Aṣṭāṅgahṛdayasaṃhitā

asmādanantaraṃ bālasyopacaryamāṇasya ye rogāstaccikitsārtho bālāmayapratiṣedha ucyate- sa0-bālastriprakāraḥ kathito munibhiḥ| kṣīravartano+annavartana ubhayavartanaḥ-kṣīrānnābhyāṃ yo vartate| tābhyāṃ-annakṣīrābhyāṃ, aduṣṭābhyāṃ svāsthyaṃ bhavati| duṣṭābhyāṃ tu kṣīrānnābhyāṃ rogodbhūtiḥ| śuddhaṃ kṣīraṃ lakṣayati|