वमनकेलिये अपात्र ।

न गुल्मतिमिरोर्ध्वरक्तविषमार्दिताक्षेपक--।
प्रमीढतरवृद्धपांडुगुदजांकुरोत्पीडितान् ॥
क्षतोदरविरूक्षितातिकृशगर्भविस्तंभक--।
क्रिमिप्रबलतुण्डबंधुरतरान्नरान्वामयेत् ॥ ३६ ॥

भावार्थः--The Hindi commentary was not digitized.