Aṣṭāṅgahṛdayasaṃhitā

asmādanantaraṃ bālagrahapratiṣedha ucyate, grahāṇāmapi roga hetutvāt| sa0-bālānāṃ grahā bālagrahāḥ, teṣāṃ pratiṣedho yasmin sa bālagrahapratiṣedhaḥ, tam| śeṣaṃ pūrvavat|