अतः परंशान्तिपर्व भविष्यति तस्यायमाद्यः श्लोकः ।

वैशम्पायन उवाच ।
कृत्वोदकं ते सुहृदां सर्वेषां पाण्डुनन्दनाः ।
विदुरे धृतराष्ट्रश्च सर्वाश्च भरतस्त्रियः ॥