दीप्तनासा लक्षण व चिकित्सा.

सरक्तपित्तं विहितक्रभैर्जंयेत् । प्रदीप्तनासामपि पित्तकोपतः ।
महोष्णनिश्वासविदाहसंयुता--। मुपाचरेत्पित्तचिकित्सितैर्बुधः ॥ ३३ ॥

भावार्थः--The Hindi commentary was not digitized.