द्राक्षादिवृक्षफलशाकगुण ।

द्राक्षामोचमधूककाश्मरिलसत्खर्जूरिशृंगाटक ।
प्रस्पष्टोज्वलनालिकेरपनसप्रख्यातहिंताल सत्-
तालादिद्रुमजानिकानि गुरुकाण्युदृप्तशुक्राकरा-
ण्यत्यंतं कफवर्द्धनानि सहसा तालं फलं पित्तकृत् ॥ ४५ ॥

भावार्थः--The Hindi commentary was not digitized.