शीतपूतनाघ्न धूप व धारण.

निंबपत्रफणिचर्मसर्जनिर्यासभल्लशशविट्सवाजिगं--।
धैस्सुधूप्य शिशुमत्र बिंवगुंजासकाकलतया स धारयेत् ॥ १०३ ॥
470

भावार्थः--The Hindi commentary was not digitized.