विरेचनापवाद ।

तथा परिहृतानपि प्रवलपित्तसन्तापिता--।
नतिक्रिमिगतोदरानपि च मूत्रविष्टम्भिनः ॥
सितत्रिकटुचूर्णकैरहिमवारिणा वान्वितै--।
स्त्रिवृल्लवणनागरैमृदुविरैचनैर्योजयेत् ॥ ४४ ॥
140

भावार्थः--The Hindi commentary was not digitized.