605

द्वितीये नयप्रवेशे


पञ्चमः नयपरिच्छेदः ।


त्रैलोक्योदरवर्त्तिवस्तुविषयज्ञानप्रभावोदयः,

दुष्प्रापोऽष्यकलङ्कदेवसरणिः प्रा6288प्तोऽत्र पुण्योदयात् ।

स्वभ्यस्तश्च विवेचितश्च शतशः सो6289ऽनन्तवीर्योक्तितः,

भूयान्मे6290 नयनीतिदत्तमनसः तद्बोधसिद्धिप्रदः ॥ छ ॥

अथ प्रमाणं परीक्ष्येदानीं नयपरीक्षार्थमुपक्रमते–


भेदा6291भेदात्मके ज्ञेये भेदाभेदाभिसन्धयः ।

6292ये 6293तेऽपेक्षा6294नपेक्षाभ्यां लक्ष्यन्ते नय6295दुर्नयाः ॥ ३० ॥

विवृतिः–द्रव्य6296पर्यायात्मकमुत्पाद10163

 1. प्राप्ताऽत्र आ॰, श्र॰

 2. अकलङ्कदेवसरणि ।

 3. प्रभाचन्द्रस्य ।

 4. उद्धृतेयम्–तथा चाहाकलङ्क–भेदा
  भेदा यतोऽपेक्षानपे
  आव॰ नि॰ मलय॰ पृ॰ ३७०B. । गुरुतत्त्ववि॰ पृ॰ १६B. । लक्ष्यन्ते
  निश्चीयन्ते । के ? नयदुर्नया । नयाश्च दुर्नयाश्च नयाभासाश्च नयदुर्नया । काभ्याम् ? अपेक्षान
  पेक्षाभ्याम्, अपेक्षा प्रतिपक्षधर्माकाङ्क्षा अनपेक्षा ततोऽन्या सर्वथैकान्त ताभ्याम् । किंविशिष्टा ?
  ते ये भेदाभेदाभिसन्धय भेदो विशेष पर्यायः व्यतिरेकश्च, अभेद सामान्यमेकत्व सादृश्यञ्च, भेदा
  श्चाभेदश्च भेदाभेदी तयो भेदाभेदयोरभिसन्धयोऽभिप्रायाः श्रुतज्ञानिनो विकल्पा इत्यर्थ । कस्मिन् ?
  ज्ञेये प्रमेये जीवादी । किंविशिष्टे ? भेदाभेदात्मके, भेदाभेदावात्मानौ स्वभावौ यस्य तत्तथोक्तम्
  तस्मिन् ।
  लघी॰ ता॰ पृ॰ ५० ।

 5. एते मु॰ लघी॰ ।

 6. तेपक्षानपक्षा– श्र॰

 7. निरपेक्षत्व प्रत्यनीकधर्मस्य निराकृतिः सापेक्षत्वमुपेक्षा ।
  अष्टश॰, अष्टसह॰ पृ॰ २९० ।

 8. तम्हा सव्वे वि णया मिच्छादिट्ठी सपक्खपडिबद्धा । अण्णो
  णणिस्सिआ उण हवति सम्मत्तसब्भावा ।
  सन्मति॰ १ । २१ । निरपेक्षा नया मिथ्या सापेक्षा वस्तु
  तेऽर्थकृत् ।
  आप्तमी॰ १०८ । नयाः सापेक्षा दुर्नया निरपेक्षा लोकतोऽपि सिद्धासिद्धिवि॰, टी॰
  पृ॰ ५३७B ।
  तथा चोक्तम्–अर्थस्यानेकरूपस्य धीः प्रमाण तदशधी । नयो धर्मान्तरापेक्षी दुर्णय
  स्तन्निराकृति ॥
  अष्टश॰ अष्टसह॰ पृ॰ २९० । धर्मान्तरादानोपेक्षाहानिलक्षणत्वात् प्रमाणनयदु
  र्णयाना प्रकारान्तरासभवाच्च, प्रमाणात्तदतत्स्वभावप्रतिपत्ते तत्प्रतिपत्तेः तदन्यनिराकृतेश्च ।
  अष्ट
  श॰, अष्टसह॰ पृ॰ २९० ।
  सदेव सत् स्यात्सदिति त्रिधार्थो मीयेत दुर्नीतिनयप्रमाणै ।अन्ययोगव्य॰
  श्लो॰ २८ ।

 9. तुलना –पात॰ महाभा॰ १ । १ । १ । योगभा॰ ३ । १३ । न्यायकु॰ पृ॰ ४०१ टि॰ ६ ।

 10. तुलना–उप्पन्ने वा विगए वा घुवे वास्थानांग॰ स्था॰ १० । सद्दव्वं वाव्या॰ प्र॰ श॰ ८ ।
  ३०९, सत्पदद्वार ।
  दव्व सल्लक्खणिय उप्पादव्ययधुवत्तसजुत्तं । गुणपज्जयासय वा ज त भण्णति
  सव्वण्हू ॥
  पञ्चा॰ गा॰ १० । अपरिचत्तसहावेनुप्पादव्वयधुवत्तसजुत्तं । गुणव च सपज्जाय ज
  त दव्व ति बुच्चति ॥
  प्रवचन॰ २ । ३ । सद्द्रव्यलक्षणम्, उत्पादव्ययध्रौव्ययुक्त सत्तत्त्वार्थसू॰