मज्जास्थिगत कुष्ठलक्षण ।

तीक्ष्णाक्षिरोगक्रिमिसंभवपाटनाद्या । नासास्वरक्षतिरपि प्रबला विकाराः ॥
मज्जास्थिसंप्राप्तमहोग्रकुष्ठे ते पूर्वपूर्वकथिताश्च भवंति पश्चात् ॥ ७५ ॥

भावार्थः--The Hindi commentary was not digitized.