एकाहाचरितैकार्थं कुर्यादासन्ननायकम् ॥ ३६ ॥
पात्रैस्त्रिचतुरैरङ्कं तेषामन्तेऽस्य निर्गमः ।

एकदिवसप्रवृत्तैकप्रयोजनसंबद्धमासन्ननायकमबहुपात्रप्रवेशमङ्कं कुर्यात् । तेषां पात्राणामस्याङ्कस्यान्ते निर्गमः कार्यः ।

तेषामिति । अस्याङ्कस्यान्ते तेषां पात्राणां विनिर्गम इत्यर्थः ।