मुखरोगोंके स्थान.

मुखे विकारायतनानि सप्त तत् । यथा तथोष्ठौ दशना सजिह्वया ॥
स्वदंतमूलानि गलः सतालुकः । प्रणीतसर्वाणि च तेषु दोषजाः ॥ ४४ ॥

भावार्थः--The Hindi commentary was not digitized.