गलशुंडिका गलशुंडी लक्षण.

असृक्कफाभ्यामिह तालुमूलजं । प्रवृद्धदीर्घायतशोफमुन्नतम् ॥
सकासतृष्णाश्वसनैः समन्वितम् । वदंति संतो गलशुंडिकामयम् ॥ ९५ ॥

भावार्थः--The Hindi commentary was not digitized.