बालकोंको अग्निकर्म आदिका निषेध.

अग्निकर्मसविरेकाविशेष--। क्षारकर्मभिरशेषशिशूनाम् ॥
आमयान्न तु चिकित्सयितव्या--। स्तत्र तत्तदुचितेषु मृदुस्यात् ॥ ८२ ॥

भावार्थः--The Hindi commentary was not digitized.