iha śrībhojadevasya rājamārtaṇḍavṛttirvastutaḥ samāptā| tathā+api katipayāni pṛṣṭhāni pralāpapūrṇāni saṃyojitānyasmin sthāne kenacit pāṣaṇḍenā+ayauktikāni tiraskṛtāni ca sarvairapi yogibhiḥ| na kevalaṃ sarvānyapi darśanāni khaṇḍitāni kiñcidvedaviruddhaṃ matamapi tena pracāritam| jijñāsoḥ pāṭhakasya kautūhalanivṛttyarthametāni pṛṣṭhānyatra samāviṣṭāni|

------------------------------------------------------------------------------------------------------------