श्वासचिकित्सा.

छर्दनं प्रतिविधाय पुरस्तात् । स्नेहबस्तिविगतां च विशुद्धिम् ॥
योजयेद्बलवतामबलानाम् । श्वासिनामुपशमौषधयोगान् ॥ ९ ॥
384

भावार्थः--The Hindi commentary was not digitized.