पीलू आदि मूलशाक गुण

पीलूष्मार्द्रकशिग्रुमूललशुनप्रोद्यत्पलाडूंषणा--।
द्येलाग्रंथिकपिप्पलीकुलहलान्युष्णानि तीक्ष्णान्यपि ।
शाकेषूक्तकरीरमप्यतितरां श्लेष्मानिलघ्नान्यमू-
न्यग्नेर्दीपनकारणानि सततं रक्तप्रकोपानि च ॥ ४० ॥

भावार्थः--The Hindi commentary was not digitized.