अभिष्यंदकी उपेक्षासे अधिमंथकी उत्पत्ति.

उपेक्षणादक्षिगतामया इमे । प्रतीतसत्स्यंदविशेषनामकाः ।
स्वदोषभेदैर्जनयंति दुर्जयान् । परानधीमन्थनसंभिधानकान् ॥ १५७ ॥

भावार्थः--The Hindi commentary was not digitized.