कफजयोनिरोग चिकित्सा.

प्रचुरकण्डुरयोनिषु तक्ष्णिभे--। षजगणैर्बृहतीफलसैंधवैः ।
प्रतिदिनं परिपूरणमिष्टमि--। त्यहिममूत्रगणैरपि धावनम् ॥ ८० ॥

भावार्थः--The Hindi commentary was not digitized.