अथ सात्त्विका नायकगुणाः—

शोभा विलासो माधुर्यं गाम्भीर्यं 540स्थैर्यतेजसी ।
ललितौदार्यमित्यष्टौ 541सत्त्वजाः पौरुषा गुणाः ॥ १०॥
  1. ‘धर्य’ इति पाठः.
  2. ‘सात्त्विकाः’ इति पाठः.