वातवृद्धि चिकित्सा ।

अथानिलोत्थाधिकवृद्धिमातुरं । विरेचयेत्स्निग्धतमं प्रपाययेत् ॥
सदुग्धमेरण्डजतैलमेव वा । निरूहयेद्वाप्यनुवासयेद्भृशम् ॥ ८० ॥
280

भावार्थः--The Hindi commentary was not digitized.