पीडायुक्तरक्तजनेत्ररोगचिकित्सा.

आश्च्योतनांजनसनस्यपुटप्रपाक--।
धूमाक्षितर्पणविलेपनतत्प्रदेहान् ॥
सुस्निग्धशीतलगणैः सुगुडैर्नियुक्तं ।
सोष्णैर्जयेद्यदि च तीव्ररुजासुतीव्रान् ॥ २६७ ॥

भावार्थः--The Hindi commentary was not digitized.

374