संधिलक्षणमाह—

अर्थप्रकृतयः पञ्च पञ्चावस्थासमन्विताः ॥ २२ ॥
यथासंख्येन जायन्ते मुखाद्याः पञ्च संधयः ।

अर्थप्रकृतीनां पञ्चानां यथासंख्येनावस्थाभिः पञ्चभिर्योगाद्यथासंख्येनैव 149वक्ष्यमाणलक्षणा मुखाद्याः पञ्च संधयो जायन्ते ।

  1. N.S.P. vakṣyamāṇā mukhādyāḥ.