राजयक्ष्माकी चिकित्सा.

अभिहितसविशेषैंर्बृहणद्रव्यसिद्धै--।
स्समुदितघृतवर्गैःस्निग्धदेहं क्षयार्तं ।
मृदुतरगुणयुक्तैः छर्दनैः सद्विरेकै--।
रपि मृदुशिरसस्संशोधनैश्शोधयेत्तम् ॥ १३ ॥

भावार्थः--The Hindi commentary was not digitized.