वैद्यशद्वकी व्युत्पत्ति

विद्येति सत्प्रकटकेवललोचनाख्या
तस्यां यदेतदुपपन्नमुदारशास्त्रम्
वैद्यं वदंति पदशास्त्रविशेषणज्ञा
एतद्विचिन्त्य च पठंति च तेऽपि वैद्याः ॥ १८ ॥

भावार्थः--The Hindi commentary was not digitized.