सन्निपातज असाध्य व याप्य रोग.

आंध्यं यन्नकुलगतं च सर्वजेषु ।
स्रावोऽपि प्रकटितपूयसंप्रयुक्तः ॥ २३९ ॥
पाकोऽयं नयनगतोऽलजी स्वनाम्ना ।
चत्वारः परिगदिताश्च वर्जनीयाः ॥
काचश्च प्रकटितपक्ष्मजस्तु कोपो ।
वर्त्मस्थो द्वितयमपीह यापनीयम् ॥ २४० ॥

भावार्थः--The Hindi commentary was not digitized.