पांडुरोग निदान.

अथ च पाण्डुमदांश्चतुरो ब्रुवे पृथगशेषविशेषितदोषजान् ।
विदितपांण्डुगुणप्रविभावितान् अपि विभिन्नगुणान्गुणमुख्यतः ॥ ९१ ॥

भावार्थः--The Hindi commentary was not digitized.