सा तु—

भारती संस्कृतप्रायो वाग्व्यापारो नटाश्रयः ।
भेदैः प्ररोचनायुक्तैर्वीथीप्रहसनामुखैः ॥ ५ ॥

138 पुरुषविशेषप्रयोज्यः संस्कृतबहुलो वाक्प्रधानो नटाश्रयो व्यापारः= भारती । प्ररोचनावीथीप्रहसनामुखानि चास्यामङ्गानि ।

तां भरतीं लक्षयति सा त्विति