Sarvāṅgasundarā

sarvagrahagṛhītaṃ tyajet| kīdṛśam ? kumārasamūhenānuyātaṃ, tathā nagnamuddhatakeśaṃ, tathā+asvasthacittaṃ, tathā dīrghakālānuvartinaṃ ceti| iti śrīmṛgāṅkadattaputraśrīmadaruṇadattaviracitāyāmaṣṭāṅgahṛdayaṭīkāyāṃ sarvāṅgasundarākhyāyāṃ ṣaṣṭhe uttarasthāne bhūtavijñānīyo nāma caturtho+adhyāyaḥ samāptaḥ|| 4||