महामय संज्ञा ।

महामया इत्यखिलामयाधिकाः । प्रमेहकुष्ठोदरदुष्टवातजः ॥
समूढगर्भं गुदजांकुराश्मरी । भगंदरं चाहुरशेषवेदिनः ॥ ४ ॥

भावार्थः--The Hindi commentary was not digitized.

192