अधिमंथका सामान्य लक्षण.

भृशं समुत्पाठ्य त एव लोचनं । मुहु मुहुर्मथ्यत एव सांप्रतम् ॥
शिरोऽर्धमप्युग्रतरातिवेदनम् । भवेदधीमन्थविशेषलक्षणम् ॥ १५८ ॥

भावार्थः--The Hindi commentary was not digitized.