vṛttiḥ --- itthamuktasvarūpasyeśvarasya vācako+abhidhāyakaḥ prakarṣeṇa nūyate stūyate+aneneti nauti stautīti vā praṇava oṃkāraḥ| tayośca vācyavācakalakṣaṇaḥ sambandho nityaḥ saṃketena prakāśyate na tu kenacit kriyate| yathā pitāputrayorvidyamāna eva sambandho+asyāyaṃ pitā+asyāyaṃ putra iti kenacit prakāśyate ||27||