प्रथमद्वितीयवेगचिकित्सा.

वामयेत्प्रथमवेगविषार्तं शीततोयपरिषिक्तशरीरम् ।
पाययेध्दृतयुतागदमेव शोधयेदुभयतो द्वितये च ॥ ५९ ॥

भावार्थः--The Hindi commentary was not digitized.