सर्वनेत्ररोगचिकित्सा.

रक्तोत्थितानखिलनेत्रगतान्विकारान् ।
ष्यंदाधिमंथबहुरक्तशिराप्रसूतान् ॥
सर्पिःप्रलेपनमृदून्सहसा शिराणां ।
मोक्षैर्जयेदपि च देहशिरोविरेकैः ॥ २६६ ॥

भावार्थः--The Hindi commentary was not digitized.