200

KAZ07.17.27 bahv.eka.putrayor bahu.putra ekaṃ dattvā śeṣa.pratiṣṭabdhaḥ sandhim atikrāmati, na-itaraḥ | 27 |

KAZ07.17.28 putra.sarva.sva.dāne sandhiś cet putra.phalato viśeṣaḥ | 28 |

KAZ07.17.29 sama.phalayoḥ śakta.prajananato viśeṣaḥ | 29 |

KAZ07.17.30 śakta.prajananayor apy upasthita.prajananato viśeṣaḥ | 30 |

KAZ07.17.31 śaktimaty eka.putre tu lupta.putra.utpattir ātmānam ādadhyāt, na ca-eka.putram iti | 31 |

KAZ07.17.32 abhyuccīyamānaḥ samādhi.mokṣaṃ kārayet | 32 |

KAZ07.17.33 kumāra.āsannāḥ sattriṇaḥ kāru.śilpi.vyañjanāḥ karmāṇi kurvāṇāḥ suruṅgayā rātrāv upakhānayitvā kumāram apahareyuḥ | 33 |

KAZ07.17.34 naṭanartaka.gāyana.vādaka.vāg.jīvana.kuśīlava.plavaka.saubhikā vā pūrva.praṇihitāḥ param upatiṣṭheran | 34 |

KAZ07.17.35 te kumāraṃ paraṃ.parayā-upatiṣṭheran | 35 |

KAZ07.17.36 teṣām aniyata.kāla.praveśa.sthāna.nirgamanāni sthāpayet | 36 |

KAZ07.17.37 tatas tad.vyañjano vā rātrau pratiṣṭheta | 37 |

KAZ07.17.38 tena rūpa.ājīvā bhāryā.vyañjanāś ca vyākhyātāḥ | 38 |

KAZ07.17.39 teṣāṃ vā tūrya.bhāṇḍa.phelāṃ gṛhītvā nirgacchet | 39 |

KAZ07.17.40 sūda.ārālika.snāpaka.saṃvāhaka.āstaraka.kalpaka.prasādhaka.- udaka.paricārakair vā dravya.vastra.bhāṇḍa.phelā.śayana.āsana.sambhogair nirhriyeta | 40 |

KAZ07.17.41 paricārakac.chadmanā vā kiñcid arūpa.velāyām ādāya nirgacchet, suruṅgā.mukhena vā niśā.upahāreṇa | 41 |

KAZ07.17.42 toya.āśaye vā vāruṇaṃ yogam ātiṣṭhet | 42 |

KAZ07.17.43 vaidehaka.vyañjanā vā pakva.anna.phala.vyavahāreṇa-ārakṣiṣu rasam upacārayeyuḥ | 43 |

KAZ07.17.44 daivata.upahāra.śrāddha.prahavaṇa.nimittam ārakṣiṣu madana.yoga.yuktam anna.pānaṃ rasaṃ vā prayujya-apagacchet, ārakṣaka.protsāhanena vā | 44 |

KAZ07.17.45 nāgaraka.kuśīlava.cikitsaka.āpūpika.vyañjanā vā rātrau samṛddha.gṛhāṇy ādīpayeyuḥ ārakṣiṇāṃ vā | 45 |

KAZ07.17.46 vaidehaka.vyañjanā vā paṇya.saṃsthām ādīpayeyuḥ | 46 |

KAZ07.17.47 anyad vā śarīraṃ nikṣipya sva.gṛham ādīpayed anupāta.bhayāt | 47 |

KAZ07.17.48 tataḥ sandhic.cheda.khāta.suruṅgābhir apagacchet | 48 |

KAZ07.17.49 kāca.kumbha.bhāṇḍa.bhāra.vyañjano vā rātrau pratiṣṭheta | 49 |

KAZ07.17.50 muṇḍa.jaṭilānāṃ pravāsanāny anupraviṣṭo vā rātrau tad.vyañjanaḥ pratiṣṭheta, virūpa.vyādhi.karaṇa.araṇya.carac.chadmanām anyatamena vā | 50 |