133 आमन्त्र्यामन्त्रकौचित्येनामन्त्रणमाह—

भगवन्तोऽधरैर्वाच्या687 विद्वद्देवर्षिलिङ्गिनः ।
विप्रामात्याग्रजाश्चार्या नटीसूत्रभृतौ मिथः ॥ ६७ ॥

आर्याविति संबन्धः ।

  1. This is the reading in A.T.A. and in B.M.’s. N.S.P. gives bhagavanto ’varaih.