प्रथमपटलगतंदोषलक्षण ।

यदा तु दोषाः प्रथमे व्यवस्थिताः । भवंति दृष्ट्याः पटले तदा नरः ॥
न पश्यतीहाखिलवस्तु विरतृतं । विशिष्टमस्पष्टरं स्वकष्टतः ॥ २११ ॥

भावार्थः--The Hindi commentary was not digitized.