मूत्राष्ठीलिका लक्षण.

कुपितवातविघातविशोषितः पृथुरिहोपलवद्घनतां गतः ।
भवति मूत्रकृताश्ममहामयो । मलजलानिलरोधकृदुद्धतः ॥ ४१ ॥

भावार्थः--The Hindi commentary was not digitized.