तत्र जनान्तिकमाह—

त्रिपताकाकरेणान्यानपवार्यान्तरा कथाम् ॥ ६५ ॥
अन्योन्यमन्त्रणं यत् स्याज्जनान्ते तज्जनान्तिकम् ।

यस्य न श्राव्यं तमन्तरा468 ऊर्ध्वसर्वाङ्गुलं वक्रानामिकं त्रिपताकालक्षणं करं कृत्वान्येन सह यन्मन्त्र्यते तज्जनान्तिकमिति ।

  1. N.S.P. tasyāntare, and vakrānāmikatripatākālakṣaṇam.