyeva yasya mānaṁ pratiṣṭhitam || 51 ||
BRP044.052.1/ abhedyaṁ sarvabhūtānāṁ devānām amṛtālayam |
BRP044.052.2/ utpattisthitisaṁhārahetubhūtaṁ sanātanam || 52 ||
BRP044.053.1/ upajīvyaṁ ca sarveṣāṁ puṇyaṁ nadanadīpatim |
BRP044.053.2/ dṛṣṭvā taṁ nṛpatiśreṣṭho vismayaṁ paramaṁ gataḥ || 53 ||
BRP044.054.1/ nivāsam akarot tatra velām asādya sāgarīm |
BRP044.054.2/ puṇye manohare deśe sarvabhūmiguṇair yute || 54 ||
BRP044.055.1/ vṛtaṁ śālaiḥ kadambaiś ca punnāgaiḥ saraladrumaiḥ |
BRP044.055.2/ panasair nārikelaiś ca bakulair nāgakesaraiḥ || 55 ||
BRP044.056.1/ tālaiḥ pippalaiḥ kharjūrair nāraṅgair bījapūrakaiḥ |
BRP044.056.2/ śālair āmrātakair lodhrair bakulair bahuvārakaiḥ || 56 ||
BRP044.057.1/ kapitthaiḥ karṇikāraiś ca pāṭalāśokacampakaiḥ |
BRP044.057.2/ dāḍimaiś ca tamālaiś ca pārijātais tathārjunaiḥ || 57 ||
BRP044.058.1/ prācīnāmalakair bilvaiḥ priyaṅguvaṭakhādiraiḥ |
BRP044.058.2/ iṅgudīsaptaparṇaiś ca aśvatthāgastyajambukaiḥ || 58 ||
BRP044.059.1/ madhukaiḥ karṇikāraiś ca bahuvāraiḥ satindukaiḥ |
BRP044.059.2/ palāśabadarair nīpaiḥ siddhanimbaśubhāñjanaiḥ || 59 ||
BRP044.060.1/ vārakaiḥ kovidāraiś ca bhallātāmalakais tathā |
BRP044.060.2/ iti hintālakāṅkolaiḥ karañjaiḥ savibhītakaiḥ || 60 ||
[Page 185 ]
BRP044.061.1/ sasarjamadhukāśmaryaiḥ śālmalīdevadārubhiḥ |
BRP044.061.2/ śākhoṭhakair nimbavaṭaiḥ kumbhīkauṣṭhaharītakaiḥ || 61 ||
BRP044.062.1/ guggulaiś candanair vṛkṣais tathaivāgurupāṭalaiḥ |
BRP044.062.2/ jambīrakaruṇair vṛkṣais tintiḍīraktacandanaiḥ || 62 ||
BRP044.063.1/ evaṁ nānāvidhair vṛkṣais tathānyair bahupādapaiḥ |
BRP044.063.2/ kalpadrumair nityaphalaiḥ sarvartukusumotkaraiḥ || 63 ||
BRP044.064.1/ nānāpakṣirutair divyair mattakokilanāditaiḥ |
BRP044.064.2/ mayūravarasaṅghuṣṭaiḥ śukasārikasaṅkulaiḥ || 64 ||
BRP044.065.1/ hārītair bhṛṅgarājaiś ca cātakair bahuputrakaiḥ |
BRP044.065.2/ jīvañjīvakakākolaiḥ kalaviṅkaiḥ kapotakaiḥ || 65 ||
BRP044.066.1/ khagair nānāvidhaiś cānyaiḥ śrotraramyair manoharaiḥ |
BRP044.066.2/ puṣpitāgreṣu vṛkṣeṣu kūjadbhiś cārvadhiṣṭhitaiḥ || 66 ||
BRP044.067.1/ ketakīvanakhaṇḍaiś ca sadā puṣpadharaiḥ sitaiḥ |
BRP044.067.2/ mallikākundakusumair yūthikātagarais tathā || 67 ||
BRP044.068.1/ kuṭajair bāṇapuṣpaiś ca atimuktaiḥ sakubjakaiḥ |
BRP044.068.2/ mālatīkaravīraiś ca tathā kadalakāñcanaiḥ || 68 ||
BRP044.069.1/ anyair nānāvidhaiḥ puṣpaiḥ sugandhaiś cārudarśanaiḥ |
BRP044.069.2/ vanodyānopavanajair nānāvarṇaiḥ sugandhibhiḥ || 69 ||
BRP044.070.1/ vidyādharagaṇākīrṇaiḥ siddhacāraṇasevitaiḥ |
BRP044.070.2/ gandharvoragarakṣobhir bhūtāpsarasakinnaraiḥ || 70 ||
BRP044.071.1/ muniyakṣagaṇākīrṇair nānāsattvaniṣevitaiḥ |
BRP044.071.2/ mṛgaiḥ śākhāmṛgaiḥ siṁhair varāhamahiṣākulaiḥ || 71 ||
BRP044.072.1/ tathānyaiḥ kṛṣṇasārādyair mṛgaiḥ sarvatra śobhitaiḥ |
BRP044.072.2/ śārdūlair dīptamātaṅgais tathānyair vanacāribhiḥ || 72 ||
BRP044.073.1/ evaṁ nānāvidhair vṛkṣair udyānair nandanopamaiḥ |
BRP044.073.2/ latāgulmavitānaiś ca vividhaiś ca jalāśayaiḥ || 73 ||
BRP044.074.1/ haṁsakāraṇḍavākīrṇaiḥ padminīkhaṇḍamaṇḍitaiḥ |
BRP044.074.2/ kādambaiś ca plavair haṁsaiś cakravākopaśobhitaiḥ || 74 ||
BRP044.075.1/ kamalaiḥ śatapattraiś ca kahlāraiḥ kumudotpalaiḥ |
BRP044.075.2/ khagair jalacaraiś cānyaiḥ puṣpair jalasamudbhavaiḥ || 75 ||
BRP044.076.1/ parvatair dīptaśikharaiś cārukandaramaṇḍitaiḥ |
BRP044.076.2/ nānāvṛkṣasamākīrṇair nānādhātuvibhūṣitaiḥ || 76 ||
BRP044.077.1/ sarvāścaryamayaiḥ śṛṅgaiḥ sarvabhūtālayaiḥ śubhaiḥ |
BRP044.077.2/ sarvauṣadhisamāyuktair vipulaiś citrasānubhiḥ || 77 ||
BRP044.078.1/ evaṁ sarvaiḥ samuditaiḥ śobhitaṁ sumanoharaiḥ |
BRP044.078.2/ dadarśa sa mahīpālaḥ sthānaṁ trailokyapūjitam || 78 ||
BRP044.079.1/ daśayojanavistīrṇaṁ pañcayojanam āyatam |
BRP044.079.2/ nānāścaryasamāyuktaṁ kṣetraṁ paramadurlabham || 79 ||

45. Chapter 45 :: Story of Indradyumna (cont.): The disappearance of Nīlamādhava

[Page 186 ] [Note: [ SS 98-101]

BRP045.001.0/ munaya ūcuḥ:

BRP045.001.1/ tasmin kṣetravare puṇye vaiṣṇave puruṣottame |
BRP045.001.2/ kiṁ tatra pratimā pūrvaṁ na sthitā vaiṣṇavī prabho || 1 ||
BRP045.002.1/ yenāsau nṛpatis tatra gatvā sabalavāhanaḥ |
BRP045.002.2/ sthāpayām āsa kṛṣṇaṁ ca rāmaṁ bhadrāṁ śubhapradām || 2 ||
BRP045.003.1/ saṁśayo no mahān atra vismayaś ca jagatpate |
BRP045.003.2/ śrotum icchāmahe sarvaṁ brūhi tatkāraṇaṁ ca naḥ || 3 ||

BRP045.004.0/ brahmovāca:

BRP045.004.1/ śṛṇudhvaṁ pūrvasaṁvṛttāṁ kathāṁ pāpapraṇāśinīm |
BRP045.004.2/ pravakṣyāmi samāsena śriyā pṛṣṭaḥ purā hariḥ || 4 ||
BRP045.005.1/ sumeroḥ kāñcane śṛṅge sarvāścaryasamanvite |
BRP045.005.2/ siddhavidyādharair yakṣaiḥ kinnarair upaśobhite || 5 ||
BRP045.006.1/ devadānavagandharvair nāgair apsarasāṁ gaṇaiḥ |
BRP045.006.2/ munibhir guhyakaiḥ siddhaiḥ sauparṇaiḥ samarudgaṇaiḥ || 6 ||
BRP045.007.1/ anyair devālayaiḥ sādhyaiḥ kaśyapādyaiḥ prajeśvaraiḥ |
BRP045.007.2/ vālakhilyādibhiś caiva śobhite sumanohare || 7 ||
BRP045.008.1/ karṇikāravanair divyaiḥ sarvartukusumotkaraiḥ |
BRP045.008.2/ jātarūpapratīkāśair bhūṣite sūryasannibhaiḥ || 8 ||
BRP045.009.1/ anyaiś ca bahubhir vṛkṣaiḥ śālatālādibhir vanaiḥ |
BRP045.009.2/ punnāgāśokasaralanyagrodhāmrātakārjunaiḥ || 9 ||
BRP045.010.1/ pārijātāmrakhadiranīpabilvakadambakaiḥ |
BRP045.010.2/ dhavakhādirapālāśaśīrṣāmalakatindukaiḥ || 10 ||
BRP045.011.1/ nāriṅgakolabakulalodhradāḍimadārukaiḥ |
BRP045.011.2/ sarjaiś ca karṇais tagaraiḥ śiśibhūrjavanimbakaiḥ || 11 ||
BRP045.012.1/ anyaiś ca kāñcanaiś caiva phalabhāraiś ca nāmitaiḥ |
BRP045.012.2/ nānākusumagandhāḍhyair bhūṣite puṣpapādapaiḥ || 12 ||
BRP045.013.1/ mālatīyūthikāmallīkundabāṇakuruṇṭakaiḥ |
BRP045.013.2/ pāṭalāgastyakuṭajamandārakusumādibhiḥ || 13 ||
BRP045.014.1/ anyaiś ca vividhaiḥ puṣpair manasaḥ prītidāyakaiḥ |
BRP045.014.2/ nānāvihagasaṅghaiś ca kūjadbhir madhurasvaraiḥ || 14 ||
BRP045.015.1/ puṁskokilarutair divyair mattabarhiṇanāditaiḥ |
BRP045.015.2/ evaṁ nānāvidhair vṛkṣaiḥ puṣpair nānāvidhais tathā || 15 ||
BRP045.016.1/ khagair nānāvidhaiś caiva śobhite surasevite |
BRP045.016.2/ tatra sthitaṁ jagannāthaṁ jagatsraṣṭāram avyayam || 16 ||
BRP045.017.1/ sarvalokavidhātāraṁ vāsudevākhyam avyayam |
BRP045.017.2/ praṇamya śirasā devī lokānāṁ hitakāmyayā |
BRP045.017.3/ papracchemaṁ mahāpraśnaṁ padmajā tam anuttamam || 17 ||

BRP045.018.0/ śrīr uvāca:

BRP045.018.1/ brūhi tvaṁ sarvalokeśa saṁśayaṁ me hṛdi sthitam |
BRP045.018.2/ martyaloke mahāścarye karmabhūmau sudurlabhe || 18 ||
[Page 187 ]
BRP045.019.1/ lobhamohagrahagraste kāmakrodhamahārṇave |
BRP045.019.2/ yena mucyeta deveśa asmāt saṁsārasāgarāt || 19 ||
BRP045.020.1/ ācakṣva sarvadeveśa praṇatāṁ yadi manyase |
BRP045.020.2/ tvadṛte nāsti loke 'smin vaktā saṁśayanirṇaye || 20 ||

BRP045.021.0/ brahmovāca:

BRP045.021.1/ śrutvaivaṁ vacanaṁ tasyā devadevo janārdanaḥ |
BRP045.021.2/ provāca parayā prītyā paraṁ sārāmṛtopamam || 21 ||

BRP045.022.0/ śrībhagavān uvāca:

BRP045.022.1/ sukhopāsyaḥ susādhyaś ca 'bhirāmaś ca susatphalaḥ |
BRP045.022.2/ āste tīrthavare devi vikhyātaḥ puruṣottamaḥ || 22 ||
BRP045.023.1/ na tena sadṛśaḥ kaścit triṣu lokeṣu vidyate |
BRP045.023.2/ kīrtanād yasya deveśi mucyate sarvapātakaiḥ || 23 ||
BRP045.024.1/ na vijñāto 'maraiḥ sarvair na daityair na ca dānavaiḥ |
BRP045.024.2/ marīcyādyair munivarair gopitaṁ me varānane || 24 ||
BRP045.025.1/ tat te 'haṁ sampravakṣyāmi tīrtharājaṁ ca sāmpratam |
BRP045.025.2/ bhāvenaikena suśroṇi śṛṇuṣva varavarṇini || 25 ||
BRP045.026.1/ āsīt kalpe samutpanne naṣṭe sthāvarajaṅgame |
BRP045.026.2/ pralīnā devagandharvadaityavidyādharoragāḥ || 26 ||
BRP045.027.1/ tamobhūtam idaṁ sarvaṁ na prājñāyata kiñcana |
BRP045.027.2/ tasmiñ jāgarti bhūtātmā paramātmā jagadguruḥ || 27 ||
BRP045.028.1/ śrīmāṁs trimūrtikṛd devo jagatkartā maheśvaraḥ |
BRP045.028.2/ vāsudeveti vikhyāto yogātmā harir īśvaraḥ || 28 ||
BRP045.029.1/ so 'sṛjad yoganidrānte nābhyambhoruhamadhyagam |
BRP045.029.2/ padmakeśarasaṅkāśaṁ brahmāṇaṁ bhūtam avyayam || 29 ||
BRP045.030.1/ tādṛgbhūtas tato brahmā sarvalokamaheśvaraḥ |
BRP045.030.2/ pañcabhūtasamāyuktaṁ sṛjate ca śanaiḥ śanaiḥ || 30 ||
BRP045.031.1/ mātrāyonīni bhūtāni sthūlasūkṣmāṇi yāni ca |
BRP045.031.2/ caturvidhāni sarvāṇi sthāvarāṇi carāṇi ca || 31 ||
BRP045.032.1/ tataḥ prajāpatir brahmā cakre sarvaṁ carācaram |
BRP045.032.2/ sañcintya manasātmānaṁ sasarja vividhāḥ prajāḥ || 32 ||
BRP045.033.1/ marīcyādīn munīn sarvān devāsurapitṝn api |
BRP045.033.2/ yakṣavidyādharāṁś cānyān gaṅgādyāḥ saritas tathā || 33 ||
BRP045.034.1/ naravānarasiṁhāṁś ca vividhāṁś ca vihaṅgamān |
BRP045.034.2/ jarāyūn aṇḍajān devi svedajodbhedajāṁs tathā || 34 ||
BRP045.035.1/ brahma kṣatraṁ tathā vaiśyaṁ śūdraṁ caiva catuṣṭayam |
BRP045.035.2/ antyajātāṁś ca mlecchāṁś ca sasarja vividhān pṛthak || 35 ||
BRP045.036.1/ yat kiñcij jīvasañjñaṁ tu tṛṇagulmapipīlikam |
BRP045.036.2/ brahmā bhūtvā jagat sarvaṁ nirmame sa carācaram || 36 ||
[Page 188 ]
BRP045.037.1/ dakṣiṇāṅge tathātmānaṁ sañcintya puruṣaṁ svayam |
BRP045.037.2/ vāme caiva tu nārīṁ sa dvidhā bhūtam akalpayat || 37 ||
BRP045.038.1/ tataḥ prabhṛti loke 'smin prajā maithunasambhavāḥ |
BRP045.038.2/ adhamottamamadhyāś ca mama kṣetrāṇi yāni ca || 38 ||
BRP045.039.1/ evaṁ sañcintya devo 'sau purā salilayonijaḥ |
BRP045.039.2/ jagāma dhyānam āsthāya vāsudevātmikāṁ tanum || 39 ||
BRP045.040.1/ dhyānamātreṇa devena svayam eva janārdanaḥ |
BRP045.040.2/ tasmin kṣaṇe samutpannaḥ sahasrākṣaḥ sahasrapāt || 40 ||
BRP045.041.1/ sahasraśīrṣā puruṣaḥ puṇḍarīkanibhekṣaṇaḥ |
BRP045.041.2/ saliladhvāntameghābhaḥ śrīmāñ śrīvatsalakṣaṇaḥ || 41 ||
BRP045.042.1/ apaśyat sahasā taṁ tu brahmā lokapitāmahaḥ |
BRP045.042.2/ āsanair arghyapādyaiś ca akṣatair abhinandya ca || 42 ||
BRP045.043.1/ tuṣṭāva paramaiḥ stotrair viriñciḥ susamāhitaḥ |
BRP045.043.2/ tato 'ham uktavān devaṁ brahmāṇaṁ kamalodbhavam |
BRP045.043.3/ kāraṇaṁ vada māṁ tāta mama dhyānasya sāmpratam || 43 ||

BRP045.044.0/ brahmovāca:

BRP045.044.1/ jagaddhitāya deveśa martyalokaiś ca durlabham |
BRP045.044.2/ svargadvārasya mārgāṇi yajñadānavratāni ca || 44 ||
BRP045.045.1/ yogaḥ satyaṁ tapaḥ śraddhā tīrthāni vividhāni ca |
BRP045.045.2/ vihāya sarvam eteṣāṁ sukhaṁ tatsādhanaṁ vada || 45 ||
BRP045.046.1/ sthānaṁ jagatpate mahyām utkṛṣṭaṁ ca yad ucyate |
BRP045.046.2/ sarveṣām uttamaṁ sthānaṁ brūhi me puruṣottama || 46 ||
BRP045.047.1/ vidhātur vacanaṁ śrutvā tato 'haṁ proktavān priye |
BRP045.047.2/ śṛṇu brahman pravakṣyāmi nirmalaṁ bhuvi durlabham || 47 ||
BRP045.048.1/ uttamaṁ sarvakṣetrāṇāṁ dhanyaṁ saṁsāratāraṇam |
BRP045.048.2/ gobrāhmaṇahitaṁ puṇyaṁ cāturvarṇyasukhodayam || 48 ||
BRP045.049.1/ bhuktimuktipradaṁ nṝṇāṁ kṣetraṁ paramadurlabham |
BRP045.049.2/ mahāpuṇyaṁ tu sarveṣāṁ siddhidaṁ vai pitāmahe || 49 ||
BRP045.050.1/ tasmād āsīt samutpannaṁ tīrtharājaṁ sanātanam |
BRP045.050.2/ vikhyātaṁ paramaṁ kṣetraṁ caturyuganiṣevitam || 50 ||
BRP045.051.1/ sarveṣām eva devānām ṛṣīṇāṁ brahmacāriṇām |
BRP045.051.2/ daityadānavasiddhānāṁ gandharvoragarakṣasām || 51 ||
BRP045.052.1/ nāgavidyādharāṇāṁ ca sthāvarasya carasya ca |
BRP045.052.2/ uttamaḥ puruṣo yasmāt tasmāt sa puruṣottamaḥ || 52 ||
BRP045.053.1/ dakṣiṇasyodadhes tīre nyagrodho yatra tiṣṭhati |
BRP045.053.2/ daśayojanavistīrṇaṁ kṣetraṁ paramadurlabham || 53 ||
BRP045.054.1/ yas tu kalpe samutpanne mahadulkānibarhaṇe |
BRP045.054.2/ vināśaṁ naivam abhyeti svayaṁ tatraivam āsthitaḥ || 54 ||
BRP045.055.1/ dṛṣṭamātre vaṭe tasmiṁś chāyām ākramya cāsakṛt |
BRP045.055.2/ brahmahatyāt pramucyeta pāpeṣv anyeṣu kā kathā || 55 ||
[Page 189 ]
BRP045.056.1/ pradakṣiṇā kṛtā yais tu namaskāraś ca jantubhiḥ |
BRP045.056.2/ sarve vidhūtapāpmānas te gatāḥ keśavālayam || 56 ||
BRP045.057.1/ nyagrodhasyottare kiñcid dakṣiṇe keśavasya tu |
BRP045.057.2/ prāsādas tatra tiṣṭhet tu padaṁ dharmamayaṁ hi tat || 57 ||
BRP045.058.1/ pratimāṁ tatra vai dṛṣṭvā svayaṁ devena nirmitām |
BRP045.058.2/ anāyāsena vai yānti bhuvanaṁ me tato narāḥ || 58 ||
BRP045.059.1/ gacchamānāṁs tu tān prekṣya ekadā dharmarāṭ priye |
BRP045.059.2/ madantikam anuprāpya praṇamya śirasābravīt || 59 ||

BRP045.060.0/ yama uvāca:

BRP045.060.1/ namas te bhagavan deva lokanātha jagatpate |
BRP045.060.2/ kṣīrodavāsinaṁ devaṁ śeṣabhogānuśāyinam || 60 ||
BRP045.061.1/ varaṁ vareṇyaṁ varadaṁ kartāram akṛtaṁ prabhum |
BRP045.061.2/ viśveśvaram ajaṁ viṣṇuṁ sarvajñam aparājitam || 61 ||
BRP045.062.1/ nīlotpaladalaśyāmaṁ puṇḍarīkanibhekṣaṇam |
BRP045.062.2/ sarvajñaṁ nirguṇaṁ śāntaṁ jagaddhātāram avyayam || 62 ||
BRP045.063.1/ sarvalokavidhātāraṁ sarvalokasukhāvaham |
BRP045.063.2/ purāṇaṁ puruṣaṁ vedyaṁ vyaktāvyaktaṁ sanātanam || 63 ||
BRP045.064.1/ parāvarāṇāṁ sraṣṭāraṁ lokanāthaṁ jagadgurum |
BRP045.064.2/ śrīvatsoraskasaṁyuktaṁ vanamālāvibhūṣitam || 64 ||
BRP045.065.1/ pītavastraṁ caturbāhuṁ śaṅkhacakragadādharam |
BRP045.065.2/ hārakeyūrasaṁyuktaṁ mukuṭāṅgadadhāriṇam || 65 ||
BRP045.066.1/ sarvalakṣaṇasampūrṇaṁ sarvendriyavivarjitam |
BRP045.066.2/ kūṭastham acalaṁ sūkṣmaṁ jyotīrūpaṁ sanātanam || 66 ||
BRP045.067.1/ bhāvābhāvavinirmuktaṁ vyāpinaṁ prakṛteḥ param |
BRP045.067.2/ namasyāmi jagannātham īśvaraṁ sukhadaṁ prabhum || 67 ||
BRP045.068.1/ ity evaṁ dharmarājas tu purā nyagrodhasannidhau |
BRP045.068.2/ stutvā nānāvidhaiḥ stotraiḥ praṇāmam akarot tadā || 68 ||
BRP045.069.1/ taṁ dṛṣṭvā tu mahābhāge praṇataṁ prāñjalisthitam |
BRP045.069.2/ stotrasya kāraṇaṁ devi pṛṣṭavān aham antakam || 69 ||
BRP045.070.1/ vaivasvata mahābāho sarvadevottamo hy asi |
BRP045.070.2/ kimarthaṁ stutavān māṁ tvaṁ saṅkṣepāt tad bravīhi me || 70 ||

BRP045.071.0/ dharmarāja uvāca:

BRP045.071.1/ asminn āyatane puṇye vikhyāte puruṣottame |
BRP045.071.2/ indranīlamayī śreṣṭhā pratimā sārvakāmikī || 71 ||
BRP045.072.1/ tāṁ dṛṣṭvā puṇḍarīkākṣa bhāvenaikena śraddhayā |
BRP045.072.2/ śvetākhyaṁ bhavanaṁ yānti niṣkāmāś caiva mānavāḥ || 72 ||
BRP045.073.1/ ataḥ kartuṁ na śaknomi vyāpāram arisūdana |
BRP045.073.2/ prasīda sumahādeva saṁhara pratimāṁ vibho || 73 ||
BRP045.074.1/ śrutvā vaivasvatasyaitad vākyam etad uvāca ha |
BRP045.074.2/ yama tāṁ gopayiṣyāmi sikatābhiḥ samantataḥ || 74 ||
[Page 190 ]
BRP045.075.1/ tataḥ sā pratimā devi vallibhir gopitā mayā |
BRP045.075.2/ yathā tatra na paśyanti manujāḥ svargakāṅkṣiṇaḥ || 75 ||
BRP045.076.1/ pracchādya vallikair devi jātarūpaparicchadaiḥ |
BRP045.076.2/ yamaṁ prasthāpayām āsa svāṁ purīṁ dakṣiṇāṁ diśam || 76 ||

BRP045.077.0/ brahmovāca:

BRP045.077.1/ luptāyāṁ pratimāyāṁ tu indranīlasya bho dvijāḥ |
BRP045.077.2/ tasmin kṣetravare puṇye vikhyāte puruṣottame || 77 ||
BRP045.078.1/ yo bhūtas tatra vṛttānto devadevo janārdanaḥ |
BRP045.078.2/ taṁ sarvaṁ kathayām āsa sa tasyai bhagavān purā || 78 ||
BRP045.079.1/ indradyumnasya gamanaṁ kṣetrasandarśanaṁ tathā |
BRP045.079.2/ kṣetrasya varṇanaṁ caiva prāsādakaraṇaṁ tathā || 79 ||
BRP045.080.1/ hayamedhasya yajanaṁ svapnadarśanam eva ca |
BRP045.080.2/ lavaṇasyodadhes tīre kāṣṭhasya darśanaṁ tathā || 80 ||
BRP045.081.1/ darśanaṁ vāsudevasya śilpirājasya ca dvijāḥ |
BRP045.081.2/ nirmāṇaṁ pratimāyās tu yathāvarṇaṁ viśeṣataḥ || 81 ||
BRP045.082.1/ sthāpanaṁ caiva sarveṣāṁ prāsāde bhuvanottame |
BRP045.082.2/ yātrākāle ca viprendrāḥ kalpasaṅkīrtanaṁ tathā || 82 ||
BRP045.083.1/ mārkaṇḍeyasya caritaṁ sthāpanaṁ śaṅkarasya ca |
BRP045.083.2/ pañcatīrthasya māhātmyaṁ darśanaṁ śūlapāṇinaḥ || 83 ||
BRP045.084.1/ vaṭasya darśanaṁ caiva vyuṣṭiṁ tasya ca bho dvijāḥ |
BRP045.084.2/ darśanaṁ baladevasya kṛṣṇasya ca viśeṣataḥ || 84 ||
BRP045.085.1/ subhadrāyāś ca tatraiva māhātmyaṁ caiva sarvaśaḥ |
BRP045.085.2/ darśanaṁ narasiṁhasya vyuṣṭisaṅkīrtanaṁ tathā || 85 ||
BRP045.086.1/ anantavāsudevasya darśanaṁ guṇakīrtanam |
BRP045.086.2/ śvetamādhavamāhātmyaṁ svargadvārasya darśanam || 86 ||
BRP045.087.1/ udadher darśanaṁ caiva snānaṁ tarpaṇam eva ca |
BRP045.087.2/ samudrasnānamāhātmyam indradyumnasya ca dvijāḥ || 87 ||
BRP045.088.1/ pañcatīrthaphalaṁ caiva mahājyeṣṭhaṁ tathaiva ca |
BRP045.088.2/ sthānaṁ kṛṣṇasya halinaḥ parvayātrāphalaṁ tathā || 88 ||
BRP045.089.1/ varṇanaṁ viṣṇulokasya kṣetrasya ca punaḥ punaḥ |
BRP045.089.2/ pūrvaṁ kathitavān sarvaṁ tasyai sa puruṣottamaḥ || 89 ||

46. Chapter 46 :: Story of Indradyumna (cont.): Description of Puruṣottamakṣetra

[Note: [ SS 101]

BRP046.001.0/ munaya ūcuḥ:

BRP046.001.1/ śrotum icchāmahe deva kathāśeṣaṁ mahīpateḥ |
BRP046.001.2/ tasmin kṣetravare gatvā kiṁ cakāra narādhipaḥ || 1 ||

BRP046.002.0/ brahmovāca:

BRP046.002.1/ śṛṇudhvaṁ muniśārdūlāḥ pravakṣyāmi samāsataḥ |
BRP046.002.2/ kṣetrasandarśanaṁ caiva kṛtyaṁ tasya ca bhūpateḥ || 2 ||
[Page 191 ]
BRP046.003.1/ gatvā tatra mahīpālaḥ kṣetre trailokyaviśrute |
BRP046.003.2/ dadarśa ramaṇīyāni sthānāni saritas tathā || 3 ||
BRP046.004.1/ nadī tatra mahāpuṇyā vindhyapādavinirgatā |
BRP046.004.2/ svittropaleti vikhyātā sarvapāpaharā śivā || 4 ||
BRP046.005.1/ gaṅgātulyā mahāsrotā dakṣiṇārṇavagāminī |
BRP046.005.2/ mahānadīti nāmnā sā puṇyatoyā saridvarā || 5 ||
BRP046.006.1/ dakṣiṇasyodadher garbhaṁ śobhitā |
BRP046.006.2/ ubhayos taṭayor yasyā grāmāś ca nagarāṇi ca || 6 ||
BRP046.007.1/ dṛśyante muniśārdūlāḥ susasyāḥ sumanoharāḥ |
BRP046.007.2/ hṛṣṭapuṣṭajanākīrṇā vastrālaṅkārabhūṣitāḥ || 7 ||
BRP046.008.1/ brāhmaṇāḥ kṣatriyā vaiśyāḥ śūdrās tatra pṛthak pṛthak |
BRP046.008.2/ svadharmaniratāḥ śāntā dṛśyante śubhalakṣaṇāḥ || 8 ||
BRP046.009.1/ tāmbūlapūrṇavadanā mālādāmavibhūṣitāḥ |
BRP046.009.2/ vedapūrṇamukhā viprāḥ saṣaḍaṅgapadakramāḥ || 9 ||
BRP046.010.1/ agnihotraratāḥ kecit kecid aupāsanakriyāḥ |
BRP046.010.2/ sarvaśāstrārthakuśalā yajvāno bhūridakṣiṇāḥ || 10 ||
BRP046.011.1/ catvāre rājamārgeṣu vaneṣūpavaneṣu ca |
BRP046.011.2/ sabhāmaṇḍalaharmyeṣu devatāyataneṣu ca || 11 ||
BRP046.012.1/ itihāsapurāṇāni vedāḥ sāṅgāḥ sulakṣaṇāḥ |
BRP046.012.2/ kāvyaśāstrakathās tatra śrūyante ca mahājanaiḥ || 12 ||
BRP046.013.1/ striyas taddeśavāsinyo rūpayauvanagarvitāḥ |
BRP046.013.2/ sampūrṇalakṣaṇopetā vistīrṇaśroṇimaṇḍalāḥ || 13 ||
BRP046.014.1/ saroruhamukhāḥ śyāmāḥ śaraccandranibhānanāḥ |
BRP046.014.2/ pīnonnatastanāḥ sarvāḥ samṛddhyā cārudarśanāḥ || 14 ||
BRP046.015.1/ sauvarṇavalayākrāntā divyair vastrair alaṅkṛtāḥ |
BRP046.015.2/ kadalīgarbhasaṅkāśāḥ padmakiñjalkasaprabhāḥ || 15 ||
BRP046.016.1/ bimbādharapuṭāḥ kāntāḥ karṇāntāyatalocanāḥ |
BRP046.016.2/ sumukhāś cārukeśāś ca hāvabhāvāvanāmitāḥ || 16 ||
BRP046.017.1/ kāścit padmapalāśākṣyaḥ kāścid indīvarekṣaṇāḥ |
BRP046.017.2/ vidyudvispaṣṭadaśanās tanvaṅgyaś ca tathāparāḥ || 17 ||
BRP046.018.1/ kuṭilālakasaṁyuktāḥ sīmantena virājitāḥ |
BRP046.018.2/ grīvābharaṇasaṁyuktā mālyadāmavibhūṣitāḥ || 18 ||
BRP046.019.1/ kuṇḍalai ratnasaṁyuktaiḥ karṇapūrair manoharaiḥ |
BRP046.019.2/ devayoṣitpratīkāśā dṛśyante śubhalakṣaṇāḥ || 19 ||
BRP046.020.1/ divyagītavarair dhanyaiḥ krīḍamānā varāṅganāḥ |
BRP046.020.2/ vīṇāveṇumṛdaṅgaiś ca paṇavaiś caiva gomukhaiḥ || 20 ||
BRP046.021.1/ śaṅkhadundubhinirghoṣair nānāvādyair manoharaiḥ |
BRP046.021.2/ krīḍantyas tāḥ sadā hṛṣṭā vilāsinyaḥ parasparam || 21 ||
BRP046.022.1/ evamādi tathānekagītavādyaviśāradāḥ |
BRP046.022.2/ divā rātrau samāyuktāḥ kāmonmattā varāṅganāḥ || 22 ||
BRP046.023.1/ bhikṣuvaikhānasaiḥ siddhaiḥ snātakair brahmacāribhiḥ |
BRP046.023.2/ mantrasiddhais tapaḥsiddhair yajñasiddhair niṣevitam || 23 ||
[Page 192 ]
BRP046.024.1/ ity evaṁ dadṛśe rājā kṣetraṁ paramaśobhanam |
BRP046.024.2/ atraivārādhayiṣyāmi bhagavantaṁ sanātanam || 24 ||
BRP046.025.1/ jagadguruṁ paraṁ devaṁ paraṁ pāraṁ paraṁ padam |
BRP046.025.2/ sarveśvareśvaraṁ viṣṇum anantam aparājitam || 25 ||
BRP046.026.1/ idaṁ tanmānasaṁ tīrthaṁ jñātaṁ me puruṣottamam |
BRP046.026.2/ kalpavṛkṣo mahākāyo nyagrodho yatra tiṣṭhati || 26 ||
BRP046.027.1/ pratimā cendranīlākhyā svayaṁ devena gopitā |
BRP046.027.2/ na cātra dṛśyate cānyā pratimā vaiṣṇavī śubhā || 27 ||
BRP046.028.1/ tathā yatnaṁ kariṣyāmi yathā devo jagatpatiḥ |
BRP046.028.2/ pratyakṣaṁ mama cābhyeti viṣṇuḥ satyaparākramaḥ || 28 ||
BRP046.029.1/ yajñair dānais tapobhiś ca homair dhyānais tathārcanaiḥ |
BRP046.029.2/ upavāsaiś ca vidhivac careyaṁ vratam uttamam || 29 ||
BRP046.030.1/ ananyamanasā caiva tanmanā nānyamānasaḥ |
BRP046.030.2/ viṣṇvāyatanavinyāse prārambhaṁ ca karomy aham || 30 ||

47. Chapter 47 :: Story of Indradyumna (cont.): Construction of temple; Indradyumna's horse-sacrifice

[Note: [ SS 102-103]

BRP047.001.0/ brahmovāca:

BRP047.001.1/ evaṁ sa pṛthivīpālaś cintayitvā dvijottamāḥ |
BRP047.001.2/ prāsādārthaṁ hares tatra prārambham akarot tadā || 1 ||
BRP047.002.1/ ānāyya gaṇakān sarvān ācāryāñ śāstrapāragān |
BRP047.002.2/ bhūmiṁ saṁśodhya yatnena rājā tu parayā mudā || 2 ||
BRP047.003.1/ brāhmaṇair jñānasampannair vedaśāstrārthapāragaiḥ |
BRP047.003.2/ amātyair mantribhiś caiva vāstuvidyāviśāradaiḥ || 3 ||
BRP047.004.1/ taiḥ sārdhaṁ sa samālocya sumuhūrte śubhe dine |
BRP047.004.2/ sucandratārāsaṁyoge grahānukūlyasaṁyute || 4 ||
BRP047.005.1/ jayamaṅgalaśabdaiś ca nānāvādyair manoharaiḥ |
BRP047.005.2/ vedādhyayananirghoṣair gītaiḥ sumadhurasvaraiḥ || 5 ||
BRP047.006.1/ puṣpalājākṣatair gandhaiḥ pūrṇakumbhaiḥ sadīpakaiḥ |
BRP047.006.2/ dadāv arghyaṁ tato rājā śraddhayā susamāhitaḥ || 6 ||
BRP047.007.1/ dattvaivam arghyaṁ vidhivad ānāyya sa mahīpatiḥ |
BRP047.007.2/ kaliṅgādhipatiṁ śūram utkalādhipatiṁ tathā |
BRP047.007.3/ kośalādhipatiṁ caiva tān uvāca tadā nṛpaḥ || 7 ||

BRP047.008.0/ rājovāca:

BRP047.008.1/ gacchadhvaṁ sahitāḥ sarve śilārthe susamāhitāḥ |
BRP047.008.2/ gṛhītvā śilpimukhyāṁś ca śilākarmaviśāradān || 8 ||
BRP047.009.1/ vindhyācalaṁ suvistīrṇaṁ bahukandaraśobhitam |
BRP047.009.2/ nirūpya sarvasānūni cchedayitvā śilāḥ śubhāḥ |
BRP047.009.3/ saṁvāhyantāṁ ca śakaṭair naukābhir mā vilambatha || 9 ||
[Page 193 ]

BRP047.010.0/ brahmovāca:

BRP047.010.1/ evaṁ gantuṁ samādiśya tān nṛpān sa mahīpatiḥ |
BRP047.010.2/ punar evābravīd vākyaṁ sāmātyān sapurohitān || 10 ||

BRP047.011.0/ rājovāca:

BRP047.011.1/ gacchantu dūtāḥ sarvatra mamājñāṁ pravadantu vai |
BRP047.011.2/ yatra tiṣṭhanti rājānaḥ pṛthivyāṁ tān suśīghragāḥ || 11 ||
BRP047.012.1/ hastyaśvarathapādātaiḥ sāmātyaiḥ sapurohitaiḥ |
BRP047.012.2/ gacchata sahitāḥ sarva indradyumnasya śāsanāt || 12 ||

BRP047.013.0/ brahmovāca:

BRP047.013.1/ evaṁ dūtāḥ samājñātā rājñā tena mahātmanā |
BRP047.013.2/ gatvā tadā nṛpān ūcur vacanaṁ tasya bhūpateḥ || 13 ||
BRP047.014.1/ śrutvā tu te tathā sarve dūtānāṁ vacanaṁ nṛpāḥ |
BRP047.014.2/ ājagmus tvaritāḥ sarve svasainyaiḥ parivāritāḥ || 14 ||
BRP047.015.1/ ye nṛpāḥ sarvadigbhāge ye ca dakṣiṇataḥ sthitāḥ |
BRP047.015.2/ paścimāyāṁ sthitā ye ca uttarāpathasaṁsthitāḥ || 15 ||
BRP047.016.1/ pratyantavāsino ye 'pi ye ca sannidhivāsinaḥ |
BRP047.016.2/ pārvatīyāś ca ye kecit tathā dvīpanivāsinaḥ || 16 ||
BRP047.017.1/ rathair nāgaiḥ padātaiś ca vājibhir dhanavistaraiḥ |
BRP047.017.2/ samprāptā bahuśo viprāḥ śrutvendradyumnaśāsanam || 17 ||
BRP047.018.1/ tān āgatān nṛpān dṛṣṭvā sāmātyān sapurohitān |
BRP047.018.2/ provāca rājā hṛṣṭātmā kāryam uddiśya sādaram || 18 ||

BRP047.019.0/ rājovāca:

BRP047.019.1/ śṛṇudhvaṁ nṛpaśārdūlā yathā kiñcid bravīmy aham |
BRP047.019.2/ asmin kṣetravare puṇye bhuktimuktiprade śive || 19 ||
BRP047.020.1/ hayamedhaṁ mahāyajñaṁ prāsādaṁ caiva vaiṣṇavam |
BRP047.020.2/ kathaṁ śaknomy ahaṁ kartum iti cintākulaṁ manaḥ || 20 ||
BRP047.021.1/ bhavadbhiḥ susahāyais tu sarvam etat karomy aham |
BRP047.021.2/ yadi yūyaṁ sahāyā me bhavadhvaṁ nṛpasattamāḥ || 21 ||

BRP047.022.0/ brahmovāca:

BRP047.022.1/ ity evaṁ vadamānasya rājarājasya dhīmataḥ |
BRP047.022.2/ sarve pramuditā hṛṣṭā bhūpās te tasya śāsanāt || 22 ||
BRP047.023.1/ vavṛṣur dhanaratnaiś ca suvarṇamaṇimauktikaiḥ |
BRP047.023.2/ kambalājinaratnaiś ca rāṅkavāstaraṇaiḥ śubhaiḥ || 23 ||
BRP047.024.1/ vajravaidūryamāṇikyaiḥ padmarāgendranīlakaiḥ |
BRP047.024.2/ gajair aśvair dhanaiś cānyai rathaiś caiva kareṇubhiḥ || 24 ||
BRP047.025.1/ asaṅkhyeyair bahuvidhair dravyair uccāvacais tathā |
BRP047.025.2/ śālivrīhiyavaiś caiva māṣamudgatilais tathā || 25 ||
BRP047.026.1/ siddhārthacaṇakaiś caiva godhūmair masurādibhiḥ |
BRP047.026.2/ śyāmākair madhukaiś caiva nīvāraiḥ sakulatthakaiḥ || 26 ||
BRP047.027.1/ anyaiś ca vividhair dhānyair grāmyāraṇyaiḥ sahasraśaḥ |
BRP047.027.2/ bahudhānyasahasrāṇāṁ taṇḍulānāṁ ca rāśibhiḥ || 27 ||
[Page 194 ]
BRP047.028.1/ gavyasya haviṣaḥ kumbhaiḥ śataśo 'tha sahasraśaḥ |
BRP047.028.2/ tathānyair vividhair dravyair bhakṣyabhojyānulepanaiḥ || 28 ||
BRP047.029.1/ rājānaḥ pūrayām āsur yat kiñcid dravyasambhavaiḥ |
BRP047.029.2/ tān dṛṣṭvā yajñasambhārān sarvasampatsamanvitān || 29 ||
BRP047.030.1/ yajñakarmavido viprān vedavedāṅgapāragān |
BRP047.030.2/ śāstreṣu nipuṇān dakṣān kuśalān sarvakarmasu || 30 ||
BRP047.031.1/ ṛṣīṁś caiva maharṣīṁś ca devarṣīṁś caiva tāpasān |
BRP047.031.2/ brahmacārigṛhasthāṁś ca vānaprasthān yatīṁs tathā || 31 ||
BRP047.032.1/ snātakān brāhmaṇāṁś cānyān agnihotre sadā sthitān |
BRP047.032.2/ ācāryopādhyāyavarān svādhyāyatapasānvitān || 32 ||
BRP047.033.1/ sadasyāñ śāstrakuśalāṁs tathānyān pāvakān bahūn |
BRP047.033.2/ dṛṣṭvā tān nṛpatiḥ śrīmān uvāca svaṁ purohitam || 33 ||

BRP047.034.0/ rājovāca:

BRP047.034.1/ tataḥ prayāntu vidvāṁso brāhmaṇā vedapāragāḥ |
BRP047.034.2/ vājimedhārthasiddhyarthaṁ deśaṁ paśyantu yajñiyam || 34 ||

BRP047.035.0/ brahmovāca:

BRP047.035.1/ ity uktaḥ sa tathā cakre vacanaṁ tasya bhūpateḥ |
BRP047.035.2/ hṛṣṭaḥ sa mantribhiḥ sārdhaṁ tadā rājapurohitaḥ || 35 ||
BRP047.036.1/ tato yayau purodhāś ca prājñaḥ sthapatibhiḥ saha |
BRP047.036.2/ brāhmaṇān agrataḥ kṛtvā kuśalān yajñakarmaṇi || 36 ||
BRP047.037.1/ taṁ deśaṁ dhīvaragrāmaṁ sapratoliviṭaṅkinam |
BRP047.037.2/ kārayām āsa vipro 'sau yajñavāṭaṁ yathāvidhi || 37 ||
BRP047.038.1/ prāsādaśatasambādhaṁ maṇipravaraśobhitam |
BRP047.038.2/ indrasadmanibhaṁ ramyaṁ hemaratnavibhūṣitam || 38 ||
BRP047.039.1/ stambhān kanakacitrāṁś ca toraṇāni bṛhanti ca |
BRP047.039.2/ yajñāyatanadeśeṣu dattvā śuddhaṁ ca kāñcanam || 39 ||
BRP047.040.1/ antaḥpurāṇi rājñāṁ ca nānādeśanivāsinām |
BRP047.040.2/ kārayām āsa dharmātmā tatra tatra yathāvidhi || 40 ||
BRP047.041.1/ brāhmaṇānāṁ ca vaiśyānāṁ nānādeśasamīyuṣām |
BRP047.041.2/ kārayām āsa vidhivac chālās tatrāpy anekaśaḥ || 41 ||
BRP047.042.1/ priyārthaṁ tasya nṛpater āyayur nṛpasattamāḥ |
BRP047.042.2/ ratnāny anekāny ādāya striyaś cāyayur utsave || 42 ||
BRP047.043.1/ teṣāṁ nirviśatāṁ sveṣu śibireṣu mahātmanām |
BRP047.043.2/ nadataḥ sāgarasyeva divispṛg abhavad dhvaniḥ || 43 ||
BRP047.044.1/ teṣām abhyāgatānāṁ ca sa rājā munisattamāḥ |
BRP047.044.2/ vyādideśāyatanāni śayyāś cāpy upacārataḥ || 44 ||
BRP047.045.1/ bhojanāni vicitrāṇi śālīkṣuyavagorasaiḥ |
BRP047.045.2/ upetya nṛpatiśreṣṭho vyādideśa svayaṁ tadā || 45 ||
BRP047.046.1/ tathā tasmin mahāyajñe bahavo brahmavādinaḥ |
BRP047.046.2/ ye ca dvijātipravarās tatrāsan dvijasattamāḥ || 46 ||
[Page 195 ]
BRP047.047.1/ samājagmuḥ saśiṣyās tān pratijagrāha pārthivaḥ |
BRP047.047.2/ sarvāṁś ca tān anuyayau yāvad āvasathān iti || 47 ||
BRP047.048.1/ svayam eva mahātejā dambhaṁ tyaktvā nṛpottamaḥ |
BRP047.048.2/ tataḥ kṛtvā svaśilpaṁ ca śilpino 'nye ca ye tadā || 48 ||
BRP047.049.1/ kṛtsnaṁ yajñavidhiṁ rājñe tadā tasmai nyavedayan |
BRP047.049.2/ tataḥ śrutvā nṛpaśreṣṭhaḥ kṛtaṁ sarvam atandritaḥ |
BRP047.049.3/ hṛṣṭaromābhavad rājā saha mantribhir acyutaḥ || 49 ||

BRP047.050.0/ brahmovāca:

BRP047.050.1/ tasmin yajñe pravṛtte tu vāgmino hetuvādibhiḥ |
BRP047.050.2/ hetuvādān bahūn āhuḥ parasparajigīṣavaḥ || 50 ||
BRP047.051.1/ devendrasyeva vihitaṁ rājasiṁhena bho dvijāḥ |
BRP047.051.2/ dadṛśus toraṇāny atra śātakumbhamayāni ca || 51 ||
BRP047.052.1/ śayyāsanavikārāṁś ca subahūn ratnasañcayān |
BRP047.052.2/ ghaṭapātrīkaṭāhāni kalaśān vardhamānakān || 52 ||
BRP047.053.1/ nahi kaścid asauvarṇam apaśyad vasudhādhipaḥ |
BRP047.053.2/ yūpāṁś ca śāstrapaṭhitān dāravān hemabhūṣitān || 53 ||
BRP047.054.1/ upakṣiptān yathākālaṁ vidhivad bhūrivarcasaḥ |
BRP047.054.2/ sthalajā jalajā ye ca paśavaḥ kecana dvijāḥ || 54 ||
BRP047.055.1/ sarvān eva samānītān apaśyaṁs tatra te nṛpāḥ |
BRP047.055.2/ gāś caiva mahiṣīś caiva tathā vṛddhastriyo 'pi ca || 55 ||
BRP047.056.1/ audakāni ca sattvāni śvāpadāni vayāṁsi ca |
BRP047.056.2/ jarāyujāṇḍajātāni svedajāny udbhidāni ca || 56 ||
BRP047.057.1/ parvatāny upadhānyāni bhūtāni dadṛśuś ca te |
BRP047.057.2/ evaṁ pramuditaṁ sarvaṁ paśuto dhanadhānyataḥ || 57 ||
BRP047.058.1/ yajñavāṭaṁ nṛpā dṛṣṭvā vismayaṁ paramaṁ gatāḥ |
BRP047.058.2/ brāhmaṇānāṁ viśāṁ caiva bahumiṣṭānnam ṛddhimat || 58 ||
BRP047.059.1/ pūrṇe śatasahasre tu viprāṇāṁ tatra bhuñjatām |
BRP047.059.2/ dundubhir meghanirghoṣān muhurmuhur athākarot || 59 ||
BRP047.060.1/ vinanādāsakṛc cāpi divase divase gate |
BRP047.060.2/ evaṁ sa vavṛdhe yajñas tasya rājñas tu dhīmataḥ || 60 ||
BRP047.061.1/ annasya subahūn viprā utsargān nirgatopamān |
BRP047.061.2/ dadhikulyāś ca dadṛśuḥ payasaś ca hradāṁs tathā || 61 ||
BRP047.062.1/ jambūdvīpo hi sakalo nānājanapadair yutaḥ |
BRP047.062.2/ dvijāś ca tatra dṛśyante rājñas tasya mahāmakhe || 62 ||
BRP047.063.1/ tatra yāni sahasrāṇi puruṣāṇāṁ tatas tataḥ |
BRP047.063.2/ gṛhītvā bhājanaṁ jagmur bahūni dvijasattamāḥ || 63 ||
BRP047.064.1/ śrāviṇaś cāpi te sarve sumṛṣṭamaṇikuṇḍalāḥ |
BRP047.064.2/ paryaveṣayan dvijātīñ śataśo 'tha sahasraśaḥ || 64 ||
BRP047.065.1/ vividhāny anupānāni puruṣā ye 'nuyāyinaḥ |
BRP047.065.2/ te vai nṛpopabhojyāni brāhmaṇebhyo daduḥ saha || 65 ||
[Page 196 ]
BRP047.066.1/ samāgatān vedavido rājñaś ca pṛthivīśvarān |
BRP047.066.2/ pūjāṁ cakre tadā teṣāṁ vidhivad bhūridakṣiṇaḥ || 66 ||
BRP047.067.1/ digdeśād āgatān rājño mahāsaṅgrāmaśālinaḥ |
BRP047.067.2/ naṭanartakakādīṁś ca gītastutiviśāradān || 67 ||
BRP047.068.1/ patnyo manoramās tasya pīnonnatapayodharāḥ |
BRP047.068.2/ indīvarapalāśākṣyaḥ śaraccandranibhānanāḥ || 68 ||
BRP047.069.1/ kulaśīlaguṇopetāḥ sahasraikaṁ śatādhikam |
BRP047.069.2/ evaṁ tadbhūpaparamapatnīgaṇasamanvitam || 69 ||
BRP047.070.1/ ratnamālākulaṁ divyaṁ patākādhvajasevitam |
BRP047.070.2/ ratnahārayutaṁ ramyaṁ candrakāntisamaprabham || 70 ||
BRP047.071.1/ kariṇaḥ parvatākārān madasiktān mahābalān |
BRP047.071.2/ śataśaḥ koṭisaṅghātair dantibhir dantabhūṣaṇaiḥ || 71 ||
BRP047.072.1/ vātavegajavair aśvaiḥ sindhujātaiḥ suśobhanaiḥ |
BRP047.072.2/ śvetāśvaiḥ śyāmakarṇaiś ca koṭyanekair javānvitaiḥ || 72 ||
BRP047.073.1/ sannaddhabaddhakakṣaiś ca nānāpraharaṇodyataiḥ |
BRP047.073.2/ asaṅkhyeyaiḥ padātaiś ca devaputropamais tathā || 73 ||
BRP047.074.1/ ity evaṁ dadṛśe rājā yajñasambhāravistaram |
BRP047.074.2/ mudaṁ lebhe tadā rājā saṁhṛṣṭo vākyam abravīt || 74 ||

BRP047.075.0/ rājovāca:

BRP047.075.1/ ānayadhvaṁ hayaśreṣṭhaṁ sarvalakṣaṇalakṣitam |
BRP047.075.2/ cārayadhvaṁ pṛthivyāṁ vai rājaputrāḥ susaṁyatāḥ || 75 ||
BRP047.076.1/ vidvadbhir dharmavidbhiś ca atra homo vidhīyatām |
BRP047.076.2/ kṛṣṇacchāgaṁ ca mahiṣaṁ kṛṣṇasāramṛgaṁ dvijān || 76 ||
BRP047.077.1/ anaḍvāhaṁ ca gāś caiva sarvāṁś ca paśupālakān |
BRP047.077.2/ iṣṭayaś ca pravartantāṁ prāsādaṁ vaiṣṇavaṁ tataḥ || 77 ||
BRP047.078.1/ sarvam etac ca viprebhyo dīyatāṁ manasepsitam |
BRP047.078.2/ striyaś ca ratnakoṭyaś ca grāmāś ca nagarāṇi ca || 78 ||
BRP047.079.1/ samyak samṛddhabhūmyaś ca viṣayāś caivam arthinām |
BRP047.079.2/ anyāni dravyajātāni manojñāni bahūni ca || 79 ||
BRP047.080.1/ sarveṣāṁ yācamānānāṁ nāsti hy etan na bhāṣayet |
BRP047.080.2/ tāvat pravartatāṁ yajño yāvad devaḥ purā tv iha |
BRP047.080.3/ pratyakṣaṁ mama cābhyeti yajñasyāsya samīpataḥ || 80 ||

BRP047.081.0/ brahmovāca:

BRP047.081.1/ evam uktvā tadā viprā rājasiṁho mahābhujaḥ |
BRP047.081.2/ dadau suvarṇasaṅghātaṁ koṭīnāṁ caiva bhūṣaṇam || 81 ||
BRP047.082.1/ kareṇuśatasāhasraṁ vājino niyutāni ca |
BRP047.082.2/ arbudaṁ caiva vṛṣabhaṁ svarṇaśṛṅgīś ca dhenukāḥ || 82 ||
BRP047.083.1/ surūpāḥ surabhīś caiva kāṁsyadohāḥ payasvinīḥ |
BRP047.083.2/ prāyacchat sa tu viprebhyo vedavidbhyo mudā yutaḥ || 83 ||
[Page 197 ]
BRP047.084.1/ vāsāṁsi ca mahārhāṇi rāṅkavāstaraṇāni ca |
BRP047.084.2/ suśuklāni ca śubhrāṇi pravālamaṇim uttamam || 84 ||
BRP047.085.1/ adadāt sa mahāyajñe ratnāni vividhāni ca || 85 ||
BRP047.086.1/ vajravaidūryamāṇikyamuktikādyāni yāni ca |
BRP047.086.2/ alaṅkāravatīḥ śubhrāḥ kanyā rājīvalocanāḥ || 86 ||
BRP047.087.1/ śatāni pañca viprebhyo rājā hṛṣṭaḥ pradattavān |
BRP047.087.2/ striyaḥ pīnapayobhārāḥ kañcukaiḥ svastanāvṛtāḥ || 87 ||
BRP047.088.1/ madhyahīnāś ca suśroṇyaḥ padmapattrāyatekṣaṇāḥ |
BRP047.088.2/ hāvabhāvānvitagrīvā bahvyo valayabhūṣitāḥ || 88 ||
BRP047.089.1/ pādanūpurasaṁyuktāḥ paṭṭadukūlavāsasaḥ |
BRP047.089.2/ ekaikaśo 'dadāt tasmin kāmyāś ca kāminīr bahūḥ || 89 ||
BRP047.090.1/ arthibhyo brāhmaṇādibhyo hayamedhe dvijottamāḥ |
BRP047.090.2/ bhakṣyaṁ bhojyaṁ ca sampūrṇaṁ nānāsambhārasaṁyutam || 90 ||
BRP047.091.1/ khaṇḍakādyāny anekāni svinnapakvāṁś ca piṣṭakān |
BRP047.091.2/ annāny anyāni medhyāṁś ca ghṛtapūrāṁś ca khāṇḍavān || 91 ||
BRP047.092.1/ madhurāṁs tarjitān pūpān annaṁ mṛṣṭaṁ supākikam |
BRP047.092.2/ prītyarthaṁ sarvasattvānāṁ dīyate 'nnaṁ punaḥ punaḥ || 92 ||
BRP047.093.1/ dattasya dīyamānasya dhanasyānto na vidyate |
BRP047.093.2/ evaṁ dṛṣṭvā mahāyajñaṁ devadaityāḥ savāraṇāḥ || 93 ||
BRP047.094.1/ gandharvāpsarasaḥ siddhā ṛṣayaś ca prajeśvarāḥ |
BRP047.094.2/ vismayaṁ paramaṁ yātā dṛṣṭvā kratuvaraṁ śubham || 94 ||
BRP047.095.1/ purodhā mantriṇo rājā hṛṣṭās tatraiva sarvaśaḥ |
BRP047.095.2/ na tatra malinaḥ kaścin na dīno na kṣudhānvitaḥ || 95 ||
BRP047.096.1/ na vopasargo na glānir nādhayo vyādhayas tathā |
BRP047.096.2/ nākālamaraṇaṁ tatra na daṁśo na grahā viṣam || 96 ||
BRP047.097.1/ hṛṣṭapuṣṭajanāḥ sarve tasmin rājño mahotsave |
BRP047.097.2/ ye ca tatra tapaḥsiddhā munayaś cirajīvinaḥ || 97 ||
BRP047.098.1/ na jātaṁ tādṛśaṁ yajñaṁ dhanadhānyasamanvitam |
BRP047.098.2/ evaṁ sa rājā vidhivad vājimedhaṁ dvijottamāḥ |
BRP047.098.3/ kratuṁ samāpayām āsa prāsādaṁ vaiṣṇavaṁ tathā || 98 ||

48. Chapter 48 :: Story of Indradyumna (cont.): Indradyumna's anxiety

[Page 198 ] [Note: [ SS 103]

BRP048.001.0/ munaya ūcuḥ:

BRP048.001.1/ brūhi no devadeveśa yat pṛcchāmaḥ purātanam |
BRP048.001.2/ yathā tāḥ pratimāḥ pūrvam indradyumnena nirmitāḥ || 1 ||
BRP048.002.1/ kena caiva prakāreṇa tuṣṭas tasmai sa mādhavaḥ |
BRP048.002.2/ tat sarvaṁ vada cāsmākaṁ paraṁ kautūhalaṁ hi naḥ || 2 ||

BRP048.003.0/ brahmovāca:

BRP048.003.1/ śṛṇudhvaṁ muniśārdūlāḥ purāṇaṁ vedasammitam |
BRP048.003.2/ kathayāmi purā vṛttaṁ pratimānāṁ ca sambhavam || 3 ||
BRP048.004.1/ pravṛtte ca mahāyajñe prāsāde caiva nirmite |
BRP048.004.2/ cintā tasya babhūvātha pratimārtham aharniśam || 4 ||
BRP048.005.1/ na vedmi kena deveśaṁ sarveśaṁ lokapāvanam |
BRP048.005.2/ sargasthityantakartāraṁ paśyāmi puruṣottamam || 5 ||
BRP048.006.1/ cintāviṣṭas tv abhūd rājā śete rātrau divāpi na |
BRP048.006.2/ na bhuṅkte vividhān bhogān na ca snānaṁ prasādhanam || 6 ||
BRP048.007.1/ naiva vādyena gandhena gāyanair varṇakair api |
BRP048.007.2/ na gajair madayuktaiś ca na cānekair hayānvitaiḥ || 7 ||
BRP048.008.1/ nendranīlair mahānīlaiḥ padmarāgamayair na ca |
BRP048.008.2/ suvarṇarajatādyaiś ca vajrasphaṭikasaṁyutaiḥ || 8 ||
BRP048.009.1/ bahurāgārthakāmair vā na vanyair antarikṣagaiḥ |
BRP048.009.2/ babhūva tasya nṛpater manasas tuṣṭivardhanam || 9 ||
BRP048.010.1/ śailamṛddārujāteṣu praśastaṁ kiṁ mahītale |
BRP048.010.2/ viṣṇupratimāyogyaṁ ca sarvalakṣaṇalakṣitam || 10 ||
BRP048.011.1/ etair eva trayāṇāṁ tu dayitaṁ syāt surārcitam |
BRP048.011.2/ sthāpite prītim abhyeti iti cintāparo 'bhavat || 11 ||
BRP048.012.1/ pañcarātravidhānena sampūjya puruṣottamam |
BRP048.012.2/ cintāviṣṭo mahīpālaḥ saṁstotum upacakrame || 12 ||

49. Chapter 49 :: Story of Indradyumna (cont.): Hymn to Viṣṇu

[Note: [ SS 104-105]
BRP049.001.1/ vāsudeva namas te 'stu namas te mokṣakāraṇa |
BRP049.001.2/ trāhi māṁ sarvalokeśa janmasaṁsārasāgarāt || 1 ||
BRP049.002.1/ nirmalāmbarasaṅkāśa namas te puruṣottama |
BRP049.002.2/ saṅkarṣaṇa namas te 'stu trāhi māṁ dharaṇīdhara || 2 ||
BRP049.003.1/ namas te hemagarbhābha namas te makaradhvaja |
BRP049.003.2/ ratikānta namas te 'stu trāhi māṁ saṁvarāntaka || 3 ||
BRP049.004.1/ namas te 'ñjanasaṅkāśa namas te bhaktavatsala |
BRP049.004.2/ aniruddha namas te 'stu trāhi māṁ varado bhava || 4 ||
[Page 199 ]
BRP049.005.1/ namas te vibudhāvāsa namas te vibudhapriya |
BRP049.005.2/ nārāyaṇa namas te 'stu trāhi māṁ śaraṇāgatam || 5 ||
BRP049.006.1/ namas te balināṁ śreṣṭha namas te lāṅgalāyudha |
BRP049.006.2/ caturmukha jagaddhāma trāhi māṁ prapitāmaha || 6 ||
BRP049.007.1/ namas te nīlameghābha namas te tridaśārcita |
BRP049.007.2/ trāhi viṣṇo jagannātha magnaṁ māṁ bhavasāgare || 7 ||
BRP049.008.1/ pralayānalasaṅkāśa namas te ditijāntaka |
BRP049.008.2/ narasiṁha mahāvīrya trāhi māṁ dīptalocana || 8 ||
BRP049.009.1/ yathā rasātalād urvī tvayā daṁṣṭroddhṛtā purā |
BRP049.009.2/ tathā mahāvarāhas tvaṁ trāhi māṁ duḥkhasāgarāt || 9 ||
BRP049.010.1/ tavaitā mūrtayaḥ kṛṣṇa varadāḥ saṁstutā mayā |
BRP049.010.2/ taveme baladevādyāḥ pṛthagrūpeṇa saṁsthitāḥ || 10 ||
BRP049.011.1/ aṅgāni tava deveśa garutmādyās tathā prabho |
BRP049.011.2/ dikpālāḥ sāyudhāś caiva keśavādyās tathācyuta || 11 ||
BRP049.012.1/ ye cānye tava deveśa bhedāḥ proktā manīṣibhiḥ |
BRP049.012.2/ te 'pi sarve jagannātha prasannāyatalocana || 12 ||
BRP049.013.1/ mayārcitāḥ stutāḥ sarve tathā yūyaṁ namaskṛtāḥ |
BRP049.013.2/ prayacchata varaṁ mahyaṁ dharmakāmārthamokṣadam || 13 ||
BRP049.014.1/ bhedās te kīrtitā ye tu hare saṅkarṣaṇādayaḥ |
BRP049.014.2/ tava pūjārthasambhūtās tatas tvayi samāśritāḥ || 14 ||
BRP049.015.1/ na bhedas tava deveśa vidyate paramārthataḥ |
BRP049.015.2/ vividhaṁ tava yad rūpam uktaṁ tad upacārataḥ || 15 ||
BRP049.016.1/ advaitaṁ tvāṁ kathaṁ dvaitaṁ vaktuṁ śaknoti mānavaḥ |
BRP049.016.2/ ekas tvaṁ hi hare vyāpī citsvabhāvo nirañjanaḥ || 16 ||
BRP049.017.1/ paramaṁ tava yad rūpaṁ bhāvābhāvavivarjitam |
BRP049.017.2/ nirlepaṁ nirguṇaṁ śreṣṭhaṁ kūṭastham acalaṁ dhruvam || 17 ||
BRP049.018.1/ sarvopādhivinirmuktaṁ sattāmātravyavasthitam |
BRP049.018.2/ tad devāś ca na jānanti kathaṁ jānāmy ahaṁ prabho || 18 ||
BRP049.019.1/ aparaṁ tava yad rūpaṁ pītavastraṁ caturbhujam |
BRP049.019.2/ śaṅkhacakragadāpāṇimukuṭāṅgadadhāriṇam || 19 ||
BRP049.020.1/ śrīvatsoraskasaṁyuktaṁ vanamālāvibhūṣitam |
BRP049.020.2/ tad arcayanti vibudhā ye cānye tava saṁśrayāḥ || 20 ||
[Page 200 ]
BRP049.021.1/ devadeva suraśreṣṭha bhaktānām abhayaprada |
BRP049.021.2/ trāhi māṁ padmapattrākṣa magnaṁ viṣayasāgare || 21 ||
BRP049.022.1/ nānyaṁ paśyāmi lokeśa yasyāhaṁ śaraṇaṁ vraje |
BRP049.022.2/ tvām ṛte kamalākānta prasīda madhusūdana || 22 ||
BRP049.023.1/ jarāvyādhiśatair yukto nānāduḥkhair nipīḍitaḥ |
BRP049.023.2/ harṣaśokānvito mūḍhaḥ karmapāśaiḥ suyantritaḥ || 23 ||
BRP049.024.1/ patito 'haṁ mahāraudre ghore saṁsārasāgare |
BRP049.024.2/ viṣamodakaduṣpāre rāgadveṣajhaṣākule || 24 ||
BRP049.025.1/ indriyāvartagambhīre tṛṣṇāśokormisaṅkule |
BRP049.025.2/ nirāśraye nirālambe niḥsāre 'tyantacañcale || 25 ||
BRP049.026.1/ māyayā mohitas tatra bhramāmi suciraṁ prabho |
BRP049.026.2/ nānājātisahasreṣu jāyamānaḥ punaḥ punaḥ || 26 ||
BRP049.027.1/ mayā janmāny anekāni sahasrāṇy ayutāni ca |
BRP049.027.2/ vividhāny anubhūtāni saṁsāre 'smiñ janārdana || 27 ||
BRP049.028.1/ vedāḥ sāṅgā mayādhītāḥ śāstrāṇi vividhāni ca |
BRP049.028.2/ itihāsapurāṇāni tathā śilpāny anekaśaḥ || 28 ||
BRP049.029.1/ asantoṣāś ca santoṣāḥ sañcayāpacayā vyayāḥ |
BRP049.029.2/ mayā prāptā jagannātha kṣayavṛddhyakṣayetarāḥ || 29 ||
BRP049.030.1/ bhāryārimitrabandhūnāṁ viyogāḥ saṅgamās tathā |
BRP049.030.2/ pitaro vividhā dṛṣṭā mātaraś ca tathā mayā || 30 ||
BRP049.031.1/ duḥkhāni cānubhūtāni yāni saukhyāny anekaśaḥ |
BRP049.031.2/ prāptāś ca bāndhavāḥ putrā bhrātaro jñātayas tathā || 31 ||
BRP049.032.1/ mayoṣitaṁ tathā strīṇāṁ koṣṭhe viṇmūtrapicchale |
BRP049.032.2/ garbhavāse mahāduḥkham anubhūtaṁ tathā prabho || 32 ||
BRP049.033.1/ duḥkhāni yāny anekāni bālyayauvanagocare |
BRP049.033.2/ vārdhake ca hṛṣīkeśa tāni prāptāni vai mayā || 33 ||
BRP049.034.1/ maraṇe yāni duḥkhāni yamamārge yamālaye |
BRP049.034.2/ mayā tāny anubhūtāni narake yātanās tathā || 34 ||
BRP049.035.1/ kṛmikīṭadrumāṇāṁ ca hastyaśvamṛgapakṣiṇām |
BRP049.035.2/ mahiṣoṣṭragavāṁ caiva tathānyeṣāṁ vanaukasām || 35 ||
BRP049.036.1/ dvijātīnāṁ ca sarveṣāṁ śūdrāṇāṁ caiva yoniṣu |
BRP049.036.2/ dhanināṁ kṣatriyāṇāṁ ca daridrāṇāṁ tapasvinām || 36 ||
BRP049.037.1/ nṛpāṇāṁ nṛpabhṛtyānāṁ tathānyeṣāṁ ca dehinām |
BRP049.037.2/ gṛheṣu teṣām utpanno deva cāhaṁ punaḥ punaḥ || 37 ||
BRP049.038.1/ gato 'smi dāsatāṁ nātha bhṛtyānāṁ bahuśo nṛṇām |
BRP049.038.2/ daridratvaṁ ceśvaratvaṁ svāmitvaṁ ca tathā gataḥ || 38 ||
BRP049.039.1/ hato mayā hatāś cānye ghātito ghātitās tathā |
BRP049.039.2/ dattaṁ mamānyair anyebhyo mayā dattam anekaśaḥ || 39 ||
BRP049.040.1/ pitṛmātṛsuhṛdbhrātṛkalatrāṇāṁ kṛtena ca |
BRP049.040.2/ dhanināṁ śrotriyāṇāṁ ca daridrāṇāṁ tapasvinām || 40 ||
[Page 201 ]
BRP049.041.1/ uktaṁ dainyaṁ ca vividhaṁ tyaktvā lajjāṁ janārdana |
BRP049.041.2/ devatiryaṅmanuṣyeṣu sthāvareṣu careṣu ca || 41 ||
BRP049.042.1/ na vidyate tathā sthānaṁ yatrāhaṁ na gataḥ prabho |
BRP049.042.2/ kadā me narake vāsaḥ kadā svarge jagatpate || 42 ||
BRP049.043.1/ kadā manuṣyalokeṣu kadā tiryaggateṣu ca |
BRP049.043.2/ jalayantre yathā cakre ghaṭī rajjunibandhanā || 43 ||
BRP049.044.1/ yāti cordhvam adhaś caiva kadā madhye ca tiṣṭhati |
BRP049.044.2/ tathā cāhaṁ suraśreṣṭha karmarajjusamāvṛtaḥ || 44 ||
BRP049.045.1/ adhaś cordhvaṁ tathā madhye bhraman gacchāmi yogataḥ |
BRP049.045.2/ evaṁ saṁsāracakre 'smin bhairave romaharṣaṇe || 45 ||
BRP049.046.1/ bhramāmi suciraṁ kālaṁ nāntaṁ paśyāmi karhicit |
BRP049.046.2/ na jāne kiṁ karomy adya hare vyākulitendriyaḥ || 46 ||
BRP049.047.1/ śokatṛṣṇābhibhūto 'haṁ kāndiśīko vicetanaḥ |
BRP049.047.2/ idānīṁ tvām ahaṁ deva vihvalaḥ śaraṇaṁ gataḥ || 47 ||
BRP049.048.1/ trāhi māṁ duḥkhitaṁ kṛṣṇa magnaṁ saṁsārasāgare |
BRP049.048.2/ kṛpāṁ kuru jagannātha bhaktaṁ māṁ yadi manyase || 48 ||
BRP049.049.1/ tvadṛte nāsti me bandhur yo 'sau cintāṁ kariṣyati |
BRP049.049.2/ deva tvāṁ nātham āsādya na bhayaṁ me 'sti kutracit || 49 ||
BRP049.050.1/ jīvite maraṇe caiva yogakṣeme 'thavā prabho |
BRP049.050.2/ ye tu tvāṁ vidhivad deva nārcayanti narādhamāḥ || 50 ||
BRP049.051.1/ sugatis tu kathaṁ teṣāṁ bhavet saṁsārabandhanāt |
BRP049.051.2/ kiṁ teṣāṁ kulaśīlena vidyayā jīvitena ca || 51 ||
BRP049.052.1/ yeṣāṁ na jāyate bhaktir jagaddhātari keśave |
BRP049.052.2/ prakṛtiṁ tv āsurīṁ prāpya ye tvāṁ nindanti mohitāḥ || 52 ||
BRP049.053.1/ patanti narake ghore jāyamānāḥ punaḥ punaḥ |
BRP049.053.2/ na teṣāṁ niṣkṛtis tasmād vidyate narakārṇavāt || 53 ||
BRP049.054.1/ ye dūṣayanti durvṛttās tvāṁ deva puruṣādhamāḥ |
BRP049.054.2/ yatra yatra bhavej janma mama karmanibandhanāt || 54 ||
BRP049.055.1/ tatra tatra hare bhaktis tvayi cāstu dṛḍhā sadā |
BRP049.055.2/ ārādhya tvāṁ surā daityā narāś cānye 'pi saṁyatāḥ || 55 ||
BRP049.056.1/ avāpuḥ paramāṁ siddhiṁ kas tvāṁ deva na pūjayet |
BRP049.056.2/ na śaknuvanti brahmādyāḥ stotuṁ tvāṁ tridaśā hare || 56 ||
BRP049.057.1/ kathaṁ mānuṣabuddhyāhaṁ staumi tvāṁ prakṛteḥ param |
BRP049.057.2/ tathā cājñānabhāvena saṁstuto 'si mayā prabho || 57 ||
BRP049.058.1/ tat kṣamasvāparādhaṁ me yadi te 'sti dayā mayi |
BRP049.058.2/ kṛtāparādhe 'pi hare kṣamāṁ kurvanti sādhavaḥ || 58 ||
BRP049.059.1/ tasmāt prasīda deveśa bhaktasnehaṁ samāśritaḥ |
BRP049.059.2/ stuto 'si yan mayā deva bhaktibhāvena cetasā |
BRP049.059.3/ sāṅgaṁ bhavatu tat sarvaṁ vāsudeva namo 'stu te || 59 ||

BRP049.060.0/ brahmovāca:

BRP049.060.1/ itthaṁ stutas tadā tena prasanno garuḍadhvajaḥ |
BRP049.060.2/ dadau tasmai muniśreṣṭhāḥ sakalaṁ manasepsitam || 60 ||
[Page 202 ]
BRP049.061.1/ yaḥ sampūjya jagannāthaṁ pratyahaṁ stauti mānavaḥ |
BRP049.061.2/ stotreṇānena matimān sa mokṣaṁ labhate dhruvam || 61 ||
BRP049.062.1/ trisandhyaṁ yo japed vidvān idaṁ stotravaraṁ śuciḥ |
BRP049.062.2/ dharmaṁ cārthaṁ ca kāmaṁ ca mokṣaṁ ca labhate naraḥ || 62 ||
BRP049.063.1/ yaḥ paṭhec chṛṇuyād vāpi śrāvayed vā samāhitaḥ |
BRP049.063.2/ sa lokaṁ śāśvataṁ viṣṇor yāti nirdhūtakalmaṣaḥ || 63 ||
BRP049.064.1/ dhanyaṁ pāpaharaṁ cedaṁ bhuktimuktipradaṁ śivam |
BRP049.064.2/ guhyaṁ sudurlabhaṁ puṇyaṁ na deyaṁ yasya kasyacit || 64 ||
BRP049.065.1/ na nāstikāya mūrkhāya na kṛtaghnāya mānine |
BRP049.065.2/ na duṣṭamataye dadyān nābhaktāya kadācana || 65 ||
BRP049.066.1/ dātavyaṁ bhaktiyuktāya guṇaśīlānvitāya ca |
BRP049.066.2/ viṣṇubhaktāya śāntāya śraddhānuṣṭhānaśāline || 66 ||
BRP049.067.1/ idaṁ samastāghavināśahetuḥ |
BRP049.067.2/ kāruṇyasañjñaṁ sukhamokṣadaṁ ca |
BRP049.067.3/ aśeṣavāñchāphaladaṁ variṣṭhaṁ |
BRP049.067.4/ stotraṁ mayoktaṁ puruṣottamasya || 67 ||
BRP049.068.1/ ye taṁ susūkṣmaṁ vimalā murāriṁ |
BRP049.068.2/ dhyāyanti nityaṁ puruṣaṁ purāṇam |
BRP049.068.3/ te muktibhājaḥ praviśanti viṣṇuṁ |
BRP049.068.4/ mantrair yathājyaṁ hutam adhvarāgnau || 68 ||
BRP049.069.1/ ekaḥ sa devo bhavaduḥkhahantā |
BRP049.069.2/ paraḥ pareṣāṁ na tato 'sti cānyat |
BRP049.069.3/ draṣṭā sa pātā sa tu nāśakartā |
BRP049.069.4/ viṣṇuḥ samastākhilasārabhūtaḥ || 69 ||
BRP049.070.1/ kiṁ vidyayā kiṁ svaguṇaiś ca teṣāṁ |
BRP049.070.2/ yajñaiś ca dānaiś ca tapobhir ugraiḥ |
BRP049.070.3/ yeṣāṁ na bhaktir bhavatīha kṛṣṇe |
BRP049.070.4/ jagadgurau mokṣasukhaprade ca || 70 ||
BRP049.071.1/ loke sa dhanyaḥ sa śuciḥ sa vidvān |
BRP049.071.2/ makhais tapobhiḥ sa guṇair variṣṭhaḥ |
BRP049.071.3/ jñātā sa dātā sa tu satyavaktā |
BRP049.071.4/ yasyāsti bhaktiḥ puruṣottamākhye || 71 ||

50. Chapter 50 :: Story of Indradyumna (cont.): Making of the images

[Note: [ SS 105-106]

BRP050.001.0/ brahmovāca:

BRP050.001.1/ stutvaivaṁ muniśārdūlāḥ praṇamya ca sanātanam |
BRP050.001.2/ vāsudevaṁ jagannāthaṁ sarvakāmaphalapradam || 1 ||
BRP050.002.1/ cintāviṣṭo mahīpālaḥ kuśān āstīrya bhūtale |
BRP050.002.2/ vastraṁ ca tanmanā bhūtvā suṣvāpa dharaṇītale || 2 ||
[Page 203 ]
BRP050.003.1/ kathaṁ pratyakṣam abhyeti devadevo janārdanaḥ |
BRP050.003.2/ mama cārtiharo devas tadāsāv iti cintayan || 3 ||
BRP050.004.1/ suptasya tasya nṛpater vāsudevo jagadguruḥ |
BRP050.004.2/ ātmānaṁ darśayām āsa śaṅkhacakragadābhṛtam || 4 ||
BRP050.005.1/ sa dadarśa tu saprema devadevaṁ jagadgurum |
BRP050.005.2/ śaṅkhacakradharaṁ devaṁ gadācakrograpāṇinam || 5 ||
BRP050.006.1/ śārṅgabāṇadharaṁ devaṁ jvalattejotimaṇḍalam |
BRP050.006.2/ yugāntādityavarṇābhaṁ nīlavaidūryasannibham || 6 ||
BRP050.007.1/ suparṇāṁse tam āsīnaṁ ṣoḍaśārdhabhujaṁ śubham |
BRP050.007.2/ sa cāsmai prābravīd dhīrāḥ sādhu rājan mahāmate || 7 ||
BRP050.008.1/ kratunānena divyena tathā bhaktyā ca śraddhayā |
BRP050.008.2/ tuṣṭo 'smi te mahīpāla vṛthā kim anuśocasi || 8 ||
BRP050.009.1/ yad atra pratimā rājañ jagatpūjyā sanātanī |
BRP050.009.2/ yathā sā prāpyate bhūpa tadupāyaṁ bravīmi te || 9 ||
BRP050.010.1/ gatāyām adya śarvaryāṁ nirmale bhāskarodite |
BRP050.010.2/ sāgarasya jalasyānte nānādrumavibhūṣite || 10 ||
BRP050.011.1/ jalaṁ tathaiva velāyāṁ dṛśyate tatra vai mahat |
BRP050.011.2/ lavaṇasyodadhe rājaṁs taraṅgaiḥ samabhiplutam || 11 ||
BRP050.012.1/ kūlānte hi mahāvṛkṣaḥ sthitaḥ sthalajaleṣu ca |
BRP050.012.2/ velābhir hanyamānaś ca na cāsau kampate drumaḥ || 12 ||
BRP050.013.1/ paraśum ādāya hastena ūrmer antas tato vraja |
BRP050.013.2/ ekākī viharan rājan sa tvaṁ paśyasi pādapam || 13 ||
BRP050.014.1/ īdṛk cihnaṁ samālokya chedaya tvam aśaṅkitaḥ |
BRP050.014.2/ chedyamānaṁ tu taṁ vṛkṣaṁ prātar adbhutadarśanam || 14 ||
BRP050.015.1/ dṛṣṭvā tenaiva sañcintya tato bhūpāla darśanāt |
BRP050.015.2/ kuru tāṁ pratimāṁ divyāṁ jahi cintāṁ vimohinīm || 15 ||

BRP050.016.0/ brahmovāca:

BRP050.016.1/ evam uktvā mahābhāgo jagāmādarśanaṁ hariḥ |
BRP050.016.2/ sa cāpi svapnam ālokya paraṁ vismayam āgataḥ || 16 ||
BRP050.017.1/ tāṁ niśāṁ sa samudvīkṣya sthitas tadgatamānasaḥ |
BRP050.017.2/ vyāharan vaiṣṇavān mantrān sūktaṁ caiva tadātmakam || 17 ||
BRP050.018.1/ pragatāyāṁ rajanyāṁ tu utthito nānyamānasaḥ |
BRP050.018.2/ sa snātvā sāgare samyag yathāvad vidhinā tataḥ || 18 ||
BRP050.019.1/ dattvā dānaṁ ca viprebhyo grāmāṁś ca nagarāṇi ca |
BRP050.019.2/ kṛtvā paurvāhṇikaṁ karma jagāma sa nṛpottamaḥ || 19 ||
BRP050.020.1/ na cāśvo na padātiś ca na gajo na ca sārathiḥ |
BRP050.020.2/ ekākī sa mahāvelāṁ praviveśa mahīpatiḥ || 20 ||
[Page 204 ]
BRP050.021.1/ taṁ dadarśa mahāvṛkṣaṁ tejasvantaṁ mahādrumam |
BRP050.021.2/ mahātigamahārohaṁ puṇyaṁ vipulam eva ca || 21 ||
BRP050.022.1/ mahotsedhaṁ mahākāyaṁ prasuptaṁ ca jalāntike |
BRP050.022.2/ sāndramāñjiṣṭhavarṇābhaṁ nāmajātivivarjitam || 22 ||
BRP050.023.1/ naranāthas tadā viprā drumaṁ dṛṣṭvā mudānvitaḥ |
BRP050.023.2/ paraśunā śātayām āsa niśitena dṛḍhena ca || 23 ||
BRP050.024.1/ dvaidhīkartumanās tatra babhūvendrasakhaḥ sa ca |
BRP050.024.2/ nirīkṣyamāṇe kāṣṭhe tu babhūvādbhutadarśanam || 24 ||
BRP050.025.1/ viśvakarmā ca viṣṇuś ca viprarūpadharāv ubhau |
BRP050.025.2/ ājagmatur mahābhāgau tadā tulyāgrajanmanau || 25 ||
BRP050.026.1/ jvalamānau svatejobhir divyasraganulepanau |
BRP050.026.2/ atha tau taṁ samāgamya nṛpam indrasakhaṁ tadā || 26 ||
BRP050.027.1/ tāv ūcatur mahārāja kim atra tvaṁ kariṣyasi |
BRP050.027.2/ kimarthaṁ ca mahābāho śātitaś ca vanaspatiḥ || 27 ||
BRP050.028.1/ asahāyo mahādurge nirjane gahane vane |
BRP050.028.2/ mahāsindhutaṭe caiva kathaṁ vai śātito drumaḥ || 28 ||

BRP050.029.0/ brahmovāca:

BRP050.029.1/ tayoḥ śrutvā vaco viprāḥ sa tu rājā mudānvitaḥ |
BRP050.029.2/ babhāṣe vacanaṁ tābhyāṁ mṛdulaṁ madhuraṁ tathā || 29 ||
BRP050.030.1/ dṛṣṭvā tau brāhmaṇau tatra candrasūryāv ivāgatau |
BRP050.030.2/ namaskṛtya jagannāthāv avāṅmukham avasthitaḥ || 30 ||

BRP050.031.0/ rājovāca:

BRP050.031.1/ devadevam anādyantam anantaṁ jagatāṁ patim |
BRP050.031.2/ ārādhayituṁ pratimāṁ karomīti matir mama || 31 ||
BRP050.032.1/ ahaṁ sa devadevena parameṇa mahātmanā |
BRP050.032.2/ svapnānte ca samuddiṣṭo bhavadbhyāṁ śrāvitaṁ mayā || 32 ||

BRP050.033.0/ brahmovāca:

BRP050.033.1/ rājñas tu vacanaṁ śrutvā devendrapratimasya ca |
BRP050.033.2/ prahasya tasmai viśveśas tuṣṭo vacanam abravīt || 33 ||

BRP050.034.0/ viṣṇur uvāca:

BRP050.034.1/ sādhu sādhu mahīpāla yad etan matam uttamam |
BRP050.034.2/ saṁsārasāgare ghore kadalīdalasannibhe || 34 ||
BRP050.035.1/ niḥsāre duḥkhabahule kāmakrodhasamākule |
BRP050.035.2/ indriyāvartakalile dustare romaharṣaṇe || 35 ||
BRP050.036.1/ nānāvyādhiśatāvarte jalabudbudasannibhe |
BRP050.036.2/ yatas te matir utpannā viṣṇor ārādhanāya vai || 36 ||
BRP050.037.1/ dhanyas tvaṁ nṛpaśārdūla guṇaiḥ sarvair alaṅkṛtaḥ |
BRP050.037.2/ saprajā pṛthivī dhanyā saśailavanakānanā || 37 ||
[Page 205 ]
BRP050.038.1/ sapuragrāmanagarā caturvarṇair alaṅkṛtā |
BRP050.038.2/ yatra tvaṁ nṛpaśārdūla prajāḥ pālayitā prabhuḥ || 38 ||
BRP050.039.1/ ehy ehi sumahābhāga drume 'smin sukhaśītale |
BRP050.039.2/ āvābhyāṁ saha tiṣṭha tvaṁ kathābhir dharmasaṁśritaḥ || 39 ||
BRP050.040.1/ ayaṁ mama sahāyas tu āgataḥ śilpināṁ varaḥ |
BRP050.040.2/ viśvakarmasamaḥ sākṣān nipuṇaḥ sarvakarmasu |
BRP050.040.3/ mayoddiṣṭāṁ tu pratimāṁ karoty eṣa taṭaṁ tyaja || 40 ||

BRP050.041.0/ brahmovāca:

BRP050.041.1/ śrutvaivaṁ vacanaṁ tasya tadā rājā dvijanmanaḥ |
BRP050.041.2/ sāgarasya taṭaṁ tyaktvā gatvā tasya samīpataḥ || 41 ||
BRP050.042.1/ tasthau sa nṛpatiśreṣṭho vṛkṣacchāye suśītale |
BRP050.042.2/ tatas tasmai sa viśvātmā dadāv ājñāṁ dvijākṛtiḥ || 42 ||
BRP050.043.1/ śilpimukhyāya viprendrāḥ kuruṣva pratimā iti |
BRP050.043.2/ kṛṣṇarūpaṁ paraṁ śāntaṁ padmapattrāyatekṣaṇam || 43 ||
BRP050.044.1/ śrīvatsakaustubhadharaṁ śaṅkhacakragadādharam |
BRP050.044.2/ gaurāṅgaṁ kṣīravarṇābhaṁ dvitīyaṁ svastikāṅkitam || 44 ||
BRP050.045.1/ lāṅgalāstradharaṁ devam anantākhyaṁ mahābalam |
BRP050.045.2/ devadānavagandharvayakṣavidyādharoragaiḥ || 45 ||
BRP050.046.1/ na vijñāto hi tasyāntas tenānanta iti smṛtaḥ |
BRP050.046.2/ bhaginīṁ vāsudevasya rukmavarṇāṁ suśobhanām || 46 ||
BRP050.047.1/ tṛtīyāṁ vai subhadrāṁ ca sarvalakṣaṇalakṣitām || 47 ||

BRP050.048.0/ brahmovāca:

BRP050.048.1/ śrutvaitad vacanaṁ tasya viśvakarmā sukarmakṛt |
BRP050.048.2/ tatkṣaṇāt kārayām āsa pratimāḥ śubhalakṣaṇāḥ || 48 ||
BRP050.049.1/ prathamaṁ śuklavarṇābhaṁ śāradendusamaprabham |
BRP050.049.2/ āraktākṣaṁ mahākāyaṁ sphaṭāvikaṭamastakam || 49 ||
BRP050.050.1/ nīlāmbaradharaṁ cograṁ balaṁ balamadoddhatam |
BRP050.050.2/ kuṇḍalaikadharaṁ divyaṁ gadāmuśaladhāriṇam || 50 ||
BRP050.051.1/ dvitīyaṁ puṇḍarīkākṣaṁ nīlajīmūtasannibham |
BRP050.051.2/ atasīpuṣpasaṅkāśaṁ padmapattrāyatekṣaṇam || 51 ||
BRP050.052.1/ pītavāsasam atyugraṁ śubhaṁ śrīvatsalakṣaṇam |
BRP050.052.2/ cakrapūrṇakaraṁ divyaṁ sarvapāpaharaṁ harim || 52 ||
BRP050.053.1/ tṛtīyāṁ svarṇavarṇābhāṁ padmapattrāyatekṣaṇām |
BRP050.053.2/ vicitravastrasañchannāṁ hārakeyūrabhūṣitām || 53 ||
BRP050.054.1/ vicitrābharaṇopetāṁ ratnahārāvalambitām |
BRP050.054.2/ pīnonnatakucāṁ ramyāṁ viśvakarmā vinirmame || 54 ||
BRP050.055.1/ sa tu rājādbhutaṁ dṛṣṭvā kṣaṇenaikena nirmitāḥ |
BRP050.055.2/ divyavastrayugacchannā nānāratnair alaṅkṛtāḥ || 55 ||
[Page 206 ]
BRP050.056.1/ sarvalakṣaṇasampannāḥ pratimāḥ sumanoharāḥ |
BRP050.056.2/ vismayaṁ paramaṁ gatvā idaṁ vacanam abravīt || 56 ||

BRP050.057.0/ indradyumna uvāca:

BRP050.057.1/ kiṁ devau samanuprāptau dvijarūpadharāv ubhau |
BRP050.057.2/ ubhau cādbhutakarmāṇau devavṛttāv amānuṣau || 57 ||
BRP050.058.1/ devau vā mānuṣau vāpi yakṣavidyādharau yuvām |
BRP050.058.2/ kiṁ nu brahmahṛṣīkeśau kiṁ vasū kim utāśvinau || 58 ||
BRP050.059.1/ na vedmi satyasadbhāvau māyārūpeṇa saṁsthitau |
BRP050.059.2/ yuvāṁ gato 'smi śaraṇam ātmā tu me prakāśyatām || 59 ||

51. Chapter 51 :: Story of Indradyumna (cont.): Boons granted by Viṣṇu

[Note: [ SS 106-107]

BRP051.001.0/ śrībhagavān uvāca:

BRP051.001.1/ nāhaṁ devo na yakṣo vā na daityo na ca devarāṭ |
BRP051.001.2/ na brahmā na ca rudro 'haṁ viddhi māṁ puruṣottamam || 1 ||
BRP051.002.1/ artihā sarvalokānām anantabalapauruṣaḥ |
BRP051.002.2/ ārādhanīyo bhūtānām anto yasya na vidyate || 2 ||
BRP051.003.1/ paṭhyate sarvaśāstreṣu vedānteṣu nigadyate |
BRP051.003.2/ yam āhur jñānagamyeti vāsudeveti yoginaḥ || 3 ||
BRP051.004.1/ aham eva svayaṁ brahmā ahaṁ viṣṇuḥ śivo 'py aham |
BRP051.004.2/ indro 'haṁ devarājaś ca jagatsaṁyamano yamaḥ || 4 ||
BRP051.005.1/ pṛthivyādīni bhūtāni tretāgnir hutabhuṅ nṛpa |
BRP051.005.2/ varuṇo 'pāṁ patiś cāhaṁ dharitrī ca mahīdharaḥ || 5 ||
BRP051.006.1/ yat kiñcid vāṅmayaṁ loke jagat sthāvarajaṅgamam |
BRP051.006.2/ carācaraṁ ca yad viśvaṁ madanyan nāsti kiñcana || 6 ||
BRP051.007.1/ prīto 'haṁ te nṛpaśreṣṭha varaṁ varaya suvrata |
BRP051.007.2/ yad iṣṭaṁ tat prayacchāmi hṛdi yat te vyavasthitam || 7 ||
BRP051.008.1/ maddarśanam apuṇyānāṁ svapnānte 'pi na jāyate |
BRP051.008.2/ tvaṁ punar dṛḍhabhaktitvāt pratyakṣaṁ dṛṣṭavān asi || 8 ||

BRP051.009.0/ brahmovāca:

BRP051.009.1/ śrutvaivaṁ vāsudevasya vacanaṁ tasya bho dvijāḥ |
BRP051.009.2/ romāñcitatanur bhūtvā idaṁ stotraṁ jagau nṛpaḥ || 9 ||

BRP051.010.0/ rājovāca:

BRP051.010.1/ śriyaḥ kānta namas te 'stu śrīpate pītavāsase |
BRP051.010.2/ śrīda śrīśa śrīnivāsa namas te śrīniketana || 10 ||
BRP051.011.1/ ādyaṁ puruṣam īśānaṁ sarveśaṁ sarvatomukham |
BRP051.011.2/ niṣkalaṁ paramaṁ devaṁ praṇato 'smi sanātanam || 11 ||
BRP051.012.1/ śabdātītaṁ guṇātītaṁ bhāvābhāvavivarjitam |
BRP051.012.2/ nirlepaṁ nirguṇaṁ sūkṣmaṁ sarvajñaṁ sarvabhāvanam || 12 ||
[Page 207 ]
BRP051.013.1/ prāvṛṇmeghapratīkāśaṁ gobrāhmaṇahite ratam |
BRP051.013.2/ sarveṣām eva goptāraṁ vyāpinaṁ sarvabhāvinam || 13 ||
BRP051.014.1/ śaṅkhacakradharaṁ devaṁ gadāmuśaladhāriṇam |
BRP051.014.2/ namasye varadaṁ devaṁ nīlotpaladalacchavim || 14 ||
BRP051.015.1/ nāgaparyaṅkaśayanaṁ kṣīrodārṇavaśāyinam |
BRP051.015.2/ namasye 'haṁ hṛṣīkeśaṁ sarvapāpaharaṁ harim || 15 ||
BRP051.016.1/ punas tvāṁ devadeveśaṁ namasye varadaṁ vibhum |
BRP051.016.2/ sarvalokeśvaraṁ viṣṇuṁ mokṣakāraṇam avyayam || 16 ||

BRP051.017.0/ brahmovāca:

BRP051.017.1/ evaṁ stutvā tu taṁ devaṁ praṇipatya kṛtāñjaliḥ |
BRP051.017.2/ uvāca praṇato bhūtvā nipatya dharaṇītale || 17 ||

BRP051.018.0/ rājovāca:

BRP051.018.1/ prīto 'si yadi me nātha vṛṇomi varam uttamam |
BRP051.018.2/ devāsurāḥ sagandharvā yakṣarakṣomahoragāḥ || 18 ||
BRP051.019.1/ siddhavidyādharāḥ sādhyāḥ kinnarā guhyakās tathā |
BRP051.019.2/ ṛṣayo ye mahābhāgā nānāśāstraviśāradāḥ || 19 ||
BRP051.020.1/ parivrāḍyogayuktāś ca vedatattvārthacintakāḥ |
BRP051.020.2/ mokṣamārgavido ye 'nye dhyāyanti paramaṁ padam || 20 ||
BRP051.021.1/ nirguṇaṁ nirmalaṁ śāntaṁ yat paśyanti manīṣinaḥ |
BRP051.021.2/ tat padaṁ gantum icchāmi tvatprasādāt sudurlabham || 21 ||

BRP051.022.0/ śrībhagavān uvāca:

BRP051.022.1/ sarvaṁ bhavatu bhadraṁ te yatheṣṭaṁ sarvam āpnuhi |
BRP051.022.2/ bhaviṣyati yathākāmaṁ matprasādān na saṁśayaḥ || 22 ||
BRP051.023.1/ daśa varṣasahasrāṇi tathā nava śatāni ca |
BRP051.023.2/ avicchinnaṁ mahārājyaṁ kuru tvaṁ nṛpasattama || 23 ||
BRP051.024.1/ prayāsyasi padaṁ divyaṁ durlabhaṁ yat surāsuraiḥ |
BRP051.024.2/ pūrṇamanorathaṁ śāntaṁ guhyam avyaktam avyayam || 24 ||
BRP051.025.1/ parāt parataraṁ sūkṣmaṁ nirlepaṁ niṣkalaṁ dhruvam |
BRP051.025.2/ cintāśokavinirmuktaṁ kriyākāraṇavarjitam || 25 ||
BRP051.026.1/ tad ahaṁ darśayiṣyāmi jñeyākhyaṁ paramaṁ padam |
BRP051.026.2/ yaṁ prāpya paramānandaṁ prāpsyasi paramāṁ gatim || 26 ||
BRP051.027.1/ kīrtiś ca tava rājendra bhavaty atra mahītale |
BRP051.027.2/ yāvad ghanā nabho yāvad yāvac candrārkatārakam || 27 ||
BRP051.028.1/ yāvat samudrāḥ saptaiva yāvan mervādiparvatāḥ |
BRP051.028.2/ tiṣṭhanti divi devāś ca tāvat sarvatra cāvyayā || 28 ||
BRP051.029.1/ indradyumnasaro nāma tīrthaṁ yajñāṅgasambhavam |
BRP051.029.2/ yatra snātvā sakṛl lokaḥ śakralokam avāpnuyāt || 29 ||
BRP051.030.1/ dāpayiṣyati yaḥ piṇḍāṁs taṭe 'smin sarasaḥ śubhe |
BRP051.030.2/ kulaikaviṁśam uddhṛtya śakralokaṁ gamiṣyati || 30 ||
BRP051.031.1/ pūjyamāno 'psarobhiś ca gandharvair gītanisvanaiḥ |
BRP051.031.2/ vimānena vaset tatra yāvad indrāś caturdaśa || 31 ||
[Page 208 ]
BRP051.032.1/ saraso dakṣiṇe bhāge nairṛtyāṁ tu samāśrite |
BRP051.032.2/ nyagrodhas tiṣṭhate tatra tatsamīpe tu maṇḍapaḥ || 32 ||
BRP051.033.1/ ketakīvanasañchanno nānāpādapasaṅkulaḥ |
BRP051.033.2/ nārikelair asaṅkhyeyaiś campakair bakulāvṛtaiḥ || 33 ||
BRP051.034.1/ aśokaiḥ karṇikāraiś ca punnāgair nāgakesaraiḥ |
BRP051.034.2/ pāṭalāmrātasaralaiś candanair devadārubhiḥ || 34 ||
BRP051.035.1/ nyagrodhāśvatthakhadiraiḥ pārijātaiḥ sahārjunaiḥ |
BRP051.035.2/ hintālaiś caiva tālaiś ca śiṁśapair badarais tathā || 35 ||
BRP051.036.1/ karañjair lakucaiḥ plakṣaiḥ panasair bilvadhātukaiḥ |
BRP051.036.2/ anyair bahuvidhair vṛkṣaiḥ śobhitaḥ samalaṅkṛtaḥ || 36 ||
BRP051.037.1/ āṣāḍhasya site pakṣe pañcamyāṁ pitṛdaivate |
BRP051.037.2/ ṛkṣe neṣyanti nas tatra nītvā sapta dināni vai || 37 ||
BRP051.038.1/ maṇḍape sthāpayiṣyanti suveśyābhiḥ suśobhanaiḥ |
BRP051.038.2/ krīḍāviśeṣabahulair nṛtyagītamanoharaiḥ || 38 ||
BRP051.039.1/ cāmaraiḥ svarṇadaṇḍaiś ca vyajanai ratnabhūṣaṇaiḥ |
BRP051.039.2/ vījayantas tathāsmabhyaṁ sthāpayiṣyanti maṅgalāḥ || 39 ||
BRP051.040.1/ brahmacārī yatiś caiva snātakāś ca dvijottamāḥ |
BRP051.040.2/ vānaprasthā gṛhasthāś ca siddhāś cānye ca brāhmaṇāḥ || 40 ||
BRP051.041.1/ nānāvarṇapadaiḥ stotrair ṛgyajuḥsāmanisvanaiḥ |
BRP051.041.2/ kariṣyanti stutiṁ rājan rāmakeśavayoḥ punaḥ || 41 ||
BRP051.042.1/ tataḥ stutvā ca dṛṣṭvā ca sampraṇamya ca bhaktitaḥ |
BRP051.042.2/ naro varṣāyutaṁ divyaṁ śrīmaddharipure vaset || 42 ||
BRP051.043.1/ pūjyamāno 'psarobhiś ca gandharvair gītanisvanaiḥ |
BRP051.043.2/ harer anucaras tatra krīḍate keśavena vai || 43 ||
BRP051.044.1/ vimānenārkavarṇena ratnahāreṇa bhrājatā |
BRP051.044.2/ sarvakāmair mahābhogais tiṣṭhate bhuvanottame || 44 ||
BRP051.045.1/ tapaḥkṣayādihāgatya manuṣyo brāhmaṇo bhavet |
BRP051.045.2/ koṭīdhanapatiḥ śrīmāṁś caturvedī bhaved dhruvam || 45 ||

BRP051.046.0/ brahmovāca:

BRP051.046.1/ evaṁ tasmai varaṁ dattvā kṛtvā ca samayaṁ hariḥ |
BRP051.046.2/ jagāmādarśanaṁ viprāḥ sahito viśvakarmaṇā || 46 ||
BRP051.047.1/ sa tu rājā tadā hṛṣṭo romāñcitatanūruhaḥ |
BRP051.047.2/ kṛtakṛtyam ivātmānaṁ mene sandarśanād dhareḥ || 47 ||
BRP051.048.1/ tataḥ kṛṣṇaṁ ca rāmaṁ ca subhadrāṁ ca varapradām |
BRP051.048.2/ rathair vimānasaṅkāśair maṇikāñcanacitritaiḥ || 48 ||
BRP051.049.1/ saṁvāhya tās tadā rājā mahāmaṅgalaniḥsvanaiḥ |
BRP051.049.2/ ānayām āsa matimān sāmātyaḥ sapurohitaḥ || 49 ||
BRP051.050.1/ nānāvāditranirghoṣair nānāvedasvanaiḥ śubhaiḥ |
BRP051.050.2/ saṁsthāpya ca śubhe deśe pavitre sumanohare || 50 ||
BRP051.051.1/ tataḥ śubhatithau kāle nakṣatre śubhalakṣaṇe |
BRP051.051.2/ pratiṣṭhāṁ kārayām āsa sumuhūrte dvijaiḥ saha || 51 ||
[Page 209 ]
BRP051.052.1/ yathoktena vidhānena vidhidṛṣṭena karmaṇā |
BRP051.052.2/ ācāryānumatenaiva sarvaṁ kṛtvā mahīpatiḥ || 52 ||
BRP051.053.1/ ācāryāya tadā dattvā dakṣiṇāṁ vidhivat prabhuḥ |
BRP051.053.2/ ṛtvigbhyaś ca vidhānena tathānyebhyo dhanaṁ dadau || 53 ||
BRP051.054.1/ kṛtvā pratiṣṭhāṁ vidhivat prāsāde bhavanottame |
BRP051.054.2/ sthāpayām āsa tān sarvān vidhidṛṣṭena karmaṇā || 54 ||
BRP051.055.1/ tataḥ sampūjya vidhinā nānāpuṣpaiḥ sugandhibhiḥ |
BRP051.055.2/ suvarṇamaṇimuktādyair nānāvastraiḥ suśobhanaiḥ || 55 ||
BRP051.056.1/ ratnaiś ca vividhair divyair āsanair grāmapattanaiḥ |
BRP051.056.2/ dadau cānyān sa viṣayān purāṇi nagarāṇi ca || 56 ||
BRP051.057.1/ evaṁ bahuvidhaṁ dattvā rājyaṁ kṛtvā yathocitam |
BRP051.057.2/ iṣṭvā ca vividhair yajñair dattvā dānāny anekaśaḥ || 57 ||
BRP051.058.1/ kṛtakṛtyas tato rājā tyaktasarvaparigrahaḥ |
BRP051.058.2/ jagāma paramaṁ sthānaṁ tad viṣṇoḥ paramaṁ padam || 58 ||
BRP051.059.1/ evaṁ mayā muniśreṣṭhāḥ kathito vo nṛpottamaḥ |
BRP051.059.2/ kṣetrasya caiva māhātmyaṁ kim anyac chrotum icchatha || 59 ||

BRP051.060.0/ viṣṇur uvāca:

BRP051.060.1/ śrutvaivaṁ vacanaṁ tasya brahmaṇo 'vyaktajanmanaḥ |
BRP051.060.2/ āścaryaṁ menire viprāḥ papracchuś ca punar mudā || 60 ||

BRP051.061.0/ munaya ūcuḥ:

BRP051.061.1/ kasmin kāle suraśreṣṭha gantavyaṁ puruṣottamam |
BRP051.061.2/ vidhinā kena kartavyaṁ pañcatīrtham iti prabho || 61 ||
BRP051.062.1/ ekaikasya ca tīrthasya snānadānasya yat phalam |
BRP051.062.2/ devatāprekṣaṇe caiva brūhi sarvaṁ pṛthak pṛthak || 62 ||

BRP051.063.0/ brahmovāca:

BRP051.063.1/ nirāhāraḥ kurukṣetre pādenaikena yas tapet |
BRP051.063.2/ jitendriyo jitakrodhaḥ saptasaṁvatsarāyutam || 63 ||
BRP051.064.1/ dṛṣṭvā sadā jyeṣṭhaśukladvādaśyāṁ puruṣottamam |
BRP051.064.2/ kṛtopavāsaḥ prāpnoti tato 'dhikataraṁ phalam || 64 ||
BRP051.065.1/ tasmāj jyeṣṭhe muniśreṣṭhāḥ prayatnena susaṁyataiḥ |
BRP051.065.2/ svargalokepsuviprādyair draṣṭavyaḥ puruṣottamaḥ || 65 ||
BRP051.066.1/ pañcatīrthaṁ tu vidhivat kṛtvā jyeṣṭhe narottamaḥ |
BRP051.066.2/ śuklapakṣasya dvādaśyāṁ paśyet taṁ puruṣottamam || 66 ||
BRP051.067.1/ ye paśyanty avyayaṁ devaṁ dvādaśyāṁ puruṣottamam |
BRP051.067.2/ te viṣṇulokam āsādya na cyavante kadācana || 67 ||
BRP051.068.1/ tasmāj jyeṣṭhe prayatnena gantavyaṁ bho dvijottamāḥ |
BRP051.068.2/ kṛtvā tasmin pañcatīrthaṁ draṣṭavyaḥ puruṣottamaḥ || 68 ||
BRP051.069.1/ sudūrastho 'pi yo bhaktyā kīrtayet puruṣottamam |
BRP051.069.2/ ahany ahani śuddhātmā so 'pi viṣṇupuraṁ vrajet || 69 ||
BRP051.070.1/ yātrāṁ karoti kṛṣṇasya śraddhayā yaḥ samāhitaḥ |
BRP051.070.2/ sarvapāpavinirmukto viṣṇulokaṁ vrajen naraḥ || 70 ||
[Page 210 ]
BRP051.071.1/ cakraṁ dṛṣṭvā harer dūrāt prāsādopari saṁsthitam |
BRP051.071.2/ sahasā mucyate pāpān naro bhaktyā praṇamya tat || 71 ||

52. Chapter 52 :: Mārkaṇḍeya-episode: The end of the cosmic cycle

[Note: [ SS 107-108]

BRP052.001.0/ brahmovāca:

BRP052.001.1/ āsīt kalpe muniśreṣṭhāḥ sampravṛtte mahākṣaye |
BRP052.001.2/ naṣṭe 'rkacandre pavane naṣṭe sthāvarajaṅgame || 1 ||
BRP052.002.1/ udite pralayāditye pracaṇḍe ghanagarjite |
BRP052.002.2/ vidyudutpātasaṅghātaiḥ sambhagne taruparvate || 2 ||
BRP052.003.1/ loke ca saṁhṛte sarve mahadulkānibarhaṇe |
BRP052.003.2/ śuṣkeṣu sarvatoyeṣu saraḥsu ca saritsu ca || 3 ||
BRP052.004.1/ tataḥ saṁvartako vahnir vāyunā saha bho dvijāḥ |
BRP052.004.2/ lokaṁ tu prāviśat sarvam ādityair upaśobhitam || 4 ||
BRP052.005.1/ paścāt sa pṛthivīṁ bhittvā praviśya ca rasātalam |
BRP052.005.2/ devadānavayakṣāṇāṁ bhayaṁ janayate mahat || 5 ||
BRP052.006.1/ nirdahan nāgalokaṁ ca yac ca kiñcit kṣitāv iha |
BRP052.006.2/ adhastān muniśārdūlāḥ sarvaṁ nāśayate kṣaṇāt || 6 ||
BRP052.007.1/ tato yojanaviṁśānāṁ sahasrāṇi śatāni ca |
BRP052.007.2/ nirdahaty āśugo vāyuḥ sa ca saṁvartako 'nalaḥ || 7 ||
BRP052.008.1/ sadevāsuragandharvaṁ sayakṣoragarākṣasam |
BRP052.008.2/ tato dahati sandīptaḥ sarvam eva jagat prabhuḥ || 8 ||
BRP052.009.1/ pradīpto 'sau mahāraudraḥ kalpāgnir iti saṁśrutaḥ |
BRP052.009.2/ mahājvālo mahārciṣmān sampradīptamahāsvanaḥ || 9 ||
BRP052.010.1/ sūryakoṭipratīkāśo jvalann iva sa tejasā |
BRP052.010.2/ trailokyaṁ cādahat tūrṇaṁ sasurāsuramānuṣam || 10 ||
BRP052.011.1/ evaṁvidhe mahāghore mahāpralayadāruṇe |
BRP052.011.2/ ṛṣiḥ paramadharmātmā dhyānayogaparo 'bhavat || 11 ||
BRP052.012.1/ ekaḥ santiṣṭhate viprā mārkaṇḍeyeti viśrutaḥ |
BRP052.012.2/ mohapāśair nibaddho 'sau kṣuttṛṣṇākulitendriyāḥ || 12 ||
BRP052.013.1/ sa dṛṣṭvā taṁ mahāvahniṁ śuṣkakaṇṭhauṣṭhatālukaḥ |
BRP052.013.2/ tṛṣṇārtaḥ praskhalan viprās tadāsau bhayavihvalaḥ || 13 ||
BRP052.014.1/ babhrāma pṛthivīṁ sarvāṁ kāndiśīko vicetanaḥ |
BRP052.014.2/ trātāraṁ nādhigacchan vai itaś cetaś ca dhāvati || 14 ||
BRP052.015.1/ na lebhe ca tadā śarma yatra viśrāmyatā dvijāḥ |
BRP052.015.2/ karomi kiṁ na jānāmi yasyāhaṁ śaraṇaṁ vraje || 15 ||
BRP052.016.1/ kathaṁ paśyāmi taṁ devaṁ puruṣeśaṁ sanātanam |
BRP052.016.2/ iti sañcintayan devam ekāgreṇa sanātanam || 16 ||
BRP052.017.1/ prāptavāṁs tat padaṁ divyaṁ mahāpralayakāraṇam |
BRP052.017.2/ puruṣeśam iti khyātaṁ vaṭarājaṁ sanātanam || 17 ||
[Page 211 ]
BRP052.018.1/ tvarāyukto muniś cāsau nyagrodhasyāntikaṁ yayau |
BRP052.018.2/ āsādya taṁ muniśreṣṭhās tasya mūle samāviśat || 18 ||
BRP052.019.1/ na kālāgnibhayaṁ tatra na cāṅgārapravarṣaṇam |
BRP052.019.2/ na saṁvartāgamas tatra na ca vajrāśanis tathā || 19 ||

53. Chapter 53 :: Mārkaṇḍeya-episode (cont.): The Flood and the child in the fig-tree

[Note: [ SS 108]

BRP053.001.0/ brahmovāca:

BRP053.001.1/ tato gajakulaprakhyās taḍinmālāvibhūṣitāḥ |
BRP053.001.2/ samuttasthur mahāmeghā nabhasy adbhutadarśanāḥ || 1 ||
BRP053.002.1/ kecin nīlotpalaśyāmāḥ kecit kumudasannibhāḥ |
BRP053.002.2/ kecit kiñjalkasaṅkāśāḥ kecit pītāḥ payodharāḥ || 2 ||
BRP053.003.1/ kecid dharitasaṅkāśāḥ kākāṇḍasannibhās tathā |
BRP053.003.2/ kecit kamalapattrābhāḥ kecid dhiṅgulasannibhāḥ || 3 ||
BRP053.004.1/ kecit puravarākārāḥ kecid girivaropamāḥ |
BRP053.004.2/ kecid añjanasaṅkāśāḥ kecin marakataprabhāḥ || 4 ||
BRP053.005.1/ vidyunmālāpinaddhāṅgāḥ samuttasthur mahāghanāḥ |
BRP053.005.2/ ghorarūpā mahābhāgā ghorasvananināditāḥ || 5 ||
BRP053.006.1/ tato jaladharāḥ sarve samāvṛṇvan nabhastalam |
BRP053.006.2/ tair iyaṁ pṛthivī sarvā saparvatavanākarā || 6 ||
BRP053.007.1/ āpūritā diśaḥ sarvāḥ salilaughapariplutāḥ |
BRP053.007.2/ tatas te jaladā ghorā vāriṇā munisattamāḥ || 7 ||
BRP053.008.1/ sarvataḥ plāvayām āsuś coditāḥ parameṣṭhinā |
BRP053.008.2/ varṣamāṇā mahātoyaṁ pūrayanto vasundharām || 8 ||
BRP053.009.1/ sughoram aśivaṁ raudraṁ nāśayanti sma pāvakam |
BRP053.009.2/ tato dvādaśa varṣāṇi payodāḥ samupaplave || 9 ||
BRP053.010.1/ dhārābhiḥ pūrayanto vai codyamānā mahātmanā |
BRP053.010.2/ tataḥ samudrāḥ svāṁ velām atikrāmanti bho dvijāḥ || 10 ||
BRP053.011.1/ parvatāś ca vyaśīryanta mahī cāpsu nimajjati |
BRP053.011.2/ sarvataḥ sumahābhrāntās te payodā nabhastalam || 11 ||
BRP053.012.1/ saṁveṣṭayitvā naśyanti vāyuvegasamāhatāḥ |
BRP053.012.2/ tatas taṁ mārutaṁ ghoraṁ sa viṣṇur munisattamāḥ || 12 ||
BRP053.013.1/ ādipadmālayo devaḥ pītvā svapiti bho dvijāḥ |
BRP053.013.2/ tasminn ekārṇave ghore naṣṭe sthāvarajaṅgame || 13 ||
BRP053.014.1/ naṣṭe devāsuranare yakṣarākṣasavarjite |
BRP053.014.2/ tato muniḥ sa viśrānto dhyātvā ca puruṣottamam || 14 ||
BRP053.015.1/ dadarśa cakṣur unmīlya jalapūrṇāṁ vasundharām |
BRP053.015.2/ nāpaśyat taṁ vaṭaṁ norvīṁ na digādi na bhāskaram || 15 ||
BRP053.016.1/ na candrārkāgnipavanaṁ na devāsurapannagam |
BRP053.016.2/ tasminn ekārṇave ghore tamobhūte nirāśraye || 16 ||
[Page 212 ]
BRP053.017.1/ nimajjan sa tadā viprāḥ santartum upacakrame |
BRP053.017.2/ babhrāmāsau muniś cārta itaś cetaś ca samplavan || 17 ||
BRP053.018.1/ nimamajja tadā viprās trātāraṁ nādhigacchati |
BRP053.018.2/ evaṁ taṁ vihvalaṁ dṛṣṭvā kṛpayā puruṣottamaḥ |
BRP053.018.3/ provāca muniśārdūlās tadā dhyānena toṣitaḥ || 18 ||

BRP053.019.0/ śrībhagavān uvāca:

BRP053.019.1/ vatsa śrānto 'si bālas tvaṁ bhaktatra mama suvrata |
BRP053.019.2/ āgacchāgaccha śīghraṁ tvaṁ mārkaṇḍeya mamāntikam || 19 ||
BRP053.020.1/ mā tvayaiva ca bhetavyaṁ samprāpto 'si mamāgrataḥ |
BRP053.020.2/ mārkaṇḍeya mune dhīra bālas tvaṁ śramapīḍitaḥ || 20 ||

BRP053.021.0/ brahmovāca:

BRP053.021.1/ tasya tad vacanaṁ śrutvā muniḥ paramakopitaḥ |
BRP053.021.2/ uvāca sa tadā viprā vismitaś cābhavan muhuḥ || 21 ||

BRP053.022.0/ mārkaṇḍeya uvāca:

BRP053.022.1/ ko 'yaṁ nāmnā kīrtayati tapaḥ paribhavann iva |
BRP053.022.2/ bahuvarṣasahasrākhyaṁ dharṣayann iva me vapuḥ || 22 ||
BRP053.023.1/ na hy eṣa samudācāro deveṣv api samāhitaḥ |
BRP053.023.2/ māṁ brahmā sa ca deveśo dīrghāyur iti bhāṣate || 23 ||
BRP053.024.1/ kas tapo ghoraśiraso mamādya tyaktajīvitaḥ |
BRP053.024.2/ mārkaṇḍeyeti coktvā manmṛtyuṁ gantum ihecchati || 24 ||

BRP053.025.0/ brahmovāca:

BRP053.025.1/ evam uktvā tadā viprāś cintāviṣṭo 'bhavan muniḥ |
BRP053.025.2/ kiṁ svapno 'yaṁ mayā dṛṣṭaḥ kiṁ vā moho 'yam āgataḥ || 25 ||
BRP053.026.1/ itthaṁ cintayatas tasya utpannā duḥkhahā matiḥ |
BRP053.026.2/ vrajāmi śaraṇaṁ devaṁ bhaktyāhaṁ puruṣottamam || 26 ||
BRP053.027.1/ sa gatvā śaraṇaṁ devaṁ munis tadgatamānasaḥ |
BRP053.027.2/ dadarśa taṁ vaṭaṁ bhūyo viśālaṁ salilopari || 27 ||
BRP053.028.1/ śākhāyāṁ tasya sauvarṇaṁ vistīrṇāyāṁ mahādbhutam |
BRP053.028.2/ ruciraṁ divyaparyaṅkaṁ racitaṁ viśvakarmaṇā || 28 ||
BRP053.029.1/ vajravaidūryaracitaṁ maṇividrumaśobhitam |
BRP053.029.2/ padmarāgādibhir juṣṭaṁ ratnair anyair alaṅkṛtam || 29 ||
BRP053.030.1/ nānāstaraṇasaṁvītaṁ nānāratnopaśobhitam |
BRP053.030.2/ nānāścaryasamāyuktaṁ prabhāmaṇḍalamaṇḍitam || 30 ||
BRP053.031.1/ tasyopari sthitaṁ devaṁ kṛṣṇaṁ bālavapurdharam |
BRP053.031.2/ sūryakoṭipratīkāśaṁ dīpyamānaṁ suvarcasam || 31 ||
BRP053.032.1/ caturbhujaṁ sundarāṅgaṁ padmapattrāyatekṣaṇam |
BRP053.032.2/ śrīvatsavakṣasaṁ devaṁ śaṅkhacakragadādharam || 32 ||
BRP053.033.1/ vanamālāvṛtoraskaṁ divyakuṇḍaladhāriṇam |
BRP053.033.2/ hārabhārārpitagrīvaṁ divyaratnavibhūṣitam || 33 ||
[Page 213 ]
BRP053.034.1/ dṛṣṭvā tadā munir devaṁ vismayotphullalocanaḥ |
BRP053.034.2/ romāñcitatanur devaṁ praṇipatyedam abravīt || 34 ||

BRP053.035.0/ mārkaṇḍeya uvāca:

BRP053.035.1/ aho caikārṇave ghore vinaṣṭe sacarācare |
BRP053.035.2/ katham eko hy ayaṁ bālas tiṣṭhaty atra sunirbhayaḥ || 35 ||

BRP053.036.0/ brahmovāca:

BRP053.036.1/ bhūtaṁ bhavyaṁ bhaviṣyaṁ ca jānann api mahāmuniḥ |
BRP053.036.2/ na bubodha tadā devaṁ māyayā tasya mohitaḥ |
BRP053.036.3/ yadā na bubudhe cainaṁ tadā khedād uvāca ha || 36 ||

BRP053.037.0/ mārkaṇḍeya uvāca:

BRP053.037.1/ vṛthā me tapaso vīryaṁ vṛthā jñānaṁ vṛthā kriyā |
BRP053.037.2/ vṛthā me jīvitaṁ dīrghaṁ vṛthā mānuṣyam eva ca || 37 ||
BRP053.038.1/ yo 'haṁ suptaṁ na jānāmi paryaṅke divyabālakam || 38 ||

BRP053.039.0/ brahmovāca:

BRP053.039.1/ evaṁ sañcintayan vipraḥ plavamāno vicetanaḥ |
BRP053.039.2/ trāṇārthaṁ vihvalaś cāsau nirvedaṁ gatavāṁs tadā || 39 ||
BRP053.040.1/ tato bālārkasaṅkāśaṁ svamahimnā vyavasthitam |
BRP053.040.2/ sarvatejomayaṁ viprā na śaśākābhivīkṣitum || 40 ||
BRP053.041.1/ dṛṣṭvā taṁ munim āyāntaṁ sa bālaḥ prahasann iva |
BRP053.041.2/ provāca muniśārdūlās tadā meghaughanisvanaḥ || 41 ||

BRP053.042.0/ śrībhagavān uvāca:

BRP053.042.1/ vatsa jānāmi śrāntaṁ tvāṁ trāṇārthaṁ mām upasthitam |
BRP053.042.2/ śarīraṁ viśa me kṣipraṁ viśrāmas te mayoditaḥ || 42 ||

BRP053.043.0/ brahmovāca:

BRP053.043.1/ śrutvā sa vacanaṁ tasya kiñcin novāca mohitaḥ |
BRP053.043.2/ viveśa vadanaṁ tasya vivṛtaṁ cāvaśo muniḥ || 43 ||

54. Chapter 54 :: Mārkaṇḍeya-episode (cont.): Mārkaṇḍeya's vision

[Note: [ SS 109]

BRP054.001.0/ brahmovāca:

BRP054.001.1/ sa praviśyodare tasya bālasya munisattamaḥ |
BRP054.001.2/ dadarśa pṛthivīṁ kṛtsnāṁ nānājanapadair vṛtām || 1 ||
BRP054.002.1/ lavaṇekṣusurāsarpirdadhidugdhajalodadhīn |
BRP054.002.2/ dadarśa tān samudrāṁś ca jambu plakṣaṁ ca śālmalam || 2 ||
BRP054.003.1/ kuśaṁ krauñcaṁ ca śākaṁ ca puṣkaraṁ ca dadarśa saḥ |
BRP054.003.2/ bhāratādīni varṣāṇi tathā sarvāṁś ca parvatān || 3 ||
BRP054.004.1/ meruṁ ca sarvaratnāḍhyaṁ apaśyat kanakācalam |
BRP054.004.2/ nānāratnānvitaiḥ śṛṅgair bhūṣitaṁ bahukandaram || 4 ||
[Page 214 ]
BRP054.005.1/ nānāmunijanākīrṇaṁ nānāvṛkṣavanākulam |
BRP054.005.2/ nānāsattvasamāyuktaṁ nānāścaryasamanvitam || 5 ||
BRP054.006.1/ vyāghraiḥ siṁhair varāhaiś ca cāmarair mahiṣair gajaiḥ |
BRP054.006.2/ mṛgaiḥ śākhāmṛgaiś cānyair bhūṣitaṁ sumanoharam || 6 ||
BRP054.007.1/ śakrādyair vividhair devaiḥ siddhacāraṇapannagaiḥ |
BRP054.007.2/ muniyakṣāpsarobhiś ca vṛtaiś cānyaiḥ surālayaiḥ || 7 ||

BRP054.008.0/ brahmovāca:

BRP054.008.1/ evaṁ sumeruṁ śrīmantam apaśyan munisattamaḥ |
BRP054.008.2/ paryaṭan sa tadā vipras tasya bālasya codare || 8 ||
BRP054.009.1/ himavantaṁ hemakūṭaṁ niṣadhaṁ gandhamādanam |
BRP054.009.2/ śvetaṁ ca durdharaṁ nīlaṁ kailāsaṁ mandaraṁ girim || 9 ||
BRP054.010.1/ mahendraṁ malayaṁ vindhyaṁ pāriyātraṁ tathārbudam |
BRP054.010.2/ sahyaṁ ca śuktimantaṁ ca mainākaṁ vakraparvatam || 10 ||
BRP054.011.1/ etāś cānyāś ca bahavo yāvantaḥ pṛthivīdharāḥ |
BRP054.011.2/ tatas tāṁs tu muniśreṣṭhāḥ so 'paśyad ratnabhūṣitān || 11 ||
BRP054.012.1/ kurukṣetraṁ ca pāñcālān matsyān madrān sakekayān |
BRP054.012.2/ bāhlīkān śūrasenāṁś ca kāśmīrāṁs taṅgaṇān khasān || 12 ||
BRP054.013.1/ pārvatīyān kirātāṁś ca karṇaprāvaraṇān marūn |
BRP054.013.2/ antyajān antyajātīṁś ca so 'paśyat tasya codare || 13 ||
BRP054.014.1/ mṛgāñ śākhāmṛgān siṁhān varāhān sṛmarāñ śaśān |
BRP054.014.2/ gajāṁś cānyāṁs tathā sattvān so 'paśyat tasya codare || 14 ||
BRP054.015.1/ pṛthivyāṁ yāni tīrthāni grāmāś ca nagarāṇi ca |
BRP054.015.2/ kṛṣigorakṣavāṇijyaṁ krayavikrayaṇaṁ tathā || 15 ||
BRP054.016.1/ śakrādīn vibudhāñ śreṣṭhāṁs tathānyāṁś ca divaukasaḥ |
BRP054.016.2/ gandharvāpsaraso yakṣān ṛṣīṁś caiva sanātanān || 16 ||
BRP054.017.1/ daityadānavasaṅghāṁś ca nāgāṁś ca munisattamāḥ |
BRP054.017.2/ siṁhikātanayāṁś caiva ye cānye suraśatravaḥ || 17 ||
BRP054.018.1/ yat kiñcit tena loke 'smin dṛṣṭapūrvaṁ carācaram |
BRP054.018.2/ apaśyat sa tadā sarvaṁ tasya kukṣau dvijottamāḥ || 18 ||
BRP054.019.1/ athavā kiṁ bahūktena kīrtitena punaḥ punaḥ |
BRP054.019.2/ brahmādistambaparyantaṁ yat kiñcit sacarācaram || 19 ||
BRP054.020.1/ bhūrlokaṁ ca bhuvarlokaṁ svarlokaṁ ca dvijottamāḥ |
BRP054.020.2/ mahar janas tapaḥ satyam atalaṁ vitalaṁ tathā || 20 ||
BRP054.021.1/ pātālaṁ sutalaṁ caiva vitalaṁ ca rasātalam |
BRP054.021.2/ mahātalaṁ ca brahmāṇḍam apaśyat tasya codare || 21 ||
BRP054.022.1/ avyāhatā gatis tasya tadābhūd dvijasattamāḥ |
BRP054.022.2/ prasādāt tasya devasya smṛtilopaś ca nābhavat || 22 ||
BRP054.023.1/ bhramamāṇas tadā kukṣau kṛtsnaṁ jagad idaṁ dvijāḥ |
BRP054.023.2/ nāntaṁ jagāma dehasya tasya viṣṇoḥ kadācana || 23 ||
BRP054.024.1/ yadāsau nāgataś cāntaṁ tasya dehasya bho dvijāḥ |
BRP054.024.2/ tadā taṁ varadaṁ devaṁ śaraṇaṁ gatavān muniḥ || 24 ||
[Page 215 ]
BRP054.025.1/ tato 'sau sahasā viprā vāyuvegena niḥsṛtaḥ |
BRP054.025.2/ mahātmano mukhāt tasya vivṛtāt puruṣasya saḥ || 25 ||

55. Chapter 55 :: Mārkaṇḍeya-episode (cont.): Mārkaṇḍeya's hymn to Viṣṇu

[Note: [ SS 109]

BRP055.001.0/ brahmovāca:

BRP055.001.1/ sa niṣkramyodarāt tasya bālasya munisattamāḥ |
BRP055.001.2/ punaś caikārṇavām urvīm apaśyaj janavarjitām || 1 ||
BRP055.002.1/ pūrvadṛṣṭaṁ ca taṁ devaṁ dadarśa śiśurūpiṇam |
BRP055.002.2/ śākhāyāṁ vaṭavṛkṣasya paryaṅkopari saṁsthitam || 2 ||
BRP055.003.1/ śrīvatsavakṣasaṁ devaṁ pītavastraṁ caturbhujam |
BRP055.003.2/ jagad ādāya tiṣṭhantaṁ padmapattrāyatekṣaṇam || 3 ||
BRP055.004.1/ so 'pi taṁ munim āyāntaṁ plavamānam acetanam |
BRP055.004.2/ dṛṣṭvā mukhād viniṣkrāntaṁ provāca prahasann iva || 4 ||

BRP055.005.0/ śrībhagavān uvāca:

BRP055.005.1/ kaccit tvayoṣitaṁ vatsa viśrāntaṁ ca mamodare |
BRP055.005.2/ bhramamāṇaś ca kiṁ tatra āścaryaṁ dṛṣṭavān asi || 5 ||
BRP055.006.1/ bhakto 'si me muniśreṣṭha śrānto 'si ca mamāśritaḥ |
BRP055.006.2/ tena tvām upakārāya sambhāṣe paśya mām iha || 6 ||

BRP055.007.0/ brahmovāca:

BRP055.007.1/ śrutvā sa vacanaṁ tasya samprahṛṣṭatanūruhaḥ |
BRP055.007.2/ dadarśa taṁ suduṣprekṣaṁ ratnair divyair alaṅkṛtam || 7 ||
BRP055.008.1/ prasannā nirmalā dṛṣṭir muhūrtāt tasya bho dvijāḥ |
BRP055.008.2/ prasādāt tasya devasya prādurbhūtā punar navā || 8 ||
BRP055.009.1/ raktāṅgulitalau pādau tatas tasya surārcitau |
BRP055.009.2/ praṇamya śirasā viprā harṣagadgadayā girā || 9 ||
BRP055.010.1/ kṛtāñjalis tadā hṛṣṭo vismitaś ca punaḥ punaḥ |
BRP055.010.2/ dṛṣṭvā taṁ paramātmānaṁ saṁstotum upacakrame || 10 ||

BRP055.011.0/ mārkaṇḍeya uvāca:

BRP055.011.1/ devadeva jagannātha māyābālavapurdhara |
BRP055.011.2/ trāhi māṁ cārupadmākṣa duḥkhitaṁ śaraṇāgatam || 11 ||
BRP055.012.1/ santapto 'smi suraśreṣṭha saṁvartākhyena vahninā |
BRP055.012.2/ aṅgāravarṣabhītaṁ ca trāhi māṁ puruṣottama || 12 ||
BRP055.013.1/ śoṣitaś ca pracaṇḍena vāyunā jagadāyunā |
BRP055.013.2/ vihvalo 'haṁ tathā śrāntas trāhi māṁ puruṣottama || 13 ||
BRP055.014.1/ tāpitaś ca taśāmātyaiḥ pralayāvartakādibhiḥ |
BRP055.014.2/ na śāntim adhigacchāmi trāhi māṁ puruṣottama || 14 ||
BRP055.015.1/ tṛṣitaś ca kṣudhāviṣṭo duḥkhitaś ca jagatpate |
BRP055.015.2/ trātāraṁ nātra paśyāmi trāhi māṁ puruṣottama || 15 ||
BRP055.016.1/ asminn ekārṇave ghore vinaṣṭe sacarācare |
BRP055.016.2/ na cāntam adhigacchāmi trāhi māṁ puruṣottama || 16 ||
[Page 216 ]
BRP055.017.1/ tavodare ca deveśa mayā dṛṣṭaṁ carācaram |
BRP055.017.2/ vismito 'haṁ viṣaṇṇaś ca trāhi māṁ puruṣottama || 17 ||
BRP055.018.1/ saṁsāre 'smin nirālambe prasīda puruṣottama |
BRP055.018.2/ prasīda vibudhaśreṣṭha prasīda vibudhapriya || 18 ||
BRP055.019.1/ prasīda vibudhāṁ nātha prasīda vibudhālaya |
BRP055.019.2/ prasīda sarvalokeśa jagatkāraṇakāraṇa || 19 ||
BRP055.020.1/ prasīda sarvakṛd deva prasīda mama bhūdhara |
BRP055.020.2/ prasīda salilāvāsa prasīda madhusūdana || 20 ||
BRP055.021.1/ prasīda kamalākānta prasīda tridaśeśvara |
BRP055.021.2/ prasīda kaṁsakeśīghna prasīdāriṣṭanāśana || 21 ||
BRP055.022.1/ prasīda kṛṣṇa daityaghna prasīda danujāntaka |
BRP055.022.2/ prasīda mathurāvāsa prasīda yadunandana || 22 ||
BRP055.023.1/ prasīda śakrāvaraja prasīda varadāvyaya |
BRP055.023.2/ tvaṁ mahī tvaṁ jalaṁ deva tvam agnis tvaṁ samīraṇaḥ || 23 ||
BRP055.024.1/ tvaṁ nabhas tvaṁ manaś caiva tvam ahaṅkāra eva ca |
BRP055.024.2/ tvaṁ buddhiḥ prakṛtiś caiva sattvādyās tvaṁ jagatpate || 24 ||
BRP055.025.1/ puruṣas tvaṁ jagadvyāpī puruṣād api cottamaḥ |
BRP055.025.2/ tvam indriyāṇi sarvāṇi śabdādyā viṣayāḥ prabho || 25 ||
BRP055.026.1/ tvaṁ dikpālāś ca dharmāś ca vedā yajñāḥ sadakṣiṇāḥ |
BRP055.026.2/ tvam indras tvaṁ śivo devas tvaṁ havis tvaṁ hutāśanaḥ || 26 ||
BRP055.027.1/ tvaṁ yamaḥ pitṛrāṭ deva tvaṁ rakṣodhipatiḥ svayam |
BRP055.027.2/ varuṇas tvam apāṁ nātha tvaṁ vāyus tvaṁ dhaneśvaraḥ || 27 ||
BRP055.028.1/ tvam īśānas tvam anantas tvaṁ gaṇeśaś ca ṣaṇmukhaḥ |
BRP055.028.2/ vasavas tvaṁ tathā rudrās tvam ādityāś ca khecarāḥ || 28 ||
BRP055.029.1/ dānavās tvaṁ tathā yakṣās tvaṁ daityāḥ samarudgaṇāḥ |
BRP055.029.2/ siddhāś cāpsaraso nāgā gandharvās tvaṁ sacāraṇāḥ || 29 ||
BRP055.030.1/ pitaro vālakhilyāś ca prajānāṁ patayo 'cyuta |
BRP055.030.2/ munayas tvam ṛṣigaṇās tvam aśvinau niśācarāḥ || 30 ||
BRP055.031.1/ anyāś ca jātayas tvaṁ hi yat kiñcij jīvasañjñitam |
BRP055.031.2/ kiṁ cātra bahunoktena brahmādistambagocaram || 31 ||
BRP055.032.1/ bhūtaṁ bhavyaṁ bhaviṣyaṁ ca tvaṁ jagat sacarācaram |
BRP055.032.2/ yat te rūpaṁ paraṁ deva kūṭastham acalaṁ dhruvam || 32 ||
BRP055.033.1/ brahmādyās tan na jānanti katham anye 'lpamedhasaḥ |
BRP055.033.2/ deva śuddhasvabhāvo 'si nityas tvaṁ prakṛteḥ paraḥ || 33 ||
BRP055.034.1/ avyaktaḥ śāśvato 'nantaḥ sarvavyāpī maheśvaraḥ |
BRP055.034.2/ tvam ākāśaḥ paraḥ śānto ajas tvaṁ vibhur avyayaḥ || 34 ||
BRP055.035.1/ evaṁ tvāṁ nirguṇaṁ stotuṁ kaḥ śaknoti nirañjanam |
BRP055.035.2/ stuto 'si yan mayā deva vikalenālpacetasā |
BRP055.035.3/ tat sarvaṁ devadeveśa kṣantum arhasi cāvyaya || 35 ||

56. Chapter 56 :: Mārkaṇḍeya-episode (cont.): Viṣṇu's teachings

[Page 217 ] [Note: [ SS 110-111]

BRP056.001.0/ brahmovāca:

BRP056.001.1/ itthaṁ stutas tadā tena mārkaṇḍeyena bho dvijāḥ |
BRP056.001.2/ prītaḥ provāca bhagavān meghagambhīrayā girā || 1 ||

BRP056.002.0/ śrībhagavān uvāca:

BRP056.002.1/ brūhi kāmaṁ muniśreṣṭha yat te manasi vartate |
BRP056.002.2/ dadāmi sarvaṁ viprarṣe matto yad abhivāñchasi || 2 ||

BRP056.003.0/ brahmovāca:

BRP056.003.1/ śrutvā sa vacanaṁ viprāḥ śiśos tasya mahātmanaḥ |
BRP056.003.2/ uvāca paramaprīto munis tadgatamānasaḥ || 3 ||

BRP056.004.0/ mārkaṇḍeya uvāca:

BRP056.004.1/ jñātum icchāmi deva tvāṁ māyāṁ vai tava cottamām |
BRP056.004.2/ tvatprasādāc ca deveśa smṛtir na parihīyate || 4 ||
BRP056.005.1/ drutam antaḥ śarīreṇa satataṁ paryavartitam |
[Page 218 ]
BRP056.005.2/ icchāmi puṇḍarīkākṣa jñātuṁ tvām aham avyayam || 5 ||
BRP056.006.1/ iha bhūtvā śiśuḥ sākṣāt kiṁ bhavān avatiṣṭhate |
BRP056.006.2/ pītvā jagad idaṁ sarvam etad ākhyātum arhasi || 6 ||
BRP056.007.1/ kimarthaṁ ca jagat sarvaṁ śarīrasthaṁ tavānagha |
BRP056.007.2/ kiyantaṁ ca tvayā kālam iha stheyam arindama || 7 ||
BRP056.008.1/ jñātum icchāmi deveśa brūhi sarvam aśeṣataḥ |
BRP056.008.2/ tvattaḥ kamalapattrākṣa vistareṇa yathātatham |
BRP056.008.3/ mahad etad acintyaṁ ca yad ahaṁ dṛṣṭavān prabho || 8 ||

BRP056.009.0/ brahmovāca:

BRP056.009.1/ ity uktaḥ sa tadā tena devadevo mahādyutiḥ |
BRP056.009.2/ sāntvayan sa tadā vākyam uvāca vadatāṁ varaḥ || 9 ||
[Page 219 ]

BRP056.010.0/ śrībhagavān uvāca:

BRP056.010.1/ kāmaṁ devāś ca māṁ vipra nahi jānanti tattvataḥ |
BRP056.010.2/ tava prītyā pravakṣyāmi yathedaṁ visṛjāmy aham || 10 ||
BRP056.011.1/ pitṛbhakto 'si viprarṣe mām eva śaraṇaṁ gataḥ |
BRP056.011.2/ tato dṛṣṭo 'smi te sākṣād brahmacaryaṁ ca te mahat || 11 ||
BRP056.012.1/ āpo nārā iti purā sañjñākarma kṛtaṁ mayā |
BRP056.012.2/ tena nārāyaṇo 'smy ukto mama tās tv ayanaṁ sadā || 12 ||
BRP056.013.1/ ahaṁ nārāyaṇo nāma prabhavaḥ śāśvato 'vyayaḥ |
BRP056.013.2/ vidhātā sarvabhūtānāṁ saṁhartā ca dvijottama || 13 ||
BRP056.014.1/ ahaṁ viṣṇur ahaṁ brahmā śakraś cāpi surādhipaḥ |
BRP056.014.2/ ahaṁ vaiśravaṇo rājā yamaḥ pretādhipas tathā || 14 ||
BRP056.015.1/ ahaṁ śivaś ca somaś ca kaśyapaś ca prajāpatiḥ |
BRP056.015.2/ ahaṁ dhātā vidhātā ca yajñaś cāhaṁ dvijottama || 15 ||
BRP056.016.1/ agnir āsyaṁ kṣitiḥ pādau candrādityau ca locane |
BRP056.016.2/ dyaur mūrdhā khaṁ diśaḥ śrotre tathāpaḥ svedasambhavāḥ || 16 ||
BRP056.017.1/ sadiśaṁ ca nabhaḥ kāyo vāyur manasi me sthitaḥ |
BRP056.017.2/ mayā kratuśatair iṣṭaṁ bahubhiś cāptadakṣiṇaiḥ || 17 ||
BRP056.018.1/ yajante vedaviduṣo māṁ devayajane sthitam |
BRP056.018.2/ pṛthivyāṁ kṣatriyendrāś ca pārthivāḥ svargakāṅkṣiṇaḥ || 18 ||
BRP056.019.1/ yajante māṁ tathā vaiśyāḥ svargalokajigīṣavaḥ |
BRP056.019.2/ catuḥsamudraparyantāṁ merumandarabhūṣaṇām || 19 ||
BRP056.020.1/ śeṣo bhūtvāham eko hi dhārayāmi vasundharām |
BRP056.020.2/ vārāhaṁ rūpam āsthāya mameyaṁ jagatī purā || 20 ||
BRP056.021.1/ majjamānā jale vipra vīryeṇāsmi samuddhṛtā |
BRP056.021.2/ agniś ca vāḍavo vipra bhūtvāhaṁ dvijasattama || 21 ||
BRP056.022.1/ pibāmy apaḥ samāviṣṭas tāś caiva visṛjāmy aham |
BRP056.022.2/ brahma vaktraṁ bhujau kṣatram ūrū me saṁśritā viśaḥ || 22 ||
BRP056.023.1/ pādau śūdrā bhavantīme vikrameṇa krameṇa ca |
BRP056.023.2/ ṛgvedaḥ sāmavedaś ca yajurvedas tv atharvaṇaḥ || 23 ||
BRP056.024.1/ mattaḥ prādurbhavanty ete mām eva praviśanti ca |
BRP056.024.2/ yatayaḥ śāntiparamā yatātmāno bubhutsavaḥ || 24 ||
BRP056.025.1/ kāmakrodhadveṣamuktā niḥsaṅgā vītakalmaṣāḥ |
BRP056.025.2/ sattvasthā nirahaṅkārā nityam adhyātmakovidāḥ || 25 ||
BRP056.026.1/ mām eva satataṁ viprāś cintayanta upāsate |
BRP056.026.2/ ahaṁ saṁvartako jyotir ahaṁ saṁvartako 'nalaḥ || 26 ||
BRP056.027.1/ ahaṁ saṁvartakaḥ sūryas tv ahaṁ saṁvartako 'nilaḥ |
BRP056.027.2/ tārārūpāṇi dṛśyante yāny etāni nabhastale || 27 ||
BRP056.028.1/ mama vai romakūpāṇi viddhi tvaṁ dvijasattama |
BRP056.028.2/ ratnākarāḥ samudrāś ca sarva eva caturdiśaḥ || 28 ||
BRP056.029.1/ vasanaṁ śayanaṁ caiva nilayaṁ caiva viddhi me |
BRP056.029.2/ kāmaḥ krodhaś ca harṣaś ca bhayaṁ mohas tathaiva ca || 29 ||
[Page 220 ]
BRP056.030.1/ mamaiva viddhi rūpāṇi sarvāṇy etāni sattama |
BRP056.030.2/ prāpnuvanti narā vipra yat kṛtvā karma śobhanam || 30 ||
BRP056.031.1/ satyaṁ dānaṁ tapaś cogram ahiṁsāṁ sarvajantuṣu |
BRP056.031.2/ madvidhānena vihitā mama dehavicāriṇaḥ || 31 ||
BRP056.032.1/ mayābhibhūtavijñānāś ceṣṭayanti na kāmataḥ |
BRP056.032.2/ samyag vedam adhīyānā yajanto vividhair makhaiḥ || 32 ||
BRP056.033.1/ śāntātmāno jitakrodhāḥ prāpnuvanti dvijātayaḥ |
BRP056.033.2/ prāptuṁ śakyo na caivāhaṁ narair duṣkṛtakarmabhiḥ || 33 ||
BRP056.034.1/ lobhābhibhūtaiḥ kṛpaṇair anāryair akṛtātmabhiḥ |
BRP056.034.2/ tan māṁ mahāphalaṁ viddhi narāṇāṁ bhāvitātmanām || 34 ||
BRP056.035.1/ suduṣprāpaṁ vimūḍhānāṁ māṁ kuyoganiṣeviṇām |
BRP056.035.2/ yadā yadā hi dharmasya glānir bhavati sattama || 35 ||
BRP056.036.1/ abhyutthānam adharmasya tadātmānaṁ sṛjāmy aham |
BRP056.036.2/ daityā hiṁsānuraktāś ca avadhyāḥ surasattamaiḥ || 36 ||
BRP056.037.1/ rākṣasāś cāpi loke 'smin yadotpatsyanti dāruṇāḥ |
BRP056.037.2/ tadāhaṁ samprasūyāmi gṛheṣu puṇyakarmaṇām || 37 ||
BRP056.038.1/ praviṣṭo mānuṣaṁ dehaṁ sarvaṁ praśamayāmy aham |
BRP056.038.2/ sṛṣṭvā devamanuṣyāṁś ca gandharvoragarākṣasān || 38 ||
BRP056.039.1/ sthāvarāṇi ca bhūtāni saṁharāmy ātmamāyayā |
BRP056.039.2/ karmakāle punar deham anucintya sṛjāmy aham || 39 ||
BRP056.040.1/ āviśya mānuṣaṁ dehaṁ maryādābandhakāraṇāt |
BRP056.040.2/ śvetaḥ kṛtayuge dharmaḥ śyāmas tretāyuge mama || 40 ||
BRP056.041.1/ rakto dvāparam āsādya kṛṣṇaḥ kaliyuge tathā |
BRP056.041.2/ trayo bhāgā hy adharmasya tasmin kāle bhavanti ca || 41 ||
BRP056.042.1/ antakāle ca samprāpte kālo bhūtvātidāruṇaḥ |
BRP056.042.2/ trailokyaṁ nāśayāmy ekaḥ sarvaṁ sthāvarajaṅgamam || 42 ||
BRP056.043.1/ ahaṁ tridharmā viśvātmā sarvalokasukhāvahaḥ |
BRP056.043.2/ abhinnaḥ sarvago 'nanto hṛṣīkeśa urukramaḥ || 43 ||
BRP056.044.1/ kālacakraṁ nayāmy eko brahmarūpaṁ mamaiva tat |
BRP056.044.2/ śamanaṁ sarvabhūtānāṁ sarvabhūtakṛtodyamam || 44 ||
BRP056.045.1/ evaṁ praṇihitaḥ samyaṅ mamātmā munisattama |
BRP056.045.2/ sarvabhūteṣu viprendra na ca māṁ vetti kaścana || 45 ||
BRP056.046.1/ sarvaloke ca māṁ bhaktāḥ pūjayanti ca sarvaśaḥ |
BRP056.046.2/ yac ca kiñcit tvayā prāptaṁ mayi kleśātmakaṁ dvija || 46 ||
BRP056.047.1/ sukhodayāya tat sarvaṁ śreyase ca tavānagha |
BRP056.047.2/ yac ca kiñcit tvayā loke dṛṣṭaṁ sthāvarajaṅgamam || 47 ||
BRP056.048.1/ vihitaḥ sarva evāsau mayātmā bhūtabhāvanaḥ |
BRP056.048.2/ ahaṁ nārāyaṇo nāma śaṅkhacakragadādharaḥ || 48 ||
BRP056.049.1/ yāvad yugānāṁ viprarṣe sahasraṁ parivartate |
BRP056.049.2/ tāvat svapimi viśvātmā sarvaviśvāni mohayan || 49 ||
[Page 221 ]
BRP056.050.1/ evaṁ sarvam ahaṁ kālam ihāse munisattama |
BRP056.050.2/ aśiśuḥ śiśurūpeṇa yāvad brahmā na budhyate || 50 ||
BRP056.051.1/ mayā ca datto viprendra varas te brahmarūpiṇā |
BRP056.051.2/ asakṛt parituṣṭena viprarṣigaṇapūjita || 51 ||
BRP056.052.1/ sarvam ekārṇavaṁ kṛtvā naṣṭe sthāvarajaṅgame |
BRP056.052.2/ nirgato 'si mayājñātas tatas te darśitaṁ jagat || 52 ||
BRP056.053.1/ abhyantaraṁ śarīrasya praviṣṭo 'si yadā mama |
BRP056.053.2/ dṛṣṭvā lokaṁ samastaṁ hi vismito nāvabudhyase || 53 ||
BRP056.054.1/ tato 'si vaktrād viprarṣe drutaṁ niḥsārito mayā |
BRP056.054.2/ ākhyātas te mayā cātmā durjñeyo hi surāsuraiḥ || 54 ||
BRP056.055.1/ yāvat sa bhagavān brahmā na budhyeta mahātapāḥ |
BRP056.055.2/ tāvat tvam iha viprarṣe viśrabdhaś cara vai sukham || 55 ||
BRP056.056.1/ tato vibuddhe tasmiṁs tu sarvalokapitāmahe |
BRP056.056.2/ eko bhūtāni srakṣyāmi śarīrāṇi dvijottama || 56 ||
BRP056.057.1/ ākāśaṁ pṛthivīṁ jyotir vāyuḥ salilam eva ca |
BRP056.057.2/ loke yac ca bhavet kiñcid iha sthāvarajaṅgamam || 57 ||

BRP056.058.0/ brahmovāca:

BRP056.058.1/ evam uktvā tadā viprāḥ punas taṁ prāha mādhavaḥ |
BRP056.058.2/ pūrṇe yugasahasre tu meghagambhīranisvanaḥ || 58 ||

BRP056.059.0/ śrībhagavān uvāca:

BRP056.059.1/ mune brūhi yadarthaṁ māṁ stutavān paramārthataḥ |
BRP056.059.2/ varaṁ vṛṇīṣva yac chreṣṭhaṁ dadāmi nacirād aham || 59 ||
BRP056.060.1/ āyuṣmān asi devānāṁ madbhakto 'si dṛḍhavrataḥ |
BRP056.060.2/ tena tvam asi viprendra punar dīrghāyur āpnuhi || 60 ||

BRP056.061.0/ brahmovāca:

BRP056.061.1/ śrutvā vāṇīṁ śubhāṁ tasya vilokya sa tadā punaḥ |
BRP056.061.2/ mūrdhnā nipatya sahasā praṇamya punar abravīt || 61 ||

BRP056.062.0/ mārkaṇḍeya uvāca:

BRP056.062.1/ dṛṣṭaṁ paraṁ hi deveśa tava rūpaṁ dvijottama |
BRP056.062.2/ moho 'yaṁ vigataḥ satyaṁ tvayi dṛṣṭe tu me hare || 62 ||
BRP056.063.1/ evam evam ahaṁ nātha iccheyaṁ tvatprasādataḥ |
BRP056.063.2/ lokānāṁ ca hitārthāya nānābhāvapraśāntaye || 63 ||
BRP056.064.1/ śaivabhāgavatānāṁ ca vādārthapratiṣedhakam |
BRP056.064.2/ asmin kṣetravare puṇye nirmale puruṣottame || 64 ||
BRP056.065.1/ śivasyāyatanaṁ deva karomi paramaṁ mahat |
BRP056.065.2/ pratiṣṭheya tathā tatra tava sthāne ca śaṅkaram || 65 ||
BRP056.066.1/ tato jñāsyanti loke 'sminn ekamūrtī harīśvarau |
BRP056.066.2/ pratyuvāca jagannāthaḥ sa punas taṁ mahāmunim || 66 ||

BRP056.067.0/ śrībhagavān uvāca:

BRP056.067.1/ yad etat paramaṁ devaṁ kāraṇaṁ bhuvaneśvaram |
BRP056.067.2/ liṅgam ārādhanārthāya nānābhāvapraśāntaye || 67 ||
[Page 222 ]
BRP056.068.1/ mamādiṣṭena viprendra kuru śīghraṁ śivālayam |
BRP056.068.2/ tatprabhāvāc chivaloke tiṣṭha tvaṁ ca tathākṣayam || 68 ||
BRP056.069.1/ śive saṁsthāpite vipra mama saṁsthāpanaṁ bhavet |
BRP056.069.2/ nāvayor antaraṁ kiñcid ekabhāvau dvidhā kṛtau || 69 ||
BRP056.070.1/ yo rudraḥ sa svayaṁ viṣṇur yo viṣṇuḥ sa maheśvaraḥ |
BRP056.070.2/ ubhayor antaraṁ nāsti pavanākāśayor iva || 70 ||
BRP056.071.1/ mohito nābhijānāti ya eva garuḍadhvajaḥ |
BRP056.071.2/ vṛṣadhvajaḥ sa eveti tripuraghnaṁ trilocanam || 71 ||
BRP056.072.1/ tava nāmāṅkitaṁ tasmāt kuru vipra śivālayam |
BRP056.072.2/ uttare devadevasya kuru tīrthaṁ suśobhanam || 72 ||
BRP056.073.1/ mārkaṇḍeyahrado nāma naralokeṣu viśrutaḥ |
BRP056.073.2/ bhaviṣyati dvijaśreṣṭha sarvapāpapraṇāśanaḥ || 73 ||

BRP056.074.0/ brahmovāca:

BRP056.074.1/ ity uktvā sa tadā devas tatraivāntaradhīyata |
BRP056.074.2/ mārkaṇḍeyaṁ muniśreṣṭhāḥ sarvavyāpī janārdanaḥ || 74 ||

57. Chapter 57 :: Pañcatīrtha-Māhātmya

[Note: [ SS 112-113]

BRP057.001.0/ brahmovāca:

BRP057.001.1/ ataḥ paraṁ pravakṣyāmi pañcatīrthavidhiṁ dvijāḥ |
BRP057.001.2/ yat phalaṁ snānadānena devatāprekṣaṇena ca || 1 ||
BRP057.002.1/ mārkaṇḍeyahradaṁ gatvā naraś codaṅmukhaḥ śuciḥ |
BRP057.002.2/ nimajjet tatra vārāṁs trīn imaṁ mantram udīrayet || 2 ||
BRP057.003.1/ saṁsārasāgare magnaṁ pāpagrastam acetanam |
BRP057.003.2/ trāhi māṁ bhaganetraghna tripurāre namo 'stu te || 3 ||
BRP057.004.1/ namaḥ śivāya śāntāya sarvapāpaharāya ca |
BRP057.004.2/ snānaṁ karomi deveśa mama naśyatu pātakam || 4 ||
BRP057.005.1/ nābhimātre jale snātvā vidhivad devatā ṛṣīn |
BRP057.005.2/ tilodakena matimān pitṝṁś cānyāṁś ca tarpayet || 5 ||
BRP057.006.1/ snātvā tathaiva cācamya tato gacchec chivālayam |
BRP057.006.2/ praviśya devatāgāraṁ kṛtvā taṁ triḥ pradakṣiṇam || 6 ||
BRP057.007.1/ mūlamantreṇa sampūjya mārkaṇḍeyasya ceśvaram |
BRP057.007.2/ aghoreṇa ca bho viprāḥ praṇipatya prasādayet || 7 ||
BRP057.008.1/ trilocana namas te 'stu namas te śaśibhūṣaṇa |
BRP057.008.2/ trāhi māṁ tvaṁ virūpākṣa mahādeva namo 'stu te || 8 ||
BRP057.009.1/ mārkaṇḍeyahrade tv evaṁ snātvā dṛṣṭvā ca śaṅkaram |
BRP057.009.2/ daśānām aśvamedhānāṁ phalaṁ prāpnoti mānavaḥ || 9 ||
BRP057.010.1/ pāpaiḥ sarvair vinirmuktaḥ śivalokaṁ sa gacchati |
BRP057.010.2/ tatra bhuktvā varān bhogān yāvad ābhūtasamplavam || 10 ||
[Page 223 ]
BRP057.011.1/ ihalokaṁ samāsādya bhaved vipro bahuśrutaḥ |
BRP057.011.2/ śāṅkaraṁ yogam āsādya tato mokṣam avāpnuyāt || 11 ||
BRP057.012.1/ kalpavṛkṣaṁ tato gatvā kṛtvā taṁ triḥ pradakṣiṇam |
BRP057.012.2/ pūjayet parayā bhaktyā mantreṇānena taṁ vaṭam || 12 ||
BRP057.013.1/ oṁ namo vyaktarūpāya mahāpralayakāriṇe |
BRP057.013.2/ mahadrasopaviṣṭāya nyagrodhāya namo 'stu te || 13 ||
BRP057.014.1/ amaras tvaṁ sadā kalpe hareś cāyatanaṁ vaṭa |
BRP057.014.2/ nyagrodha hara me pāpaṁ kalpavṛkṣa namo 'stu te || 14 ||
BRP057.015.1/ bhaktyā pradakṣiṇaṁ kṛtvā natvā kalpavaṭaṁ naraḥ |
BRP057.015.2/ sahasā mucyate pāpāj jīrṇatvaca ivoragaḥ || 15 ||
BRP057.016.1/ chāyāṁ tasya samākramya kalpavṛkṣasya bho dvijāḥ |
BRP057.016.2/ brahmahatyāṁ naro jahyāt pāpeṣv anyeṣu kā kathā || 16 ||
BRP057.017.1/ dṛṣṭvā kṛṣṇāṅgasambhūtaṁ brahmatejomayaṁ param |
BRP057.017.2/ nyagrodhākṛtikaṁ viṣṇuṁ praṇipatya ca bho dvijāḥ || 17 ||
BRP057.018.1/ rājasūyāśvamedhābhyāṁ phalaṁ prāpnoti cādhikam |
BRP057.018.2/ tathā svavaṁśam uddhṛtya viṣṇulokaṁ sa gacchati || 18 ||
BRP057.019.1/ vainateyaṁ namaskṛtya kṛṣṇasya purataḥ sthitam |
BRP057.019.2/ sarvapāpavinirmuktas tato viṣṇupuraṁ vrajet || 19 ||
BRP057.020.1/ dṛṣṭvā vaṭaṁ vainateyaṁ yaḥ paśyet puruṣottamam |
BRP057.020.2/ saṅkarṣaṇaṁ subhadrāṁ ca sa yāti paramāṁ gatim || 20 ||
BRP057.021.1/ praviśyāyatanaṁ viṣṇoḥ kṛtvā taṁ triḥ pradakṣiṇam |
BRP057.021.2/ saṅkarṣaṇaṁ svamantreṇa bhaktyāpūjya prasādayet || 21 ||
BRP057.022.1/ namas te haladhṛg rāma namas te muśalāyudha |
BRP057.022.2/ namas te revatīkānta namas te bhaktavatsala || 22 ||
BRP057.023.1/ namas te balināṁ śreṣṭha namas te dharaṇīdhara |
BRP057.023.2/ pralambāre namas te 'stu trāhi māṁ kṛṣṇapūrvaja || 23 ||
BRP057.024.1/ evaṁ prasādya cānantam ajeyaṁ tridaśārcitam |
BRP057.024.2/ kailāsaśikharākāraṁ candrāt kāntatarānanam || 24 ||
BRP057.025.1/ nīlavastradharaṁ devaṁ phaṇāvikaṭamastakam |
BRP057.025.2/ mahābalaṁ haladharaṁ kuṇḍalaikavibhūṣitam || 25 ||
BRP057.026.1/ rauhiṇeyaṁ naro bhaktyā labhed abhimataṁ phalam |
BRP057.026.2/ sarvapāpair vinirmukto viṣṇulokaṁ sa gacchati || 26 ||
BRP057.027.1/ ābhūtasamplavaṁ yāvad bhuktvā tatra sukhaṁ naraḥ |
BRP057.027.2/ puṇyakṣayād ihāgatya pravare yogināṁ kule || 27 ||
BRP057.028.1/ brāhmaṇapravaro bhūtvā sarvaśāstrārthapāragaḥ |
BRP057.028.2/ jñānaṁ tatra samāsādya muktiṁ prāpnoti durlabhām || 28 ||
BRP057.029.1/ evam abhyarcya halinaṁ tataḥ kṛṣṇaṁ vicakṣaṇaḥ |
BRP057.029.2/ dvādaśākṣaramantreṇa pūjayet susamāhitaḥ || 29 ||
BRP057.030.1/ dviṣaṭkavarṇamantreṇa bhaktyā ye puruṣottamam |
BRP057.030.2/ pūjayanti sadā dhīrās te mokṣaṁ prāpnuvanti vai || 30 ||
BRP057.031.1/ na tāṁ gatiṁ surā yānti yogino naiva somapāḥ |
BRP057.031.2/ yāṁ gatiṁ yānti bho viprā dvādaśākṣaratatparāḥ || 31 ||
[Page 224 ]
BRP057.032.1/ tasmāt tenaiva mantreṇa bhaktyā kṛṣṇaṁ jagadgurum |
BRP057.032.2/ sampūjya gandhapuṣpādyaiḥ praṇipatya prasādayet || 32 ||
BRP057.033.1/ jaya kṛṣṇa jagannātha jaya sarvāghanāśana |
BRP057.033.2/ jaya cāṇūrakeśighna jaya kaṁsaniṣūdana || 33 ||
BRP057.034.1/ jaya padmapalāśākṣa jaya cakragadādhara |
BRP057.034.2/ jaya nīlāmbudaśyāma jaya sarvasukhaprada || 34 ||
BRP057.035.1/ jaya deva jagatpūjya jaya saṁsāranāśana |
BRP057.035.2/ jaya lokapate nātha jaya vāñchāphalaprada || 35 ||
BRP057.036.1/ saṁsārasāgare ghore niḥsāre duḥkhaphenile |
BRP057.036.2/ krodhagrāhākule raudre viṣayodakasamplave || 36 ||
BRP057.037.1/ nānārogormikalile mohāvartasudustare |
BRP057.037.2/ nimagno 'haṁ suraśreṣṭha trāhi māṁ puruṣottama || 37 ||
BRP057.038.1/ evaṁ prasādya deveśaṁ varadaṁ bhaktavatsalam |
BRP057.038.2/ sarvapāpaharaṁ devaṁ sarvakāmaphalapradam || 38 ||
BRP057.039.1/ pīnāṁsaṁ dvibhujaṁ kṛṣṇaṁ padmapattrāyatekṣaṇam |
BRP057.039.2/ mahoraskaṁ mahābāhuṁ pītavastraṁ śubhānanam || 39 ||
BRP057.040.1/ śaṅkhacakragadāpāṇiṁ mukuṭāṅgadabhūṣaṇam |
BRP057.040.2/ sarvalakṣaṇasaṁyuktaṁ vanamālāvibhūṣitam || 40 ||
BRP057.041.1/ dṛṣṭvā naro 'ñjaliṁ kṛtvā daṇḍavat praṇipatya ca |
BRP057.041.2/ aśvamedhasahasrāṇāṁ phalaṁ prāpnoti vai dvijāḥ || 41 ||
BRP057.042.1/ yat phalaṁ sarvatīrtheṣu snāne dāne prakīrtitam |
BRP057.042.2/ naras tat phalam āpnoti dṛṣṭvā kṛṣṇaṁ praṇamya ca || 42 ||
BRP057.043.1/ yat phalaṁ sarvaratnādyair iṣṭe bahusuvarṇake |
BRP057.043.2/ naras tat phalam āpnoti dṛṣṭvā kṛṣṇaṁ praṇamya ca || 43 ||
BRP057.044.1/ yat phalaṁ sarvavedeṣu sarvayajñeṣu yat phalam |
BRP057.044.2/ tat phalaṁ samavāpnoti naraḥ kṛṣṇaṁ praṇamya ca || 44 ||
BRP057.045.1/ yat phalaṁ sarvadānena vratena niyamena ca |
BRP057.045.2/ naras tat phalam āpnoti dṛṣṭvā kṛṣṇaṁ praṇamya ca || 45 ||
BRP057.046.1/ tapobhir vividhair ugrair yat phalaṁ samudāhṛtam |
BRP057.046.2/ naras tat phalam āpnoti dṛṣṭvā kṛṣṇaṁ praṇamya ca || 46 ||
BRP057.047.1/ yat phalaṁ brahmacaryeṇa samyak cīrṇena tatkṛtam |
BRP057.047.2/ naras tat phalam āpnoti dṛṣṭvā kṛṣṇaṁ praṇamya ca || 47 ||
BRP057.048.1/ yat phalaṁ ca gṛhasthasya yathoktācāravartinaḥ |
BRP057.048.2/ naras tat phalam āpnoti dṛṣṭvā kṛṣṇaṁ praṇamya ca || 48 ||
BRP057.049.1/ yat phalaṁ vanavāsena vānaprasthasya kīrtitam |
BRP057.049.2/ naras tat phalam āpnoti dṛṣṭvā kṛṣṇaṁ praṇamya ca || 49 ||
BRP057.050.1/ sannyāsena yathoktena yat phalaṁ samudāhṛtam |
BRP057.050.2/ naras tat phalam āpnoti dṛṣṭvā kṛṣṇaṁ praṇamya ca || 50 ||
BRP057.051.1/ kiṁ cātra bahunoktena māhātmye tasya bho dvijāḥ |
BRP057.051.2/ dṛṣṭvā kṛṣṇaṁ naro bhaktyā mokṣaṁ prāpnoti durlabham || 51 ||
[Page 225 ]
BRP057.052.1/ pāpair vimuktaḥ śuddhātmā kalpakoṭisamudbhavaiḥ |
BRP057.052.2/ śriyā paramayā yuktaḥ sarvaiḥ samudito guṇaiḥ || 52 ||
BRP057.053.1/ sarvakāmasamṛddhena vimānena suvarcasā |
BRP057.053.2/ trisaptakulam uddhṛtya naro viṣṇupuraṁ vrajet || 53 ||
BRP057.054.1/ tatra kalpaśataṁ yāvad bhuktvā bhogān manoramān |
BRP057.054.2/ gandharvāpsarasaiḥ sārdhaṁ yathā viṣṇuś caturbhujaḥ || 54 ||
BRP057.055.1/ cyutas tasmād ihāyāto viprāṇāṁ pravare kule |
BRP057.055.2/ sarvajñaḥ sarvavedī ca jāyate gatamatsaraḥ || 55 ||
BRP057.056.1/ svadharmanirataḥ śānto dātā bhūtahite rataḥ |
BRP057.056.2/ āsādya vaiṣṇavaṁ jñānaṁ tato muktim avāpnuyāt || 56 ||
BRP057.057.1/ tataḥ sampūjya mantreṇa subhadrāṁ bhaktavatsalām |
BRP057.057.2/ prasādayet tato viprāḥ praṇipatya kṛtāñjaliḥ || 57 ||
BRP057.058.1/ namas te sarvage devi namas te śubhasaukhyade |
BRP057.058.2/ trāhi māṁ padmapattrākṣi kātyāyani namo 'stu te || 58 ||
BRP057.059.1/ evaṁ prasādya tāṁ devīṁ jagaddhātrīṁ jagaddhitām |
BRP057.059.2/ baladevasya bhaginīṁ subhadrāṁ varadāṁ śivām || 59 ||
BRP057.060.1/ kāmagena vimānena naro viṣṇupuraṁ vrajet |
BRP057.060.2/ ābhūtasamplavaṁ yāvat krīḍitvā tatra devavat || 60 ||
BRP057.061.1/ iha mānuṣatāṁ prāpto brāhmaṇo vedavid bhavet |
BRP057.061.2/ prāpya yogaṁ hares tatra mokṣaṁ ca labhate dhruvam || 61 ||

58. Chapter 58 :: Narasiṁha-Māhātmya

[Note: [ SS 113-115]

BRP058.001.0/ brahmovāca:

BRP058.001.1/ evaṁ dṛṣṭvā balaṁ kṛṣṇaṁ subhadrāṁ praṇipatya ca |
BRP058.001.2/ dharmaṁ cārthaṁ ca kāmaṁ ca mokṣaṁ ca labhate dhruvam || 1 ||
BRP058.002.1/ niṣkramya devatāgārāt kṛtakṛtyo bhaven naraḥ |
BRP058.002.2/ praṇamyāyatanaṁ paścād vrajet tatra samāhitaḥ || 2 ||
BRP058.003.1/ indranīlamayo viṣṇur yatrāste vālukāvṛtaḥ |
BRP058.003.2/ antardhānagataṁ natvā tato viṣṇupuraṁ vrajet || 3 ||
BRP058.004.1/ sarvadevamayo yo 'sau hatavān asurottamam |
BRP058.004.2/ sa āste tatra bho viprāḥ siṁhārdhakṛtavigrahaḥ || 4 ||
BRP058.005.1/ bhaktyā dṛṣṭvā tu taṁ devaṁ praṇamya narakesarīm |
BRP058.005.2/ mucyate pātakair martyaḥ samastair nātra saṁśayaḥ || 5 ||
BRP058.006.1/ narasiṁhasya ye bhaktā bhavanti bhuvi mānavāḥ |
BRP058.006.2/ na teṣāṁ duṣkṛtaṁ kiñcit phalaṁ syād yad yad īpsitam || 6 ||
BRP058.007.1/ tasmāt sarvaprayatnena narasiṁhaṁ samāśrayet |
BRP058.007.2/ dharmārthakāmamokṣāṇāṁ phalaṁ yasmāt prayacchati || 7 ||

BRP058.008.0/ munaya ūcuḥ:

BRP058.008.1/ māhātmyaṁ narasiṁhasya sukhadaṁ bhuvi durlabham |
BRP058.008.2/ yathā kathayase deva tena no vismayo mahān || 8 ||
[Page 226 ]
BRP058.009.1/ prabhāvaṁ tasya devasya vistareṇa jagatpate |
BRP058.009.2/ śrotum icchāmahe brūhi paraṁ kautūhalaṁ hi naḥ || 9 ||
BRP058.010.1/ yathā prasīded devo 'sau narasiṁho mahābalaḥ |
BRP058.010.2/ bhaktānām upakārāya brūhi deva namo 'stu te || 10 ||
BRP058.011.1/ prasādān narasiṁhasya yā bhavanty atra siddhayaḥ |
BRP058.011.2/ brūhi tāḥ kuru cāsmākaṁ prasādaṁ prapitāmaha || 11 ||

BRP058.012.0/ brahmovāca:

BRP058.012.1/ śṛṇudhvaṁ tasya bho viprāḥ prabhāvaṁ gadato mama |
BRP058.012.2/ ajitasyāprameyasya bhuktimuktipradasya ca || 12 ||
BRP058.013.1/ kaḥ śaknoti guṇān vaktuṁ samastāṁs tasya bho dvijāḥ |
BRP058.013.2/ siṁhārdhakṛtadehasya pravakṣyāmi samāsataḥ || 13 ||
BRP058.014.1/ yāḥ kāścit siddhayaś cātra śrūyante daivamānuṣāḥ |
BRP058.014.2/ prasādāt tasya tāḥ sarvāḥ sidhyanti nātra saṁśayaḥ || 14 ||
BRP058.015.1/ svarge martye ca pātāle dikṣu toye pure nage |
BRP058.015.2/ prasādāt tasya devasya bhavaty avyāhatā gatiḥ || 15 ||
BRP058.016.1/ asādhyaṁ tasya devasya nāsty atra sacarācare |
BRP058.016.2/ narasiṁhasya bho viprāḥ sadā bhaktānukampinaḥ || 16 ||
BRP058.017.1/ vidhānaṁ tasya vakṣyāmi bhaktānām upakārakam |
BRP058.017.2/ yena prasīdec caivāsau siṁhārdhakṛtavigrahaḥ || 17 ||
BRP058.018.1/ śṛṇudhvaṁ muniśārdūlāḥ kalparājaṁ sanātanam |
BRP058.018.2/ narasiṁhasya tattvaṁ ca yan na jñātaṁ surāsuraiḥ || 18 ||
BRP058.019.1/ śākayāvakamūlais tu phalapiṇyākasaktukaiḥ |
BRP058.019.2/ payobhakṣeṇa viprendrā vartayet sādhakottamaḥ || 19 ||
BRP058.020.1/ kośakaupīnavāsāś ca dhyānayukto jitendriyaḥ |
BRP058.020.2/ araṇye vijane deśe parvate sindhusaṅgame || 20 ||
BRP058.021.1/ ūṣare siddhakṣetre ca narasiṁhāśrame tathā |
BRP058.021.2/ pratiṣṭhāpya svayaṁ vāpi pūjāṁ kṛtvā vidhānataḥ || 21 ||
BRP058.022.1/ dvādaśyāṁ śuklapakṣasya upoṣya munipuṅgavāḥ |
BRP058.022.2/ japel lakṣāṇi vai viṁśan manasā saṁyatendriyaḥ || 22 ||
BRP058.023.1/ upapātakayuktaś ca mahāpātakasaṁyutaḥ |
BRP058.023.2/ mukto bhavet tato viprāḥ sādhako nātra saṁśayaḥ || 23 ||
BRP058.024.1/ kṛtvā pradakṣiṇaṁ tatra narasiṁhaṁ prapūjayet |
BRP058.024.2/ puṇyagandhādibhir dhūpaiḥ praṇamya śirasā prabhum || 24 ||
BRP058.025.1/ karpūracandanāktāni jātīpuṣpāṇi mastake |
BRP058.025.2/ pradadyān narasiṁhasya tataḥ siddhiḥ prajāyate || 25 ||
BRP058.026.1/ bhagavān sarvakāryeṣu na kvacit pratihanyate |
BRP058.026.2/ tejaḥ soḍhuṁ na śaktāḥ syur brahmarudrādayaḥ surāḥ || 26 ||
BRP058.027.1/ kiṁ punar dānavā loke siddhagandharvamānuṣāḥ |
BRP058.027.2/ vidyādharā yakṣagaṇāḥ sakinnaramahoragāḥ || 27 ||
BRP058.028.1/ mantraṁ yān āsurān hantuṁ japanty eke 'nyasādhakāḥ |
BRP058.028.2/ te sarve pralayaṁ yānti dṛṣṭvādityāgnivarcasaḥ || 28 ||
BRP058.029.1/ sakṛjjaptaṁ tu kavacaṁ rakṣet sarvam upadravam |
BRP058.029.2/ dvirjaptaṁ kavacaṁ divyaṁ rakṣate devadānavāt || 29 ||
[Page 227 ]
BRP058.030.1/ gandharvāḥ kinnarā yakṣā vidyādharamahoragāḥ |
BRP058.030.2/ bhūtāḥ piśācā rakṣāṁsi ye cānye paripanthinaḥ || 30 ||
BRP058.031.1/ trirjaptaṁ kavacaṁ divyam abhedyaṁ ca surāsuraiḥ |
BRP058.031.2/ dvādaśābhyantare caiva yojanānāṁ dvijottamāḥ || 31 ||
BRP058.032.1/ rakṣate bhagavān devo narasiṁho mahābalaḥ |
BRP058.032.2/ tato gatvā biladvāram upoṣya rajanītrayam || 32 ||
BRP058.033.1/ palāśakāṣṭhaiḥ prajvālya bhagavantaṁ hutāśanam |
BRP058.033.2/ palāśasamidhas tatra juhuyāt trimadhuplutāḥ || 33 ||
BRP058.034.1/ dve śate dvijaśārdūlā vaṣaṭkāreṇa sādhakaḥ |
BRP058.034.2/ tato vivaradvāraṁ tu prakaṭaṁ jāyate kṣaṇāt || 34 ||
BRP058.035.1/ tato viśet tu niḥśaṅkaṁ kavacī vivaraṁ budhaḥ |
BRP058.035.2/ gacchataḥ saṅkaṭaṁ tasya tamomohaś ca naśyati || 35 ||
BRP058.036.1/ rājamārgaḥ suvistīrṇo dṛśyate bhramarājitaḥ |
BRP058.036.2/ narasiṁhaṁ smaraṁs tatra pātālaṁ viśate dvijāḥ || 36 ||
BRP058.037.1/ gatvā tatra japet tattvaṁ narasiṁhākhyam avyayam |
BRP058.037.2/ tataḥ strīṇāṁ sahasrāṇi vīṇāvādanakarmaṇām || 37 ||
BRP058.038.1/ nirgacchanti puro viprāḥ svāgataṁ tā vadanti ca |
BRP058.038.2/ praveśayanti tā haste gṛhītvā sādhakeśvaram || 38 ||
BRP058.039.1/ tato rasāyanaṁ divyaṁ pāyayanti dvijottamāḥ |
BRP058.039.2/ pītamātre divyadeho jāyate sumahābalaḥ || 39 ||
BRP058.040.1/ krīḍate saha kanyābhir yāvad ābhūtasamplavam |
BRP058.040.2/ bhinnadeho vāsudeve līyate nātra saṁśayaḥ || 40 ||
BRP058.041.1/ yadā na rocate vāsas tasmān nirgacchate punaḥ |
BRP058.041.2/ paṭṭaṁ śūlaṁ ca khaḍgaṁ ca rocanāṁ ca maṇiṁ tathā || 41 ||
BRP058.042.1/ rasaṁ rasāyanaṁ caiva pādukāñjanam eva ca |
BRP058.042.2/ kṛṣṇājinaṁ muniśreṣṭhā guṭikāṁ ca manoharām || 42 ||
BRP058.043.1/ kamaṇḍaluṁ cākṣasūtraṁ yaṣṭiṁ sañjīvanīṁ tathā |
BRP058.043.2/ siddhavidyāṁ ca śāstrāṇi gṛhītvā sādhakeśvaraḥ || 43 ||
BRP058.044.1/ jvaladvahnisphuliṅgormiveṣṭitaṁ triśikhaṁ hṛdi |
BRP058.044.2/ sakṛn nyastaṁ dahet sarvaṁ vṛjinaṁ janmakoṭijam || 44 ||
BRP058.045.1/ viṣe nyastaṁ viṣaṁ hanyāt kuṣṭhaṁ hanyāt tanau sthitam |
BRP058.045.2/ svadehe bhrūṇahatyādi kṛtvā divyena śudhyati || 45 ||
BRP058.046.1/ mahāgrahagṛhīteṣu jvalamānaṁ vicintayet |
BRP058.046.2/ hṛdante vai tataḥ śīghraṁ naśyeyur dāruṇā grahāḥ || 46 ||
BRP058.047.1/ bālānāṁ kaṇṭhake baddhaṁ rakṣā bhavati nityaśaḥ |
BRP058.047.2/ gaṇḍapiṇḍakalūtānāṁ nāśanaṁ kurute dhruvam || 47 ||
BRP058.048.1/ vyādhijāte samidbhiś ca ghṛtakṣīreṇa homayet |
BRP058.048.2/ trisandhyaṁ māsam ekaṁ tu sarvarogān vināśayet || 48 ||
[Page 228 ]
BRP058.049.1/ asādhyaṁ tu na paśyāmi trailokye sacarācare |
BRP058.049.2/ yāṁ yāṁ kāmayate siddhiṁ tāṁ tāṁ prāpnoti sa dhruvam || 49 ||
BRP058.050.1/ aṣṭottaraśataṁ tv eke pūjayitvā mṛgādhipam |
BRP058.050.2/ mṛttikāḥ sapta valmīke śmaśāne ca catuṣpathe || 50 ||
BRP058.051.1/ raktacandanasammiśrā gavāṁ kṣīreṇa loḍayet |
BRP058.051.2/ siṁhasya pratimāṁ kṛtvā pramāṇena ṣaḍaṅgulām || 51 ||
BRP058.052.1/ limpet tathā bhūrjapattre rocanayā samālikhet |
BRP058.052.2/ narasiṁhasya kaṇṭhe tu baddhvā caiva hi mantravit || 52 ||
BRP058.053.1/ japet saṅkhyāvihīnaṁ tu pūjayitvā jalāśaye |
BRP058.053.2/ yāvat saptāhamātraṁ tu japet saṁyamitendriyaḥ || 53 ||
BRP058.054.1/ jalākīrṇā muhūrtena jāyate sarvamedinī |
BRP058.054.2/ athavā śuṣkavṛkṣāgre narasiṁhaṁ tu pūjayet || 54 ||
BRP058.055.1/ japtvā cāṣṭaśataṁ tattvaṁ varṣantaṁ vinivārayet |
BRP058.055.2/ tam evaṁ piñjake baddhvā bhrāmayet sādhakottamaḥ || 55 ||
BRP058.056.1/ mahāvāto muhūrtena āgacchen nātra saṁśayaḥ |
BRP058.056.2/ punaś ca dhārayet kṣipraṁ saptasaptena vāriṇā || 56 ||
BRP058.057.1/ atha tāṁ pratimāṁ dvāri nikhaned yasya sādhakaḥ |
BRP058.057.2/ gotrotsādo bhavet tasya uddhṛte caiva śāntidaḥ || 57 ||
BRP058.058.1/ tasmāt taṁ muniśārdūlā bhaktyā sampūjayet sadā |
BRP058.058.2/ mṛgarājaṁ mahāvīryaṁ sarvakāmaphalapradam || 58 ||
BRP058.059.1/ vimuktaḥ sarvapāpebhyo viṣṇulokaṁ sa gacchati |
BRP058.059.2/ brāhmaṇāḥ kṣatriyā vaiśyāḥ striyaḥ śūdrāntyajātayaḥ || 59 ||
BRP058.060.1/ sampūjya taṁ suraśreṣṭhaṁ bhaktyā siṁhavapurdharam |
BRP058.060.2/ mucyante cāśubhair duḥkhair janmakoṭisamudbhavaiḥ || 60 ||
BRP058.061.1/ sampūjya taṁ suraśreṣṭhaṁ prāpnuvanty abhivāñchitam |
BRP058.061.2/ devatvam amareśatvaṁ gandharvatvaṁ ca bho dvijāḥ || 61 ||
BRP058.062.1/ yakṣavidyādharatvaṁ ca tathānyac cābhivāñchitam |
BRP058.062.2/ dṛṣṭvā stutvā namaskṛtvā sampūjya narakesarīm || 62 ||
BRP058.063.1/ prāpnuvanti narā rājyaṁ svargaṁ mokṣaṁ ca durlabham |
BRP058.063.2/ narasiṁhaṁ naro dṛṣṭvā labhed abhimataṁ phalam || 63 ||
BRP058.064.1/ nirmuktaḥ sarvapāpebhyo viṣṇulokaṁ sa gacchati |
BRP058.064.2/ sakṛd dṛṣṭvā tu taṁ devaṁ bhaktyā siṁhavapurdharam || 64 ||
BRP058.065.1/ mucyate cāśubhair duḥkhair janmakoṭisamudbhavaiḥ |
BRP058.065.2/ saṅgrāme saṅkaṭe durge coravyāghrādipīḍite || 65 ||
BRP058.066.1/ kāntāre prāṇasandehe viṣavahnijaleṣu ca |
BRP058.066.2/ rājādibhyaḥ samudrebhyo graharogādipīḍite || 66 ||
BRP058.067.1/ smṛtvā taṁ puruṣaḥ sarvai rājagrāmair vimucyate |
BRP058.067.2/ sūryodaye yathā nāśaṁ tamo 'bhyeti mahattaram || 67 ||
BRP058.068.1/ tathā sandarśane tasya vināśaṁ yānty upadravāḥ |
BRP058.068.2/ guṭikāñjanapātālapāduke ca rasāyanam || 68 ||
[Page 229