692
vitality, vitality [air] prāṇa srog
vocal acts ruta-vyāpāra tha snyad
vocal expression vāk-pravyāhāra tshig tu brjod pa
vocal proclamation ruta-vijñapti sgra
vocalization ruta sgra
void śūnya stong pa
voidness śūnyatā stong pa nyid
vowels svara dbyangs
vowels and consonants ālikāli ā li kā li
vulgate mlecchā
waking jāgrat gnyid ma log pa
wandering ascetic śramaṇa dge sbyong
warrior kṣatriya rgyal rigs
water salila, vāruṇa chu
water bubbles budbuda chu'i chu bur
water element abdhātu chu'i khams
way of mantra mantranaya gsang sngags kyi tshul
Way of the Śrāvakas śrāvaka-yāna nyan thos theg pa
well born ājāneya kun shes pa
well-known prasiddha grags
well-moving [air] pravāha rab tu rgyu ba
wheel of existence bhava-cakra 'khor ba
wheel, retinue cakra 'khor lo, tshogs
wicked dauṣṭhulya gnas ngan len
wind vāta rlung
wisdom-gnosis prajñā-jñāna shes rab kyi ye shes
wisdom-gnosis initiation prajñā-jñānābhiṣeka shes rab dang ye shes kyi dbang bskur ba
wise one, the wise jñānin ye shes can
wish praṇidhāna smon lam
wisher praṇidhāyaka smon pa po
wishing gem cintāmaṇi yid bzhin nor bu
woman strī bud med