मसूरिका के असाध्य लक्षण.

शराववन्निम्नमुखाः सकर्णिका विदग्धवन्मण्डलमण्डिताश्च याः ।
घनातिरक्तासितवक्त्रविस्तृताः ज्वरातिसारोद्गतशूलसंकुलाः ॥ ४१ ॥
विदाहकंपातिरुजातिसारकात्यरोचकाध्मानतृषातिहिक्कया ।
भवंत्यसाध्याः कथितैरुपद्रवैरुपद्रुताःश्वाससकासनिष्ठुरैः ॥ ४२ ॥

भावार्थः--The Hindi commentary was not digitized.