असाध्योदर ।

जलोदराण्येव भवंति सर्वा--ण्यसाध्यरूपाण्यवसानकाले ।
तदाभिषक्तानि विवर्जयेत्तत् । प्रबद्धसंस्राव्युदराणि चापि ॥ १३९ ॥

भावार्थः--The Hindi commentary was not digitized.