खदिरप्रयोग ।

सर्वात्मना खदिरसारकषायमेकं । पीत्वाभिषिक्ततनुरप्यतिकुष्ठजुष्टः ॥
नीचैर्नखैस्तनुरुहैस्सुविशुद्धगात्रः । सद्यः सुखी भवति शांतमहामयार्तिः ॥ १२६ ॥

भावार्थः--The Hindi commentary was not digitized.