शोषराज की सार्थकता.

विविधविषमरोगाशेषसामंतबद्धः ।
प्रकटितनिजरूपोध्दूतकेतुप्रतानः ॥
दुरधिगमविकारो दुर्निवार्योऽतिवीर्यो ।
जगदभिभवतीदं शोषराजो जिगीषुः ॥ ३ ॥

भावार्थः--The Hindi commentary was not digitized.