आम, विदग्ध, विष्टब्धाजीर्ण लक्षण.

पुनरजीर्णविकल्पमपीष्यते । मधुरमन्नमिहाममथाम्लताम् ॥
उपगतं तु विदग्धमतीव रुग् । मलनिरोधनमन्यदुदीरितम् ॥ २३ ॥
414

भावार्थः--The Hindi commentary was not digitized.