323

९ ॥ योगिनिर्णयप्रकरणम् ॥

यद् यद् भाव्यते तत् तद् भावनाप्रकर्षपर्यन्ते स्फुटाभं संभवति । यथा
कामुकस्य कामिन्याकारः । भाव्यन्ते च परमपुरुषार्थिना क्षणिकत्वे नैरात्म्यादयो
वस्तुधर्मा इति । अत्रेदं चिन्त्यते भवतु भावनया मानसी स्फुटाभता, केवलं भूताभूतार्थ
साधारणत्वाद् भावनोद्भूतवै